Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

08 grudnia 2022

Lubelskie: Posiedzenie RROG

6 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, w którym uczestniczyła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego W czasie spotkania, które odbyło się w  zespole Zamkowo-Pałacowym w Baranowie Sandomierskim, podsumowano działalność Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2019 -2022. Poruszono najistotniejsze tematy związane z rozwojem gospodarczym obszaru TSSE, która zajmuje obszar 1.632 ha, znajdujący się na terenach województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego mazowieckiego, dolnośląskiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła instytucję Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, znajdujących się w granicach obszaru, oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. Rada jest organem opiniotwórczym dla zarządzającego obszarem w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Rozwoju Obszaru TSSE liczy aktualnie 18 członków. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczącą Rady jest Katarzyna Kalinowska, Zastępca Prezydenta Miasta Radomia, a Wiceprzewodniczącymi – Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Czytaj więcej

07 grudnia 2022

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ | Bruksela 6-7 grudnia

W dniach 6 – 7 grudnia w Brukseli obradował Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (KW EKZZ). Komitet zatwierdził wybór nowej Sekretarz Generalnej - Esther Lynch. W posiedzeniu KW uczestniczył jego członek, przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Biuro prasowe OPZZ Komitet przyjął m.in. Stanowisko EKZZ  wobec Komunikatu Komisji Europejskiej z  27 kwietnia br. dotyczącego przyciągania umiejętności i talentów do UE, w którym zawarła inicjatywy prawne, operacyjne i polityczne w obszarze migracji zarobkowej. W obrębie ram legislacyjnych Komisja proponuje przekształcenie dyrektywy o jednym zezwoleniu. Obejmuje ono procedurę jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z państw trzecich przebywających "legalnie" w państwie członkowskim. W oparciu o uchwałę EKZZ w sprawie sprawiedliwej mobilności siły roboczej i migracji, wniosek Komisji jest okazją do zwiększenia spójności rynku pracy i mobilności oraz do zajęcia się problemem wyzysku siły roboczej. Surowa rzeczywistość, z którą związki zawodowe spotykają się na co dzień, jest taka, że pracownicy migrujący w UE nie są traktowani równo, są narażeni na nadużycia i wyzysk w pracy, co może prowadzić do poważnych form, takich jak praca przymusowa i handel ludźmi w celu wyzysku w pracy. Z tego powodu przekształcenie dyrektywy ma wysoki priorytet dla EKZZ. Komitet Wykonawczy przyjął także uchwałę EKZZ wzywającą do przyjęcia dyrektywy UE w sprawie systemów algorytmicznych w miejscu pracy. EKZZ podkreśla, że systemy algorytmiczne, zwłaszcza sztucznej inteligencji - AI”(Artificial Intelligence), mają ogromny wpływ na pracę przyszłości. Aby poprawić warunki pracy i uniknąć negatywnych skutków, wykorzystanie takich systemów w miejscu pracy musi być lepiej i skuteczniej regulowane. EKZZ uważa, że ustawa o AI nie jest odpowiednia do regulowania wykorzystania AI w miejscu pracy. Dyrektywa UE w sprawie systemów algorytmicznych w miejscu pracy, powinna określić europejskie minimalne standardy projektowania i stosowania systemów algorytmicznych w kontekście zatrudnienia. Kluczowym elementem nowej dyrektywy powinno być wzmocnienie i egzekwowanie praw związków zawodowych do negocjacji zbiorowych, a także praw przedstawicieli pracowników do informacji, konsultacji i uczestnictwa. Systemy algorytmiczne w pracy muszą być przejrzyste i możliwe do wyjaśnienia. Pracownicy i ich przedstawiciele mają prawo do otrzymywania informacji o stosowanych aplikacjach w prostym i zrozumiałym języku. W opinii EKZZ nieuregulowana AI stwarza ogromne zagrożenia dla pracowników. Oprócz masowej inwigilacji, może być wykorzystywana do rozpoznawania uczuć i oceniania pracowników bez uwzględnienia kontekstu lub wydajności. Klasycznym przykładem tego są aplikacje oparte na AI, które mogą określać nastrój i emocje w rozmowach agentów centrum kontaktowego oraz oceniać je w ramach monitorowania wydajności. To, czy dany pracownik znajduje się w osobiście stresującej sytuacji (np. śmierć krewnego), nie jest brane pod uwagę przy ocenie. W ten sposób narzędzia AI mogą szybko doprowadzić do swoistej dehumanizacji pracownika, przekształcając go w czysto ekonomiczny towar. AI może również dokonywać prognoz dotyczących wydajności pracownika. Awans lub nawet zwolnienie może więc być oparte, przynajmniej częściowo, na przewidywaniu przyszłej wydajności pracownika, a nie na rzeczywistej wydajności. Co więcej, takie systemy mogą być wykorzystywane do przewidywania postaw politycznych, preferencji dotyczących rodzenia dzieci i członkostwa w związkach zawodowych.

Czytaj więcej

06 grudnia 2022

German Polish Ukrainian Societies for Cooperation: projekt z misją -integracja-

Badania i wieloletnie doświadczenia pokazują, że pracownicy migrujący częściej niż pracownicy lokalni są gorzej wynagradzani, pracują w gorszych warunkach i częściej padają ofiarami nieuczciwych czy bezprawnych praktyk. Dużym problemem jest również integracja społeczna, która ułatwiłaby migrantom odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Biuro prasowe OPZZ Chcąc przeciwdziałać temu niepokojącemu zjawisku, powstał German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. To projekt, który rozwija współpracę pomiędzy organizacjami w celu promowania integracji migrantów oraz zapewnienia im godnych warunków pracy poprzez międzynarodowy dialog i wymianę doświadczeń. O projekcie Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation zrodził się z idei stworzenia platformy dialogu dla związków zawodowych, która promowałaby kulturową integrację migrantów w krajach przyjmujących i zapewniała ochronę godnych warunków pracy wśród tej grupy pracowników. German Polish Ukrainian Societies for Cooperation wystartował 1 sierpnia 2022 dzięki współpracy partnerów z Polski, Ukrainy i Niemiec: Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych, niemieckiego związku zawodowego pracowników budownictwa i rolnictwa IG BAU, ukraińskiego związku zawodowego pracowników budownictwa Probud oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych.  Projekt dofinansowano z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków Partnerstwa Wschodniego. Cel projektu: integracja pracowników migrujących Polscy, ukraińscy i niemieccy partnerzy postawili jasny cel: rozwijanie współpracy na rzecz integracji migrantów oraz zagwarantowania im godnych warunków pracy poprzez ponadnarodowy dialog. Trudna sytuacja pracowników migrujących i ich rodzin - zwłaszcza tych, pochodzących z krajów partnerskich na Wschodzie - wymaga odpowiednich działań, które poprawią warunki pracy i życia. Wychodząc naprzeciw ich problemom i potrzebom, w ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation partnerzy połączyli swoje siły, aby ułatwić integrację i wejście w nowe środowisko zawodowe pracownikom migrującym. Silna współpraca pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Polski, Ukrainy i Niemiec zaowocowała powstaniem platformy, która umożliwia prowadzenie aktywnej dyskusji oraz wymianę doświadczeń. Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje też wartości, takie jak demokracja, solidarność i równouprawnienie w miejscu pracy. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojny, trudnej sytuacji ekonomicznej, społeczno-politycznej czy nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka, potrzebują pomocy nie tylko w procesie integracji kulturowej, a także wsparcia na rynku pracy w Europie. Związki zawodowe na rzecz pracowników migrujących Dziś, bardziej niż kiedykolwiek musimy chronić podstawowych praw człowieka. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że demokracja, pokój, bezpieczeństwo i równouprawnienie to wartości, które nie mają ceny i bez których - nie może być mowy o dobrze funkcjonującym społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, dlatego integracja kulturowa migrantów musi iść w parze z egzekwowaniem podstawowych praw pracowniczych. Równouprawnienie, solidarność pracowników w miejscu pracy, a także godne warunki pracy i równe wynagrodzenia to ważne elementy porządku demokratycznego. Jego częścią w kontekście świata pracy są również związki zawodowe, które reprezentują pracowników, bronią ich praw oraz dbają o interesy zawodowe i socjalne. Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje również związkowe spojrzenie na wartości demokratyczne. W gronie związkowców z Niemiec, Ukrainy i Polski dyskutowaliśmy o tym, jak integrować pracowników migrujących w nowym środowisku zawodowym i jak poprawiać ich warunki pracy, aby zapewnić im życie na godnym poziomie. German Polish Ukrainian Societies for Cooperation: co dał projekt i jak rysuje się przyszłość migrantów? Przez sześć miesięcy koordynatorzy i osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt tworzyły materiały informacyjne w postaci newsletterów, postów w social mediach czy podcastów, aby skłonić do podjęcia międzynarodowej dyskusji o podstawowych wartościach pracowników z perspektywy związków zawodowych. W ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation organizowano także spotkania międzynarodowe warsztaty. W ich trakcie dzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mają wspierać pracowników migrujących na europejskim rynku pracy. Sześć miesięcy intensywnych działań stworzyły sieć wśród uchodźców i pracowników migrujących, która wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli na aktywne uczestnictwo w zawodowym i społecznym życiu. Konferencja podsumowująca projekt już 12 grudnia 12 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się online konferencja podsumowująca projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. Podczas spotkania zostaną przedstawione wnioski płynące z projektu oraz prognozy na przyszłość w kontekście pracowników migrujących. Wśród prelegentów są m.in. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ i Jakub Kus - ZZ Budowlani, którzy poinformują o sytuacji ukraińskich pracowników w Polsce i solidarności związkowej. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki: polski, angielski, niemiecki i ukraiński. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu! Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/82002568477?pwd=dTI1TEt1RUZtQ1pFVVpLd2ZOcFZrQT09 Więcej informacji na temat projektu: https://dialog-ua-pl-de.org Partnerzy projektu:

Czytaj więcej

02 grudnia 2022

Barbórka - życzenia z okazji górniczego święta

4 grudnia to Dzień Świętej Barbary, patronki górników i górnicze święto Z okazji tego święta chcemy życzyć wszystkim górnikom i pracownikom zatrudnionym w branży górniczej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w tak ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Za Wasz trud i poświęcenie składamy serdeczne podziękowania! Szczęść Boże!

Czytaj więcej

02 grudnia 2022

Pomorskie: pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji 2022-2026

1 grudnia odbyło się spotkanie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego pod kierownictwem przewodniczącego Adama Liszczewskiego. Było to pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji 2022-2026. Biuro Rady OPZZ Woj. Pomorskiego Omówiono zakres kompetencji wiceprzewodniczących Rady i członków Prezydium. Przyjęto program pracy na rok 2023, w którym zawarto wiele szkoleń i warsztatów dla związkowców. Realizacja zadań zawartych w programie pomorskiej Rady, będzie wymagała zwiększonej aktywności jej członków szczególnie w regionalnych instytucjach dialogu społecznego i organach opiniodawczo-doradczych, w których uczestniczą reprezentanci Rady. Kończąc obrady, przewodniczący Adam Liszczewski podziękował wszystkim związkowcom za dotychczasową pracę i przekazał im najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Czytaj więcej

02 grudnia 2022

Łódź: Konferencja -Nietypowe stosunki zatrudnienia-

W dniach 1-2 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbywa się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. Honorowym patronem tego wydarzenia jest OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Organizatorami konferencji są Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia i Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Przedmiotem tegorocznej debaty jest stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy konferencji podejmą próbę sfomułowania diagnozy i określenia perspektyw na przyszłość. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski w wystąpieniu inaugurującym konferencję podziękował za podjęcie tego aktualnego, ale i złożonego problemu, jakim są nietypowe formy zatrudnienia i praktyka ich stosowania. – Z satysfakcją objęliśmy dzisiejszą konferencję honorowym patronatem. Jesteśmy zainteresowani upowszechnianiem jej dorobku, ale też systemową współpracą z Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia UŁ – podkreślił szef OPZZ. Andrzej Radzikowski przypomniał, że w Komisji Europejskiej kończą się prace związane z dyrektywą o pracy platformowej, która wkrótce doczeka się implementacji do polskiego prawa. Wspomniał także, że to OPZZ wspólnie z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) przedstawiły organom UE projekt tej dyrektywy. Przewodniczący OPZZ wskazał, że rozwój stosunków pracy, informatyzacja i cyfryzacja, ale i chęć do zwiększenia zysków przez przedsiębiorców, generuje coraz to nowsze formy relacji pracowniczych. Część z nich jest dobra dla osób korzystających z usług firm tak zorganizowanych, część może być zadowalająca dla pracowników. - Z punktu widzenia OPZZ, czyli osób pracujących, wolelibyśmy, aby to były nowe formy wykonywania pracy, a nie zatrudniania – powiedział Andrzej Radzikowski i zwrócił uwagę, że korzyści dla przedsiębiorców wynikające z obniżenia kosztów pracy, czy dla osób korzystających z jej efektów (niższe ceny), najczęściej uzyskiwane są kosztem pracowników. Przewodniczący OPZZ podkreślił, że pozostają oni w dyspozycji pracodawcy bez wynagrodzenia i otrzymują je tylko za efektywnie wykonaną pracę. Nikt nie troszczy się o to, w jakich warunkach pracują  czy mają prawo do płatnego urlopu. Często nie znają algorytmów wyceniających ich pracę i naliczających wynagrodzenia. Niejednokrotnie jest to praca z naruszeniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. – Mam świadomość złożoności problemu – mówił Andrzej Radzikowski – ale ochrona pracowników w zakresie warunków wykonywania pracy należy do państwa. Biorąc pod uwagę istotę problemów poruszanych podczas konferencji organizowanej przez WPiA UŁ, szef OPZZ powiedział, że debaty mogące pogłębić diagnozę omawianych zjawisk, a w konsekwencji wysnuć propozycje ich poprawy, są ze wszech miar pożyteczne. Wśród panelistek i panelistów konferencji są m.in. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (Uniwersytet Warszawski), która przybliży prawne aspekty stosowania nietypowych form zatrudnienia i dr hab. Adam Bodnar (prof. SWPS - Uniwersytet Humanistycznospołeczny), z referatem o tytule „Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem przepisów Konstytucji RP”. OPZZ reprezentuje mec. Paweł Galec (Wydział Prawno-Interwencyjny OPZZ) – tematem jego wystąpienia będą „Atypowe formy zatrudnienia a prawo koalicji - problemy praktyczne”.

Czytaj więcej

30 listopada 2022

OPZZ podpisało List intencyjny z Kołem Naukowym Prawa Pracy

28 listopada podpisano List intencyjny pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, a Kołem Naukowym Prawa Pracy „Opus per laborem” działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W ramach porozumienia strony deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany informacji, przygotowania opracowań naukowo-badawczych, promocji projektów, działań i inicjatyw podejmowanych przez każdą ze stron. Celem współpracy jest również wzajemna wymiana doświadczeń. Zakładamy, że efektem współpracy będzie wypracowanie wspólnych mechanizmów, które wpłyną na rozwój studentów i naszej organizacji oparty na wiedzy oraz będą wzajemnie wspomagały i podejmowały działania popularyzatorskie oraz promujące dorobek naukowy. Przy podpisaniu Listu intencyjnego obecny był dr hab. Witold Kurowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a jego sygnatariuszem ze strony OPZZ był Przewodniczący Andrzej Radzikowski, natomiast ze strony Koła Naukowego Prawa Pracy „Opus per laborem” Przewodniczący Simone Barszczak, Wiceprzewodnicząca Wiktoria Wanglorz i Wiceprzewodnicząca p.o. sekretarza Daria Dymarczyk. 

Czytaj więcej

30 listopada 2022

II Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników

W dniach 24-26 listopada w Katowicach odbył się II Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Delegaci wybrali nowe władze w kadencji 2022-2026.  Biuro prasowe OPZZ Przewodniczących ponownie został Mirosław Grzybek, a wiceprzewodniczącymi: Artur Jacek Wilkoń (Huta Łabędy), Grzegorz Bor (Neapko Praszka) i Patryk Wiśniewski (CNH Industrial w Płocku). W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej weszli – przewodniczący Maciej Ratajczak (MAHLE Polska- Krotoszyn), członkowie: Mirosław Cerazy (ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza), Andrzej Hefeman (HMN Szopienice), Marek Jędrzejuk (Alstom Wrocław) oraz Andrzej Kosiarski ( FŁT Kraśnik S.A.)  Gośćmi zjazdu byli: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Podczas kilkugodzinnych obrad poruszono wiele ważnych dla przyszłości związkowej organizacji i pracowników sektora metalowego i hutniczego spraw. Przyjęto również deklaracje programową, która zawiera najważniejsze zadania i cele na najbliższą kadencję.  zdjęcia: federacjametalowcowihutnikow.pl

Czytaj więcej

30 listopada 2022

Spotkanie delegatów KZZC z Prezesem Izby Gospodarczej -Ciepłownictwo Polskie-

24 listopada 2022r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie delegatów KZZC z Prezesem Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie„ Jackiem Szymczakiem. Biuro prasowe OPZZ Tematem spotkania była aktualna sytuacja w energetyce i w branży ciepłowniczej. Wiele uwagi poświęcono zapisom ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). Tego samego dnia  delegaci uczestniczyli w szkoleniu w ramach Akademii Prawa Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu prawa pracy, SIP i BHP.   W spotkaniach uczestniczyły 43 osoby. Dziękuje wszystkim uczestnikom spotkań za udział.

Czytaj więcej

30 listopada 2022

Wizyta delegacji ze szwedzkiego związku zawodowego Saco-S/urzędników państwowych w OPZZ

29 listopada w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z delegacją ze szwedzkiego związku zawodowego Saco-S/urzędników państwowych z przedstawicielem kierownictwa OPZZ wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem i przedstawicielami sektora usług publicznych OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ Ze strony OPZZ w spotkaniu wzięli udział: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Elżbieta Aleksandrowicz – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i Mateusz Pietrzyński – członek Prezydium NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Beata Wójcik – przewodnicząca ZZP ZUS i Magdalena Strzyżewska – członek Zarządu ZZP ZUS. Ze strony Saco uczestniczyli: August Borg - przewodniczący szwedzkiego Związku Dyplomatów (UPF), Kristina Lind Ström - wiceprzewodnicząca Saco-S/RK, Johan Strok Irk - przedstawiciel związków zawodowych w Saco-S/RK, Anna C Malmberg - przedstawiciel związku zawodowego w Saco-S/RK. Szwecja jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym wynagrodzenia i warunki zatrudnienia są w dużej mierze regulowane przez układy zbiorowe, a nie przez ustawodawstwo. System ten nazywany jest modelem szwedzkim i ma na celu stworzenie bezpiecznego oraz stabilnego rynku pracy. Stąd też, nasi goście byli zaciekawieni polskimi regulacjami prawnymi w zakresie związków zawodowych. Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił ocenę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu społecznego na poziomie krajowym. Rozmowa była wielowątkowa i dotyczyła między innymi: poziomu uzwiązkowienia sfery budżetowej oraz wyzwań, z jakimi każdego dnia muszą się zmagać nasi związkowcy, takimi jak dodatkowe obciążenie pracowników, płace niewystarczające na godne życie, inflacja i spłaszczanie zarobków.

Czytaj więcej