Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dofinansowanie: 838 200 zł

nr umowy: POWR.02.16.00-00-0024/16

Lider:Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Partner: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2021-06-29  

Partner: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski

Cel projektu: Podniesienie kompetencji eksperckich związanych z procesem legislacji i stanowienia prawa na szczeblu krajowym 400 przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych ze środowiska dziennikarskiego w okresie 21 miesięcy.

Działania: 

1. 16 jednodniowych Paneli eksperckich w 16 województwach po 30 osób tj. przedstawicieli związków zawodowych i NGO ze środowiska dziennikarskiego realizowanych według scenariusza:
-wykład wprowadzający nt. możliwości udziału NGO i partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa
-panel dyskusyjny z udziałem 3 ekspertów z ww zakresu 
-dyskusja na forum.
Tematy paneli dotyczyć będą bieżących wyzwań dot. partycypacji partnerów społecznych i NGO 
w procesie stanowienia prawa.
2. Szkolenia dla 320 przedstawicieli związków zawodowych z całego kraju (16 grup po 20 osób po 2 zjazdy szkoleniowe 16godzinne) zakończone certyfikacją. Program szkoleń ustalony na podstawie wyników ankiet:

Zjazd 1/ "Wpływ związków zawodowych na proces stanowienia prawa w kontekście:
1. Stosowania prawa pracy
2. Rozwiązywania sporów i konfliktów, negocjacji i mediacji
3. Ustawy o związkach zawodowych i systemie informowania pracowników
4. Układów i negocjacji zbiorowych
5. Podstaw wiedzy o aktach prawnych, w tym dostęp do aktów prawnych i interpretacja".
Zjazd 2/ "Wpływ związków zawodowych na proces stanowienia prawa w kontekście:
1. Rozwoju kompetencji liderskich związkowców
2. Zarządzania informacją i komunikacja w związku zawodowym, federacji oraz między partnerami społecznymi
3. Przedstawicielstw pracowniczych na poziomie zakładowym, krajowym, europejskim
4. Wystąpień publicznych, facylitacji i prowadzenia spotkań, autoprezentacji
5. Zmian w prawie, w tym np. prawo emerytalne i prawo oświatowe".
3. Szkolenia dla 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych ze środowiska dziennikarskiego 
z całego kraju (5 grup po 16 osób po 2 zjazdy szkoleniowe 16 godzinne) zakończone certyfikacją. 

Program szkoleń:
Zjazd 1/ "Wpływ NGO na proces stanowienia prawa w następujących kontekstach:
1. Prawa i obowiązki organizacji pozarządowej w kontekście stanowienia prawa i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym budowanie programów współpracy z samorządem lokalnym
2. Prawo autorskie
3. Prawo prasowe
4. System konsultacji i monitoringu prawa, w tym stanowienie prawa lokalnego i uczestnictwo w lokalnych ciałach konsultacyjnych
5. Stosowanie prawa pracy".
Zjazd 2/ "Wpływ NGO na proces stanowienia prawa w następujących kontekstach:
1. Ustawa o mediach publicznych
2. Wpływ prawa na ekonomię
3. Prawo emerytalne
4. System kształtowania prawa i nadzoru nad jego realizacją
5. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Szkolenia dla związkowców będą odbywać się na terenie całego kraju, w każdym z 16 województw. 

Szkolenia dziennikarskie są zaplanowane w następujących lokalizacjach: w Krynicy Morskiej, Sarbinowie, Warszawie, Wiśle, Krynicy Zdrój.

Pliki do pobrania: 

Regulamin rekrutacji 11.12

Karta zgłoszeniowa

Dane uczestników otrzymujących wsparcie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Program szkolenia, zjazd 1

Program szkolenia, zjazd 2

program_Panel ekspercki

Hormonogram zjazd 1_szkolenia dziennikarskie

Hormonogram zjazd 2_szkolenia dziennikarskie

INFORMACJE Z PANELI I SZKOLEŃ:

- Panel ekspercki Łańcut 7.12

teskt 2