Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

16 marca 2023

Spotkanie Przewodniczącego OPZZ z Minister Marleną Maląg

15 marca Przewodniczący OPZZ spotkał się z Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Piotr Ostrowski poinformował Marlenę Maląg o głównych wnioskach z posiedzenia Rady OPZZ dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Biuro prasowe OPZZ Podczas spotkania z Minister Marleną Maląg szef OPZZ Piotr Ostrowski zwrócił uwagę m.in. na skandalicznie niskie wynagrodzenia w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych, znacznie poniżej rekordowo wysokiej inflacji oraz potrzebę zdecydowanego głosu rządu w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego, które chce wprowadzić Parlament Europejski. Piotr Ostrowski rozmawiał również z Minister Maląg o konieczności interwencji na forum Rady Ministrów i/lub Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii usprawnienia sądów pracy oraz zwolnienia z opłat sądowych spraw pracowniczych, a także o odblokowaniu prac sejmowych nad ustawą o algorytmach i systemach sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy. Szef OPZZ przekazał również Minister Maląg egzemplarz Programu OPZZ na kadencję 2022-2027.

Czytaj więcej

16 marca 2023

Stanowisko Rady OPZZ z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie projektu tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942

Rada OPZZ przyjęła Stanowisko w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942, w którym ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami uchwalenia rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Apeluje także do rządu o podjęcie działań przeciwdziałających kryzysowi energetycznemu, który nastąpi po przyjęciu projektu rozporządzenia przez Parlament Europejski. Biuro prasowe OPZZ Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowego ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami uchwalenia rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942 i wzywa Parlament Europejski do pilnego wprowadzenia zmian w projekcie w celu nadania mu kształtu społecznie i ekonomicznie akceptowalnego. W ocenie Rady OPZZ przyjęcie tego rozporządzenia w aktualnie procedowanej formie będzie katastrofą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także dramatem dla setek tysięcy pracowników w naszym kraju. Proponowane normy ograniczające emisje są niemożliwe do spełnienia przez jakąkolwiek metanową kopalnię węgla w Polsce. Wejście w życie zapisów z limitami 5 a potem 3 ton metanu na 1000 ton wydobycia węgla oznaczać będzie konieczność zamknięcia większości kopalń węgla energetycznego już w ciągu niecałych czterech lat. W związku z tym zaproponowane limity są nie do przyjęcia. Taka sytuacja wywoła poważne skutki społeczno-ekonomiczne na co najmniej trzech kluczowych poziomach. Po pierwsze, w krótkim czasie pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego, a także kolejne osoby pracujące w branżach pokrewnych. W sumie będzie to ponad sto tysięcy ludzi. Po drugie, rozporządzenie wywoła zapaść społeczno-ekonomiczną na Górnym Śląsku i w Małopolsce a w przyszłości również w zagłębiu Lubelskim.   Po trzecie, nowe prawo spowoduje bardzo poważny problem z zapewnieniem surowca krajowej energetyce stawiając pod znakiem zapytania możliwość jej funkcjonowania w ogóle.  Należy pamiętać że Polski system energetyczny opiera się na modelu w którym 75% produkcji prądu pochodzi z węgla, w tym w ponad 50% z  węgla kamiennego. Podobnie z ciepłownictwem – zdecydowana większość energii cieplnej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego, którego może nagle zabraknąć, czy to dla dużych zakładów, czy dla odbiorców indywidualnych. Obecne braki węgla po wybuchu wojny w Ukrainie okazałyby się w tym kontekście niewielkim problemem a  skala wyzwań byłaby wielokrotnie większa. W efekcie grozi to brakami w dostawach tak prądu, jak i ciepła do polskich mieszkań i domów. Rada OPZZ wzywa także Rząd RP oraz polskich posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnych działań na forum Parlamentu Europejskiego w celu zmodyfikowania zapisów projektu rozporządzenia i nadania mu kształtu, który będzie społecznie akceptowany. Treść Stanowiska Rady OPZZ w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942 TUTAJ

Czytaj więcej

16 marca 2023

Współpraca OPZZ z EKZZ i IndustriALL ws. rozporządzenia metanowego

Wielokrotnie pisaliśmy już o rozporządzeniu metanowym i jego możliwych negatywnych skutkach dla polskiego społeczeństwa. Podjęliśmy interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także wśród polskich europarlamentarzystów i szefów klubów w Sejmie. To jednak nie wszystko. W ubiegłym tygodniu przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wystosował pisma do federacji IndustriALL Europe oraz do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Pisma skierowane do organizacji związkowych na szczeblu europejskim miały na celu zwrócenie uwagi na poważne problemy społeczno-gospodarcze, które mogą dotknąć polskie społeczeństwo po wprowadzeniu rozporządzenia w obecnie procedowanej formie. Dokument może zniweczyć plany sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski i narazić na niepotrzebne problemy setek tysięcy pracowników w Polsce. Szef OPZZ zaapelował do szefów ETUC i IndustriAll o podjęcie działań zapobiegających tym negatywnym scenariuszom. Na nasz apel odpowiedziała Judith Kirton-Darling - wiceprzewodnicząca IndustriALL Europe, która wyraziła pełne poparcie dla działań OPZZ w tej sprawie. W ostatnich dniach członkowie IndustriALL uczestniczyli już w spotkaniu z reprezentantami polskiego rządu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Działań na rzecz Klimatu Komisji Europejskiej, na którym temat był omawiany. Podnoszono go także na spotkaniu związkowców z europosłami komisji ITRE (Przemysłu, Transportu i Energii) i ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) oraz na komisji ds. zrównoważonego rozwoju w EKZZ. Ponadto pismo przesłane przez OPZZ posłużyło jako szkic apelu skierowanego przez IndustriALL do europosłów komisji ENVI przy PE. Więcej informacji o interwencjach OPZZ: Rozporządzenie metanowe: zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski Rozporządzenie metanowe: OPZZ apeluje do europarlamentarzystów i posłów

Czytaj więcej

15 marca 2023

Posiedzenie Rady OPZZ

Punktualnie o godz. 11.00 w siedzibie Centrali w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady OPZZ. W jego trakcie podjęto m.in. stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym  oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Przyjęto także informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa. Biuro prasowe OPZZ Obrady otworzył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na samym początku Mateusz Nabiałczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ poinformował, że pozytywnie zaopiniowano  sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Stanowisko Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. OPZZ negatywnie ocenia projekt rozporządzenia metanowego, które poważnie zagraża polskiemu górnictwu i bezpieczeństwu energetycznemu Polski.  Treść Stanowiska Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego TUTAJ Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ poinformowała, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych cały czas interweniuje i podejmuje działania, aby zapobiec wprowadzeniu rozporządzenia metanowego w życie. OPZZ zaapelowało już w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także interweniowało u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie.  Więcej o rozporządzeniu metanowym i jego fatalnych skutkach dla polskiego przemysłu pisaliśmy TUTAJ. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. renty wdowiej Na środowym posiedzeniu Rady OPZZ mówiono także bieżące sprawy. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ poinformował o zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. renty wdowiej i zaapelował o zaangażowanie w zbiórkę. Więcej o projekcie ustawy TUTAJ. Przedstawiono również plany obchodów tegorocznego Święta Pracy oraz statystyki uzwiązkowienia w OPZZ za II półrocze 2022 roku. Spory zbiorowe po nowemu Podczas posiedzenia Rady OPZZ dyskutowano na temat rządowego projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy. Głos w tej sprawie zabrał Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ. Poinformował, że cały czas trwają dyskusje, a propozycja rządu wciąż nie spełnia oczekiwań związków zawodowych i nie można jej zaakceptować. Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ zaznaczył, że jesteśmy w trakcie rewolucyjnych zmian w prawie pracy, a jednym z elementów tych zmian jest także projekt ustawy o sporach zbiorowych. Poinformował też, że otrzymał już osiem opinii od organizacji związkowych dotyczących projektu ustawy, a większość z nich ocenia go negatywnie i wskazuje, że należy odrzucić go w całości. Paweł Śmigielski zasygnalizował, że związki zawodowe reprezentują prawa i interesy pracownicze, dlatego nie ma zgody na wprowadzenie ustawy o sporach zbiorowych w takim kształcie. Zmiany prawne ws. sytuacji kobiet i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców Omawiano też zmiany prawne wzmacniające sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym. Z kolei Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Gospodarczego OPZZ przedstawił analizę sytuacji gospodarczej w kraju i omówił wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2023 roku. Zaznaczył też, że recesja nam nie grozi, ale musimy liczyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Przyjęto rekomendację OPZZ w tej sprawie.

Czytaj więcej

14 marca 2023

Spotkanie Szefa OPZZ z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W poniedziałek, 13 marca Szef OPZZ Piotr Ostrowski spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP. Głównymi tematami spotkania były m.in. kwestie społeczne dotyczące uregulowania spraw pracowniczych, takie jak emerytury stażowe, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej czy zlikwidowanie umów śmieciowych. Biuro prasowe OPZZ Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozmawiał z Prezydentem Andrzejem Dudą o możliwości znalezienia porozumienia w sprawie emerytur stażowych, potrzebie wyższych wynagrodzeń w szeroko pojętej sferze usług publicznych, konieczności likwidacji umów śmieciowych i wzmocnieniu układów zbiorowych pracy. Podczas ponad godzinnego spotkania z Prezydentem RP Piotr Ostrowski zasygnalizował także potrzebę szybszej implementacji prawa unijnego w zakresie ochrony praw pracowniczych na grunt polskiego prawa. Mowa tu przede wszystkim o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Szef OPZZ zwrócił również uwagę na konieczność skuteczniejszej ochronie działaczy związkowych. Piotr Ostrowski przekazał Prezydentowi RP Program Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. W spotkaniu uczestniczył też Minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Duda zapewnił, że nie było to pierwsze i ostatnie spotkanie z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  Komentarz Przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego po spotkaniu z Prezydentem RP:  zdjęcia: Marek Borawski/KPRP www.prezydent.pl

Czytaj więcej

14 marca 2023

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów: nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa

Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o interwencję w sprawie suwerenności i niezależności energetycznej Polski. Związkowcy głośno wyrażają swój niepokój wywołany kryzysem energetycznym, wzrostem cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych, a w konsekwencji ogromną inflacją. Groźba zamknięcia kopalń wisi w powietrzu już od dawna, a unijne limitystawiają Polskę pod ścianą. Wysokie, miliardowe kary za ich przekroczenie doprowadzą do upadku polskiego górnictwa i energetyki węglowej.  Biuro prasowe OPZZ Związkowcy zaalarmowali w liście do Ministra Sprawiedliwości, że dążenia Unii Europejskiej i narzucane przez nią limity emisji metanu doprowadzą polskiego górnictwa jeszcze przed 2030 rokiem. Polska na taki scenariusz nie jest jeszcze gotowa. Nie będzie wówczas mowy o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek,  13 marca Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie i stanął w obronie polskiego węgla, wyrażając sprzeciw wobec dalszej likwidacji polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie odwiedził również wiceminister Janusz Kowalski, który podkreślił też, że bez inwestycji w złoże węgla Złoczew elektrownia Bełchatów za 7-8 lat stanie. — To elektrownia, która produkuje 20 proc. polskiej energii elektrycznej — podkreślił. W Bełchatowie była obecna również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która apelowała, że transformacja musi być oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz planowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Podkreśliła, że polskie zasoby nie mogą zostać zaprzepaszczone na rzecz importu węgla z zagranicy, a projekt rozporządzenia metanowego, które w obecnej formie doprowadzi do zapaści polskie górnictwo i przemysł, wymaga pilnych poprawek.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Renta Wdowia: zbiórka podpisów na ulicach Warszawy

Nie próżnujemy, nie straszna nam nawet pogoda - cały czas zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Renty Wdowiej. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów - mamy czas do końca marca. Biuro prasowe OPZZ Listy poparcia znajdują się m.in. w biurach zakładowych organizacji związkowych i biurach Rad Wojewódzkich #OPZZ oraz naszej siedzibie w Warszawie na ul. Kopernika 36/40. . . . . . . . . . Projekt ustawy ws. Renty Wdowiej zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń

Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który jest podstawą systemu nadzoru MOP nad międzynarodowymi standardami pracy, opublikował swój roczny raport. CEACR jest niezależnym organem składającym się z 20 wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych ekspertów prawnych, których zadaniem jest badanie stosowania Konwencji, Protokołów i Zaleceń MOP przez Państwa Członkowskie MOP.Członkowie Komitetu są niezależni i bezstronni. Wybierani są ze wszystkich regionów świata, tak aby Komitet miał do dyspozycji bezpośrednie doświadczenia różnych systemów prawnych, gospodarczych i społecznych. W raporcie przedstawiono zakres, w jakim państwa członkowskie MOP wypełniły swoje zobowiązania, wynikające z międzynarodowych standardów pracy.Zawiera on szczegółowy opis zakresu, w jakim ustawodawstwo i praktyka każdego państwa członkowskiego MOP są zgodne z ratyfikowanymi konwencjami MOP. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z postanowień statutowych MOP w odniesieniu do międzynarodowych standardów pracy.Międzynarodowe standardy pracy, na które składają się konwencje, protokoły do konwencji i zalecenia, są uniwersalnymi instrumentami przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Odzwierciedlają one wspólne wartości i zasady dotyczące kwestii związanych z pracą. Pomimo że  państwa członkowskie MOP mogą zdecydować, czy chcą ratyfikować Konwencję, Protokół lub Zalecenie MOP, Międzynarodowa Organizacja Pracy śledzi rozwój sytuacji we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy je ratyfikowały.Po ratyfikowaniu przez Konwencji lub Protokołu MOP państwo zobowiązane do regularnego składania sprawozdań na temat środków podjętych w celu ich wdrożenia. Cały raport znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

09 marca 2023

Co z aktualizacją PEP2040? Pytamy o to Minister Annę Moskwę

„Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego aktualizacja jest zapowiadana od dłuższego czasu, a już prawie rok temu, 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła doń ogólne założenia. Wciąż jednak nie znamy nowej wersji PEP-u. To problem, który sygnalizuje wiele organizacji związkowych z Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Rosyjska napaść na Ukrainę, embarga i braki surowców, duże zmiany cen paliw oraz wysokie opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to jedne z czynników powodujących znaczną zmianę kontekstu działania polskiej energetyki w ostatnim roku. Sytuacja wymaga zatem korekty długofalowej strategii. Minister Anna Moskwa już w grudniu przekonywała, że aktualizacja „Polityki…” jest gotowa. Niestety, trzy miesiące później ta wciąż nie została jeszcze opublikowana. W związku z tym wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w nim m.in.: Pragnę zauważyć, że przedstawiciele strony rządowej informowali na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, że aktualizacja PEP2040 jest już przygotowana i czeka na rozpatrzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. W sprawie tej miały się także odbyć konsultacje społeczne. Niestety, partnerom społecznym nie jest znana ostateczna treść aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” W piśmie zwracającym uwagę na istotność kwestii pytamy, kiedy możemy się spodziewać przekazania dokumentu do konsultacji ze stroną społeczną i kiedy zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów. 

Czytaj więcej

09 marca 2023

Lubelskie: plenarne posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

24 lutego 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu udział brała Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani wysłuchali informacji na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawiciele szpitali samorządowych przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonywaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego. Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z treścią stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale Powiatowe w roku 2022 , wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022. zdjęcia: www.lubelskie.pl

Czytaj więcej