Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

16 lipca 2024

Spór o podwyżki podzielił Radę Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego nie zdołała osiągnąć porozumienia w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na 2025 r. Nie udało się również wypracować kompromisu w kluczowych dla pracowników kwestiach dotyczących podwyżek w sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz rent i emerytur w 2025 r. Istnieje jednak szansa na wyższy wzrost płac w sektorze publicznym.Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki SpołecznejNorbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W dniu 15 lipca br. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni negocjowali porozumienie w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2025. Dyskusję zdominowały kwestie związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., jak również średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2025. Przedmiotem debaty była ponadto przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur. Strona pracodawców podczas debaty wskazała na zagrożenia związane z podwyżką płacy minimalnej dla przedsiębiorstw, podkreślając jej relację do płacy przeciętnej. Postulowała także zmianę algorytmu kształtującego płacę minimalną w związku z koniecznością implementacji dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej. Pracodawcy przekonywali związki zawodowe do poparcia rządowej propozycji wzrostu płacy minimalnej. Warto podkreślić, że pracodawcy zauważyli konieczność zwiększenia nakładów na wynagrodzenia w sferze publicznej o 7,9%, zgadzają się tym samym ze stanowiskiem związków zawodowych, które również podkreślają pilną potrzebę zwiększenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników sektora publicznego. Strona związkowa zaprezentowała wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur. W dyskusji związkowcy odrzucili ofertę pracodawców dotyczącą podwyżek w sferze budżetowej (7,9 proc.) i zażądali wzrostu o 15 proc. Negatywnie zaopiniowali również propozycje pracodawców i strony rządowej, aby płaca minimalna wyniosła od 1 stycznia 2025 r. 4626 zł. Skrytykowali także rządową propozycję podwyżek w sferze budżetowej o 4,1 proc. W tej sytuacji o podwyżkach płac zdecyduje samodzielnie rząd. Jedyną dobrą informacją jest zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie wysokości wynagrodzeń w sferze budżetowej. W przyszłym roku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej będzie wyższy niż 4,1 proc. – zapowiedział Andrzej Domański, minister finansów. „Jest dla mnie kluczowe, aby realna wartość wynagrodzeń w sferze budżetowej była co najmniej utrzymana. Dlatego, mając na względzie propozycje partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz przebieg negocjacji w trakcie prac Zespołu ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Rady, zaproponuję Radzie Ministrów potencjalną zmianę, czyli podwyższenie wskaźnika, uwzględniając bezpieczeństwo finansów publicznych” - powiedział minister finansów podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, wskazał w dyskusji, że praca nie jest towarem i dlatego OPZZ nie zgadza się z rządową propozycją płacy minimalnej w 2025 r. Zaapelował, aby minimalne wynagrodzenie nie było jedynie na poziomie ustawowego minimum oraz aby wyłączyć wszystkie dodatki z wynagrodzenia minimalnego. W opinii OPZZ największą bolączką sfery budżetowej jest spłaszczenie wynagrodzeń. Dlatego propozycja rządu, aby wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniósł 104,1%, czyli tyle, ile wynosi planowana na 2025 r. inflacja, nie może zostać zaakceptowana przez OPZZ. Ta propozycja spowoduje, że różnice płac pomiędzy sferą publiczną a produkcyjną zwiększą się, co prowadzi do pogłębienia nierówności dochodowych. Zdaniem OPZZ odpowiedzią rządu na spłaszczanie płac nie powinna być jednak rezygnacja z podwyższania płacy minimalnej, lecz wzrost nakładów na usługi publiczne. OPZZ wyraziło żądanie, aby w przyszłym roku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej był wyższy i wyprzedzał wzrost płacy minimalnej, tak aby zrekompensować wciąż wysoką inflację. W części posiedzenia poświęconej dyskusji o zwiększeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2025 r. OPZZ podtrzymało negatywną ocenę propozycji strony rządowej pozostawienia wskaźnika waloryzacji na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Rządowa propozycja oznacza, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. OPZZ wskazało argumenty przemawiające za przyjęciem wyższego wskaźnika waloryzacji, m.in.: spadającą relatywną do przeciętnego wynagrodzenia wartość emerytur i rent w kolejnych latach, wydłużenie średniego dalszego trwania życia w tablicach ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny w marcu 2023 roku mający wpływ na niższą wysokość emerytur przyznawanych od kwietnia 2023 roku czy rosnący odsetek emerytur wyliczanych według nowych zasad. Podkreśliło także, że gospodarstwa emeryckie dysponują niższym niż inne kategorie gospodarstw domowych przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę, najgorzej także subiektywnie oceniają swoją sytuację materialną. Stąd OPZZ ponownie przypomniało postulat o konieczności zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024. Strona rządowa podtrzymała swoje stanowisko, ostatecznie wskaźnik waloryzacji na 2025 rok zostanie ogłoszony do 24 lipca br. Głos w dyskusji w części dotyczącej płac zabierali: Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca  Rady  OPZZ  Branży Usługi Publiczne. (rg) (nq)

Czytaj więcej

15 maja 2024

Dyskusja w OPZZ o płacach w 2025 r.

W dniu 15 maja br. przeprowadzono na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych dyskusję dotyczącą wynagrodzeń w 2025 r. w związku z przedstawieniem przez Radę Ministrów wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok w dokumencie pn. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Partnerzy społeczni mają bowiem prawo przedstawić, w oparciu m.in. o ten dokument, propozycję wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku, w tym płacy minimalnej i wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla OPZZ. Do zadań Zespołu należy kształtowanie stanowisk i opinii OPZZ w zakresie polityki gospodarczej państwa, w tym wynagrodzeń, polityki budżetowej, finansowej, fiskalnej, pieniężnej i handlowej oraz polityki przemysłowej. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz oraz przewodniczący Zespołu, Zygmunt Mierzejewski przedstawili informację na temat ustawowych terminów negocjacji wynagrodzeń w 2025 r. wynikających z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Następnie Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w OPZZ przedstawił bieżącą i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju oraz finansów publicznych a także stan negocjacji w sprawie propozycji wzrostu płac w 2025 r. realizowanych na forum RDS. OPZZ przy kształtowaniu propozycji płacowych na kolejny rok bierze pod uwagę dogłębnie przeprowadzoną analizę danych makroekonomicznych, aktualny i prognozowany poziom wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym oraz sygnały płynące od związków zawodowych należących do OPZZ w sprawie wzrostu płac. Dyskusja na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych była zatem cenną przestrzenią do wymiany informacji w ww. sprawie. (KP)

Czytaj więcej

22 kwietnia 2024

Wypracowanie polityki przemysłowej jest koniecznością!

Zmiany geopolityczne, konieczność dostosowania działalności gospodarczej do wymagań wynikających z zobowiązań klimatycznych kraju oraz postępująca cyfryzacja to procesy wymagające od przedsiębiorstw przemysłowych dynamicznych dostosowań o dużej skali. Trwający proces transformacji klimatycznej i cyfrowej powinien służyć wzmocnieniu potencjału gospodarczego państwa, konkurencyjności i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy w przemyśle. Niestety ww. procesy w coraz większym stopniu utrudniają działalność firm zamiast stanowić katalizator ich rozwoju. Sygnalizują to związki zawodowe zrzeszone w OPZZ działające w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego. Ze względu na nieskuteczną ochronę jednolitego rynku przez Unię Europejską, przemysł mierzy się także z nierówną rywalizacją z przedsiębiorstwami z państw trzecich, które nie przestrzegają norm środowiskowych oraz praw pracowniczych. Powyższe, stwarza duże ryzyko trwałej utraty konkurencji krajowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz miejsc pracy w tym sektorze gospodarki. Dlatego wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz zwróciła się w imieniu OPZZ do premiera, Donalda Tuska o wypracowanie przez Radę Ministrów polityki przemysłowej państwa obejmującej średnioterminową perspektywę. W ocenie OPZZ, obecna sytuacja wymaga rewizji podejścia państwa do swojej roli w kształtowaniu polityki gospodarczej i wyznaczenia kierunku rozwoju krajowego przemysłu poprzez wypracowanie przez Radę Ministrów strategii przemysłowej. Jest to niezbędne, aby odpowiedzieć na dynamicznie zamieniające się warunki rynkowe i oczekiwania społeczne. Kluczowym krokiem w tym procesie powinna być współpraca z partnerami społecznymi. Tylko poprzez dialog społeczny i otwartą dyskusję można stworzyć plan działania, który uwzględni różnorodne potrzeby i perspektywy wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu możliwy będzie rozwój gospodarczy kraju oraz stworzenie warunków sprzyjających budowie przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Na poziomie unijnym, strategię przemysłową przyjęto w 2020 roku, jednak jak wynika z analiz, jest ona realizowana w sposób nieskuteczny, bowiem UE traci konkurencyjność wobec innych aktorów na światowym rynku, zwłaszcza w obszarze przemysłu. Analiza Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wskazuje, że Unia Europejska straciła prawie milion miejsc pracy w przemyśle w ciągu zaledwie czterech ostatnich lat. Najwięcej strat w pracy odnotowano w Polsce (278 tys.), Niemczech (129 tys.) i Rumunii (14 tys.). W Chorwacji i Słowenii utracone miejsca pracy w przemyśle stanowiły 14% całej siły roboczej w przemyśle wytwórczym, w Bułgarii (13%) a w Czechach (11%). Tym większe znaczenie ma w zatem przygotowanie przez Polskę strategii, której celem będzie powstrzymanie procesu deindustrializacji, wzmocnienie potencjału oraz konkurencyjności krajowego przemysłu. Strategia przemysłowa powinna wspierać potencjał rozwojowy rodzimych przedsiębiorstw, uwzględniać wykorzystanie krajowych surowców oraz stwarzać warunki do wzrostu nakładów inwestycyjnych firm na nowe technologie, innowacje i umiejętności pracowników oraz dokonania zmian organizacyjnych celem zwiększenia wydajności produkcji. Konieczne jest stworzenie bodźców do odejścia od konkurowania kosztami pracy na rzecz większej specjalizacji i skali działalności gospodarczej. OPZZ uważa, że konieczne jest przewidywanie i zarządzanie przez państwo zmianami wynikającymi z ww. wyzwań, wykorzystując dialog społeczny i rokowania zbiorowe jako instrumenty sprawiedliwej transformacji w przemyśle. Strategia przemysłowa powinna zapewnić warunki ramowe dla procesu dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych, w tym ochrony i tworzenia wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy. Przewidywalność i długoterminowe sygnały dla podmiotów gospodarczych i pracowników wynikające ze strategii przemysłowej państwa pozwolą kształtować aktywność przemysłową. To z kolei przysłuży się dalszemu rozwojowi gospodarczemu kraju oraz budowie przewag konkurencyjnych, i umożliwi przesunięcie się polskiej gospodarki w górę łańcuchów wartości. Posiadanie silnego i zrównoważonego przemysłu jest wspólnym interesem pracowników, pracodawców i rządu. Przemysł jest kluczowym motorem wzrostu gospodarczego kraju, stanowi bazę dla tworzenia konkurencyjności gospodarki poprzez potencjał do inwestycji, kreowania innowacji oraz absorbcji efektów prac sektora nauki oraz badań i rozwoju, jest gwarancją rozwoju sektora usług. Silna baza produkcyjna wspiera niezależność gospodarczą oraz przeciwdziała wzrostowi cen oraz uzależnieniu się od eksportu, budując w ten sposób bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Dlatego należy uznać za uzasadniony wniosek OPZZ o przygotowanie przez rząd polityki przemysłowej państwa. (KP)

Czytaj więcej

22 kwietnia 2024

Kluczowe uwagi OPZZ dotyczące rewizji KPO uwzględnione

18 kwietnia 2024 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) pod przewodnictwem minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OPZZ: Zygmunt Mierzejewski i Norbert Kusiak, którzy uczestniczą także w pracach podkomitetów KPO: ds. zielonej, inteligentnej mobilności oraz ds. odporności i konkurencyjności gospodarki. W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO odbyła się dyskusja na temat rewizji KPO, podsumowano także proces konsultacji publicznych, w trakcie którego zgłoszono ponad 1000 uwag. Największe zainteresowanie wzbudziły dwa elementy KPO: zielona inteligentna mobilność oraz zielona transformacja energetyczna, będąca istotnym kierunkiem zmian rozwojowych. Spośród wszystkich zebranych uwag i rekomendacji uwzględnione zostały m.in. te, które dotyczą: - opieki zdrowotnej – w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, obejmującej wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia badań klinicznych, także w małych ośrodkach; - sektora rolnego – w zakresie wsparcia tzw. rolnictwa 4.0 (nowoczesnego, efektywnego energetycznie i zasobowo sposobu prowadzenia działalności rolniczej); - wsparcia jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie finansowania ośrodków świadczących opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych z obszaru pożyczkowego do grantowego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewniło, że wkrótce przygotuje raport z konsultacji, który będzie dostępny na stronie internetowej KPO. Raport ten zostanie załączony do formalnego wniosku dotyczącego rewizji KPO, który po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 30 kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej. OPZZ nie wyraziło zgody na przedłużenie w rewizji KPO terminu wejścia w życie ozusowania umów, zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez pracodawców. W tym zakresie Komisja Europejska podzieliła nasze obawy i uzasadnienie. W rewizji KPO zostały uwzględnione także postulaty OPZZ dotyczące elektrycznych autobusów oraz podatku od starych samochodów. OPZZ przypomniało w trakcie posiedzenia o zobowiązaniu minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącym organizacji w marcu br. posiedzeń podkomitetów KPO. Podczas posiedzenia ustalono terminy przyszłych posiedzeń podkomitetów, które nie rozpoczęły jak dotąd prac. W takcie posiedzenia przyjęto ponadto zamiany w regulaminie pracy KM KPO uwzględniające poprawki OPZZ dotyczące m.in. możliwości zwoływania posiedzeń przez członków KPO oraz zwrotu poniesionych kosztów. Zygmunt Mierzejewski, Norbert Kusiak

Czytaj więcej

19 lutego 2024

Koniec „mrożenia” odpisu na ZFŚS: Pracownicy zyskują!

Po raz pierwszy od 2012 r., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi, co zakończy praktykę „mrożenia” jego wysokości. Decyzja Sejmu RP przyniosła korzyści nie tylko pracownikom, ale także ich rodzinom i stanowi istotny sukces OPZZ, jak również zwieńczenie podejmowanych przez nas przez wiele lat działań. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W miniony piątek, 16 lutego br., Główny Urząd Statystyczny ogłosił ważne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. Wynagrodzenie to, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wzrosło do 6445,71 zł. Kwoty te mają duże znaczenie dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz byłych pracowników, którzy korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Najważniejszą informacją jest fakt, że po raz pierwszy od 2012 r., odpis na ZFŚS w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, podstawą naliczania odpisu jest 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu było wyższe. Przypomnijmy, że począwszy od 2012 r., ustawy okołobudżetowe zwierały przepisy, które blokowały naliczanie odpisu w oparciu o wynagrodzenia z roku poprzedniego i ustalały go na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za dużo wcześniejsze lata, czyli „mroziły” jego wysokość. Przywrócenie ustawowych zasad naliczania odpisu oznacza koniec tej niesprawiedliwej praktyki i jest sukcesem OPZZ. W efekcie, odpis na ZFŚS w 2024 r. wyniesie dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy 2417,14 zł, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu z obowiązującym odpisem z II półrocza 2023 r. (1914,34 zł), o kwotę 502,80 zł. Warto zauważyć, że kwestia odmrożenia odpisu na ZFŚS była wielokrotnie poruszana przez OPZZ w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego oraz w bezpośrednich rozmowach z ministrem finansów. Decyzja ta ma także istotne znaczenie dla realizacji Programu OPZZ na lata 2022-2027 i stanowi spełnienie postulatu naszej konfederacji. W wyniku odmrożenia odpisu na ZFŚS pracodawcy będą dysponowali większymi kwotami, co umożliwi pracownikom uzyskanie wyższych świadczeń z funduszu. W dobie ciągle wysokiej inflacji, takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla osób, które często nie mają innego wyjścia niż korzystanie z tego rodzaju pomocy. Warto podkreślić, że „mrożenie” od 2012 roku wysokość odpisu przyniosło wymierne oszczędności jedynie pracodawcom. Straty, obok pracowników, odnotował także budżet państwa, który został pozbawiony dodatkowych wpływów z podatków, ponosząc równocześnie wyższe wydatki na przeciwdziałanie biedzie i ubóstwu pracujących w związku z ograniczaniem pomocy finansowanej z funduszu socjalnego, za co zapłacili wszyscy podatnicy. ZFŚS umożliwia finansowanie szerokiej gamy działań socjalnych, włącznie z różnymi formami wypoczynku, działalnością kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, opieką nad dziećmi oraz pomocą materialną. Odmrożenie odpisu na ZFŚS otwiera nowe możliwości dla pracowników i ich rodzin, zapewniając im lepsze wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. (nq)

Czytaj więcej

01 lutego 2024

Budżet podpisany!

Apel OPZZ do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o nieblokowanie budżetu na rok 2024 przyniósł częściowy skutek. Choć prezydent podpisał wczoraj (31 stycznia br.) ustawę budżetową na rok 2024, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Ustawa budżetowa została przyjęta bez uwag przez Senat 24 stycznia br. i dzień później trafiła na biurko prezydenta. Tym samym prezydent nie mógł skorzystać z prawa rozwiązania parlamentu i rozpisania nowych wyborów. Prawo to przysługiwałoby mu, gdyby nie otrzymał ustawy budżetowej na czas, czyli do 29 stycznia br. Prezydent skierował jednak podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Biuro Kancelarii Prezydenta poinformowało, że z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustawy budżetowej tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prezydent zdecydował o skierowaniu ustawy budżetowej, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania jej zgodności z Konstytucją. Czy to oznacza, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego są zagrożone? Pomimo, że politycy obozu rządzącego, a także prawnicy uspokajają i zapewniają, że bez względu na to, co orzeknie Trybunał pracownicy nie powinni obawiać się o wzrost płac w 2024 r., nie sposób nie zauważyć, że porządek prawny staje się coraz bardziej chaotyczny i nieprzewidywalny. Podpisana ustawa budżetowa na rok 2024 r. przewiduje m.in.: wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.; zwiększenie o 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego; wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.; wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe). Stwarza to szansę na poprawę sytuacji materialnej pracowników i w części łagodzi wysoki wzrost cen w latach 2022-2023. Przypomnijmy, że budżet na 2024 r zakłada ponadto, że nastąpi poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce. Wzrost PKB przyspieszy do 3,0 proc. Wpływ na wzrost dynamiki PKB w 2024 r. będzie miało zwiększenie konsumpcji prywatnej oraz wzrost inwestycji. Prognozy zakładają spadek inflacji do 6,6 proc. Jednym z głównych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. ma wynieść 9,8 proc., m.in. w efekcie stosunkowo wysokiego wzrostu płacy minimalnej. Ze względu na poprawę tempa wzrostu gospodarczego, zwiększy się popyt na pracę. W efekcie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 5,2 proc. Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Ustawa zakłada, że inwestycje ogółem zwiększą się w 2024 r. o 4,4 proc. w ujęciu realnym. Ustawa budżetowa zabezpiecza także środki na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.: realizację programu „Rodzina 800+” (63,7 mld zł); realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka (1,5 mld zł); realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego (2,4 mld zł); waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.; wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r. Ustawa zakłada również utrzymanie obniżonych stawek VAT: 0 proc. dla żywności (do 31 marca 2024 r.), 8 proc. dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w 2024 r.). Wczoraj prezydent podjął także decyzję o podpisaniu ustaw: o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.; o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podobnie jak w przypadku ustawy budżetowej prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. (nq)

Czytaj więcej

02 stycznia 2024

Płaca minimalna w 2024 roku: będą dwie podwyżki

Już za trzy dni czeka nas pierwsza z dwóch zaplanowanych na przyszły rok podwyżek płacy minimalnej. 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł. Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ We wrześniu Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych na 2024 rok. Ze względu na poziom inflacji przekraczający 5%, stawki te wzrosną dwukrotnie - pierwszy raz 1 stycznia, a kolejny 1 lipca. Przypomnijmy, że jednostronna decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej została podjęta po fiasku negocjacji w sprawie wysokości płacy minimalnej na kolejny rok w Radzie Dialogu Społecznego. Na jej forum OPZZ postulowało o ustalenie płacy minimalnej na poziomie 4300 zł od stycznia a 4540 zł od lipca 2024. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 4242 zł, natomiast 1 lipca 2024 roku osiągnie poziom 4300 zł. Zmiana ta oznacza wzrost minimalnej płacy o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku - 3600 zł, czyli o 19,4 proc. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wyniesie 4271 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 28,10. Oznacza to wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku, czyli o 19,5 proc. Według szacunków rządu, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy 3,6 mln osób.

Czytaj więcej

20 grudnia 2023

OPZZ oczekuje od rządu konsultacji społecznych ws. projektu budżetu na 2024 rok

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od rządu Donalda Tuska skierowania projektu budżetu państwa na rok 2024 do konsultacji społecznych. Zmiany, które wprowadziła do projektu budżetu nowa ekipa rządowa wymagają szerokich uzgodnień i zaangażowania w proces tworzenia planu finansowego państwa Rady Dialogu Społecznego. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W związku z tym OPZZ zwróciło się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o pilne przekazanie ww. projektów ustaw OPZZ przed ich skierowaniem do Sejmu RP. Szef OPZZ wniósł ponadto o rozpoczęcie na forum Rady Dialogu Społecznego debaty z partnerami społecznymi w sprawie planu finansowego państwa na kolejny rok oraz stanu finansów publicznych. W piśmie skierowanym do premiera OPZZ zauważa, że przyjęcie przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2024 odbyło się bez uwzględnienia ważnego etapu, jakim są konsultacje społeczne. Dlatego oczekujemy włączenia związków zawodowych w proces tworzenia budżetu. Jest to szczególnie istotne w kontekście realizacji przez rząd obietnicy dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej (o 20 proc.) i nauczycieli (o 30 proc.). W ocenie OPZZ niezbędne jest uwzględnienie w projekcie budżetu państwa na rok 2024 wyższych niż przewidziano podwyżek wynagrodzeń pracowników sektora finansów publicznych. Oczekujemy, że wzrosną one o co najmniej 24 proc. Dlatego OPZZ uważa, że nowo powołany rząd powinien zapoznać się z naszymi argumentami uzasadniającymi oczekiwaną podwyżkę płac przed uchwaleniem stosownych regulacji prawnych przez Parlament. Z treścią pisma do Prezesa Donalda Tuska można zapoznać się TUTAJ

Czytaj więcej

08 grudnia 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych: przegląd aktualnej sytuacji

8 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych. Poprowadził je przewodniczący Zespołu Zygmunt Mierzejewski. Członkowie Zespołu uzyskali od wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz informacje na temat bieżących i planowanych działań OPZZ w celu realizacji Programu OPZZ - z uwzględnieniem instytucji Rady Dialogu Społecznego. Zarówno rola Rady, jak i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu polityki państwa musi zostać wzmocniona. Kluczowa będzie więc koordynacja działań w RDS, jak i poprawa jakości udziału tej instytucji w procesie stanowienia prawa – wskazał Franciszek Potulski ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Finanse publiczne i budżet państwa 2024 rok W oparciu o informację w sprawie prac nad projektem budżetu państwa na 2024 rok przedstawioną przez dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Norberta Kusiaka, dyskutowano o przestrzeni do działań strony społecznej w obszarze polityki finansowej państwa, w tym na rzecz wzrostu płac w sektorze finansów publicznych oraz realizacji postulatów OPZZ w obszarze systemu podatkowego. Niezbędny jest znaczący wzrost wynagrodzeń w sferze finansów publicznych oraz podjęcie działań na rzecz ograniczenia zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń w sektorze publicznym - podkreśliła Elżbieta Aleksandrowicz ze NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne. Kondycja polskich przedsiębiorstw a polityka przemysłowa państwa Ponadto uznano za niezbędne przygotowanie przez nowy rząd, w uzgodnieniu ze stroną społeczną, polityki przemysłowej państwa z uwagi na konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom przewidywalnej polityki państwa w obszarze gospodarki. Zakłady, w których działają organizacje OPZZ, mierzą się obecnie z wieloma wyzwaniami. Przykładowo, przedsiębiorstwa z sektora drzewnego są w trudnej sytuacji w związku z utrudnieniami na rynku, co stwarza ryzyko dla utrzymania w nich zatrudnienia – stwierdził lider związków zawodowych z zakładów w Kwidzynie, Marek Kordawski. Związki zawodowe w ramach tej branży muszą współpracować celem wypracowania wspólnego stanowiska i zaplanowania dalszych działań na rzecz pracowników – podkreślił Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani. Konieczny jest najpierw dialog autonomiczny a następnie trójstronny w tej sprawie - dodał. Co dalej z sektorami hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym? Zespół OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych dyskutował również na temat aktualnej sytuacji w sektorze hutniczym, motoryzacyjnym i chemicznym. Obraz branży hutniczej nakreślił Artur Wilkoń ze Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy. Zakłady produkcji i przetwórstwa metali są w trudnej sytuacji. W wielu z nich pracownicy są na postojowym. Zapotrzebowanie na krajową stal zmniejsza się, wyzwaniem jest też konkurencja producentów z państw trzecich. Bieżącym problemem jest również niedobór kadr, który wymaga przemyślanej strategii państwa m.in. w obszarze kształcenia. Aktualna sytuacja w sektorze hutniczym Zarówno branża hutnicza jak i motoryzacyjna nadal mierzą się z konsekwencjami przerwanych łańcuchów dostaw oraz zaburzeń na rynkach w związku z wydarzeniami w latach 2020-2022. Mówił o tym Ireneusz Ćwir ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Choć produkcja i zapotrzebowanie na auta były w tym roku duże co przełożyło się na dobrą kondycję finansową firm motoryzacyjnych to na ich funkcjonowanie duży wpływ ma realizowana w UE polityka klimatyczna. Przyspieszenie tempa transformacji klimatycznej wpływa na poziom zatrudnienia i likwidację produkcji.  Aktualna sytuacja w sektorze motoryzacyjnym Obecnie chłonny rynek pracy szybko absorbuje specjalistów z branży motoryzacyjnej, otwarte pozostaje jednak pytanie o perspektywy funkcjonowania tego sektora w perspektywie kolejnych lat. Zaobserwowano przy tym, że proces transformacji powoduje koszty po stronie obywateli, co wymaga przemyślenia pod kątem sprawiedliwego wymiaru transformacji oraz przygotowania przez państwo działań osłonowych. Aktualna sytuacja w sektorze chemicznym Przedsiębiorstwa z sektora chemicznego notują straty, co budzi zaniepokojenie pracowników i związków zawodowych działających w spółkach tego sektora – szczegółową informację w tej sprawie przedstawili Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego działającego w Zakładach Azotowych Puławy oraz Marek Kuczyński z Grupy Azoty. Wskazali oni, że zła kondycja finansowa spółek z branży chemicznej była również przedmiotem interpelacji poselskiej. Przewodniczący Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych Zygmunt Mierzejewski poinformował członków o aktualnym stanie wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich oraz przedyskutował z nimi harmonogram pracy Zespołu w 2024 roku.

Czytaj więcej

25 października 2023

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych 12.10.2023

12 października za pośrednictwem programu ZOOM, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. gospodarki i finansów publicznych. Przedmiotem obrad Zespołu były zagadnienia dotyczące: projektu budżetu państwa na rok 2024, w tym wynagrodzeń pracowników sektora publicznego oraz polityki klimatycznej i sprawiedliwej transformacji. Członkowie Zespołu zapoznali się ze stanowiskiem OPZZ w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024, które zaprezentował dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w Biurze OPZZ, Norbert Kusiak. Jednym z elementów opinii OPZZ była kwestia wynagradzania pracowników sektora publicznego i postulaty w zakresie wzrostu ich płac.  Zespół przyjął Stanowisko zawierające poparcie działań OPZZ na rzecz podniesienia wynagrodzeń pracowników sektora publicznego oraz deklarację gotowości Zespołu do merytorycznego wsparcia działań Kierownictwa OPZZ w tym zakresie. Treść Stanowiska przedstawiła Katarzyna Pietrzak, ekspert OPZZ. Członkom Zespołu została przedstawiona również informacja na temat polityki klimatycznej oraz sprawiedliwej transformacji. Prezentację w tym temacie wygłosił Maciej Zaboronek, ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej.

Czytaj więcej