Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności organizacji pracowniczych do radzenia sobie na poziomie UE/transnarodowym z wyzwaniami związanymi ze zmianami w zatrudnieniu, pracy i dialogiem społecznym, zwłaszcza tymi wynikającymi z digitalizacji pracy.

Zostaną one osiągnięte poprzez rozwój stałej sieci urzędników ds. digitalizacji związków zawodowych z 9 krajów (sieć TUDO), wdrożenie kursu online dla przedstawicieli pracowników oraz wzmocnienie współpracy między organizacjami pracowniczymi na poziomie UE i krajowym po kryzysie covidowym (w tym także ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszenia procesów digitalizacji po Covid-19). Członkowie sieci TUDO zostaną odpowiednio przeszkoleni, zdobędą szczegółową wiedzę na temat wszystkich regulacji UE dotyczących procesów digitalizacji, będą stale wymieniać swoją wiedzę i doświadczenia, opracują zalecenia na poziomie UE i krajowym, mające na celu radzenie sobie z nowymi wyzwaniami i przekazywanie know-how swoim organizacjom.

Projekt skoncentruje się na budowaniu zdolności związków zawodowych w krajach uczestniczących i poza nimi. Opracowany zostanie plan działań oraz rekomendacje oparte na danych krajowych, skupiające się na tym, co związki zawodowe mogą zrobić, aby wdrożyć ramową umowę europejskich partnerów społecznych dotyczącą digitalizacji.

Projekt skoncentruje się na rekomendacjach i najlepszych praktykach w obszarze digitalizacji i jej wpływu na życie społeczne i gospodarcze pracowników (porozumienia dotyczące godziwej pracy, prawo do przerwy od pracy, równowaga między pracą a życiem itp.).

Beneficjent: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Partnerzy:

•             GENERAL WORKERS UNION TRADE UNION – GWU (MT)

•             TURKIYE DEVREMCI ISCI SENDIKALARI KONFEDERASYON – DISK (TR)

•             FUNDACION CULTURAL PRIMERO DE MAYO - CULTURAL 1 DE MAYO – F1m (ES)

•             CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL

•             CONFEDERATION OF AUTONOMOUS TRADE UNIONS OF SERBIA – CATUS (RS)

•             ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS (Sl)

•             MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZOVETSEG – MASZSZ (HU)

Partnerzy stowarzyszeni:

•             THE EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION – ETUC

•             EUROCADRES

•             THE NATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION - CARTEL ALFA


W dniu 31.10.2023 odbyło się spotkanie otwierające projekt "Skuteczne związki zawodowe w nowym cyfrowym świecie pracy" (oryg. “Effective trade unions in the new digital world of work”), które cieszyło się aktywnym udziałem ze strony lidera projektu – OPZZ oraz przedstawicieli ze strony Partnerów i Partnerów Stowarzyszonych z Belgii, Węgier, Malty, Rumunii, Serbii, Turcji.

Jednym z kluczowych punktów wydarzenia było przedstawienie celów projektu, oczekiwanych rezultatów, harmonogramu pracy, zaplanowanych dat i treści wydarzeń projektowych oraz oczekiwanych wyników.  Omówiono także szczegóły kolejnych kroków, jakie zostaną podjęte w projekcie.

Prezentacja i raport ze spotkania poniżej: