Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

31 marca 2023

Dyrektywa mająca na celu zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE pokonała ostatnią przeszkodę po przyjęciu ostatecznego tekstu przez Parlament Europejski.

Wczoraj dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, której celem jest zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE pokonała ostatnią przeszkodę w momencie, gdy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego 427 głosami (przy 79 głosach przeciw i 76 wstrzymujących się) zatwierdzono ostateczny tekst dyrektywy. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy Dyrektywa ta obejmuje między innymi: Zakaz stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płacowej; Prawo do żądania przejrzystych informacji na temat wynagrodzenia; Zobowiązuje pracodawców, którzy w swoich sprawozdaniach dotyczących wynagrodzeń wskazują na co najmniej 5% różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przeprowadzenie wspólnej oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników; Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar które będą ponoszone przez pracodawców naruszających przepisy; W wyniku naruszenia przepisów przez pracodawcę poszkodowany pracownik, będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie; Zgodnie z przepisami struktury wynagrodzeń służące porównaniu poziomów wynagrodzeń muszą opierać się na kryteriach neutralnych pod względem płci i obejmować neutralne również pod tym samym względem systemy oceny i klasyfikacji stanowisk. Następnie Rada Unii Europejskiej będzie musiała formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim tekst zostanie podpisany jako akt prawny i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Nowe przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich opublikowaniu. Co prawda państwa członkowskie mają czas do 2026 r. na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, jednakże OPZZ, podążając za Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) uważa, że kobiety wystarczająco długo czekały na równe wynagrodzenie i wzywa rządy krajowe do natychmiastowego wprowadzenia dyrektywy w życie. Esther Lynch, Sekretarz Generalna ETUC, skomentowała: „Kobiety są nieproporcjonalnie dotknięte kryzysem kosztów utrzymania z powodu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i nie mogą sobie pozwolić na utratę kolejnych tysięcy w ciągu najbliższych trzech lat z powodu bezczynności rządu” "Rządy krajowe powinny uczynić wdrożenie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń priorytetem jako część ich odpowiedzi na kryzys związany z kosztami utrzymania. Mówimy tu o realnych pieniądzach dla pracowników, a nie tylko o statystykach”

Czytaj więcej

31 marca 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Zebranie prowadziła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani omówi sytuację w ochronie zdrowia pod katem dostępności do zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego. Członkowie Rady zaznaczyli, że szpitalne są zaniedbane i niedoinwestowane, a na zdrowiu ludzi nie powinno się oszczędzać. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm Jacek Czerniak, który bardzo szczegółowo omówił sprawy związane z organizacją 1 Maja, poruszył temat zbierania  podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia  projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Przedstawił program Lewicy i wymienił wszystkie punkty programu. Trwała bardzo ożywiona dyskusja. Zebrani zadawali wiele pytań i dostawali wyczerpujące odpowiedzi. Poseł przekazał informacje dotyczące  sytuacji w Zakładach Azotowych w Puławach oraz omówi sprawy związane z Kopalnią Węgla „Bogdanka”. Zebrani poruszyli temat podniesienia wieku emerytalnego i emerytur stażowych. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Jadwiżuk zwrócił się do zebranych z prośbą, aby w porozumieli się z samorządowcami i korzystali z projektów unijnych. Przyniesie to wiele korzyści związkowcom i zakładom pracy.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

30 marca obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy we Wrocławiu pod przewodnictwem Andrzeja Otręby, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2022 rok. Po wysłuchaniu i dyskusji Rada pozytywnie oceniła działalność DWUP. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Podjęto również uchwałę  sprawie opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Na zakończenie obrad Dyrektor DWUP omówiła bieżące sprawy związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Warsztaty konkursowe SIP w OPZZ

,,Promujmy Najaktywniejszych Społecznych Inspektorów Pracy” to hasło przyświecające warsztatom zorganizowanym przez OPZZ dla Społecznych Inspektorów Pracy działających w strukturach organizacji członkowskich OPZZ. Spotkanie w siedzibie OPZZ w dniu 29 marca br. zgromadziło zainteresowanych SIP reprezentujących większość branż zrzeszonych z OPZZ, zarówno udziałem w konkursie, jak i wzmocnieniem działalności SIP w naszych strukturach. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Ogólnopolski konkurs ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 4 lat odbywa się na szczeblu centralnym. Najbardziej zasłużeni Społeczni Inspektorzy Pracy otrzymują nagrody i wyróżnienia podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. To ważne przedsięwzięcie dla związków zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy, stąd zależy nam, aby w corocznych edycjach konkursu jak najwięcej Społecznych Inspektorów Pracy z organizacji członkowskich OPZZ otrzymywało statuetki i wyróżnienia. O metodyce i umiejętności pisania wniosku konkursowego, kryteriach konkursu oraz jego przebiegu na każdym etapie dyskutowaliśmy podczas spotkania warsztatowego w OPZZ. Podczas spotkania ze Społecznymi Inspektorami Pracy wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił także aktualne działania związane z bieżącymi działaniami OPZZ, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa pracy. Zachęcamy Społecznych Inspektorów Pracy działających w strukturach OPZZ do udziału w konkursie, a organizacje członkowskie - do rozpowszechniania rozpowszechniać szczegółowych informacji. W kwietniu na stronach internetowych poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy pojawią się informacje o rozpoczęciu konkursu, gdyż pierwszy jego etap odbywa na szczeblu wojewódzkim. Istotny jest termin składania kart zgłoszenia kandydata wraz z pełną dokumentacją, który upływa z dniem 15 maja każdego roku. Aktualny Regulamin konkursu wraz z wnioskiem – do pobrania. Warsztaty prowadziła Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. (rg)

Czytaj więcej

30 marca 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy, które odbyło się w dniach 23-25 marca w Szklarskiej Porębie. W szkoleniu uczestniczyło 21 dolnośląskich związkowców. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Szkolenie prowadzili inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, które wręczał Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Lubelskie: VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

23 marca w Lublinie odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczyła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego w 2022 roku oraz ocenili racjonalność gospodarowania tymi środkami. W czasie spotkania omówiono monitoring Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok. Przedstawiono również projekt „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Zebrani otrzymali informację dotyczącą końcowego rozliczenia VI edycji projektów pozakonkursowych MUP/PUP w ramach PO WER, realizowanych w latach 2021-2022. Następnie członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie zaopiniowali wnioski w sprawie uruchomienia nowych oraz funkcjonujących kierunków kształcenia. W dalszej części spotkania przedstawione zostały bieżące informacje dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

29 marca 2023

Strajki we Francji: związki zawodowe walczą w obronie praw pracowniczych

Nasze koleżanki i koledzy stowarzyszeni we francuskich związkach zawodowych od 19 stycznia walczą z rządem E. Macrona, który kontynuuje swoje ataki na prawa pracownicze. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ Otrzymaliśmy komunikat od naszych kolegów z francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy – CGT,    w którym informują między innymi, że: reforma emerytalna, która ma na celu podwyższenie wieku emerytalnego i wzrostu liczby lat składkowych, jest odrzucana przez 94%osób pracujących. Niezależnie od tego, co mówi rząd, pracujący w tym kraju zrozumieli, że ta reforma doprowadzi do ogólnego zubożenia, do zmniejszenia długości życia na emeryturze i ostatecznie do pozbawienia ich prawa do godnej emerytury tą reformą, rząd stara się zrekompensować ulgi podatkowe i hojne dotacje udzielane przedsiębiorstwom, zubożając systemy ochrony socjalnej i torując drogę prywatnym funduszom emerytalnym do zarządzania systemem emerytalnym. Te finansowe uzasadnienia są postrzegane jako prowokacja przez wszystkich tych, którzy cierpią z powodu wysokiej inflacji. Jednocześnie dywidendy wypłacane akcjonariuszom największych grup francuskich osiągają rekordowe poziomy rządowym uzasadnieniom potrzeby tej reformy zaprzecza jednak większość ekspertów i ekonomistów, którzy określają ją jako niesprawiedliwą i bezużyteczną W tym kontekście cały francuski ruch międzyzwiązkowy, zdeterminowany i zjednoczony, stanął na czele historycznej mobilizacji trwającej od dwóch miesięcy. Miliony demonstrantów i strajkujących    w tych dniach, liczby niewidziane od dziesięcioleci, pokazują silne zaangażowanie i masowe odrzucenie ustawy przez społeczeństwo. Pracownicy sektora przetwarzania odpadów, energii, transportu, ropy naftowej, przemysłu szklarskiego oraz portów i doków strajkują codziennie od 7 marca. Kulminacyjny krok we francuskim procesie legislacyjnym dokonał się w czwartek, 17 marca, kiedy tekst został poddany głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym. Część konserwatywnej prawicy, której głosy były niezbędne, aby rząd uzyskał większość, poddała się przed presją ruchu ludowego       i w efekcie zrezygnowała z przyjęcia tekstu. Rząd zaś, bardziej wyizolowany niż kiedykolwiek, zamyka się w demokratycznym zaprzeczeniu, próbując przeforsować artykuł 49.3 konstytucji, pozwalający mu na unieważnienie głosowania           w zgromadzeniu. Ten samobójczy i antydemokratyczny wybór otwiera głęboki kryzys polityczny, mnożą się spontaniczne wiece i demonstracje. Pracownicy których determinacja została wzmocniona przez pogardliwą postawę prezydenta i jego ministrów wznowili strajki. W chwili obecnej mamy kontynuację działań strajkowych. W dniu 28 marca 2023 r. odbył się kolejny   „ X DZIEŃ MOBILIZACJI NARODOWEJ” protestów pracowniczych zorganizowany przez francuskie związki zawodowe, aby wywrzeć nacisk na Rząd i uzyskać wycofanie reformy „wieku emerytalnego 64 lat”! Wymuszone przyjęcie tekstu odrzuconego przez 94% pracowników jest demokratyczną anomalią. Cały komunikat znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

29 marca 2023

Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych

W dniach 27-28 marca w Wiedniu odbyło się seminarium pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”. Zgodnie z  agendą Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych(EKZZ), jak również programem OPZZ na lata 2023-2027 skierowanym na rozwój cyfrowy i budowanie cyfrowego potencjału związków zawodowych wprowadzane są działania ukierunkowane na cyfryzację związkową. Jednym z nich było seminarium, które odbyło się w dniach 27-28 marca w Wiedniu,  pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”, przeprowadzone przez ekspertów z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI). Seminarium obejmowało wykłady specjalistów ds. digitalizacji związków zawodowych.  Na szkoleniu OPZZ reprezentowała Julia Jusińska, główny specjalista ds. funduszy europejskich z zespołu ds. szkoleń i funduszy strukturalnych. Podczas seminarium: Yussi Pick zaprezentował najlepsze praktyki dot. organizowania pracowników oraz strategii zbierania i utrzymywania członków; Aida Ponce Del Castillo zaprezentowała niebezpieczeństwa ChatGPT i pułapki RODO; Becky Wright omówiła proces podejmowania decyzji w oparciu o dane w kontekście pracy centrali związkowych; Tom Shannon pokazał mechanizmy działania skrajnej prawicy w sferze cyfrowej. Na koniec podsumowano wnioski ze spotkania przemową którą wygłosił Ludovic Voet, Sekretarz EKZZ.        Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską.

Czytaj więcej

28 marca 2023

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

14 marca 2023r. w siedzibie OPZZ w Warszawie ul. Kopernika 36/40 odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2027 posiedzenie Rady OPZZ Branży „Usługi Publiczne”. W posiedzeniu oprócz Członków Rady Branży udział wzięli: Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin - sprawujący opiekę nad Branżą „Usługi Publiczne” oraz  zaproszeni Goście -Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Renata Górna i Koleżanka Urszula Michalska , której złożono serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz podziękowania za wieloletnią współpracę i kierowanie Radą OPZZ Branży Usługi Publiczne, jednocześnie życząc dalszych sukcesów. Wstępnie określono priorytety dla Branży w oparciu o Program OPZZ na kadencję 2022-2027. Omówiono w sposób ogólny kwestie płacowe i problemy pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej,  z którymi  mają na co dzień do czynienia Przewodniczący ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszonych w Branży „Usługi Publiczne” OPZZ. W trakcie posiedzenia uzgodniono także terminy kolejnych posiedzeń Rady OPZZ Branży „Usługi Publiczne”.

Czytaj więcej

28 marca 2023

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

27 marca br. w Suchedniowie rozpoczął się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Gościem pierwszego dnia Zjazdu był wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Odczytał list skierowany do delegatów przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego: W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pragnę złożyć wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Federacji, która zawsze stoi po stronie praw pracowniczych i dokłada starań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą kolejne sukcesy w walce o godną pracę i godne życie dla wszystkich pracowników, a bogate doświadczenie FZZPAiT PKP z pewnością przyczyni się do rozwoju ruchu związkowego. Nasze dobre relacje to ogromna wartość dla działalności związków zawodowych, wypracowana długoletnią i owocną współpracą, która przynosi dobre rezultaty dla dobra pracowników – napisał m.in. Piotr Ostrowski. Następnie Sebastian Koćwin przekazał delegatom bieżące informacje z działalności OPZZ koncentrując się na pracach związanych z emeryturami pomostowymi i stażowymi, w których znaczący udział ma również Federacja ZZPAiT PKP. Poinformował o działaniach podjętych przez OPZZ mających na celu wsparcie Federacji w walce o zakończenie dramatycznej sytuacji w spółce PKP TELKOL. Zwrócił się również z apelem o wsparcie inicjatywy OPZZ dotyczącej tzw. renty wdowiej. Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Zjazdu był wybór przewodniczącego Federacji. Delegaci powierzyli ponownie tę funkcję Januszowi Stefańczykowi. Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Zbigniew Chojnacki. Jacek Kowalczyk Przekaźnik

Czytaj więcej