Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

20 lutego 2023

Informacja o działalności RDS z kadencji pod przewodnictwem OPZZ

W piątek, 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie Informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres pod przewodnictwem OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Rada Dialogu Społecznego (RDS) to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. 23 października 2021 r. przewodnictwo na roczną kadencję Rady Dialogu Społecznego przejął Andrzej Radzikowski, ówczesny przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  17 lutego na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej miało miejsce rozpatrzenie Informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres pod przewodnictwem OPZZ. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedyne reprezentowało partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego. Andrzej Radzikowski przedstawił informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojego przewodnictwa w RDS. OPZZ reprezentowali także: Piotr Ostrowski - przewodniczący OPZZ, Elżbieta Aleksandrowicz - przewodnicząca Branży "Usługi Publiczne", oraz Michał Lewandowski - przewodniczący Branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, którzy wchodzą też w skład Rady Dialogu Społecznego. Treść całego Sprawozdania do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

20 lutego 2023

ETUC Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers - warsztaty

8-9 lutego w Bukareszcie odbyły się warsztaty w ramach projektu ETUC „Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers”. OPZZ reprezentowała Aleksandra Wąsik (ZNP) przedstawicielka w Komitecie EFS+.  Spotkanie było poświęcone zasadzie partnerstwa i sposobu jej realizacji w poszczególnych krajach członkowskich na etapie nowego okresu programowania 21-27 w ramach polityki spójności. Ważną kwestią było też włączenie związków zawodowych w działania związana z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Aleksandra Wąsik przedstawiła podczas spotkania sposób wypracowania działań dla partnerów społecznych w Polsce, które będą wspierały ich potencjał instytucjonalny z środków europejskich.  Efektem projektu będzie opracowanie przewodnika dotyczącego realizacji zasady partnerstwa dla partnerów społecznych. 

Czytaj więcej

20 lutego 2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na apel OPZZ ws. poparcia białoruskich działaczy związkowych

17 stycznia 2023 r.,  OPZZ przesłało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego pismo z wezwaniem do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców. Wezwanie to dotyczyło naszego poważnego zaniepokojenia w związku z uwięzieniem i skazaniem przewodniczącego Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych(BKDP), członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy Aliaksandra Jaraszuka, wiceprzewodniczącego Siarheia Antusevicha i działaczki związkowej Iryny But-Husaim za rzekome "przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu" związane z pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscu pracy przeciwko autorytarnej i anty-pracowniczej polityce. Wezwaliśmy polski rząd do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców, a także wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów politycznych oraz zaprzestały prześladowań i represji wobec niezależnych związków zawodowych i osób realizujących swoje prawa człowieka, jak również do wysłania na proces apelacyjny obserwatorów spośród polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku. Artykuł wraz z załączonym do niego pismem znajdziesz tutaj Odpowiedź na nasze pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła w dniu 16 lutego 2023 r. Otrzymaliśmy miedzy innymi informację, że: „Ministerstwo  Spraw Zagranicznych Prowadzi  aktywne i wszechstronne  działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych represji. Dzięki Polskiej inicjatywie Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję ustanawiającą mechanizm  badania naruszeń  praw człowieka w Republice Białorusi" „ Polska stanowczo sprzeciwia się trwającym prześladowaniom wszystkich przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym liderów niezależnych organizacji związkowych. Kwestia ochrony praw człowieka w Republice Białorusi pozostaje priorytetem polskiej polityki zagranicznej na forach prawno-człowieczych . Konsekwentnie zabiegamy o to, aby tematyka ta była stale obecna na forach międzynarodowych”. Co najistotniejsze, otrzymaliśmy zapewnienie, że: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktywnie działać na rzecz uwolnienia liderów związków zawodowych oraz pozostałych więźniów politycznych w Republice Białorusi, a także pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych represji” Całą odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziesz tutaj (M.Ch)

Czytaj więcej

17 lutego 2023

CIT-8: termin na złożenie zostanie przedłużony

Termin złożenia zeznania i zapłaty należnego podatku dla podatników CIT ma zostać wydłużony - przewiduje projekt rozporządzenia, który minister finansów przekazał OPZZ do konsultacji. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Potwierdziły się nasze informacje, że minister finansów rozpoczął prace mające na celu wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego CIT. Wczoraj OPZZ otrzymało w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Przypomnijmy, że obecnie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny. „W aktualnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wpływu na sytuację gospodarczą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Dlatego projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2023 r. Według projektu, zmiana ma znaleźć zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Projekt niestety nie wskazuje, czy nastąpi przedłużenie terminów dotyczących innych obowiązków, w tym dotyczących sprawozdań finansowych. Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ Ewentualne uwagi proszę kierować do dnia 21 lutego br. na adres: kusiak@opzz.org.pl (nq)

Czytaj więcej

17 lutego 2023

Inflacja zjadła nasze płace

Inflacja w Polsce w styczniu 2023 roku znów wzrosła i osiągnęła poziom 17,2 proc. rok do roku – podał niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły aż o 2,4 proc. Za inflacją wciąż nie nadąża wzrost naszych wynagrodzeń. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Jeszcze w grudniu 2022 r. mieliśmy inflację na poziomie 16,6 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że szczyt inflacji dopiero przed nami. Kolejny miesiąc może przynieść dalszy wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak podał GUS, żywność i napoje bezalkoholowe w styczniu 2023 r. zdrożały o 20,7 proc. rok do roku, a wydatki na mieszkanie – 22,3 proc., w tym nośniki energii – aż 34 proc. Podrożały także transport o 16 proc. i paliwa – o 18,7 proc. Przyspieszenie inflacji wynikało przede wszystkim z wyższych cen energii, w tym z podniesienia stawki VAT z 5 do 23 proc. Dane GUS dotyczące inflacji za styczeń br. mają charakter wstępny i będą podlegać jeszcze rewizji. Ostateczne dane poznamy 15 marca br., ale ewentualne różnice w odczycie nie będą znaczne. Najbardziej jednak niepokoją informacje o wynagrodzeniach, których wzrost nie nadąża za inflacją. Średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniosła 14,4 proc. Przypomnijmy, że w  ustawie  budżetowej na rok 2022 przyjęto inflację na absurdalnie niskim poziomie (3,3 proc.), co bez wątpienia wpłynęło na skalę podwyżek wynagrodzeń np. w sferze budżetowej. W tym samym okresie płace w gospodarce narodowej wzrosły nominalnie tylko o 11,6 proc. do poziomu 6346,15 zł. Ich siłę nabywczą zmniejszyła blisko piętnastoprocentowa inflacja. Dlatego płace, po uwzględnieniu inflacji, zmniejszyły się w 2022 r. o 2,1 proc.! Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatni raz spadek płac realnych GUS odnotował w 1993 r. czyli 29 lat temu! Nie mieli zatem racji ci wszyscy, którzy przekonywali, że należy hamować wzrost płac w gospodarce, ponieważ przyczynia się on do spirali płacowo-cenowej. Prawda jest zupełnie inna. Aby zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw wszyscy potrzebujemy wyższych płac. (nq)

Czytaj więcej

16 lutego 2023

OPZZ: nowe władze, nowe kompetencje

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło nową pięcioletnią kadencję nowym rozdaniem kompetencji wśród kierownictwa OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ OPZZ: nowe władze, nowe kompetencje Na podstawie § 4 uchwały Prezydium z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji kierownictwa OPZZ, określono kompetencje poszczególnych członków kierownictwa OPZZ, do których 8 lutego 2023 roku należy: Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ. Organizacja pracy OPZZ, w tym pracy kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ. Nadzór nad działalnością Biura OPZZ, w szczególności z uwzględnieniem zagadnień prawnych i gospodarowania majątkiem OPZZ. Dialog społeczny, w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego oraz współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz, w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi. Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ. Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów. Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym. Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa. Szkolenia związkowe oraz promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału. Współpraca międzynarodowa, w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, oraz innych, w których uczestniczy OPZZ. Zagadnienia związane ze statystyką publiczną. Koordynowanie prac Zespołu ds. europejskich rad zakładowych oraz współpraca z Radą OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” oraz „Budownictwo i Przemysł Drzewny”. Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ Gospodarka i finanse, w tym: - kształtowanie wynagrodzeń, w tym w państwowej sferze budżetowej  oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych; - polityka przemysłowa państwa, w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych; - budżet państwa, polityka podatkowa i celna; - polityka rolna i ochrona środowiska; - polityka regionalna. Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ. Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ. Nadzór nad przyznawaniem członkostwa w OPZZ. Koordynacja przyznawania odznaczeń i wyróżnień. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur. Statystyka związkowa. Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych z udziałem OPZZ. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Koordynowanie prac Zespołu ds. równości, Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Przemysł”. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz polityka senioralna i migracyjna. System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe. Polityka rodzinna, w tym świadczenia rodzinne Ochrona zdrowia, w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz działalność szkoleniowa i prewencyjna w tym obszarze. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów branżowych w zakresie swoich kompetencji. Koordynowanie prac Zespołu ds. polityki senioralnej, Zespołu ds. ochrony pracy, Zespołu ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Usługi Publiczne” i „Transport”. Błażej Mądrzycki – wiceprzewodniczący OPZZ Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje. Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty oraz szkolnictwa zawodowego i kultury. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Współpraca z Radami OPZZ branż „Oświata i Nauka”. Koordynowanie prac Zespołu ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych i współpraca z Radą OPZZ branży „Oświata i Nauka”. Nowa struktura organizacyjna Centrali OPZZ 14 lutego na posiedzeniu Prezydium OPZZ przyjęto nową strukturę organizacyjną Biura OPZZ. Uwaga: w związku z tym część dotychczasowych adresów e-mailowych i numerów telefonicznych uległa zmianie lub likwidacji.  Struktura organizacyjna Centrali OPZZ do pobrania TUTAJ Prezydium OPZZ podjęło również uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027.  Zespoły Problemowe OPZZ w kadencję 2022-2027:  zespół ds. równości,  zespół ds. polityki senioralnej,  zespół ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych,  zespół ds. ochrony pracy,  zespół ds. europejskich rad zakładowych,  zespół ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych, zespół ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych OPZZ. Regulaminy powołanych Zespołów Problemowych znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej

15 lutego 2023

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym w gospodarstwach emeryckich zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.  W tym roku zasady waloryzacji są zmodyfikowane, w związku z czym świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. W konsekwencji świadczenia wypłacane w kwocie do 1689,19 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.: 1588,44 zł - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna 1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne 294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki 2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł . Rząd zdecydował się na ustalenie wskaźnika tegorocznej waloryzacji emerytur i rent przy uwzględnieniu 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym w związku z czym wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc. W ocenie OPZZ jest to wskaźnik niezadowalający. Wskaźnik ten byłby wyższy, gdyby rząd zastosował do jego ustalenia rekomendowane przez nas co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, OPZZ opowiada się za wprowadzeniem do systemu emerytalnego mechanizmu drugiej, warunkowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W przypadku wysokiej inflacji w pierwszej połowie tego roku i w kolejnych latach powinna zostać przeprowadzana kolejna waloryzacja świadczeń emerytalnych od dnia 1 września danego roku. Proponujemy zastosowanie mechanizmu, zgodnie z którym wskaźnik dodatkowej waloryzacji to średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych sześciu miesiącach roku, w którym ma być przeprowadzona druga waloryzacja, zwiększony o co najmniej 10 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Zagwarantuje to gospodarstwom emerytów utrzymanie realnej wartości świadczeń w obliczu wysokiej inflacji.

Czytaj więcej

15 lutego 2023

Posiedzenie Prezydium OPZZ: 14.02.2023

14 lutego odbyło się Prezydium OPZZ, na którym przyjęto ustalenia Prezydium OPZZ z 26 stycznia, podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027 i omawiano bieżące prace legislacyjne. Biuro prasowe OPZZ Tuż po godzinie 11:00 przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozpoczął posiedzenie Prezydium, po czym zaprezentowano i przedstawiono do zatwierdzenia projektu porządku obrad.  Na posiedzeniu przyjęto ustalenia Prezydium OPZZ z 26 stycznia oraz podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027: ds. równości, ds. polityki senioralnej, ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych, ds. ochrony pracy, ds. europejskich rad zakładowych, ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych oraz ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych OPZZ. Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów pracy Zespołów Problemowych OPZZ. Prezydium przyjęło informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa OPZZ. Podjęto uchwałę Prezydium OPZZ w sprawie zmiany załącznika do uchwały Prezydium ws. powołania Biura OPZZ. Na posiedzeniu omówiono też plany kierownictwa związane z realizacją Programu OPZZ oraz omawiano sprawy bieżące i aktualne prace legislacyjne.  Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pt. „Effective trade unions in the new digital world of work” nr 101101579, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Ponadto szef OPZZ Piotr Ostrowski poinformował  o zmianie przedstawicieli OPZZ w składzie Komitetu Wykonawczego EKZZ oraz powiadomił członków o planowanym na 22-26 maja XV Kongresie EKZZ w Berlinie.

Czytaj więcej

13 lutego 2023

OPZZ wzywa polski rząd do poparcia Projektu Zalecenia Rady ws. Wspierania Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w opinii konsultacyjnej z dnia 10 lutego odniósł się do Komunikatu Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz projektu Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE. Piotr Ostrowski w piśmie wezwał polski rząd do poparcia projektu Zalecenia, które może spowodować poprawę na szczeblu krajowym, w szczególności tam, gdzie związki zawodowe dążą do poprawy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Dla związków zawodowych to istotna kwestia „Silna Europa społeczna wymaga silnych partnerów społecznych”, zgodnie z programem OPZZ na lata 2022-2027, promowanie i wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest celem samym w sobie. Komunikat i towarzyszący mu Projekt Zalecenia Rady opierają się na zasadniczych elementach dobrze funkcjonującego dialogu społecznego w Unii Europejskiej: swobodzie zawierania porozumień i autonomii partnerów społecznych, poszanowaniu krajowych tradycji, zasad i praktyk oraz niezależności partnerów społecznych. Za jego poparciem wymienił między innymi : promowanie negocjacji zbiorowych i wspieranie ich zasięgu budowanie potencjału dla partnerów społecznych, w tym wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) realizację obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie opracowywania i wdrażania polityk gospodarczych, społecznych i zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi Przewodniczący OPZZ nadmienił również o potrzebie działań w tym zakresie na poziomie krajowym, które w ostatnich latach potwierdziła Rada UE, która w ramach Semestru Europejskiego już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Całą opinię znajdziesz TUTAJ (M.Ch)

Czytaj więcej

13 lutego 2023

Podlaskie: w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego

9 lutego 2023 roku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie , w którym uczestniczył przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Andrzej Aleksiejczuk oraz sekretarz Rady Lewicy Mirosław Czykwin.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Spotkanie dotyczyło omówienia organizacji obchodów 1 maja 2023r. oraz zbierania podpisów pod projektem ustawy o rencie wdowiej.

Czytaj więcej