Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

20 czerwca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie RW OPZZ 19.06.23

19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Otręby  w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego  Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathej, który przedstawił wyzwania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Po prezentacji członkowie Rady zadawali szereg pytań dotyczących planowanych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury wojewódzkiej. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W drugiej części posiedzenia dyskutowano o nowych projektach ustaw dotyczących między innymi: emerytur pomostowych, zabezpieczenia w sprawach zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, wyłączenia dodatków z minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższenia rocznego limitu  odliczenia od dochodów wydatków z tyt. składki związkowej, układów zbiorowych pracy oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci (800+). Podczas posiedzenia członkowie Rady  przestawili problemy dotyczące zakładów pracy w regionie dolnośląskim m.in. zagrożenie utraty miejsc pracy w firmie Autoliv Poland w Oławie. Udzielono także poparcia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Oddział KWB Turów. Jednogłośnie przyjęto tekst wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który wyraził zamiar kandydowania do Sejmu. Po wysłuchaniu prezentacji Rada OPZZ województwa dolnośląskiego udzieliła Przewodniczącemu Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji jego kandydatury na posła do Sejmu RP.

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Lubelskie: znamy zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”

14 czerwca w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.  Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Do konkursu, partnerzy społeczni naszego województwa, zgłosili cztery osoby. Dwie z nich reprezentowały największe zakłady Lubelszczyzny, a więc Lubelski Węgiel ,,Bogdankę” S. A. oraz puławskie Azoty. Dwóch kolejnych kandydatów to nauczyciele z wieloletnim stażem oraz zaangażowaniem społecznym. Komisja konkursowa składała się z trzech osób z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz trzech przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którą reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Grzegorz Jadwiżuk, a także NSZZ ,,Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.  Po zapoznaniu się z opiniami kandydatów, po ożywionej dyskusji i podliczeniu punktów konkursowych, pierwsze miejsce zajął Sławomir Mitrus (Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ,,Bogdanki”) reprezentujący OPZZ. Komisja konkursowa podkreśliła ogromną rolę jaką w trosce o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy pełni społeczna inspekcja pracy. Wszyscy więc zasługują na podziękowania i uznanie. Zwycięzca będzie reprezentował nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Trzymamy za niego kciuki. RW Lublin

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Szkolenie: ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy

"ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy" - pod takim tytułem odbyło się szkolenie przeprowadzone 14-16 czerwca w Portugalii. Zrozumienie aspektu demokracji w tworzeniu Europejskich Rad Zakładowych jest istotnym elementem w odpowiedzi na pytania: jaką pełnią rolę w miejscu pracy, jak można przenikać w struktury i wzmacniać związki zawodowe, a także jak współpracować z nimi, jak zwiększać uzwiązkowienie oraz w jaki sposób związki zawodowe mogą wzmacniać ERZ-ty? Szkolenie rozpoczęło się od dyskusji nad definicją demokracji z punktu widzenia uczestników szkolenia. Rozmawiano też, jaką rolę odgrywa w niej ERZ. Podczas szkolenia podkreślono tematy, które powinny zawierać umowy ERZ-towe, a także jak powinna wyglądać demokracja w praktyce, gdzie m.in. równość i integracja powinny być tematem zainteresowania ERZ. Poza informacjami dotyczącymi demokracji w pracy w perspektywie historycznej, w dyrektywach i programach związków zawodowych, omówione zostały:  wybory do ERZ i modele i modele dystrybucji miejsc, znaczenie współpracy w przypadku restrukturyzacji ponadnarodowej oraz sposoby poprawy funkcjonowania ERZ . Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w wymianie poglądów na temat potrzeb ERZ w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiono też przegląd procesu ulepszania prawa UE, a w tym proces rewizji dyrektywy w sprawie ERZ znany również jako raport Radtkego, jako przykład demokracji w UE. Kolejnym istotnym zagadnieniem były informacje, w jaki sposób ominąć przeszkody wynikające z nadużywania przez pracodawcę klauzul poufności, mogliśmy usłyszeć szokujące przypadki wręczania przez pracodawcę do podpisu umów dotyczących klauzul poufności zagrożonymi wielotysięcznymi karami za ich naruszenie! Punktem końcowym było planowanie działań na rzecz demokracji poprzez tworzenie zestawu działań dla ERZ w celu poprawy demokracji w miejscu pracy. W szkoleniu tym wzięli udział:  Magdalena Chojnowska, z wydziału międzynarodowego OPZZ,  Jarosław Szunejko z Rady OPZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego i przewodniczący OPZZ-towego zespołu ds. ERZ,  Edyta Górecka (ERZ Orlen), Szymon Kazimierski (ERZ Credit Agricole), Jacek Murawski (ERZ Alstom)oraz Karolina Elegańczyk z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Elektrochemików (również członek ERZ). Szkolenie było zorganizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dziękujemy za bezcenną wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów!

Czytaj więcej

17 czerwca 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady

14 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Gościem posiedzenia był Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, który omówił propozycje OPZZ w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i 2024.  Przekazał również informację nt. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego.  Ponadto członkowie Rady złożyli sprawozdanie ze swojej działalności w ramach WRDS, WRRP i KM. Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ przekazali informacje o problemach, z jakimi borykają się w zakładach pracy. Burzliwie dyskutowano o braku dialogu z rządem w kontekście podwyżek w sferze budżetowej, a szczególnie w oświacie. Urszula Woźniak przekazała informacje dotyczące projektu ustawy o emeryturach pomostowy i o tym, co udało się wynegocjować. Ponadto zaplanowano, że na przełomie września i października odbędzie szkolenie dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych należących do Rady.

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Prezydium

16 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na początek omówiono aktywność branżowych związków zawodowych w realizacji programu przyjętego przez X Kongres OPZZ. Zajęto się również realizacją zaplanowanych szkoleń oraz potrzebą zorganizowania szkolenia dla SIP. Następnie członkowie prezydium przedstawili informację dotyczącą sytuacji w branży w zakresie zatrudnienia i płacy w obliczu inflacji i trwającej wojny w Ukrainie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel WRRP przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie.

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Akademia Organizowania OPZZ – ruszyła trzecia tura

14 i 15 czerwca w Warszawie odbyło się szkolenie "Akademia Organizowania" dla członków związków zrzeszonych w OPZZ, realizowane już trzeci rok przy współpracy z Fundacją im. F. Eberta (FES). Warsztaty poprowadzili trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych (COZZ). Była to już trzecia tegoroczna tura Akademii. W warsztatach w Hotelu Logos wzięło udział piętnaścioro związkowczyń i związkowców z różnych organizacji z całej Polski. Zajęcia poprowadzili doświadczeni szkoleniowcy Mariusz Skrzypek i Piotr Barański z COZZ, a nad przygotowaniem i przebiegiem wydarzenia czuwali Krzysztof Getka z FES oraz Maciej Zaboronek z OPZZ. Uczestnicy pod okiem trenerów omawiali problemy związane z organizacją pracowników oraz ich możliwe rozwiązania. Analizowano także przykłady podobnych sytuacji, nierzadko powtarzających się w różnych zakładach pracy, podobnie jak reakcje pracodawców, które bywają zbliżone i przewidywalne w różnych firmach. Szkolenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń z faktycznych sytuacji zachodzących w miejscach pracy poszczególnych uczestników. Szkoleni zastanawiali się m.in. nad tym jak odpowiadać na najczęstsze pytania czy postawy potencjalnych związkowców takie jak: „co ja z tego będę miał?”, lub „i tak mnie obejmie to co wywalczycie”. Podobnie jak w przypadku możliwych reakcji pracodawców, także u pracowników – liczba popularnych pytań i postaw jest zazwyczaj ograniczona do kilku/kilkunastu – i można się do nich odpowiednio przygotować, aby lepiej organizować ludzi. Ważnym tematem była też kwestia osobistego kontaktu z pracownikami na tyle na ile to możliwe. Szczególnie po pandemii część pracy w niektórych firmach przeszła do sfery zdalnej, gdzie indziej z kolei międzyzakładowe związki mają członków w różnych lokalizacjach. Jednak najlepsze efekty skutecznego organizowania przynosi działalność twarzą w twarz, z dużym naciskiem na rozmowy o konkretnych problemach i odczuciach pracownika. Akademia przebiegła przy bardzo aktywnym udziale uczestników oraz solidnej dyskusji o możliwościach i potencjale pracy związkowej. Istotną kwestią było też rzeczywiste organizowanie członków związku tak, by dawać im faktyczne zadania i stymulować do działania, jednocześnie unikając sytuacji, w której związek opiera się na osobach zapisanych, ale biernych wobec jego działań. Kolejna cześć szkolenia odbędzie się w październiku. Do tego czasu piętnastka uczestników będzie miała okazję praktycznie zmierzyć się ze świeżo nabytymi metodami aktywizacji ludzi w swoich zakładach i podsumować je na następnym zjeździe. (MZ)

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

RDS o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2022 rok

Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu 15 czerwca omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 r. To ustawowy obowiązek Rady, wynikający z przepisów prawa. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W trakcie debaty Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie oceniło przedłożony partnerom społeczny dokument wskazując na jego mankamenty. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ wskazał, że przyjęcie tarcz antyinflacyjnych było z pewnością konieczne, ale nie wszystkie cele udało się zrealizować z pozytywnym skutkiem. Wielu potrzebnych projektów - m.in. rekomendowanych przez OPZZ – rząd nie podjął. Wpłynęło to na naszą krytyczną ocenę podejmowanych przez rząd działań. Analiza Sprawozdania wskazuje, że procesy inflacyjne miały większy i negatywny wpływ na gospodarstwa domowe niż na budżet państwa i przedsiębiorstwa, które wyszły obronną ręką z perturbacji gospodarczych, a nawet zwiększyły zyski. Z sytuacją kryzysową świetnie poradził sobie budżet państwa, ale już nie pracownicy, szczególnie ci o najniższych dochodach. W 2022 roku zwiększyły się dochody budżetu państwa, a głównym ich źródłem były dochody podatkowe. Pomimo zjawisk kryzysowych wzrosły dochody podatkowe, głównie z CIT - u aż o 34% (r/r), co tylko utwierdza OPZZ w przekonaniu, że wysoka inflacja nie zaszkodziła firmom w stopniu, w jakim próbuje się to przedstawić. Wydatki budżetu były już jednak mniejsze od zaplanowanych. Ich udział w PKB wyniósł 16,8% i obniżył się w porównaniu z 2020 r. aż o blisko 5 p.p. Martwi fakt, że rząd redukuje w ujęciu realnym niektóre wydatki, szczególnie na usługi publiczne. Budżet 2022 roku pogorszył jakość życia pracujących, przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację i spadek płac realnych. Nie zmniejszył dysproporcji dochodowych i nie zwiększył realnego dochodu rozporządzalnego. Dysproporcje dochodowe nie zmniejszyły się. Dane GUS świetnie to obrazują. W 2022 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, co wynikało z wysokiego poziomu inflacji. Bilans tej oceny jest negatywny. OPZZ oczekiwało większej pomocy państwa, np. wyższych wynagrodzeń w sektorze publicznym, pełnego odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i zakresu wsparcia na miarę pomocy udzielonej firmom. Negatywne konsekwencje dla pracujących miały decyzje rządu w sprawie wynagrodzeń. Po uwzględnieniu inflacji przeciętna płaca w gospodarce narodowej była w 2022 roku realnie o 2,1% niższa niż przed rokiem. Spadły realne płace prawie we wszystkich sektorach gospodarki. Gdy wynagrodzenia realne pracowników spadały, zyski przedsiębiorstw rosły szybciej niż inflacja. Najbardziej ucierpiała jednak sfera budżetowa. Wynagrodzenia spadły w niej realnie o 5,3%. Skutek rządowej polityki jest taki, że nadal większość pracujących, pomimo obniżki podatków, nie może uznać swojego wynagrodzenia za godziwe. Tego niestety nie zmienił budżet roku 2022. zdjęcie: RDS/CPS Dialog

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Opiniujemy Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024

Już niedługo Rada Dialogu Społecznego omówi Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024. Przeprowadzi też debatę na temat wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz płacy minimalnej w kolejnym roku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady Dialogu Społecznego w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców. Wczoraj rząd wywiązał się z tego obowiązku i zaprezentował partnerom społecznym Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024. Wraz z nimi przekazał propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na kolejny rok oraz proponowaną wysokość płacy minimalnej. Właśnie teraz jest najlepszy moment, aby poinformować stronę rządowa o naszych oczekiwaniach. To od nas zależy, czy rząd usłyszał postulaty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, dlatego zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przekazania nam swoich uwag i propozycji. Ewentualne uwagi proszę kierować na adres: kusiak@opzz.org.pl Załączniki: Materiały dla RDS przyjęte przez RM Założenia i wskaźnik 2024 Zał.1 Wskaźnik wynagrodzeń w psb RDS Zał.1a Wynagrodzenia z roku 2023 pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej, nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń  Założenia projektu budżetu państwa na rok 2024 RDS Pismo do RDS ws. propozycji MW 2024 Zał.1 Tabl. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych Zał. 2 Tabl. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. (według sekcji PKD 2007) Zał. 3 Informacja Sygnalna - sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. Zał. 4 Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych Zał. 5 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2022 r.

Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Uchylenie wygaszania emerytur pomostowych: postulat OPZZ tematem obrad w Sejmie

13 czerwca w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w gmachu Sejmu RP odbyło się połączone posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321). Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu wzięli udział: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i przewodniczący branży Transport OPZZ Leszek Miętek oraz specjalistka ds. polityki społecznej OPZZ Katarzyna Duda. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących zmian: Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie – na każdym etapie postępowania sąd na wniosek takiego pracownika będzie udzielał zabezpieczenia w postaci nakazania dalszego zatrudniania tego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – na wniosek pracownika (po I instancji). Wyłączenie kolejnego dodatku z wynagrodzenia minimalnego – tym razem dodatku za szczególne warunki pracy. Podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składki związkowej – z 500 do 840 zł. W czasie obrad posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) wyraziła aprobatę wobec propozycji dotyczącej zwiększenia ochrony działaczy związkowych i zadała pytanie o to, czy przepisy te będą stosowane również do postępowań, które są aktualnie w toku. Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz (Koalicja Obywatelska) zwracała uwagę na fakt, że przedmiotowa ustawa powinna być przedmiotem obrad w Komisji Dialogu Społecznego. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan również zaapelował o skierowanie projektu ustawy do Rady Dialogu Społecznego.  Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica) zapytał z kolei o wyjaśnienie odstąpienia Komisji od prac nad projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych oraz o ewentualne plany pracy nad projektem. W planach pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu na luty br. było przewidziane procedowanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i niepokojące jest niepodjęcie tego tematu przez Komisję. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, chociaż wyraził dezaprobatę wobec trybu procedowania projektu ustawy, odniósł się pozytywnie do zamiaru realizacji postulatu OPZZ dotyczącego likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych poprzez przyznanie prawa do emerytury pomostowej także osobom, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Zadał również pytanie o stan prac w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nad przeglądem grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze, wyrażając przy tym oczekiwanie rychłej rewizji wspomnianego katalogu w zgodzie z oczekiwaniami grup zawodowych, które zaapelowały o ich ujęcie w katalogu. Połączone komisje, wobec braku sprzeciwu, jednogłośnie przyjęły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Posłem sprawozdawcą została poseł Bożena Borys-Szopa (PiS), która na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 czerwca przedstawi Sprawozdanie z posiedzenia Komisji. Nagranie z wydarzenia dostępne TUTAJ

Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Wielkopolskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ. Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił bieżące działania centrali OPZZ, a Piotr Dubrownik wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przeprowadził szkolenie z zakresu właściwego prowadzenia księgowości i finansów w organizacjach związkowych dla członków Rady.  W posiedzeniu Rady brali udział członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Była to okazja do przybliżenia problemów tej grupy zawodowej członkom Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Małgorzata Kowzan przybliżyła zgromadzonym bieżącą sytuację w oświacie w kontekście rozmów z Ministerstwem Edukacji i Nauki.  Dyskusja toczyła się głównie wokół tematów dotyczących niskich wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, kwestii emerytalnych (emerytury stażowe, pomostowe, waloryzacja świadczeń) oraz coraz gorszego stanu dialogu społecznego. 

Czytaj więcej