Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

31 maja 2023

W OPZZ o płacach w ochronie zdrowia

W siedzibie OPZZ odbyła się związkowa debata o wzroście wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, z udziałem wiceministra zdrowia Piotra Brombera. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych OPZZ reprezentujący różne grupy zawodowe w ochronie zdrowia. 30 maja br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zorganizowało debatę dotyczącą aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia, w szczególności poświęconą bieżącemu wdrażaniu znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Cel spotkania, to zarówno bieżący walor informacyjny odnośnie aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia, ale w szczególności wymiana doświadczeń związkowych z aktualnie trwających negocjacji płacowych i skali tegorocznego wzrostu wynagrodzeń mającego obowiązywać od 1 lipca br. Gościem debaty był Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wraz ze współpracownikami, odpowiedzialny za dialog społeczny, w tym problematykę wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia. Uczestniczył w niej także Pan Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialog Społecznego w Ministerstwie Zdrowia. Dyskusję moderował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę wzrosną od 1 lipca 2023 r. średnio o ponad 713 zł. W ustawie płacowej nie bez znaczenia jest wskazanie na znaczącą rolę związków zawodowych we wdrażaniu ustawy. Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą: sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego. W czasie spotkania zwracano uwagę na gwarancje finansowe na realizację ustawy zwłaszcza w roku bieżącym, dalsze działania na rzecz wzrostu płac dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego, płace w jednostkach budżetowych dla pracowników ochrony zdrowia, problemy dotyczące niewłaściwego zaszeregowania pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami, brak dialogu z pracodawcami w trybie uzgodnień porozumień płacowych. Uzgodniono, że kolejne podobne spotkanie podsumowujące realizację wdrażania ustawy odbędzie się na jesieni. (RG)

Czytaj więcej

31 maja 2023

Coraz bliżej realizacji Postulatu OPZZ. Nie będzie wygaszania emerytur pomostowych?

Warszawa, 19.10.2022: Manifestacja "Stop wygaszaniu pomostówek", zorganizowana przez OPZZ Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane, a prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 r.  OPZZ od lat walczy od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Postulaty te zawarte są w Programie OPZZ na lata 2022-2027. OPZZ walczy o emerytury pomostowe Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych: 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację do której dołączyło FZZ i wspólnie z FZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję (petycję przeczytasz TUTAJ) domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Więcej przeczytasz TUTAJ: Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek! 24 stycznia br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców (w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPZZ i FZZ) oraz przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. Na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej analizowano postulaty poszczególnych grup, m.in. pracowników Straży Ochrony Lotniska, Automatyki i Telekomunikacji PKP, Dróżników. Przeczytaj więcej: Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS, podczas których głos w sprawie powyższych postulatów zabierali głównie wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka”. Również tu informowano o planowanych protestach organizacji zrzeszonych w OPZZ. 23 marca 2023 r. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pismo, w którym upomniało się o realizację postulatów zawartych w Petycji z dnia 19 października 2022 r. (pismo przeczytasz TUTAJ). W piśmie wyrażono oczekiwanie, że do dnia 28 kwietnia 2023 r. otrzymamy odpowiedź z decyzją pozytywną w zakresie planu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Jednocześnie poinformowaliśmy, że brak odpowiedzi na niniejsze pismo będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu.  Więcej przeczytasz TUTAJ: Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg Jednocześnie rozpoczęto mobilizację organizacji członkowskich OPZZ do podjęcia działań mających na celu realizację postulatu. 31 marca 2023 r. w Fojutowie na Radzie Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce ustalono gotowość wejścia w procedurę sporów zbiorowych na kolei (na spotkaniu był obecny wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel), wcześniej ten sam kierunek omawiano na posiedzeniu Rady Branży Transport OPZZ (transport to jedna z branż, w której pracuje najwięcej osób bezpośrednio zainteresowanych niewygasającym charakterem emerytur pomostowych). 16 maja dyskutowano o tym również szerzej na posiedzeniu Prezydium OPZZ.  Emerytury pomostowe coraz bliżej realizacji Wszystko wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Jak donosi Business Insider to efekt trwających jeszcze "negocjacji" rządu i NSZZ Solidarność. Obie strony "porozumienia" częściowo zdradziły już kilka szczegółów. Prawo do emerytury pomostowej mają mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają kilka warunków. Świadczenie wypłacane jest do momentu zyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

30 maja 2023

Sfera budżetowa potrzebuje wyższych płac!

Mimo kilkunastoprocentowej inflacji w 2023 r.  pracownicy sfery budżetowej mogli liczyć w bieżącym roku jedynie na wzrost pensji o 7,8%. Oznacza to, że realna wartość ich wynagrodzeń, tylko w ciągu roku, ponownie spadnie. Dlatego oczekujemy podwyżki wynagrodzeń o dodatkowe 20% jeszcze w 2023 r. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ OPZZ uważa, że w pierwszej kolejności powinny wzrosnąć wynagrodzenia pracowników sektora publicznego. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w bieżącym roku wynosi tylko 107,8% przy prognozowanej inflacji w  wysokości 12%. Taki scenariusz jest nieakceptowalny, bowiem wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych po raz kolejny realnie zmniejszą się. Tylko w 2022 r. spadły realnie o 5,3%. Oczekujemy więc mocnego odbicia płac w roku 2024 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w ostatnich latach. Nie można zapominać, że w latach 2021-2023 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wzrósł tylko raz – w 2023 r. (107,8%). W roku 2021 i 2022 r. wskaźnik był zamrożony. W ubiegłym roku zwiększył  się, co prawda, fundusz wynagrodzeń, ale zaledwie o 4,4%. W wyniku tego symboliczną podwyżkę uzyskała niewielka grupa pracowników. Skumulowana inflacja w tym okresie wyniesie blisko 35%, a płace wzrosły - jak dotąd - tylko o 7,8%. Między innymi dlatego obecny poziom wynagrodzeń w sektorze publicznym jest niekonkurencyjny w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w sektorze przedsiębiorstw. W rezultacie utrwala się nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i osób zatrudnionych w podmiotach spoza sfery finansów publicznych. Dlatego Rada Dialogu Społecznego powinna pilnie podjąć prace nad zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Już raz takie prace zostały podjęte przez związkowców i pracodawców – w ramach prac nad umową społeczną. Trzeba powrócić do tej idei.

Czytaj więcej

29 maja 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ

29 maja odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego, na którym omówiono bieżące sprawy i problemy oraz plany na najbliższe tygodnie. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego Jarosław Szunejko wspomniał o planowanym na 12-13 lipca seminarium: "Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w  kontekście COVID-19".  Przedstawił też pokrótce sprawy poruszane na WRDS, m.in.:  wniosek Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych ws. sporu pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem;  wniosek z posiedzenia Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDSWM w dniu 08.02.2023 r. w sprawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie;  wniosek z posiedzenia Zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej WRDSWM w dniu 03.03.2023 r. w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie;  treść stanowiska Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie podjętego 1 marca 2023 r.;  uchwałę nr 8/2023 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska nr 4/2023 w sprawie zabezpieczenia społeczeństwa w opiekę długoterminową i stacjonarną.

Czytaj więcej

29 maja 2023

XV Kongres EKZZ za nami

W dniach 23-26 maja w Berlinie odbył się XV Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele OPZZ: Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak. Europejscy liderzy związkowi przez cztery dni dyskutowali o kierunkach EKZZ na kolejne lata, a także wybrali nowe władze organizacji. Podczas czterech dni kongresu, na którym po raz pierwszy ponad połowę delegatów stanowiły kobiety i na który przybyła rekordowa liczba delegatów poniżej 35. roku życia, związkowcy z Europy mieli możliwość wysłuchania debat skierowanych na priorytety EKZZ w kolejnej kadencji . Kongres rozpoczął się mową powitalną Yasmin Fahimi, przewodniczącej DGB. Przemawiali również Kai Wegner, burmistrz Berlina oraz Olaf Scholz, kanclerz federalny Niemiec. Wszystkie przemowy nawiązywały do upadku muru berlińskiego, będącego symbolem wspólnej odbudowy świata oraz dialogu społecznego, przy jednoczesnym poszanowaniu partnerów społecznych, obywateli, ludzi pracy oraz wsparciu i uwzględnieniu przemian społeczno-ekonomicznych.  Przewodnicząca DGB odniosła też kwestię trudnego wejścia na rynek pracy młodych ludzi, rezygnacji z pracy młodych kobiet, gdy decydują się na urodzenie dziecka i nowych form pracy, w tym także pracy platformowej oraz problemu nowych technologii i starzejących się społeczeństw. Ważnym punktem była przemowa Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która, która zwróciła uwagę na społeczne aspekty oraz fakt, że jednolity rynek Europejski to nie tylko rynek, a także społeczna gospodarka rynkowa, gdzie stawianie ludzi na pierwszym miejscu jest kluczowym czynnikiem sukcesu europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. Zaakcentowała także, że mamy do czynienia nie tylko z bardziej konkurencyjnym globalnym środowiskiem, ale także z globalnym ociepleniem, wpływającym także na rynek pracy. Ursula von der Leyen mówiła też o potrzebie równości wynagrodzeń, a po swoim wystąpieniu dołączyła do sekretarz generalnej EKZZ Esther Lynch, aby symbolicznie dodać brakujące elementy do układanki równych płac. Drugiego dnia obrad XV Kongresu EKZZ dalej rozmawiano o prawach pracowniczych. Podczas dyskusji przypomniano m.in. strajk pracowników z Uzbekistanu i Gruzji zatrudnionych w polskich firmach transportowych w Niemczech. Ponadto dyskutowano i głosowano nad pierwszym rozdziału „ RAZEM, ABY ZMIENIĆ PRZYSZŁOŚĆ PRACY NA DOBRE” oraz nad rozdziałem„ RAZEM NA RZECZ GOSPODARKI DLA LUDZI I PLANETY”, Zastrzeżono, że nadchodzące zmiany zielonej transformacji będą miały poważny wpływ na interes pracowniczy w wymiarze międzyregionalnym i międzysektorowym, a tym samym grożą zwiększeniem nierówności społecznych. EKZZ uznał, że wymaga to ambitnego programu sprawiedliwej transformacji, realizowanego w duchu i w ramach przepisów Europejskiego Zielonego Ładu oraz krajowych planów energetycznych i klimatycznych – zgodnie z wytycznymi MOP dotyczącymi sprawiedliwej transformacji i i zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rozmawiano o równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przeciwdziałaniu przemocy seksualnej i sztucznej inteligencji wkraczającej na rynek pracy. W trakcie dyskusji delegaci wyrażali swój pogląd w kwestii praw nauczycieli oraz zasady równości płacy i płacy. Przegłosowano też Kartę Wartości EKZZ Trzeciego dnia Kongresu wybrano władze Kongresu EKZZ. Rozmawiano i głosowano też nad rozdziałem: „RAZEM DLA NASZEJ EUROPEJSKIEJ PRZYSZŁOŚCI” i „RAZEM DLA SILNIEJSZEGO ETUC”. Dyskutowano nad potrzebą wzmocnienia międzynarodowej solidarności związków zawodowych oraz stawienia czoła skrajnej prawicy. Czwartego dnia zaprezentowano nowy skład władz EKZZ na kolejną kadencję: Sekretarz Generalny Esther Lynch  Zastępcy Sekretarza Generalnego: Isabelle Schömann i Claes-Mikael Ståhl   Sekretarze Konfederalni: Tea Jarc, Giulio Romani i Ludovic Voet Nowy zespół będzie odpowiedzialny za wprowadzenie w życie planu działania i manifestów uzgodnionych w ciągu czterech dni debaty w Berlinie, w której wzięło udział 1000 związkowców reprezentujących ponad 45 milionów pracowników. Podczas tych dni delegacja OPZZ uczestniczyła w licznych spotkaniach, podczas których przedstawiliśmy nasze działania dt. cyfrowego wzmacniania związków zawodowych, dyskutowaliśmy o polityce społecznej i zatrudnieniu, społecznym aspekcie zielonej transformacji, problemach oraz wyzwaniach polskiej gospodarki czy europejskiej płacy minimalnej iukładach zbiorowych. (MCh)

Czytaj więcej

29 maja 2023

Pracownicy migrujący w sektorze rolno-spożywczym w Polsce: „Niezbędni i niedoceniani"

26 maja odbyło się spotkanie w Ukraińskim Domu, dotyczące pracowników migrujących w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Wzięła w nim udział Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, zajmująca problemami migrantów i uchodźców. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: dr Ewa Flaszyńska (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), Piotr Cergowski (Związek Sadowników RP), Benjamin Cope (Fundacja Nasz Wybór) oraz Monika Szulecka (Ośrodek Badań nad Migracjami UW). To spotkanie nawiązywało do opublikowanego niedawno raportu z badań dr. Kamila Matuszczyka. Biuro prasowe OPZZ Nataliia Kolesnik opowiedziała o doświadczeniach OPZZ Migranci często są zmuszani do pracy przymusowej - wyzysk, wstrzymywanie wynagrodzeń, ograniczanie w przemieszczaniu, przymus, odbieranie dokumentów oraz dumping - niższe wynagrodzenia, gorsze warunki pracy, obciążenie nadgodzinami i łamanie zasad BHP są niestety codziennością. Nataliia Kolesnik podczas spotkania powiedziała także, jaką rolę odgrywają Związki Zawodowe w ochronie praw pracowników oraz jak zachęcać pracowników do dołączania do Związków Zawodowych. „Polskie Związki Zawodowe starają się aktywnie pomóc przymusowym migrantom w rozwiązaniu ich problemów z pracodawcą i obronie swoich praw oraz mieć godną pracę – godne wynagrodzenie, bezpieczne i pewne miejsce pracy, szanowania prawa i wolność słowa” – mówiła Nataliia Kolesnik. Spośród wielu wysoko rozwiniętych krajów Polska zajmuje szczególną pozycję na mapie globalnych migracji zarobkowych. Zmiana statusu migracyjnego Polski nie byłaby możliwa bez liberalizacji polityki zatrudniania cudzoziemców oraz rozwiązań dedykowanych przyjmowaniu ich do pracy m.in. w rolnictwie. Sytuacja związana z przymusowymi migracjami Ukraińców w 2022 roku przyniosła nowe rozwiązania w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych. Produkcja w sektorze rolno-spożywczym, zwłaszcza zbiory owoców i warzyw, opiera się w dużej mierze na dostępie do sezonowej siły roboczej. Rozwiązaniem dla pracodawców borykających się z problemem zapewnienia „rąk do pracy” jest rekrutowanie pracowników cudzoziemskich. Silnie motywowani względami ekonomicznymi obcokrajowcy wciąż godzą się na niestabilne warunki zatrudnienia i niskie zarobki. Zatrudnienie w sektorze rolno-spożywczym cechuje się dużą niestabilnością i niepewnością. Rytm pracy zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych, które coraz częściej bywają nieprzewidywalne. W ekstremalnych sytuacjach może się zdarzyć, że ze względu na zniszczenie plonów pracownicy będą zwalniani lub w danym sezonie po prostu nie będą mieli pracy. To właśnie rolnicy, zwłaszcza zrzeszeni w związki pracodawców czy grupy producentów określonej żywności (np. owoców miękkich), są aktywnymi lobbystami na rzecz liberalnych przepisów zatrudniania cudzoziemców. Implementowane na całym świecie programy migracji tymczasowej są przede wszystkim rezultatem partykularnych potrzeb tej zbiorowości pracodawców. Na tym tle szczególnie rysuje się sytuacja cudzoziemskich pracowników sezonowych w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, przede wszystkim dzięki intensywnemu napływowi obywateli Ukrainy, Polska stała się nową destynacją imigracyjną. Imigranci postrzegani są powszechnie jako pracownicy pożądani przez rolników, sadowników czy przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem żywności. Chociaż obecnie w Polsce jest duża liczba uchodźców i migrantów, co jednak nie zlikwidowało wciąż rosnącego problemu deficytu siły roboczej. W związku z nowymi wyzwaniami pracodawcy świadomie zmieniają swoje strategie wobec pracowników cudzoziemskich, zwłaszcza w kontekście oferowanych warunków pracy i zakwaterowania. Choć sytuacja w wielu aspektach uległa poprawie, potrzeba inicjowania dalszych, długofalowych rozwiązań, które z jednej strony zapewnią stały napływ niezbędnej liczby imigrantów zarobkowych, a z drugiej strony zagwarantują im godne warunki zatrudnienia. W realizację tego zadania powinni zostać włączeni różni interesariusze, nie tylko instytucje publiczne i partnerzy społeczni, ale także sami pracownicy, media czy liderzy społeczności lokalnych oraz Związki Zawodowe.  (NK)

Czytaj więcej

26 maja 2023

Społeczność Sympatyków OPZZ w aplikacji PLZ: pobierz w Google Play lub App Store!

Już jest! Społeczność Sympatyków OPZZ w aplikacji PLZ! PLZ to aplikacja społecznościowa spełniająca funkcję wirtualnej tablicy związkowej. Ma za zadanie usprawnić zarządzanie Związkami Zawodowymi  komunikacji, głosowania, opłacania składek, przydzielania zadań czy tworzenia wydarzeń. To miejsce, które wspiera utrzymywanie relacji budowanych w rzeczywistym świecie i daje możliwość tworzenia oraz umacniania społeczności – użytkownik aplikacji za pośrednictwem czatu może rozmawiać z innymi użytkownikami czy dzielić się z nimi opiniami.  Aplikacja PLZ to także źródło aktualnej wiedzy, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco: znajdziesz w niej newsy, najważniejsze informacje i nowinki ze związkowego świata  Wszystkie informacje, które pojawiają się w aplikacji tworzą zautoryzowane autorki i zautoryzowani autorzy, czyli realne osoby. Wiadomości, które możesz przeczytać są zawsze przypisane do cyfrowej społeczności konkretnego związku zawodowego. Co daje związkom zawodowym korzystanie z aplikacji PLZ? Organizacje korzystające z aplikacji PLZ mają możliwość usprawnienia wewnętrznej komunikacji – bez zbędnych rozpraszaczy. Mogą łatwo dodawać wydarzenia, rozdzielać zadania i sprawdzać statusy ich wykonania. Dzięki Aplikacji PLZ komunikacja staje się zdecydowanie prostsza i bardziej skuteczna. Użytkownicy i użytkowniczki sami/same wybierają, do której społeczności chcą dołączyć i mają pewność, że ich dane nie będą wykorzystywane w celach optymalizacji reklam, co ma miejsce w największych mediach społecznościowych. Co znajdziesz w aplikacji PLZ? Główną strukturą aplikacji PLZ są społeczności  Społeczność to tematyczna grupa, np. dla konkretnego związku. Społeczności można przeglądać i filtrować ze względu na nazwę lub lokalizację. W menu społeczności znajdują się funkcjonalności związane z zarządzaniem samą społecznością takie jak: Czat grupowy, Głosowania czy Wydarzenia. Uczestnik ma w niej wiele możliwości: może rozmawiać, dzielić się opiniami, czytać newsy (ważne informacje, nowości), opłacić składki, zapisać się na wydarzenie czy oddać głos w głosowaniu, ma tam także swoją legitymację związkową. To aplikacja, która wzmacnia poczucie wspólnotowości i tożsamości ze swoim związkiem! Aplikację PLZ możesz pobrać Google Play i App Store i dołączyć do społeczności Sympatyków OPZZ poprzez kod QR lub wpisując nazwę społeczności „SYMPATYCY_OPZZ”. Do zobaczenia w aplikacji PLZ!

Czytaj więcej

25 maja 2023

Konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy 2009/38/WE dot. ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania

Komisja Europejska, w ramach pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi dotyczącego ewentualnej zmiany dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, zwróciła się w pisemnym dokumencie do Europejskich Partnerów Społecznych o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące, m.in. prawidłowości określonych w tym dokumencie kwestii i możliwych obszarów dalszych działań UE, potrzeby działania UE w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów, a także możliwości podjęcia dialogu na podstawie art. 155 TFUE w sprawach określonych w konsultacjach. W odpowiedzi EKZZ przedstawiła swoje poparcie podjęcia działań mających na celu zmianę dyrektywy 2009/38/WE w celu stworzenia warunków prawnych umożliwiających egzekwowanie i wzmacnianie praw europejskich rad zakładowych. Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej, poparł apel o prawo do tymczasowego zawieszenia decyzji przedsiębiorstwa w przypadku naruszenia procedur informowania i konsultacji, a nawet unieważnienia decyzji przedsiębiorstwa w przypadku powtarzających się naruszeń. Realizacja tego prawa wymagać będzie istnienia systemu administracyjnego lub sądowego, który umożliwi szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto, EKZZ aprobuje stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące nakładania kar finansowych w zależności od obrotu przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Wprowadzenie kar w wysokości do 2% rocznego światowego obrotu mogłoby skutecznie i odstraszająco oddziaływać na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów. Niezbędne jest zapewnienie także skutecznego dostępu europejskich rad zakładowych do wymiaru sprawiedliwości. EKZZ wskazał, że nadal istnieją liczne przeszkody, które nie pozwalają ERZ na realizację ich praw przed sądem. Integralną częścią procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na wszystkich poziomach: lokalnym, krajowym i ponadnarodowym musi być informowanie i konsultowanie. Konsultacje powinny odbywać się w odpowiednim terminie, aby ERZ miała wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie dogłębnej oceny dostarczonych informacji, w tym w razie potrzeby przy wsparciu ekspertów. Jednym z obszarów do podjęcia działań jest także zapobieganie nadużywaniu klauzuli poufności. EKZZ postuluje objęcie zakresem dyrektywy wszystkich porozumień oraz potwierdza swoje pełne zaangażowanie w dialog społeczny wskazując, że jest zasadniczo otwarty na rozpoczęcie negocjacji z pracodawcami. OPZZ popiera odpowiedź EKZZ w przedmiocie zmiany dyrektywy zostanie przesłana do Komisji Europejskiej jeszcze w maju 2023 r. Naszym zdaniem zmiana dyrektywy 2009/38/WE jest niezbędna, gdyż obecnie obowiązujące rozwiązania nie spełniają już swojej roli.

Czytaj więcej

25 maja 2023

Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A apelują do Premiera o ratowanie polskiego górnictwa

Związek Zawodowy "KADRA" Pracowników JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. i ZOK NSZZ Solidarność JSW S.A. we wspólnym Piśmie apelują do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia odpowiednich działań, które dadzą polskiemu górnictwu szansę na długoterminowe funkcjonowanie. Biuro prasowe OPZZ Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. podejmowały szereg inicjatyw, aby załagodzić konsekwencje projektu rozporządzenia metanowego. Choć kilka tygodni temu Parlament Europejski przyjął złagodzone propozycje, które przewidują większe wskaźniki emisji i przesunięcie decyzji na przyszłość,  to polski rząd pozostawił ją w rękach Brukseli bez żadnej kontroli. Związek Zawodowy "KADRA" Pracowników JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A. i ZOK NSZZ Solidarność JSW S.A pytają Premiera Morawieckiego, dlaczego politycy zasiadający w polskim rządzie jeszcze w 2022 r. nie podjęli żadnych działań, aby zadbać o kondycję finansową polskich kopalń, a Ministerstwo Klimatu nie dba o interesy polskiego przemysłu i interesy polskich pracowników. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. wskazują w Piśmie na poważne zaniedbania Ministerstwa Klimatu w tej sprawie, podkreślając, że Jastrzębska Spółka Węglowa to jedyny europejski producent węgla koksującego, który także objęty jest postanowieniami Rozporządzenia Metanowego. Chcą też, aby wyciągnięto konsekwencje wobec osób, które przez ponad rok nie zrobiły nic, aby zadbać o interes Polski i polskiego przemysłu wydobywczego. Treść całego Pisma można przeczytać TUTAJ

Czytaj więcej