Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

20 czerwca 2023

Dialog ws. maksymalnych temperatur w pracy – rozpoczęty!

Otwartość instytucjonalna na zmiany legislacyjne w zakresie regulacji przepisów definiujących maksymalne temperatury w środowisku pracy i wspólne poszukiwanie optymalnego rozwiązania prawnego - to najbardziej optymistyczne wnioski płynące z debaty związkowo – eksperckiej, zorganizowanej przez OPZZ w dniu 19 czerwca br. Dyskusję poświęcono regulacji przepisów określających górną granicę temperatury, do jakiej mogą pracować pracownicy. Związkową, wyjściową propozycją OPZZ jest unormowanie maksymalnej temperatury na stanowisku pracy na poziomie 30 stopni C, a co się z tym wiąże – odpowiednich praw pracownika i obowiązków pracodawcy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Debata, którą nazwaliśmy przekornie: ,,Maksymalna temperatura w miejscu pracy – czy to możliwe ?” miała za zadanie ocenić sprawczość tego pytania – czy jest to możliwe, a jeśli tak – jakimi sposobami określić górną granicę temperatury, bezpieczną i komfortową do pracy. Zgodność uczestników dyskusji w odpowiedzi na to pytanie była jednoznaczna – potrzebne są normy prawne powszechnie obowiązujące, powiązane z promowaniem dobrych praktyk, w poszczególnych branżach i w zależności od stanowiska pracy. Obecne przepisy jasno określają, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów chłodzących, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę przekracza 28°C. Jeśli pracownicy pracują na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Obecnie nie ma regulacji określającej precyzyjnie górną granicę temperatury w biurze czy na zewnątrz stanowisk pracy, która uprawniałaby osoby zatrudnione do zrezygnowania z wykonywania pracy w danym dniu bądź okresie. W mediach, przy pojawiających się wypadkach przy pracy wskutek przegrzania pracownika, pojawiały się niejednokrotnie pytania - czy można odmówić świadczenia pracy podczas upałów ? W świetle obowiązującego dziś prawa żaden przepis nie formułuje jasnego przyzwolenia do rezygnacji z pracy przy danych warunkach atmosferycznych. Choć nie zapominajmy, że taką sytuację możemy ,,podciągnąć” pod art. 210 Kodeksu pracy mówiący o tym, że jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i zagrażają bezpośrednio zdrowiu lub życiu pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Praktyka pokazuje, że tak się nie dzieje. Warto także podkreślić, że pracodawcy także coraz częściej dostrzegają problem braku przepisów o maksymalnych temperaturach w pracy. Wielu z nich, w razie utrzymujących się upałów już teraz np. skraca czas pracy. Widzą też inne rozwiązania: uważają, że najpierw należy zadbać o promowanie dobrych rozwiązań, opracować wytyczne i dobre praktyki, a dopiero w razie braku efektów - pomyśleć o ewentualnych zmianach w prawie. Inne kraje europejskie różnie poradziły sobie z tym zagadnieniem. Przykładowo, w Grecji, w sytuacji występowania fali upałów zalecane są następujące różne środki techniczne i organizacyjne: organizację czasu pracy poprzez planowanie przerw o odpowiedniej długości, planowanie prac wiążących się z dużym obciążeniem termicznym dla pracowników w okresach poza występowaniem szczytowych temperatur, zapewnienie chłodnej wody pitnej o temperaturze 10-15 °C czy odpowiedniego nakrycia głowy bądź środków ochrony skóry. W Hiszpanii z kolei, zaleca się wprowadzenie różnych środków ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w razie narażenia na wysokie temperatury. Są: dostarczanie wody i/lub chłodnych napojów izotonicznych, zapewnienie chłodnego miejsca na przerwy w pracy, zwiększanie liczby przerw i informowanie pracowników o konieczności korzystania z przerw, rotacje pracowników, zakaz pracy w pojedynkę. W dyskusji związkowej OPZZ udział brali przedstawiciele – eksperci z: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z Pracowni Obciążeń Termicznych, Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Departamentu Nadzoru i Kontroli z Głównego Inspektoratu Pracy. Rozmawialiśmy o wpływie wysokich temperatur na warunki pracy i obciążenie termiczne pracownika, pracy w wysokich temperaturach w świetle działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz prawnych aspektach temperatur w miejscu pracy. W wypowiedziach partnerów instytucjonalnych zwrócono uwagę na wiele interesujących wątków związanych z wiodącym tematem dyskusji. Podkreślano, że temat jest bardzo złożony – nie tylko sama temperatura jest istotna, ale i wiele innych wskaźników wpływających na obciążenie cieplne i termiczne pracownika w procesie pracy. Są nimi m.in. ciężkość pracy, temperatura powietrza, używanie odzieży ochronnej przez pracownika. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia roli oceny ryzyka zawodowego w ustalaniu pracy w komforcie cieplnym, uwzględnianie innych form organizacji pracy, zwiększenie roli konsultacji ze związkami zawodowymi i społecznych inspektorów pracy w ocenie warunków pracy. Związkowcy przytaczali szereg przykładów trudnych sytuacji związanych z przekraczaniem temperatur na stanowiskach pracy, nawet zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. W najbliższym czasie OPZZ opracuje propozycje rekomendacje związkowe w zakresie regulacji maksymalnych temperatur w miejscu pracy, rozpoczynające dialog instytucjonalny w kierunku zmiany prawa. Zapis wideo konferencji można obejrzeć tutaj:

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

111 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

W dniach 5-16 czerwca w Genewie odbyła się 111 Sesja MOP. Wzięli w niej udział delegaci reprezentujący stronę pracowniczą, m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W skład polskiej delegacji weszli: Ewa Kędzior, NSZZ "Solidarność" - delegatka; Komitet ds. przestrzegania Standardów MOP Piotr Ostrowski, OPZZ - zastępca delegata; Komitet ds. ustanowienia standardu praktyk zawodowych Jacek Dubiński, OPZZ - ekspert; Komitet ds. ochrony pracy Rafał Jankowski, Forum ZZ - ekspert; Komitet ds. przestrzegania Standardów MOP Jan Polaczek, Forum ZZ - ekspert; Komitet ds. transformacji w okresie przejściowym/zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa Yuri Ravavoi, NSZZ „Solidarność” – ekspert; Komitet ds. transformacji w okresie przejściowym/zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa Przemówienie w imieniu wszystkich związków zawodowych na Sesji Plenarnej wygłosiła Ewa Kędzior. Dyskutowano także o negocjacjach budżetu MOP na kolejny rok oraz sprawie niezależnego ruchu związkowego na Białorusi. Komitet ds. przestrzegania standardów MOP rozpatrzył 24 sprawy. Dotyczyły one braku ich przestrzegania – w dużej mierze naruszania Konwencji 87: dotyczącej wolności związkowej zrzeszania się oraz Konwencji 98 mówiącej o rokowaniach zbiorowych pracy. Dyskusje i niekiedy burzliwe negocjacje do 14 czerwca. Najdłuższe i najintensywniejsze dyskusje toczyły się w Komitecie ds. ochrony pracy, gdzie poruszano kwestie dotyczące minimów płacowych, układów zbiorowych pracy, zabezpieczenia socjalnego, wyjścia z nieformalnego zatrudnienia, pracowników domowych oraz pracy zdalnej z uwzględnieniem platform cyfrowych.  111 Sesja MOP zakończyła się sukcesem. Przyjęto następujące Instrumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy: standard Praktyk Zawodowych, rezolucję Transformacji w okresie przejściowym /zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa/, rezolucję Ochrony Pracy, rozpatrzono 24 sprawy naruszania standardów MOP dając państwom czas na ich uregulowanie, przyjęto budżet MOP na 2024 rok. Sesji MOP tradycyjnie już towarzyszyły manifestacje w okolicach słynnego Krzesła. Tym razem protesty dotyczyły: wolności Kurdów w Turcji, wolności związkowych i uwolnienia z więzień związkowców na Białorusi, uwolnienia Alieksieja Nawalnego, solidarności z Ukrainą. Przez Genewę przeszła również duża Parada Równości. (Jacek Dubiński, OPZZ)

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

Konferencja „Dialog społeczny w sferze publicznej”

Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe są charakterystycznymi cechami wysoko rozwiniętego społeczeństwa demokratycznego. Dobrze rozwinięte relacje zbiorowe sprzyjają zwiększeniu wydajności pracy, zapewniają sprawiedliwość społeczną, wysoką jakość środowiska i demokrację w miejscu pracy. Niestety w Polsce na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest pogłębiający się kryzys dialogu społecznego, a co za tym idzie i towarzyszących mu efektów na gruncie budowania relacji zbiorowych. Bezpośrednim odzwierciedleniem tego stanu jest niewielka liczba zawieranych układów zbiorowych pracy. Znikome zainteresowanie dialogiem społecznym w Polsce, w tym faktyczny zanik rokowań wielozakładowych, prowadzi do pytania o przyczyny takiego stanu, o czym dyskutowaliśmy podczas debaty zorganizowanej  13 czerwca wspólnie z ZNP i Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski. Patronem wydarzenia było również Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu. Szczególne podziękowania kierujemy też do panelistów za merytoryczną i wyczerpującą debatę: dr hab. Monice Gładoch, prof. ucz., Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Pawłowi Nowikowi, prof. ucz., Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Jakubowi Szmitowi z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Łukaszowi Pisarczykowi, prof. ucz., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Markowi Wójcikowi, pełnomocnikowi i ekspertowi ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich, Agacie Oklińskiej – zastępczyni Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, p. Katarzynie Galas - dyrektorowi Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Krzysztofowi Stradomskiemu – koordynatorowi ds. prawnych w Biurze Zarządu Głównego ZNP. Dziękujemy również Sławomirowi Broniarzowi, Prezesowi ZNP za powitanie uczestników i gościnę w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz red. Mateuszowi Rzemkowi z Dziennika Gazety Prawnej za moderację Panelu I. Zapis transmisji z Debaty dostępny TUTAJ: https://fb.watch/l9uAeVRl7L/

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie RW OPZZ 19.06.23

19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Otręby  w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego  Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathej, który przedstawił wyzwania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Po prezentacji członkowie Rady zadawali szereg pytań dotyczących planowanych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury wojewódzkiej. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W drugiej części posiedzenia dyskutowano o nowych projektach ustaw dotyczących między innymi: emerytur pomostowych, zabezpieczenia w sprawach zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, wyłączenia dodatków z minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższenia rocznego limitu  odliczenia od dochodów wydatków z tyt. składki związkowej, układów zbiorowych pracy oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci (800+). Podczas posiedzenia członkowie Rady  przestawili problemy dotyczące zakładów pracy w regionie dolnośląskim m.in. zagrożenie utraty miejsc pracy w firmie Autoliv Poland w Oławie. Udzielono także poparcia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Oddział KWB Turów. Jednogłośnie przyjęto tekst wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który wyraził zamiar kandydowania do Sejmu. Po wysłuchaniu prezentacji Rada OPZZ województwa dolnośląskiego udzieliła Przewodniczącemu Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji jego kandydatury na posła do Sejmu RP.

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Lubelskie: znamy zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”

14 czerwca w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.  Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Do konkursu, partnerzy społeczni naszego województwa, zgłosili cztery osoby. Dwie z nich reprezentowały największe zakłady Lubelszczyzny, a więc Lubelski Węgiel ,,Bogdankę” S. A. oraz puławskie Azoty. Dwóch kolejnych kandydatów to nauczyciele z wieloletnim stażem oraz zaangażowaniem społecznym. Komisja konkursowa składała się z trzech osób z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz trzech przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którą reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Grzegorz Jadwiżuk, a także NSZZ ,,Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.  Po zapoznaniu się z opiniami kandydatów, po ożywionej dyskusji i podliczeniu punktów konkursowych, pierwsze miejsce zajął Sławomir Mitrus (Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ,,Bogdanki”) reprezentujący OPZZ. Komisja konkursowa podkreśliła ogromną rolę jaką w trosce o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy pełni społeczna inspekcja pracy. Wszyscy więc zasługują na podziękowania i uznanie. Zwycięzca będzie reprezentował nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Trzymamy za niego kciuki. RW Lublin

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Szkolenie: ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy

"ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy" - pod takim tytułem odbyło się szkolenie przeprowadzone 14-16 czerwca w Portugalii. Zrozumienie aspektu demokracji w tworzeniu Europejskich Rad Zakładowych jest istotnym elementem w odpowiedzi na pytania: jaką pełnią rolę w miejscu pracy, jak można przenikać w struktury i wzmacniać związki zawodowe, a także jak współpracować z nimi, jak zwiększać uzwiązkowienie oraz w jaki sposób związki zawodowe mogą wzmacniać ERZ-ty? Szkolenie rozpoczęło się od dyskusji nad definicją demokracji z punktu widzenia uczestników szkolenia. Rozmawiano też, jaką rolę odgrywa w niej ERZ. Podczas szkolenia podkreślono tematy, które powinny zawierać umowy ERZ-towe, a także jak powinna wyglądać demokracja w praktyce, gdzie m.in. równość i integracja powinny być tematem zainteresowania ERZ. Poza informacjami dotyczącymi demokracji w pracy w perspektywie historycznej, w dyrektywach i programach związków zawodowych, omówione zostały:  wybory do ERZ i modele i modele dystrybucji miejsc, znaczenie współpracy w przypadku restrukturyzacji ponadnarodowej oraz sposoby poprawy funkcjonowania ERZ . Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w wymianie poglądów na temat potrzeb ERZ w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiono też przegląd procesu ulepszania prawa UE, a w tym proces rewizji dyrektywy w sprawie ERZ znany również jako raport Radtkego, jako przykład demokracji w UE. Kolejnym istotnym zagadnieniem były informacje, w jaki sposób ominąć przeszkody wynikające z nadużywania przez pracodawcę klauzul poufności, mogliśmy usłyszeć szokujące przypadki wręczania przez pracodawcę do podpisu umów dotyczących klauzul poufności zagrożonymi wielotysięcznymi karami za ich naruszenie! Punktem końcowym było planowanie działań na rzecz demokracji poprzez tworzenie zestawu działań dla ERZ w celu poprawy demokracji w miejscu pracy. W szkoleniu tym wzięli udział:  Magdalena Chojnowska, z wydziału międzynarodowego OPZZ,  Jarosław Szunejko z Rady OPZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego i przewodniczący OPZZ-towego zespołu ds. ERZ,  Edyta Górecka (ERZ Orlen), Szymon Kazimierski (ERZ Credit Agricole), Jacek Murawski (ERZ Alstom)oraz Karolina Elegańczyk z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Elektrochemików (również członek ERZ). Szkolenie było zorganizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dziękujemy za bezcenną wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów!

Czytaj więcej

17 czerwca 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady

14 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Gościem posiedzenia był Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, który omówił propozycje OPZZ w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i 2024.  Przekazał również informację nt. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego.  Ponadto członkowie Rady złożyli sprawozdanie ze swojej działalności w ramach WRDS, WRRP i KM. Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ przekazali informacje o problemach, z jakimi borykają się w zakładach pracy. Burzliwie dyskutowano o braku dialogu z rządem w kontekście podwyżek w sferze budżetowej, a szczególnie w oświacie. Urszula Woźniak przekazała informacje dotyczące projektu ustawy o emeryturach pomostowy i o tym, co udało się wynegocjować. Ponadto zaplanowano, że na przełomie września i października odbędzie szkolenie dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych należących do Rady.

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Prezydium

16 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na początek omówiono aktywność branżowych związków zawodowych w realizacji programu przyjętego przez X Kongres OPZZ. Zajęto się również realizacją zaplanowanych szkoleń oraz potrzebą zorganizowania szkolenia dla SIP. Następnie członkowie prezydium przedstawili informację dotyczącą sytuacji w branży w zakresie zatrudnienia i płacy w obliczu inflacji i trwającej wojny w Ukrainie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel WRRP przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie.

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Akademia Organizowania OPZZ – ruszyła trzecia tura

14 i 15 czerwca w Warszawie odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane już trzeci rok przy współpracy z Fundacją im. F. Eberta (FES). Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). Była to już trzecia tegoroczna tura Akademii. W warsztatach w Hotelu Logos wzięło udział piętnaścioro związkowczyń i związkowców z różnych organizacji z całej Polski. Zajęcia poprowadzili doświadczeni szkoleniowcy Mariusz Skrzypek i Piotr Barański z COZZ, a nad przygotowaniem i przebiegiem wydarzenia czuwali Krzysztof Getka z FES oraz Maciej Zaboronek z OPZZ. Uczestnicy pod okiem trenerów omawiali problemy związane z organizacją pracowników oraz ich możliwe rozwiązania. Analizowano także przykłady podobnych sytuacji, nierzadko powtarzających się w różnych zakładach pracy, podobnie jak reakcje pracodawców, które bywają zbliżone i przewidywalne w różnych firmach. Szkolenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń z faktycznych sytuacji zachodzących w miejscach pracy poszczególnych uczestników. Szkoleni zastanawiali się m.in. nad tym jak odpowiadać na najczęstsze pytania czy postawy potencjalnych związkowców takie jak: „co ja z tego będę miał?”, lub „i tak mnie obejmie to co wywalczycie”. Podobnie jak w przypadku możliwych reakcji pracodawców, także u pracowników – liczba popularnych pytań i postaw jest zazwyczaj ograniczona do kilku/kilkunastu – i można się do nich odpowiednio przygotować, aby lepiej organizować ludzi. Ważnym tematem była też kwestia osobistego kontaktu z pracownikami na tyle na ile to możliwe. Szczególnie po pandemii część pracy w niektórych firmach przeszła do sfery zdalnej, gdzie indziej z kolei międzyzakładowe związki mają członków w różnych lokalizacjach. Jednak najlepsze efekty skutecznego organizowania przynosi działalność twarzą w twarz, z dużym naciskiem na rozmowy o konkretnych problemach i odczuciach pracownika. Akademia przebiegła przy bardzo aktywnym udziale uczestników oraz solidnej dyskusji o możliwościach i potencjale pracy związkowej. Istotną kwestią było też rzeczywiste organizowanie członków związku tak, by dawać im faktyczne zadania i stymulować do działania, jednocześnie unikając sytuacji, w której związek opiera się na osobach zapisanych, ale biernych wobec jego działań. Kolejna cześć szkolenia odbędzie się w październiku. Do tego czasu piętnastka uczestników będzie miała okazję praktycznie zmierzyć się ze świeżo nabytymi metodami aktywizacji ludzi w swoich zakładach i podsumować je na następnym zjeździe. (MZ)

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

RDS o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2022 rok

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu 15 czerwca omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 r. To ustawowy obowiązek Rady, wynikający z przepisów prawa. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W trakcie debaty Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie oceniło przedłożony partnerom społeczny dokument wskazując na jego mankamenty. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ wskazał, że przyjęcie tarcz antyinflacyjnych było z pewnością konieczne, ale nie wszystkie cele udało się zrealizować z pozytywnym skutkiem. Wielu potrzebnych projektów - m.in. rekomendowanych przez OPZZ – rząd nie podjął. Wpłynęło to na naszą krytyczną ocenę podejmowanych przez rząd działań. Analiza Sprawozdania wskazuje, że procesy inflacyjne miały większy i negatywny wpływ na gospodarstwa domowe niż na budżet państwa i przedsiębiorstwa, które wyszły obronną ręką z perturbacji gospodarczych, a nawet zwiększyły zyski. Z sytuacją kryzysową świetnie poradził sobie budżet państwa, ale już nie pracownicy, szczególnie ci o najniższych dochodach. W 2022 roku zwiększyły się dochody budżetu państwa, a głównym ich źródłem były dochody podatkowe. Pomimo zjawisk kryzysowych wzrosły dochody podatkowe, głównie z CIT - u aż o 34% (r/r), co tylko utwierdza OPZZ w przekonaniu, że wysoka inflacja nie zaszkodziła firmom w stopniu, w jakim próbuje się to przedstawić. Wydatki budżetu były już jednak mniejsze od zaplanowanych. Ich udział w PKB wyniósł 16,8% i obniżył się w porównaniu z 2020 r. aż o blisko 5 p.p. Martwi fakt, że rząd redukuje w ujęciu realnym niektóre wydatki, szczególnie na usługi publiczne. Budżet 2022 roku pogorszył jakość życia pracujących, przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację i spadek płac realnych. Nie zmniejszył dysproporcji dochodowych i nie zwiększył realnego dochodu rozporządzalnego. Dysproporcje dochodowe nie zmniejszyły się. Dane GUS świetnie to obrazują. W 2022 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, co wynikało z wysokiego poziomu inflacji. Bilans tej oceny jest negatywny. OPZZ oczekiwało większej pomocy państwa, np. wyższych wynagrodzeń w sektorze publicznym, pełnego odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zakresu wsparcia na miarę pomocy udzielonej firmom. Negatywne konsekwencje dla pracujących miały decyzje rządu w sprawie wynagrodzeń. Po uwzględnieniu inflacji przeciętna płaca w gospodarce narodowej była w 2022 roku realnie o 2,1% niższa niż przed rokiem. Spadły realne płace prawie we wszystkich sektorach gospodarki. Gdy wynagrodzenia realne pracowników spadały, zyski przedsiębiorstw rosły szybciej niż inflacja. Najbardziej ucierpiała jednak sfera budżetowa. Wynagrodzenia spadły w niej realnie o 5,3%. Skutek rządowej polityki jest taki, że nadal większość pracujących, pomimo obniżki podatków, nie może uznać swojego wynagrodzenia za godziwe. Tego niestety nie zmienił budżet roku 2022. zdjęcie: RDS/CPS Dialog

Czytaj więcej