Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

06 lutego 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych OPZZ w Szklarskiej Porębie

W dniach 1 – 3 lutego 2023 r.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w którym uczestniczyło 80 związkowców z Dolnego Śląska. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W pierwszym dniu szkolenia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił zamierzenia OPZZ na najbliższy okres. W swojej wypowiedzi zachęcał również do podejmowania działań mających na celu zwiększanie ilości członków organizacji związkowych, co umacnia pozycję związku w zakładach pracy. Przewodniczący poinformował, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, OPZZ planuje zorganizowanie szeregu szkoleń dotyczących pozyskiwania członków i metod pracy w organizacjach związkowych. W kolejnej części szkolenia naczelnik Wydziału Rent i Emerytur wrocławskiego Oddziału ZUS przedstawiła informacje, dotyczące systemu emerytalnego oraz praktyczne aspekty składania wniosków do ZUS. Drugiego dnia szkolenia inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy omówili bieżące zmiany w kodeksie pracy, dotyczące problematyki pracy zdalnej, monitoringu oraz kontroli trzeźwości pracowników w zakładach pracy. Ze względu na aktualność omawianych tematów związkowcy zadawali szereg pytań związanych z wdrażaniem nowych przepisów w praktyce. Ostatniego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z posłanką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, która przedstawiła bieżącą działalność w Sejmie oraz aktualne inicjatywy ustawodawcze, w tym wspólną z OPZZ dotyczącą „rent wdowich”. Ogromne znaczenie tej inicjatywy, zakładającej przyznanie dodatkowego świadczenia dla seniorów, którym zmarł małżonek, podkreślał również podczas szkolenia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba.

Czytaj więcej

06 lutego 2023

Stanowisko Partnerów społecznych w RDS w sprawie zatrzymania Prezesa Pracodawców RP i wiceprzewodniczącego RDS Rafała Baniaka

Partnerzy społeczni będący w składzie Rady Dialogu Społecznego zdecydowanie potępiają sposób zatrzymania Prezesa Pracodawców RP i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom organów ściągania w Polsce. Treść stanowiska partnerów społecznych będących w składzie Rady Dialogu Społecznego TUTAJ

Czytaj więcej

03 lutego 2023

W Berlinie o pracownikach delegowanych

W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2023 r. odbyły się w Berlinie II Międzynarodowe Warsztaty doradców struktury Fair European Labour Mobility, zorganizowane przez DGB Bildungswerk. W warsztatach uczestniczyli doradcy projektu FELM, a OPZZ reprezentowała na miejscu Magdalena Kossakowska, radca prawny.  Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali kazusy związane z sektorem transportu drogowego, branżą opieki, branżą metalową i budowlaną, przedstawiali pozasądowe strategie rozwiązywania problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem ww. branż, jak również wymieniali się doświadczeniami z udzielanego poradnictwa. Ważnym punktem programu była prezentacja Jana Cremersa pt. "Mobilna siła robocza migrantów - rola ruchu związkowego”, dotycząca kluczowej roli związków zawodowych we wspieraniu pracowników mobilnych.    W dniu 2 lutego, doradcy projektu FELM - z Niemiec (DGB), Austrii (ÖGB), Słowenii (ZSSS), Węgier (VASAS), Polski (OPZZ) oraz Rumunii (BNS) dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć projektu oraz zgromadzili rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące pracowników delegowanych. W ramach projektu FELM prowadzone są centra informacyjne dla pracowników delegowanych. Doradcy pracujący w centrach informacyjnych udzielają porad pracownikom delegowanym oraz m.in. wymieniają się informacjami na temat obowiązujących regulacji prawnych. Centrum informacyjne OPZZ Magdalena Kossakowska ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pok. 238 Tel. +48 572 426 493 E-mail opieka@opzz.org.pl Facebook https://www.facebook.com/delegowanieopieka Internet www.opzz.org.pl/fair-working-conditions

Czytaj więcej

03 lutego 2023

Mieszkalnictwo w Polsce - stan i perspektywy

"BUD_1_T_14_Mieszkalnictwo w Polsce. Stan i perspektywy9960zn". Pod takim tytułem odbyła się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie konferencja Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.  Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, BCC, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz związków i stowarzyszeń branżowych związanych z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami, a także spółdzielczością mieszkaniową. Obecny był również Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz przedstawiciele samorządu m.st. Warszawy zajmujący się tematyką mieszkalnictwa. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”. Konferencję poprowadził Maciej Maciejowski. Jako pierwszy wystąpił gospodarz spotkania wiceprezydent Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński, który przywitał uczestników spotkania oraz podziękował za liczny udział w konferencji. W swoim wystąpieniu przywołał problem z dostępnością mieszkań i stale rosnącymi cenami czynszu, z jakim mierzy się Berlin. Problem ten spowodowany jest tym, że duża liczba mieszkań w stolicy Niemiec jest w posiadaniu funduszy inwestycyjnych, które dyktują ceny czynszu. Zbigniew Janowski, prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego podkreślił, że „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe jest organizacją społeczną dążącą do likwidacji wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego. Naszym celem jest inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw centralnych oraz lokalnych na rzecz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli. Jesteśmy zainteresowani integrowaniem ludzi i organizacji, którym leży na sercu dobro polskiego mieszkalnictwa. Ważne dla nas jest działanie na rzecz racjonalnej polityki czynszowej i modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska zamieszkania i upowszechnianie najlepszych wzorców budowy oraz użytkowania domów i osiedli”. „Polska wciąż zmaga się z kluczowymi problemami mieszkaniowymi" – zauważył Zbigniew Janowski. „Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce wyniosła w 2020 roku 393, podczas gdy średnia europejska to 463. Jesteśmy jednak w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o budowę nowych mieszkań na 1000 mieszkańców. W 2021 r oddano ich do użytku 234.680. Dużo, ale wciąż mało w stosunku do potrzeb i ich struktura nie rozwiązuje problemów najbardziej upośledzonych w tym obszarze grup społecznych. Polska nadal jest krajem o wysokim wskaźniku przeludnienia mieszkaniowego 35,7% (2021) - przy średniej UE 17,8% (2019). Za nami tylko Bułgaria, Łotwa i Rumunia. Nasz wskaźnik maleje dość szybko, ale jednak wciąż zbyt wolno. Jesteśmy także na 4-5 miejscu od końca w UE jeśli chodzi o deprywację mieszkaniową, czyli udziale osób zamieszkałych w lokalach substandardowych. Ten wskaźnik w Polsce w 2019 r. to ok. 14%, przy średniej 4,3%. Wskaźnik ten także maleje zbyt wolno. Mamy ogromną substancję mieszkaniową wymagającą renowacji, przede wszystkim pod kątem energochłonności, ale także innych wymogów środowiskowych. Mamy rosnącą mobilność wewnętrzną i istotne ruchy migracyjne. Mamy problemy z budownictwem socjalnym, budownictwem komunalnym. Mamy tez chyba problem z w pełni efektywnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych form aktywności mieszkaniowej, w tym spółdzielczości” – powiedział Prezes PTM. Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odniósł się do problemów budownictwa społecznego i spółdzielczości mieszkaniowej. Podkreślił, że cel Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego – usuwanie wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego to także cel Ministerstwa. Piotr Uściński mówił również o problemach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i o reformie, która usprawni procesy planistyczne. „Cieszymy się, że w Warszawie nie ma takich samych problemów co w Berlinie. W tym roku przekroczyliśmy średnią 400 mieszkań na 1000 osób” – powiedział Piotr Uściński. W kontekście obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowy zapewnił, że strategia Ministerstwa Rozwoju i Technologii będzie podążała za zmianami, które będą następowały na rynku. Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawił dane Głównego Urzędu Statystycznego nt. mieszkalnictwa w Polsce. W swoim wystąpieniu, które zostało poparte licznymi danymi i wykresami mówił m.in. o wpływie przyrostu ludności w gminach ościennych największych miast w Polsce na zapotrzebowanie na mieszkania oraz wpływie wieku społeczeństwa na standard nabywanych mieszkań. Prezentacje Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie dotyczyły także ogólnej liczby mieszkań w Polsce, produkcji budowlano montażowej, przeciętnego czasu budowy mieszkań, mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2012-2022, które były przeznaczane na sprzedaż i wynajem. Krzysztof Markowski zwrócił przy tym uwagę na niski odsetek mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w ramach budownictwa społecznego. Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odnosząc się do przedstawionej przez Krzysztofa Markowskiego statystyki powiedział, że dane Głównego Urzędu Statystycznego są miernikami polityki Ministerstwa. Jak zauważył przez ostatnią kadencję Ministerstwo prowadziło 8 projektów dotyczących polskiego budownictwa. Wskaźniki budowy mieszkań do 2022 r. były bardzo dobre. W Unii Europejskiej wyprzedzały nas pod tym względem tylko Niemcy. Juliusz Tetzlaff odniósł się do trzech celów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Cel 1. to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Cel 2. to zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Cel 3 to poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. W ramach konferencji przeprowadzono dyskusję panelową „Wyzwania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”, w której udział wzięli: Juliusz Tetzlaff - dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa MRiT, Arkadiusz Urban – prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Joanna Erbel – ekspertka ds. polityki mieszkaniowej, Ewa Kacprzak-Szymańska – ekspertka prawa migracyjnego, Marek Dera – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe, mec. Mateusz Stachewicz – ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Moderatorem panelu był Sekretarz Generalny PTM Grzegorz Okoński. W pierwszej kolejności omówiony został problem zapotrzebowania na mieszkania przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Ewa Kacprzak-Szymańska mówiła o skali migracji obywateli Ukrainy do Polski i jego wpływu na rynek mieszkaniowy. Jak zauważyła w samej Warszawie złożono 180 tysięcy wniosków o PESEL. Podkreśliła, że nie da się się pomagać Ukraińcom bez odpowiedniego i systemowego wsparcia finansowego ze strony rządu. Juliusz Tetzlaff mówił, że osoby z Ukrainy podwyższają współczynniki zapotrzebowania na mieszkania. Obecnie trudno jest wykonać duży skok w liczbie budowanych mieszkań. Zniesiono wiele ograniczeń, aby obywatele Ukrainy mogli osiedlać się w Polsce. Grzegorz Okoński mówił o zmniejszających się możliwościach zakupu mieszkań w związku ze wzrastającą inflacją. Zapytał czy Polaków stać na mieszkania i czy mieszkania są dostępne na rynku? Joanna Erbel podniosła problem standardu mieszkań przyszłych pokoleń. Obecnie budowane są przede wszystkim kawalerki i mieszkania dwupokojowe, co może być niewystarczalne dla potrzeb młodych rodzin. Mówiąc o następujących zmianach na rynku mieszkaniowych podkreśliła rolę mniejszych miast ościennych gdzie będą osiedlały się rodziny. Jak zauważyła trudno jest o grunty w centach miast, łatwiej w mniejszych ośrodkach. Arkadiusz Urban powiedział, że nie ma takiej możliwości, aby państwo budowało wszędzie, co innego wsparcie dla rozwoju dogodnych form budownictwa. Jego zdaniem polityka państwa powinna być niekierowana na budownictwo społeczne – dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność do płacenia czynszu. Jego zdaniem istnienie mieszkań komunalnych kultywuje biedę i nie rozwiązuje problemu a wręcz czasami go pogłębia. Co innego mieszkalnictwo społeczne – tutaj należy zwiększać jego poziom. Mateusz Stachewicz, odnosząc się do sprawy dostępności i cen mieszkań w Berlinie podkreślił, że w Polsce taka sytuacja nie grozi. W całym kraju jest blisko 9 tysięcy mieszkań we władaniu funduszy inwestycyjnych. Jak przewiduje PZFD do 2030 roku tych mieszkań będzie maksymalnie 60 tysięcy. Zgodził się z tezą o przenoszeniu się do mniejszych miast. W dużych miastach na pozwolenie na budowę czeka się nawet 180 dni, w mniejszych – kilka tygodni. W związku z trudną sytuacją na rynku mieszkaniowym szacuje się, że liczba oddawanych mieszkań przez deweloperów spadnie o 100 tysięcy. Spowoduje to zmniejszenie liczby miejsc pracy w sektorze budowlanym i związanym z wyposażeniem mieszkań. Marek Dera mówił o udziale środowiska spółdzielczego w konsultowaniu prawa spółdzielczego. Jak zauważył, na rynku mieszkaniowym jest miejsce dla wielu podmiotów, także dla spółdzielni mieszkaniowych. Odnosząc się do budownictwa społecznego, mówił o inwestycjach we Wrocławiu i w miastach województwa dolnośląskiego, które opierają się na programie budownictwa społecznego. Zwrócił przy tym uwagę, że do rozwoju budownictwa społecznego potrzebne jest większe zainteresowanie ze strony samorządów. Partnerami Konferencji była Uczelnia Łazarskiego oraz firmy: Proof-Tech i Uniqa, a patronami medialnymi: Administrator i Menedżer Nieruchomości – Administrator24.info, Budowlani – Ogólnopolski Magazyn Społeczno-Zawodowy, Interwizja Warszawa TV. Tomasz Nagórka

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Rada OPZZ w listopadzie 2022 r. wystąpiła do rządu z apelem o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia i zapobiegłyby dalszemu ubożeniu społeczeństwa. Podczas posiedzenia 23 listopada Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i zaalarmowała do rządzących o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia, a tym samym zapobiegłyby ubożeniu Polek i Polaków. Dzień później ówczesny przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo do Ministra Finansów ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. W czwartek 2 lutego OPZZ otrzymało odpowiedź na pismo ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Sekretarz Stanu Stanisław Szwed z upoważnienia Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg przekazał, że rząd podejmuje działania mające zapobiec pogarszaniu się sytuacji finansowej oraz bytowej Polek i Polaków. W odpowiedzi wskazano m.in. na to, że od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wzrosną z 1338,44 zł do 1588,44 zł, tj. o 18,68%. Wzrośnie także – między innymi - kwota świadczenia przedemerytalnego do 1600,70 zł miesięcznie oraz miesięczny próg wysokości świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych) do 2157,80 zł. Poinformowano również, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań mających na celu wprowadzenie corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury, tj. kolejnego – obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Dodano, że jednym z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu jest pomoc dla rodzin z dziećmi. Wskazano, że w 2022 r. wprowadzono nowe instrumenty finansowe wsparcia rodzin w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3. Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem w okresie od 12. miesiąca życia tego dziecka do końca miesiąca, w którym dziecko to kończy 35. miesiąc życia. W sumie to 12 tys. zł wsparcia, a rodzice sami wybierają czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Poinformowano ponadto, że zwiększanie dostępności terytorialnej miejsc opieki nad dziećmi jest kluczowym elementem obecnie realizowanej polityki rodzinnej i na przestrzeni ostatnich lat jest obserwowany wyraźny wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w 2015 r. odsetek dzieci objętych opieką wynosił 12,4 % a w 2021 r. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmował już 28,8 % dzieci w skali kraju. Dlatego też uzupełnieniem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, które uczęszcza do instytucji opieki i nie korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. To rozwiązanie ma w znacznej mierze odciążyć finansowo rodziców, którzy wybrali dla swoich dzieci instytucjonalną opiekę. Dodatkowymi działaniami jest również rządowa inicjatywa dla rodzin wielodzietnych, czyli Karta Dużej Rodziny, która zapewnia zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej TUTAJ

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy. Dzięki temu internetowe platformy pracy (firmy platformowe) prowadzone przez multimilionerów nie będą wykorzystywały luk w prawie, aby uciec od swoich najbardziej podstawowych zobowiązań wobec pracowników i społeczeństwa. Ukróci to eksplozję fałszywego samozatrudnienia, które zmusiło miliony ludzi aby pracowali dłużej za mniejsze stawki i skrzywdziło przedsiębiorstwa grające „fair play”. Jeśli projekt dyrektywy zostanie zaakceptowany przez Radę, około 28 milionów ludzi w Europie pracujących na platformach cyfrowych będzie mogło z niej skorzystać, w tym między innymi dostawcy (jedzenia), taksówkarze, programiści, inżynierzy, twórcy treści internetowych. Dyrektywa zapewni: prawa pracowników do umowy o pracę, która zapewniłaby im ostatecznie takie prawa, jak płatne zwolnienia lekarskie, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodne z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi; ochronę na rynku osób rzeczywiście prowadzących działalność na własny rachunek; uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, gwarantującą, że te, które przestrzegają prawa, nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji. OPZZ od samego początku włączyło się w działania dotyczące poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, nie tylko podczas konsultacji społecznych i lobbingu za przyjęciem jak najkorzystniejszej dyrektywy, ale co najistotniejsze organizujemy i działamy. W ramach OPZZ udało się nam, jako pierwszym w kraju ustanowić związek zawodowy skupiający pracowników pyszne.pl. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych zostało zakończone decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą, w wyniku głosowania: 376 głosów za, 212 głosów przeciw, 15 głosów wstrzymujących się. Teraz sukces zależy od Rady Europejskiej. OPZZ wzywa Radę do przyjęcia wniosku, który dorówna ambicjom wykazanym dziś przez Parlament Europejski. (MCh)

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Mazowieckie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

1 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, w którym uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin.  Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Zaproszeni goście podsumowali okres wyborczy w OPZZ oraz przedstawili program i główne kierunki pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na kolejne pięć lat. Dyskutowano także o daleko idącej informatyzacji w naszych strukturach, a także o funkcjonowaniu struktur wojewódzkich i powiatowych OPZZ. W trakcie spotkania omawiano bieżące sprawy, a wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zachęcał do zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską „Renta wdowia” oraz o dalsze starania o emerytury stażowe i pomostowe (praca w szczególnych warunkach). Prezydium omówiło sprawozdanie finansowe za rok 2022, zaplanowano również termin i tematykę posiedzeń rad wojewódzkich na rok 2023. Najbliższe posiedzenie Rady, połączone ze szkoleniem, zaplanowano na 22 marca - odbędzie się ono z udziałem przewodniczących rad powiatowych i przewodniczących zakładowych organizacji związkowych. Dyskutowano też na temat Planu pracy Rady na rok 2023 i omówiono ankiety zakładowych organizacji związkowych, jak również wyniki ankiet rozesłanych do członków związku.

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Pomorskie: obradowało Prezydium Rady OPZZ Woj. Pomorskiego

31 stycznia w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zgodnie z przyjętym Planem Pracy, obradowało Prezydium. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Prezydium obradowało w komplecie, a z uwagi na program obrad, obecny był również przedstawiciel Pomorskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ Sławomir Bała.Obrady poprowadził przewodniczący Rady Adam Liszczewski.  Przewodniczący Adam Liszczewski i członek Prezydium OPZZ Bolesław Zasada przekazali najważniejsze informacje z obrad Rady i Prezydium OPZZ, które odbyły się  26 stycznia w siedzibie Centrali OPZZ Warszawie. Następnie Prezydium szczegółowo omówiło sprawy finansowe Rady za rok 2022, a także zapoznało się z dokumentami Rady z ubiegłego roku i protokołem z badania bilansu przez Pomorską Komisję Rewizyjną OPZZ. Prezydium jednogłośnie udzieliło rekomendacji w sprawie pozytywnego zatwierdzenia bilansu na najbliższym posiedzeniu Rady OPZZ Województwa Pomorskiego. Prezydium przyjęło Uchwały dotyczące m.in.: powołania przedstawiciela Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Lęborku; rekomendację Prezydium otrzymała Krystyna Ołoś z MZZ Pracowników Grupy Energa zmian w Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, na miejsce Jana Mionskowskiego, Prezydium rekomendowało Marcina Wiśniewskiego z ZNP Oddziału Gdańsk zmian w Zespole ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku, na miejsce Andrzeja Aniołczyka, Prezydium rekomendowało Lukasa Liedtke - wiceprzewodniczącego Prezydium Rady z ZZTI Flextronics Tczew. Dyskutowano i omawiano również inne bieżące kwestie z regionu i kraju, które zwieńczyły obrady Prezydium.

Czytaj więcej

01 lutego 2023

Pracownicy kilku spółek zależnych PGE GIEK otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto na mocy podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe

Pracownicy kilku spółek zależnych PGE GiEK otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto na mocy podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe. Dodatkowe pieniądze trafią do pracowników kilku spółek - Betrans, Ramb, Bestgum, Elbest, Megaserwis oraz Elbest Security. Biuro prasowe OPZZ Związki Zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych GK PGE : MZZ Odkrywka, NZZG KWB Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, ZZIT Elektrowni Turów, MZZPRC Elektrowni Turów oraz ZZ Kontra Tauron Wytwarzanie S.A. w 2022 r. prowadziły spory zbiorowe w spółkach zależnych i nadzorowanych PGE S.A.. W ich wyniku zawarto porozumienia płacowe, dzięki którym pracownicy otrzymali 200zł podwyżki do płacy zasadniczej od września 2022 r. Powinni również otrzymać 1000 zł brutto jednorazowego świadczenia.  Pracodawcy jednak nie wywiązali się z ww. porozumień i nie zrealizowali wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 1000 zł brutto. MZZ ODKRYWKA poinformował o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i wniósł o przeprowadzenie kontroli oraz weryfikacji porozumień. W wyniku przeprowadzonej kontroli PIP na koniec grudnia 2022 r., wydał zalecenie wypłacenia dodatku wynikającego z porozumień we wszystkich spółkach, gdzie prowadzono spory zbiorowe. Niestety, pracodawcy po raz kolejny nie wypłacili go pracownikom. Dopiero po interwencji Ministerstwa Aktywów Państwowych Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. otrzymała polecenie natychmiastowej wypłaty środków przez poszczególnych pracodawców. Wypłata miała wpłynąć na konta pracowników wraz z wypłatą przysługującą im za miesiąc styczeń.

Czytaj więcej

01 lutego 2023

CIOP-PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) stworzył innowacyjną odzież ochronną z funkcją  aktywnego chłodzenia, którą przetestują pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. 18 stycznia przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odwiedzili Zakłady Górnicze „Rudna”, aby rozpocząć wdrażanie w KGHM Polska Miedź S.A. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia opracowanej w Instytucie. Odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: innowacja i wsparcie dla KGHM To innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr III.PB.09) we współpracy z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz PW Krystian sp. z o.o. Przy jej konstrukcji zostały uwzględnione wymagania zgłoszone przez potencjalnych docelowych użytkowników. Odzież ma formę lekkich, ważących mniej niż 1 kg), dopasowanych do ciała elastycznych szelek, wykonanych z materiałów o bardzo dobrych właściwościach biofizycznych. Za funkcję chłodzącą odpowiada 6 zintegrowanych elastycznych modułów termoelektrycznych.  „W ramach zakończonego w ubiegłym roku projektu badawczego stworzyliśmy prototyp odzieży ochronnej w funkcją aktywnego chłodzenia, który może stanowić odpowiedź na potrzeby osób pracujących w mikroklimacie gorącym. Tworząc prototyp uwzględniliśmy wymagania i oczekiwania pracowników uczestniczących w badaniach laboratoryjnych i terenowych”– podkreśla jedna z autorek rozwiązania, dr inż. Anna Dąbrowska, Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB. Przeprowadzone badania pokazały, że to innowacyjne rozwiązanie umożliwia odebranie z ciała człowieka ok. 50 W/m2. Taką ilość można porównać ze zmianą poziomu metabolizmu towarzyszącą zmianie pracy o ciężkości średniej na lekką. Trzeba też podkreślić, że chłodzenie na tym poziomie utrzymuje się przez co najmniej 5 godzin. W rezultacie odzież umożliwia obniżenie lokalnej temperatury skóry nawet o 4 ºC. Przeprowadzone w laboratorium badania z udziałem grupy ochotników wykazały również pozytywny wpływ zastosowanego chłodzenia na ograniczenie wzrostu lokalnej temperatury skóry w miejscach, które nie były bezpośrednio chłodzone. Innowacyjna odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: ruszają testy KGHM Polska Miedź S.A. Ostateczna postać odzieży dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. będzie uwzględniać wymagania oraz uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego w Zakładach Górniczych „Rudna”. „Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zagrożenia klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników” – mówi dyrektor departamentu BHP i ryzyka Zawodowego, Adam Chyliński.  Opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wpływa nie tylko na komfort pracy, ale także na bezpieczeństwo pracy i zdrowie wykorzystujących ją osób. Obecnie Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB rozpoczął rozmowy na temat opracowania wersji odzieży dopracowanej do specyfiki pracy w kopalniach i hutach KGHM Polska Miedź S.A. Jednak opracowane rozwiązanie może trafić także do hutników, piekarzy czy pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego. A gdy przyjdą letnie upały niejedna osoba pracująca w nieklimatyzowanych zakładach pracy czy obiektach użyteczności publicznej zamarzy o estetycznych elementach odzieży roboczej zaopatrzonych w funkcję aktywnego chłodzenia. materiały prasowe: CIOP-PIB

Czytaj więcej