Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

10 lutego 2023

Nowy termin CIT-8?

Ministerstwo Finansów rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT-8 i zapłatę tego podatku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i CIT-8 za 2022 r. zostały wydłużone z uwagi na pandemię COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w 2023 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że prowadzi prace mające na celu wydanie rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące (czyli do 30 czerwca br.) termin składania CIT-8 i zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. W konsekwencji powinny zostać wydłużone terminy sprawozdawcze za 2022 r.  Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. ma dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na: złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych tygodniach. (nq)

Czytaj więcej

10 lutego 2023

Paweł Śmigielski, OPZZ dla Dziennika Gazeta Prawna: kwestia kontroli trzeźwości zatrudnionych jest niezwykle ważna, bo dotyczy każdego z nas

Już od 21 lutego będą obowiązywać przepisy nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. W czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (dodatek Kadry i płace) ukazała się debata nad rewolucyjnymi zmianami, które mogą okazać się nie lada wyzwaniem dla pracodawców. Czy pracodawcy mogą mieć problem w ustalaniu, jak stosować nowe przepisy o badaniach trzeźwości pracowników? Głos w sprawie zabrał Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Za niespełna dwa tygodnie wejdą w życie przepisy, które umożliwiają przeprowadzenie prewencyjnych badań trzeźwości i narkotestów wśród pracowników. Pracodawcy nie będą musieli pytać ich o zgodę, a wątpliwości budzi m.in. fakt, że nowe przepisy wymagają określenia częstotliwości badania. Co więcej, pracownicy mają też 14 dni na zapoznanie się z zasadami kontrolowania w miejscu pracy, które muszą być ogłoszone w obwieszczeniach lub wprowadzone w drodze negocjacji z pracownikami do regulaminów pracy. Ogłoszenie zmian w przepisach wewnętrznych firm będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu nowelizacji w życie. Nasuwa się więc pytanie, czy po wejściu nowych przepisów w życie, zanim jeszcze zaczną obowiązywać przepisy wewnętrzne dotyczące przeprowadzania takich badań, może wystąpić "dwutygodniowa luka"? Obecnie ma możliwości wykonania prewencyjnego badania trzeźwości. Marcin Stanecki, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na łamach DGP zapewnia, że taka luka nie powstanie. Po zmianach pracodawca będzie zobowiązany do tego, aby nie dopuścić pracownika do pracy, jeśli istnieje podejrzenie, że zjawił się w miejscu pracy po spożyciu alkoholu. Paweł Śmigielski dla Dziennika Gazety Prawnej: mamy wątpliwość, czy pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę Wątpliwości budzi również kwestia, czy pracodawca będzie miał możliwość przebadania alkomatem  pracownika z objawami nietrzeźwości, biorąc pod uwagę fakt, że nowe przepisy pozwalają na to m.in. wtedy, gdy pracodawca ustali czas i częstotliwość takiego badania. Czy nowelizacja kodeksu pracy umożliwi badanie widocznie nietrzeźwych pracowników, czego nie sposób wcześniej zaplanować? Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ na łamach Dziennika Gazety Prawnej zauważa, że jest to dość dyskusyjna kwestia. - Mamy wątpliwość co do tego, czy w ramach prewencyjnej kontroli trzeźwości, której zasady muszą być jasno określone - m.in. grupa lub grupy pracowników objętych kontrolą, jej czas i częstotliwość - pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę w stosunku do "podejrzanego pracownika", czy też będzie musiał wezwać do przeprowadzenia tego badania organ powołany do ochrony porządku publicznego.  Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Od tego nie ma wyjątków.  Warto jednak pamiętać, że nowa regulacja mówi o niezbędności prewencyjnej kontroli trzeźwości dla ochrony określonych dóbr. Dodatkowo przepisy stanowią o procedurze niedopuszczenia przez pracodawcę do pracy pracownika wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem alkoholu. W kodeksie pracy pojawiły się zatem odpowiednie regulacje, ale należy z nich racjonalnie korzystać .Tezy o tym, że ktoś w zakładzie pracy chce dać większą swobodę w możliwości spożywania alkoholu czy narkotyków uważam za absurdalne. Kwestia kontroli trzeźwości zatrudnionych jest niezwykle ważna, gdyż dotyczy bezpieczeństwa każdego z nas - dodaje. Z uwagą będziemy przyglądać się procesowi interpretowania nowych przepisów i określania, kto i na jakich zasadach będzie mógł być kontrolowany. Moim zdaniem można wyodrębnić w tym obszarze trzy przypadki. Pierwszy, i chyba najłatwiejszy do oceny, to prewencyjna kontrola trzeźwości ustalonej grupy pracowników, np. przeprowadzana przed przystąpieniem pracowników do pracy. Drugi przypadek będzie dotyczył pracownika, który może być prewencyjnie skontrolowany, ale już po czasie tego badania - w trakcie wykonywania pracy - powstanie uzasadnione podejrzenie co do jego trzeźwości. W ostatniej sytuacji możemy mówić o pracowniku, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie co do jego trzeźwości, ale nie należy on do grupy pracowników, względem której układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo obwieszczenie dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości - mówi Paweł Śmigielski. Dodaje też, że w myśl nowelizacji  kodeksu pracy kontrola trzeźwości pracowników będzie mogła być wprowadzona tylko wtedy, gdy jest ono niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób czy ochrony mienia. Zakładam, że pracodawcy podejdą racjonalnie do tej regulacji i w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi w sposób jasny i zrozumiały ustalą sytuacje, w których omawiana "niezbędność" będzie zachodziła. Powstaje obawa, aby w wyniku „szerokich” interpretacji nowych przepisów, w myśl których pracodawca będzie mógł elastycznie ustalać grupy pracowników, częstotliwość i czas kontroli trzeźwości nie doszło do sytuacji, w której każdego dnia w zakładzie pracy będzie się odbywało „polowanie na czarownice”. Dopuszczenie powyższej możliwości może bowiem stworzyć pole do nadużyć dla pracodawcy, np. dyskryminowanie wybranych pracowników poprzez częste nękanie ich kontrolami trzeźwości. Dlatego będziemy obserwowali proces stosowania przepisów, tak by w zakładach pracy nie dochodziło do niewłaściwych praktyk. Pracodawcy nie powinni mieć tu pełnej swobody - podkreśla Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ na łamach Dziennika Gazety Prawnej. źródło: www.gazetaprawna.pl

Czytaj więcej

09 lutego 2023

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy

W środę 8 lutego Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona m.in dłuższy urlop rodzicielski oraz nowy urlop opiekuńczy. Za głosowało 439 posłów, przeciwko było sześciu posłów i tylu samo też wstrzymało się od głosu.  Biuro prasowe OPZZ Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. "To kolejna nowelizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, rodziców i pracodawców. Przyjęte przez Sejm przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwiają elastyczny czas pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych" - powiedziała minister Marlena Maląg. Najważniejsza zmiana dotycząca urlopu rodzicielskiego dotyczy tego, że pracownicy i pracownice będą mieli do niego indywidualne prawo. Wprowadzona zostanie również w ramach urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalna część urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Dla obojga rodziców będzie też wprowadzony 70% zasiłek macierzyński za cały okres urlopu. Pracownik będzie mógł skorzystać z pięciu dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Będzie go można wykorzystać, aby zapewnić opiekę na członka rodziny bądź krewnego, który wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Nie będzie jednak przysługiwało za niego wynagrodzenie.  Nowelizacja Kodeksu pracy obejmuje też urlop "z powodu działania siły wyższej" i elastyczną organizację pracy. W ciągu roku pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej". Będzie można z niego skorzystać w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin. Za ten rodzaj zwolnienia pracownik będzie mógł zachować prawo do połowy swojego wynagrodzenia. Nowe przepisy uwzględniają też dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin, pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Trzecia przerwa trwająca co najmniej 15 minut dotyczy wymiaru dobowego pracy pracownika, który jest dłuższy niż 16 godzin.  Pracownicy i pracownice będą mogli skorzystać też z elastycznej organizacji pracy: pracę zdalną czy elastyczny rozkład czasu pracy. Zmiany dotyczą również umów o pracę - np. wykonując pracę przez pół roku pracownik będzie mógł wystąpić z prośbą o zmianę rodzaju umowy na np. czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Będzie też zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu.  Pracownik będzie miał też prawo do nieodpłatnego i wliczanego w czas pracy szkolenia, jeśli jest ono niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy. 

Czytaj więcej

09 lutego 2023

OPZZ na inauguracji rozdania środków europejskich na lata 2021-2027

W środę 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego rozdania środków europejskich na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Zygmunt Mierzejewski, Zespół do ds. Szkoleń i Funduszy Strukturalnych| Biuro prasowe OPZZ W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział także: komisarz Unii Europejskiej ds. spójności i reform Elisa Ferreira, komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Pod koniec 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie polskie programy finansowe z polityki spójności na lata 2021-2027. Nasz kraj otrzyma 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. Pierwsze zaliczki z nowego budżetu UE zostały już wypłacone – do Polski trafiło już blisko 5,2 mld zł. W uroczystości uczestniczył Zygmunt Mierzejewski z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ. Marszałkowie województw otrzymali symboliczne akty nominacyjne. Nadmienić należy, że swoją cząstkę do tego sukcesu dołożyło także OPZZ. To ponad dwuletnia praca naszych ekspertów, wielogodzinne uzgadnianie tekstu programów i dążenie do wypełnienia zapisów programu OPZZ doprowadziło do akceptacji Komisji Europejskiej oraz poparcia wielu środowisk. zdjęcie: KPRM

Czytaj więcej

09 lutego 2023

Dolnośląskie: Prezydium WRDS WD

Ustalenie dalszego planu działań związanego z sytuacją opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim oraz informacja związane z planowanym posiedzeniem Rady na temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Jarosław Obremski, przewodniczący WRDS WD i wojewoda dolnośląski. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W związku z kolejną odmową uczestniczenia w kolejnym spotkaniu Rady i przedstawieniu planów Kliniki dotyczących szpitala w Strzelinie dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr. Jakuba Berezowskiego, członkowie Prezydium ustalili, że zostanie wystosowane pismo do Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z informacją o zaistniałej sytuacji. Zdaniem partnerów społecznych, budzi ona wątpliwości co do kompetencji menadżerskich dyrektora, uchylającego się od prowadzenia dialogu. Takie zachowanie, zdaniem członków Prezydium, może powodować także niepokoje społeczne wewnątrz instytucji, którą zarządza dyrektor Berezowski. Partnerzy społeczni zaakceptowali projekt stanowiska w sprawie dotyczącego możliwości obniżenia oprocentowania pożyczek dla przedsiębiorców oraz zweryfikowanie możliwości wprowadzenia ich zmiennego oprocentowania. Wojewoda Dolnośląski przedstawił także szczegółową propozycję zorganizowania posiedzenia WRDS WD na temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku. Celem spotkania miało by być wypracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej

08 lutego 2023

50-lecie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „50 Years of Putting Working People First"

Powołana  Brukseli na kongresie założycielskim 8-9 lutego 1973 roku Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC obchodzi dziś swoje 50. urodziny. ETUC mówi w imieniu europejskich pracowników, aby mieli oni silniejszy głos w procesie decyzyjnym UE. To jedyny głos związków zawodowych oraz strona dialogu na poziomie europejskim, w którego ramach zawarto szereg porozumień ramowych, które zostały następnie przekształcone w obowiązujące wszystkich członków UE, jak również kluczowy uczestnik europejskiego dialogu społecznego i partner dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Bez ETUC nie byłoby wielu postępowych, społecznych i pracowniczych, rozwiązań w naszej europejskiej Wspólnocie. Zjednoczone działania na rzecz Europy Społecznej ETUC dąży do tego, aby UE była nie tylko jednolitym rynkiem towarów i usług, ale także Europą socjalną, w której poprawa dobrobytu pracowników i ich rodzin jest równie ważnym priorytetem. Europejski model społeczny - do czasu nadejścia kryzysu - pomógł Europie stać się zamożnym, konkurencyjnym regionem o wysokim standardzie życia. Dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo EKZZ broni podstawowych wartości społecznych, takich jak solidarność, równość, demokracja, sprawiedliwość społeczna i spójność. Walczy o: podwyżki płac dla pracowników pełne wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wysokiej jakości miejsc pracy dla wszystkich wysokiego poziomu ochrony socjalnej równości płci i sprawiedliwego wynagrodzenia zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi społecznemu wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich europejskie ramy służące podniesieniu standardów krajowego ustawodawstwa socjalnego działania na rzecz zwalczania zmian klimatycznych przy jednoczesnym wspieraniu sprawiedliwych przemian dla pracowników promowanie tych europejskich wartości społecznych w innych częściach świata. Obecnie w jej ramach są stowarzyszone 93 konfederacje związkowe pochodzące z 41 krajów europejskich oraz 10 europejskich federacji branżowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2006 roku jest jej organizacją członkowską, systematycznie wzmacniając swoją pozycję w naszej wspólnej związkowej europejskiej centrali. Przewodniczący Piotr Ostrowski OPZZ i Wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki są członkami jej Komitetu Wykonawczego.

Czytaj więcej

08 lutego 2023

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP)

W dniach 3, 6 i 7 lutego obradowała Rada Ochrony Pracy  - odbyły się posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, a także posiedzenie plenarne oraz zebranie Zespołu ds. Skarg. Rada przyjęła Stanowisko w sprawie Strategii prewencji wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie (do przeczytania TUTAJ) oraz Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2022 r. zgodne z załączonym projektem. Członkowie ROP zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa i higieną pracy w leśnictwie (m.in. oceną ryzyka zawodowego oraz organizacją stanowiska pracy na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a także analizą przyczyn wypadków przy pracy w branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej. Przedstawiono również propozycje zapobiegania im, w tym przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej wg materiału Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Michał Lewandowski  reprezentujący OPZZ w Radzie Ochrony Pracy mówił o istotnej społecznie pracy, jaką wykonują członkinie i członkowie tego organu, zwracając jednocześnie uwagę na brak jej przełożenia na szeroką informację kierowaną do partnerów społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych zderzają się z brakiem odpowiedniej komunikacji i przekazu działań, wniosków oraz stanowisk ROP. W jego ocenie to obszar, który powinien działać sprawniej - konieczne są zmiany, bo wiedza na temat prac ROP jest w stosunkowo niewielka i niewłaściwie wykorzystywana. Michał Lewandowski zwrócił też uwagę na istotne dla OPZZ działania i cele, możliwe do osiągnięcia w oparciu o działalność Rady. ROP - podobnie jak OPZZ - jest istotnym głosem w sprawie skutecznego wzmocnienia i zapewniania odpowiedniego finansowania Państwowej Inspekcji Pracy. OPZZ widzi w Radzie Ochrony Pracy także aktywny głos w sprawie dynamiki zmian, jakie dotykają pracowników na rynku pracy. Są to, chociażby zmiany i niepewność powodowane m.in. pracą platformową oraz nienadążającymi za nimi przepisy prawa pracy itd. W ocenie OPZZ Rada Ochrony Pracy powinna jeszcze bardziej wypełniać rolę swoistego wyznacznika istotnych tematyk w tym zakresie.

Czytaj więcej

08 lutego 2023

Warmińsko-Mazurskie: akcja protestacyjna przed olsztyńskim ratuszem już 22 lutego

Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o Akcji Protestacyjnej przed olsztyńskim ratuszem, która odbędzie się  w środę 22 lutego o godz. 15:30 na pl. Jana Pawła II. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związki zawodowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, Związek Zawodowy SYMETRIA w Olsztynie, a także Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy DPS KOMBATANT w Olsztynie kolejny raz WALCZĄ o godne wynagrodzenia i adekwatną do sytuacji regulację płac. Trwa spór zbiorowy, a postulaty i niespełnione żądania pracowników cały czas są aktualne. Wspierać nas będą związki zawodowe z różnych branż -  razem możemy o wiele więcej!

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Zachodniopomorskie: pierwsze posiedzenie Rady OPZZ w nowej kadencji

30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego. Otworzył je przewodniczący Jacek Dubiński, życząc wszystkim zebranym zdrowia i sukcesów w nowym 2023 roku. Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego W programie posiedzenia znalazły się: informacje dotyczące zakończonej w dniu 26 styczna br. Kampanii Sprawozdawczo – Wyborczej OPZZ inicjatywy ustawodawcze OPZZ informacja o zwolnieniach grupowych w Zachodniopomorskim wstępne propozycje dotyczące pracy Zachodniopomorskiej OPZZ w 2023 roku dialog społeczny w Zachodniopomorskim w 2023 roku Informując o przebiegu kończących Kampanię Wyborczą OPZZ: Spotkaniu Przewodniczących Rad Wojewódzkich oraz Pierwszym Posiedzeniu Rady OPZZ, przewodniczący podkreślił wyjątkowo dużą frekwencję na obu posiedzeniach (ponad 90%). Poinformowano, że wybrano wiceprzewodniczących OPZZ  na kolejną kadencję - Barbarę Popielarz, Sebastiana Koćwina i Błażeja Mądrzyckiego oraz dwóch członków Prezydium OPZZ z puli przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ - Monikę Bocian i Wacława Czerkawskiego. Stanisław Baryluk  - wiceprzewodniczący Rady - przekazał informacje dotyczące inicjatywy ustawodawczej „RENTA WDOWIA”. W trakcie posiedzenia przewodniczący zakładowych organizacji związkowych przekazali dotychczas zebrane listy poparcia dla tej inicjatywy. Dyskutowano także na temat zwolnień grupowych - według informacji Okręgowego Inspektora Pracy stwierdziła brak istotnych ruchów w tym zakresie na zachodniopomorskim rynku pracy. Rada zaakceptowała wstępne założenia planu pracy na rok 2023, zawierające, m.in. udział i organizację szkoleń związkowych, współpracę z Lewicą w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz bieżące monitorowanie płac samorządowych. Kol. J. Dubiński przedstawił propozycje zgłoszone do planu pracy Zachodniopomorskiego WRDS: Brak zabezpieczenia socjalnego marynarzy na statkach pozostających polską własnością, a eksploatowanych pod tanimi banderami. Trudne rozmowy z polskimi armatorami i rządem RP. Płace pracowników samorządowych. Brak rzeczywistego dialogu społecznego z władzami samorządowymi, że szczególnym "wyróżnieniem" władz miasta Szczecina. Problem bezpieczeństwa gazowego - kwestia własności i dyspozycyjności tzw. "polskiej floty gazowców”.  "Betonowanie” zachodniopomorskiego wybrzeża Bałtyku. W drugiej części posiedzenia Rady odbyło się spotkanie z posłami na Sejm z ramienia Zachodniopomorskiej Lewicy. Posłowie Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek przedstawili aktualne prace sejmu oraz wstępne założenia kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatny kurs języka polskiego!

Startuje rekrutacja na bezpłatny kurs języka polskiego dla Ukraińców w Polsce. Celem projektu jest organizowanie kursów językowych wspierających integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy.  Biuro prasowe OPZZ Kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia się. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub szukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie, odpowiadające na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia. Rejestracja telefoniczna lub mailowa:  tel. 572-426-485 pomoc.ukraina@opzz.org.pl

Czytaj więcej