Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

02 stycznia 2023

Blisko 7 mld zł mniej w budżecie na zdrowie obywateli

Nowy, 2023 rok niesie zmiany w systemowym finansowaniu niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych. Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów świadczenia zdrowotne – zamiast z budżetu państwa, będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie miałoby to znaczenia, gdyby w ślad za nowymi zadaniami Fundusz dostał dodatkowe pieniądze np. w ramach dotacji celowej. Niestety, budżet państwa ,,zaoszczędzi” niemal 7 mld zł, gdyż w ślad za przekazaniem zadań do realizacji, NFZ nie otrzymał dodatkowych środków. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Ustawa przenosząca finansowanie części świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia, która została podpisana przez Prezydenta 22 grudnia 2022 r., wchodzi w  życie 1 stycznia br. (ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw; Dz. U., poz. 2770 z dnia 27 grudnia 2022 r.). Nowelizacja ustawy budziła kontrowersje już na etapie jej założeń, o których jako strona społeczna reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego, nie byliśmy oficjalnie informowani. Stąd, między innymi z inicjatywy Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, 21 października 2022 r. przyjęliśmy negatywne stanowisko w sprawie trybu procedowania  zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia. Ponownie, pismem do Prezydenta o weto ustawy w końcu grudnia 2022 r. zwróciło się 26 organizacji funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym także te reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, łącznie z OPZZ. Argumentowaliśmy, że przedłożona ustawa zawiera szereg rozwiązań prowadzących do trwałego ograniczenia publicznego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Niezwykle istotnym był także fakt, że ustawa została przyjęta bez konsultacji społecznych, pozbawiając partnerów możliwości przedstawienia wątpliwości na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego. Między innymi na ten element niekonstytucyjności zwracano uwagę podczas prac legislacyjnych w Senacie wskazując je jako naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa i legalizmu. Co się zmienia ? Zmiany wpływające na tegoroczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia mają dotyczyć dodatkowego finansowania: świadczeń wysokospecjalistycznych (221, 5 ml zł),  leków 75 + i „leków ciąża +” (1 mld zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych obecnie z budżetu państwa (1 mld zł), państwowego ratownictwa medycznego (2, 9 mld zł), zadań związanych z zakupem leków w ramach programów polityki zdrowotnej (812 mln zł), szczepionek do szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych (405 mln zł), zadań zespołów ratownictwa medycznego (400 mln zł).

Czytaj więcej

24 października 2022

Brak zgody na oszczędności w ochronie zdrowia

Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na ostatnim posiedzeniu w dniu 21 października br. przyjęła jednogłośnie Stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych w zakresie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Stanowisko to mocny głos związków zawodowych i organizacji pracodawców przeciwko wprowadzaniu zmian ograniczających bieżące i przyszłe wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostatnich dniach w dyskusji publicznej głośno wybrzmiały plany Ministra Zdrowia zakładające przenoszenie finansowania wielu wydatków ochrony zdrowia dotychczas finansowanych z budżetu państwa (m.in. ratownictwo medyczne, większość programów polityki zdrowotnej, świadczenia wysokospecjalistyczne) do finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwiązania mają być zawarte w tzw. spec ustawie ,,okołobudżetowej w ochronie zdrowia”, poprzez nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Oburza fakt, że dotychczas projekt nie został przedstawiony stronie społecznej RDS do konsultacji społecznych, a o jej założeniach dowiadujemy się jedynie z mediów. Stąd Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu mający być sygnałem dla strony rządowej, że partnerzy społeczni nie godzą się na łamanie zasad dialogu społecznego w zakresie konsultacji społecznych, w tym przypadku – w obszarze ochrony zdrowia, w tak ważnych sprawach. Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia –do pobrania Renata Górna, OPZZ

Czytaj więcej

11 października 2022

FPP i OPZZ wspólnie za wprowadzeniem podatkowej ulgi zdrowotnej

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, w którym deklarują działania na rzecz wprowadzenia w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15% wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie. Wprowadzenie proponowanych zmian byłoby korzystne dla pacjentów i finansów publicznych. Wielkość szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych można oszacować na ok. 11,6 mld zł w skali roku. Wprowadzenie ulgi podatkowej spowoduje, że pacjenci zaczną oczekiwać dokumentowania świadczonych usług dla celu jej rozliczenia, co w konsekwencji znacznie ograniczy nierejestrowany obrót. FPP i OPZZ postulują, by dodatkowe wpływy osiągnięte dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania zasiliły Narodowy Fundusz Zdrowia i zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. „Postulowana przez FPP i OPZZ ulga zdrowotna to nowoczesne narzędzie, pozwalające na polepszenie sytuacji finansowej pacjentów, ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych zarówno przez odciążenie publicznej ochrony zdrowia, jak i dofinansowanie jej dodatkowymi źródłami dochodu oraz rozbudowę narzędzi analitycznych do efektywnego planowania polityki zdrowotnej. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony rządu oraz pozostałych partnerów, co umożliwiłoby jej wdrożenie w ramach obowiązującego porządku prawnego. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach której zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczana od podatku. Polski Ład, obowiązujący od początku bieżącego roku, zlikwidował to rozwiązanie – co przemawia za przywróceniem, w unowocześnionej formie, ulgi na wydatki zdrowotne finansowane z prywatnych środków obywateli. Ulga pozwoli lepiej wykorzystać potencjał sektora prywatnego, stanowiącego uzupełnienie publicznego systemu ochrony zdrowia i przyczyni się do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). „Najważniejszą korzyścią dla pracowników wynikającą z wprowadzenia proponowanego przez FPP i OPZZ rozwiązania byłoby odciążenie budżetów ich gospodarstw domowych, w przypadku których wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko stanowią istotną część ponoszonych wydatków. W przypadku przeciętnej 4-osobowej rodziny takie rozwiązanie może przynieść oszczędność rzędu 530 zł rocznie. Zaprojektowane rozwiązanie wzmacnia ponadto publiczny system ochrony zdrowia – konstytucyjny fundament zapewniający wszystkim obywatelom równy dostęp do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. To istotne zwłaszcza w sytuacji skoncentrowania zasobów tego systemu na walce z wirusem SARS-CoV-2 i konieczności zapewnienia pacjentom nowych świadczeń zdrowotnych, jak również rozwiązania problemu tzw. „długu zdrowotnego” wobec osób, których leczenie w ostatnim okresie zostało odroczone lub zaniechane. Ulga zdrowotna stałaby się zatem rozwiązaniem pozytywnie oddziałującym na zdrowie publiczne społeczeństwa – mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).  FPP i OPZZ zależy na rozwiązaniach, które pozytywnie wpływają na dostępność świadczeń i poprawę stanu zdrowia pracowników. Dzięki uwzględnionemu w propozycji powiązaniu ulgi podatkowej z systemem informatycznym Centrum e-Zdrowia, informacja o wykonanych świadczeniach byłaby dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, a dane zbiorcze o wartości zrealizowanych usług trafiałyby do KAS. Umożliwiałoby to automatyczne rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki formalne. Dodatkową korzyścią z wdrożenia tak nowoczesnego systemu byłoby umożliwienie budowy kompleksowej mapy potrzeb zdrowotnych w skali całego kraju. Obecnie dostępne dane dotyczą głównie publicznej ochrony zdrowia, co uniemożliwia pełną identyfikację potrzeb zdrowotnych, które zaspokajane są w prywatnych placówkach. 4 października br. pismo ze stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia ulgi zdrowotnej w rozliczeniu PIT złożono Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Domy Pomocy Społecznej jak podmioty lecznicze

OPZZ od wielu lat wskazuje na potrzebę uregulowania całego obszaru zagadnień i problemów związanych ze świadczeniem usług medycznych w domach pomocy społecznej. Zaniedbania w tym zakresie wyostrzył czas pandemii podkreślając, jak znaczące są różnice pragmatyki zawodowej i płacowej pomiędzy pracownikami medycznymi zatrudnionymi w DPS – ach oraz podmiotach leczniczych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Projekt nowelizacji ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - częściowo wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Choć pozytywnie oceniliśmy założenia i intencję zmian ustawowych, w trybie konsultacji społecznych, zgłosiliśmy kilka zastrzeżeń. Dotyczą one: statusu zawodów medycznych pracowników zatrudnionych w DPS - ach (wskazujemy na konieczność uwzględnienia innych medycznych grup zawodowych, szczególnie fizjoterapeutów udzielających świadczeń w DPS – ach, jak i opiekunów medycznych, oprócz najliczniej zatrudnionej grupy zawodowej pielęgniarek) środków finansowych na dostosowanie DPS-ów jako podmiotów leczniczych (wskazujemy na konieczność gwarancji finansowych dla DPS – ów z przeznaczeniem na spełnienie organizacyjno–prawnych wymagań nakazanych ustawą, by mogły spełniać status podmiotu leczniczego) regulacji płacowych dla pracowników, analogicznie jak w podmiotach leczniczych (wskazujemy, że zasadą powinna być możliwość finansowania wynagrodzeń ze środków Narodowego Funduszu wobec zawodów medycznych oraz wobec pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w DPS - ach uczestniczących w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, analogicznie jak w podmiotach leczniczych) W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej na temat zmian wdrażanych niniejszą ustawą. 

Czytaj więcej

18 maja 2022

Rząd pozytywnie o wzroście płac w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Radę Ministrów 17 maja 2022 r. Rozwiązanie jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przyjętego 5 listopada 2021 r. przez rząd, stronę reprezentatywnych central związkowych oraz stronę reprezentatywnych organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. Nowelizacja ustawy już w tym samym dniu została skierowana do Sejmu RP (druk sejmowy nr 2268). To przełomowy akt prawny, który gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, wiążąc określone współczynniki pracy przypisane poszczególnym grupom zawodowym z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Nowe gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą obowiązywały od 1 lipca 2022 roku, w zależności od grupy będzie to wzrost gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 proc do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. Nowa tabela płac, mająca obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, zakłada następujące wynagrodzenia (brutto): 1) Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45 - wynagrodzenie 8 210,67 zł 2) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 - wynagrodzenie 7 304,66 zł 3) Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19 - wynagrodzenie 6 738,41 zł  4) Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł  5) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł 6) Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł  7) Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86 - wynagrodzenie 4 869,78 zł  8) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1 - wynagrodzenie 5 662,53 zł  9) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78 - wynagrodzenie 4 416,77 zł  10) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie 3 680,64 zł  Warto wspomnieć, że zmiany zobowiązują podmiot leczniczy będący pracodawcą do wskazania w umowie o pracę każdemu pracownikowi objętego ustawą, informacji o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy. Dodatkowo, wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego założono, że wynagrodzenia tych osób powinny zapewniać wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.  Czekamy na rozpoczęcie prac legislacyjnych.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej