Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

22 listopada 2023

Uzdrowiska zmuszone do zapłaty za pandemię COVID-19

OPZZ protestuje przeciw pomijaniu uzdrowisk w możliwości przedłużenia o rok rozliczenia finansowego za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii Covid – 19. Negatywną opinię w tej sprawie OPZZ skierowało do Ministerstwa Zdrowia wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skierowany do konsultacji społecznych jest w dużym stopniu odpowiedzią na apel wielu świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w czasie pandemii. Chodzi o wprowadzenie przedłużenia możliwości rozliczenia środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zaliczki na świadczenia zdrowotne - obecne przepisy stawiają graniczną datę do końca br. Dla OPZZ i organizacji związkowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że uzdrowiska nie świadczyły żadnych usług leczniczych z powodów nie leżących po ich stronie. Lecznictwo uzdrowiskowe było przez z 9 - miesięcy zamrożone, w związku z czym podmioty nie powinny być obciążane finansowo i zobowiązane do zwrotu środków finansowych, często niemożliwych do odpracowania. Zawsze prezentowaliśmy pogląd, że finansowanie w części, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 1/12 wypłacanych zaliczek, powinno być traktowane jako zapłata za gotowość realizacji podpisanych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie jako zaliczka.  Zaproponowane przepisy nowelizacji rozporządzenia zupełnie pomijają uzdrowiska. Jest to niezrozumiałe, bo resort zdrowia doskonale zna problem, choćby dzięki wielokrotnym apelom i wnioskom naszego środowiska uzdrowiskowego, przekazywanym zwłaszcza w ostatnim roku. Sprawa rozliczenia ww. zaliczek pobranych przez świadczeniodawców uzdrowiskowych w czasie pandemii Covid – 19, była omawiana na wniosek strony społecznej jako pilna interwencja podczas wrześniowego posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kwota do zwrotu jest niebagatelna - zgodnie z informacją NFZ świadczeniodawcom uzdrowiskowym pozostało do spłaty (w ramach pobranych zaliczek ryczałtowych) ponad 161 mln zł.Do dnia dzisiejszego połowa uzdrowisk nie spłaciła swoich zobowiązań.Mamy nadzieję na zmianę stanowiska resortu zdrowia w tej kwestii. (rg)

Czytaj więcej

27 września 2023

Niektóre zawody medyczne w końcu uregulowane

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie. Choć od 26 września będzie obowiązywać jedynie niewielka jej część, ważna jest cała regulacja, której ostateczne uchwalenie zajęło kilkanaście lat. OPZZ od 2008 r. przypominało kolejnym rządom o konieczności kompleksowego uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które dotychczas nie były nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce. Teraz jest czas wdrażania poszczególnych zapisów ustawy. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25 września bm. (Dz. U., poz. 1972, tekst ustawy – do pobrania TUTAJ). Jej przepisy będą jednak stopniowo wdrażane – całość regulacji zacznie obowiązywać dopiero za pół roku czyli od 26 marca 2024 r., zaś część przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Co się zmienia od razu ? Przepisy, które weszły w życie w dniu wczorajszym, tj. 26 września br. dotyczą zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odnoszą się do zmian w zakresie liczby i rozmieszczenia na obszarze poszczególnych województw funkcjonujących oraz planowanych do utworzenia: zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, usankcjonowania zatrudnienia na stanowiskach dyspozytora medycznego oraz aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu PRM. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. ustawa zmienia definicję psychoterapii, modyfikując ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak zmieniając zasady przystępowania do egzaminu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego przez psychoterapeutów. Najważniejsza część ustawy czyli pełna regulacja zasad i warunków wykonywania nowych zawodów medycznych zacznie obowiązywać z dniem 26 marca 2024 r. Dotyczyć będzie 15 zawodów takich jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. Na etapie prac nad ustawą, OPZZ wraz ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych wnosiło o wpisanie do katalogu zawodów ,,technika analityki medycznej”. Jednak ostateczne regulacje dotyczące tego zawodu są ujęte, jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, w ustawie o medycynie laboratoryjnej i nie ma potrzeby ich powtarzania. Inne przepisy ustawy dotyczą Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego czy uprawnień i zasad wykonywania zawodów medycznych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Zamieszanie wokół logopedów i dietetyków W czasie prac legislacyjnych kontrowersje budziły dwa zawody, które ostatecznie nie znalazły się w katalogu, na wniosek środowisk je reprezentujących: logopeda i dietetyk. Logopedzi są niejednorodną grupą, w większości zatrudnioną w szkołach i stąd podlegają pod przepisy Karty Nauczyciela, więc w tych warunkach nie zmienia się ich sytuacja. Pracując w systemie ochrony zdrowia chcieliby nowej, odrębnej dla siebie regulacji podobnie jak dietetycy. W opinii OPZZ wdrożenie nowych zasad regulujących inne zawody niż medyczne do systemu ochrony zdrowia podniesie standard i profesjonalizację kadry oraz jakość świadczonych usług. Wyeliminuje też szarą strefę w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Cieszymy się, że ustawa stała się częścią prawa medycznego. 

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Dodatkowe pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej

W lipcu br. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pytanie o informację na temat dodatkowych środków finansowych dla sektora pomocy społecznej w roku bieżącym, w szczególności w zakresie dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji w MR i PS, wysokość przeznaczonych na powyższe zadanie środków ustalono na poziomie 300 mln zł. Kwota ta jest dedykowana na wypłacenie dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi. Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia bieżącego roku. Jednocześnie resort wskazał, że w chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem uruchomienia dodatkowych środków na powyższy cel oraz zwiększeniem budżetów wojewodów, którzy są dysponentem przyznanych środków. To wojewodowie będą dokonywać podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące bądź zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej. Właściwy wojewoda będzie także decydował o sposobie przyznawania środków, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie ustaleń dokonanych z kierownictwem poszczególnych domów pomocy społecznej. Nie jest to wprost odpowiedź na pismo OPZZ. Apelowaliśmy bowiem o włączenie organizacji związkowych na tryb sposobu podziału wysokości środków przeznaczonych dla pracowników oraz co istotne – wspólne decydowanie na szczeblu wojewody, czy są to pieniądze zaplanowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z określeniem grup zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.Organizacje związkowe sektora pomocy społecznej zrzeszone w OPZZ sygnalizują, że są w kontakcie z wojewodami i monitorują sytuację w zakresie podziału tych środków. rg

Czytaj więcej

14 lipca 2023

OPZZ apeluje o dialog zdrowotny w RDS

OPZZ wnioskuje do Rady Dialogu Społecznego  o wznowienie prac Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Pismo w tej sprawie złożył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Podzespół ds. ochrony zdrowia RDS bardzo intensywnie pracował do grudnia 2020 roku.W trudnym czasie pandemii podjęto decyzję, wyrażoną w Uchwale Nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r., by prace Podzespołu zostały zastąpione doraźnym Zespołem problemowym ds. ochrony zdrowia RDS. Tym samym, zgodnie z zapisami ww. uchwały prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zostały zawieszone. Zespół doraźny, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Prezydium RDS w dniu 16 marca br. zakończył swoje działanie. Jednocześnie od marca br. nie zostały wznowione prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Zasadność kontynuacji pracy Podzespołu jest w ocenie OPZZ bezdyskusyjna.Przykładem są agendy posiedzeń Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z ostatnich miesięcy, zdominowanych przez tematykę ochrony zdrowia w istotnych sprawach sektora. Tym samym, także z tego powodu brakuje przestrzeni do podjęcia dialogu w zakresie szeroko rozumianych problemów sektora usług publicznych, nabrzmiałych społecznie szczególnie w ostatnich miesiącach. Obecnie jedynym forum dialogu jest branżowy Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia, jest on jednak usytuowany poza Radą Dialogu Społecznego. Pomimo wielkiej aktywności merytorycznej Trójstronnego Zespołu, wiele inicjatyw legislacyjnych odbywa się w ramach RDS, stąd w ocenie OPZZ istotne jest, by problematyka ochrony zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego znalazła swoje należyte miejsce i była kontynuowana w Podzespole problemowych ds. ochrony zdrowia RDS. Podjęcie inicjatywy w tej sprawie jest w kompetencjach przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Czekamy na dalsze ustalenia i decyzje.  Treść pisma OPZZ TUTAJ 

Czytaj więcej

05 lipca 2023

Fundusze Europejskie na Ochronę Zdrowia

Komitet Sterujący koordynujący wsparcie z funduszy unijnych w sektorze zdrowia rozpoczął działalność. Znane są priorytetowe obszary wsparcia zdrowia ramach polityki spójności na lata 2021-2027 w tym sektorze. Teraz nadchodzi czas na opracowywanie planów działań wpierających politykę zdrowotną. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia to bardzo ważne gremium zaczynające swoją działalność instytucjonalną w zakresie wykorzystywania środków europejskich z nowej perspektywy finansowej do 2027 roku. Komitet został powołany Decyzją Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027 z dnia 29 czerwca 2023 r., ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Pierwsze posiedzenie Komitetu koncentrowało się wokół przeglądu obszarów wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przyjęto wzór Planu działań w sektorze zdrowia oraz rekomendacje wsparcia w sektorze zdrowia dla wszystkich obszarów oraz rekomendacje dla kryteriów oceny projektów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród priorytetów finansowania projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich jest wiele obszarów wspomagających jakość i dostępność do ochrony zdrowia. I tak: fundusze europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie zdrowia będą skierowane do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego i psychiatrii oraz na kształcenie kadr medycznych; fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego na 2021-2027 (FERS) w zakresie zdrowia będą skierowane na: kształcenie kadr, dostępność do specjalistów oraz na działania wspierające jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych; w ramach Programów regionalnych na lata 2021-2027 – cele szczegółowe koncentrują się na wspieraniu rozwiązań cyfryzacji, zwiększaniu równego dostępu do opieki zdrowotnej, wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. Członkami Komitetu są przedstawiciele resortów: zdrowia, finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw a także strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego – po jednym przedstawicielu każdej ze stron. Stronę pracowników RDS, wynikiem uzgodnień trzech central związkowych, reprezentuje w Komitecie Sterującym przedstawicielka OPZZ Renata Górna.  (rg)

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Zagwarantowane pieniądze na płace w ochronie zdrowia

Środki finansowe na wzrosty płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujące od 1 lipca są zagwarantowane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i wkrótce będą sukcesywnie przekazywane do podmiotów leczniczych po zakończeniu podpisywania procesu aneksowania umów z NFZ – to informacja przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca rozpoczęło także debatę o konieczności zmian w psychiatrii sądowej w Polsce. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia niemal na każdym spotkaniu kontynuuje dyskusję w obszarze wdrażania wzrostu płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujących od 1 lipca br. Podczas ostatniego czerwcowego spotkania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przypomniał rekomendacje dotyczące wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, skutkujące kwotą 15,05 mld zł i przyjęte przez Ministra Zdrowia do realizacji. Rekomendacje uwzględniają przede wszystkim: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - w kwocie 6, 91 mld zł dla ponad 324 tys. pracowników podmiotów leczniczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uwzględnienie dodatkowo wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach (interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu) oraz dla wybranych obszarów realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu. Odnośnie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ich więcej niż wskazano w rekomendacji Agencji. Wczorajsza decyzja (22 czerwca br.) o zmianie planu finansowego Funduszu na 2023 rok zakłada przekazanie podmiotom leczniczym ponad 7,5 mld zł na płace w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca br. To dobra informacja, dająca szansę dla organizacji związkowych działających w podmiotach leczniczych do zawierania porozumień płacowych z pracodawcami uwzględniających także pracowników niemedycznych. Jak wielokrotnie pisaliśmy są oni ujęci w ustawie, nie ma natomiast dla nich konkretnego współczynnika wzrostu płac, stąd w podziale pieniędzy dla tych grup – pozostaje wiele uznaniowości ze strony dyrekcji podmiotów leczniczych. Uzgodniono, że w połowie sierpnia zespół oceni stan wdrażania płac i omówi aktualną sytuację pracowników w podmiotach leczniczych. W Trójstronnym Zespole zapoczątkowano także dyskusję o konieczności zmian systemowych w psychiatrii sądowej. Warunki pracy pracowników Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej, finansowanie tych jednostek, kwalifikacje kadr i jakość świadczonych usług oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjentów i pracowników – to tylko nieliczne wyzwania, jakimi zajmie się zespół roboczy powołany w ramach Trójstronnego Zespołu. Na zakończenie przyjęto zmiany w Regulaminie. Posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia współprzewodniczył członek zespołu Tomasz Dybek (strona OPZZ współprzewodniczy Zespołowi w I półroczu br. ) wspólnie z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem. W charakterze ekspertów OPZZ obecni byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych ochrony zdrowia z Branży Usługi Publiczne OPZZ oraz Renata Górna z biura centrali OPZZ.(rg)

Czytaj więcej

06 czerwca 2023

Ponad 15 mld na płace w ochronie zdrowia

Minister Zdrowia zatwierdził jeden z trzech wariantów rekomendacji zaproponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do sfinansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca br. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15, 05 mld zł, oprócz płac pracowników zakładają 12,6 proc. wzrostu wartości umów NFZ. Wykorzystanie środków finansowych na cele płacowe będzie na bieżąco monitorowane. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Informacja o wysokości środków finansowych, jakie mają trafić do podmiotów leczniczych została przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, podczas posiedzenia Prezydium Zespołu w dniu 5 czerwca br. z udziałem wiceministra Piotra Brombera. OPZZ reprezentował Tomasz Dybek, obecny współprzewodniczący Zespołu i jego członek z rekomendacji OPZZ. Na tę ważną informację oczekiwali zarówno pracownicy jak i zarządzający placówkami. Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniającym we wzroście cen jednostek rozliczeniowych: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352) określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów świadczeń uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach( interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Ważne ustalenie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a AOTMiT jest także takie, by po wprowadzonych zmianach wycen świadczeń zdrowotnych dokonać analizy w zakresie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym: wysokości wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej oraz podjąć analizy ilości realizacji świadczeń wraz z oceną kryteriów ich kwalifikacji. Agencja zobowiązała się także do obserwowania zmian inflacyjnych w II półroczu bieżącego roku i ewentualnego rekomendowania adekwatnych działań korygujących. (rg)

Czytaj więcej

09 maja 2023

OPZZ pracuje nad zawodową ustawą zdrowotną

Sejmowa Komisja Zdrowia 9 maja rozpoczęła procedowanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. To wyjątkowa regulacja pracownicza, mająca unormować wiele zawodów pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. OPZZ uczestniczyło w pracach legislacyjnych, zgłaszając poprawki branżowych organizacji członkowskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Przypomnijmy, że celem wniesionego przez rząd projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.  Projekt określa zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, takich jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej czy terapeuta zajęciowy. Podczas pierwszego czytania dyskusja z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół zasadniczych kwestii związanych z zawężeniem bądź poszerzeniem katalogu wskazanych w projekcie profesji. Zdecydowano na wniosek środowisk zawodowych o wykreśleniu z projektu zawodów: logopedy czy dietetyka, które domagają się odrębnej dla siebie regulacji. Dyskutowano także o zawodzie optyka czy instruktora terapii uzależnień.  W opinii OPZZ w katalogu zawodów zabrakło technika analityki medycznej – przedstawiliśmy szereg argumentów, które spotkały się z poparciem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Propozycja OPZZ została przejęta jako poprawka poselska (KP Lewica). Całość opinii OPZZ z pozostałymi propozycjami zmian została przekazana posłom sejmowej Komisji Zdrowia. Kontynuowanie prac legislacyjnych zaplanowano na 23 maja. OPZZ reprezentowała Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

OPZZ sygnatariuszem obrony uzdrowisk

,,Wyrażamy głębokie zaniepokojenie kształtem planowanej od 1 stycznia 2024 r. reformy lecznictwa uzdrowiskowego, jak i obawę o radykalnie negatywny wpływ wielu założeń reformy na lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce” – to słowa z Listu Otwartego w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego, podpisanego w ubiegły piątek tj. 14 kwietnia w Ciechocinku, przez najważniejsze branżowe organizacje reprezentujące uzdrowiska, w tym OPZZ. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ List otwarty w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego został skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Sygnatariuszami Listu są: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy "Uzdrowisk Polskich", Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Pismo podkreśla nie tylko brak dialogu i uzgodnień reformy ze środowiskiem sanatoryjno-uzdrowiskowym, ale także skutki dla pacjentów, zwłaszcza seniorów, pracowników branży uzdrowiskowej, zakładów leczniczych, jak i gmin w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. OPZZ i Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich reprezentowały: Renata Górna i przewodnicząca Barbara Sobucka. Treść listu TUTAJ

Czytaj więcej

24 marca 2023

OPZZ o sytuacji w uzdrowiskach

OPZZ nie ustaje w działaniach na rzecz aktywnego dialogu w obszarze planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, od dawna zapowiadanej przez resort zdrowia. Temat ten był omawiany na spotkaniu branży uzdrowiskowej zrzeszonej w Związku Zawodowym Uzdrowisk Polskich, z udziałem przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina 22 marca br. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ O zapowiadanych zmianach przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie kierowania na leczenie uzdrowiskowe pisaliśmy wielokrotnie. Dialog w tym temacie cały czas ,,kuleje” – a o szczątkowych pomysłach ministerstwa dowiadujemy się z głównie posiedzeń Podzespołu ds. uzdrowisk zwoływanych na wniosek OPZZ. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym i przy szerokim udziale środowiska uzdrowiskowego - co nie jest prawdą. Wspólnym mianownikiem przyszłej reformy jest więc pozorowany dialog ze stroną społeczną reprezentującą uzdrowiska oraz niepewność co dalej. Wciąż nie wiadomo, co czeka uzdrowiska i pacjentów od 2024 roku. Nadzieja na odroczenie zmian w czasie jednak istnieje, bowiem do tej pory nie został pokazany jakikolwiek projekt ustawy przyszłej reformy uzdrowiskowej. Na spotkaniu z przedstawicielami uzdrowisk, pod przewodnictwem Barbary Sobuckiej, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zapewnił o wsparciu centrali i kontynuowaniu działań podejmowanych ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Między innymi w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Klubem Parlamentarnym Lewicy, jesteśmy także w stałym kontakcie z pozostałymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, zwłaszcza w Unią Uzdrowisk Polskich. Przewodniczący Piotr Ostrowski wspólnie z wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem przedstawili aktualną działalność OPZZ, podejmowane przedsięwzięcia w obszarze polityki społecznej, związkowej i branżowej. Omówiono ponadto przygotowania do negocjacji płacowych nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 lipca br., na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz aktualną sytuację w całym sektorze. Dyskusja z udziałem związkowców koncentrowała się wokół spraw pracowniczych i płacowych oraz omówienia sytuacji w poszczególnych uzdrowiskach m.in.: Busku - Zdrój, Wieńcu - Zdrój, Ciechocinku, Wysowej - Zdrój, Polanicy – Zdrój, Iwoniczu – Zdrój, Rymanowa - Zdrój, Lądku- Zdrój, Nałęczowa, Krynicy – Zdrój. Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zastrzeżenia OPZZ do reformy uzdrowiskowej: zamysł, aby pacjent sam wybierał uzdrowisko, przy braku jego informowania i edukacji o profilach leczniczych i formach leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego, likwidacja sanatoryjnego leczenia szpitalnego, rehabilitacji uzdrowiskowej i pocovidowej, elastyczne ustalanie przez poszczególne uzdrowiska zasad wysokości ponoszenia opłat przez kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zagrożenie stabilności funkcjonowania mniejszych uzdrowisk, na skutek konkurencji o pacjenta między miejscowościami uzdrowiskowymi, niestabilne finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego. (rg)

Czytaj więcej