Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

21 lutego 2023

Lubelskie: pierwsze posiedzenie Prezydium WRDS WL

17 lutego 2023 roku  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podczas rozpoczętej VIII kadencji, którą objęła strona rządowa. Spotkanie poprowadził Wojewoda Lubelski i obecny Przewodniczący WRDS WL – Lech Sprawka. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Prezydium  podsumowało działania poprzedniego roku oraz omówili plany organizacyjne bieżącego funkcjonowania Rady. Opracowane zostały propozycje tematów na najbliższy rok. W tworzeniu rocznego planu zostały wzięte pod uwagę sprawy społeczno-gospodarcze województwa lubelskiego. Zebrani zdecydowali,  że na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS WL  będzie omawiany temat funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania programów restrukturyzacyjnych po wprowadzeniu zmian systemowych oraz lokalnych problemów szpitali. zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Czytaj więcej

13 lutego 2023

Podlaskie: w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego

9 lutego 2023 roku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie , w którym uczestniczył przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Andrzej Aleksiejczuk oraz sekretarz Rady Lewicy Mirosław Czykwin.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Spotkanie dotyczyło omówienia organizacji obchodów 1 maja 2023r. oraz zbierania podpisów pod projektem ustawy o rencie wdowiej.

Czytaj więcej

09 lutego 2023

Dolnośląskie: Prezydium WRDS WD

Ustalenie dalszego planu działań związanego z sytuacją opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim oraz informacja związane z planowanym posiedzeniem Rady na temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Jarosław Obremski, przewodniczący WRDS WD i wojewoda dolnośląski. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W związku z kolejną odmową uczestniczenia w kolejnym spotkaniu Rady i przedstawieniu planów Kliniki dotyczących szpitala w Strzelinie dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr. Jakuba Berezowskiego, członkowie Prezydium ustalili, że zostanie wystosowane pismo do Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z informacją o zaistniałej sytuacji. Zdaniem partnerów społecznych, budzi ona wątpliwości co do kompetencji menadżerskich dyrektora, uchylającego się od prowadzenia dialogu. Takie zachowanie, zdaniem członków Prezydium, może powodować także niepokoje społeczne wewnątrz instytucji, którą zarządza dyrektor Berezowski. Partnerzy społeczni zaakceptowali projekt stanowiska w sprawie dotyczącego możliwości obniżenia oprocentowania pożyczek dla przedsiębiorców oraz zweryfikowanie możliwości wprowadzenia ich zmiennego oprocentowania. Wojewoda Dolnośląski przedstawił także szczegółową propozycję zorganizowania posiedzenia WRDS WD na temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku. Celem spotkania miało by być wypracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej

08 lutego 2023

Warmińsko-Mazurskie: akcja protestacyjna przed olsztyńskim ratuszem już 22 lutego

Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o Akcji Protestacyjnej przed olsztyńskim ratuszem, która odbędzie się  w środę 22 lutego o godz. 15:30 na pl. Jana Pawła II. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związki zawodowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, Związek Zawodowy SYMETRIA w Olsztynie, a także Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy DPS KOMBATANT w Olsztynie kolejny raz WALCZĄ o godne wynagrodzenia i adekwatną do sytuacji regulację płac. Trwa spór zbiorowy, a postulaty i niespełnione żądania pracowników cały czas są aktualne. Wspierać nas będą związki zawodowe z różnych branż -  razem możemy o wiele więcej!

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Zachodniopomorskie: pierwsze posiedzenie Rady OPZZ w nowej kadencji

30 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego. Otworzył je przewodniczący Jacek Dubiński, życząc wszystkim zebranym zdrowia i sukcesów w nowym 2023 roku. Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego W programie posiedzenia znalazły się: informacje dotyczące zakończonej w dniu 26 styczna br. Kampanii Sprawozdawczo – Wyborczej OPZZ inicjatywy ustawodawcze OPZZ informacja o zwolnieniach grupowych w Zachodniopomorskim wstępne propozycje dotyczące pracy Zachodniopomorskiej OPZZ w 2023 roku dialog społeczny w Zachodniopomorskim w 2023 roku Informując o przebiegu kończących Kampanię Wyborczą OPZZ: Spotkaniu Przewodniczących Rad Wojewódzkich oraz Pierwszym Posiedzeniu Rady OPZZ, przewodniczący podkreślił wyjątkowo dużą frekwencję na obu posiedzeniach (ponad 90%). Poinformowano, że wybrano wiceprzewodniczących OPZZ  na kolejną kadencję - Barbarę Popielarz, Sebastiana Koćwina i Błażeja Mądrzyckiego oraz dwóch członków Prezydium OPZZ z puli przewodniczących Rad Wojewódzkich OPZZ - Monikę Bocian i Wacława Czerkawskiego. Stanisław Baryluk  - wiceprzewodniczący Rady - przekazał informacje dotyczące inicjatywy ustawodawczej „RENTA WDOWIA”. W trakcie posiedzenia przewodniczący zakładowych organizacji związkowych przekazali dotychczas zebrane listy poparcia dla tej inicjatywy. Dyskutowano także na temat zwolnień grupowych - według informacji Okręgowego Inspektora Pracy stwierdziła brak istotnych ruchów w tym zakresie na zachodniopomorskim rynku pracy. Rada zaakceptowała wstępne założenia planu pracy na rok 2023, zawierające, m.in. udział i organizację szkoleń związkowych, współpracę z Lewicą w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz bieżące monitorowanie płac samorządowych. Kol. J. Dubiński przedstawił propozycje zgłoszone do planu pracy Zachodniopomorskiego WRDS: Brak zabezpieczenia socjalnego marynarzy na statkach pozostających polską własnością, a eksploatowanych pod tanimi banderami. Trudne rozmowy z polskimi armatorami i rządem RP. Płace pracowników samorządowych. Brak rzeczywistego dialogu społecznego z władzami samorządowymi, że szczególnym "wyróżnieniem" władz miasta Szczecina. Problem bezpieczeństwa gazowego - kwestia własności i dyspozycyjności tzw. "polskiej floty gazowców”.  "Betonowanie” zachodniopomorskiego wybrzeża Bałtyku. W drugiej części posiedzenia Rady odbyło się spotkanie z posłami na Sejm z ramienia Zachodniopomorskiej Lewicy. Posłowie Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek przedstawili aktualne prace sejmu oraz wstępne założenia kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.

Czytaj więcej

06 lutego 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych OPZZ w Szklarskiej Porębie

W dniach 1 – 3 lutego 2023 r.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w którym uczestniczyło 80 związkowców z Dolnego Śląska. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W pierwszym dniu szkolenia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił zamierzenia OPZZ na najbliższy okres. W swojej wypowiedzi zachęcał również do podejmowania działań mających na celu zwiększanie ilości członków organizacji związkowych, co umacnia pozycję związku w zakładach pracy. Przewodniczący poinformował, że wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, OPZZ planuje zorganizowanie szeregu szkoleń dotyczących pozyskiwania członków i metod pracy w organizacjach związkowych. W kolejnej części szkolenia naczelnik Wydziału Rent i Emerytur wrocławskiego Oddziału ZUS przedstawiła informacje, dotyczące systemu emerytalnego oraz praktyczne aspekty składania wniosków do ZUS. Drugiego dnia szkolenia inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy omówili bieżące zmiany w kodeksie pracy, dotyczące problematyki pracy zdalnej, monitoringu oraz kontroli trzeźwości pracowników w zakładach pracy. Ze względu na aktualność omawianych tematów związkowcy zadawali szereg pytań związanych z wdrażaniem nowych przepisów w praktyce. Ostatniego dnia szkolenia odbyło się spotkanie z posłanką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, która przedstawiła bieżącą działalność w Sejmie oraz aktualne inicjatywy ustawodawcze, w tym wspólną z OPZZ dotyczącą „rent wdowich”. Ogromne znaczenie tej inicjatywy, zakładającej przyznanie dodatkowego świadczenia dla seniorów, którym zmarł małżonek, podkreślał również podczas szkolenia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba.

Czytaj więcej

03 lutego 2023

Mieszkalnictwo w Polsce - stan i perspektywy

"BUD_1_T_14_Mieszkalnictwo w Polsce. Stan i perspektywy9960zn". Pod takim tytułem odbyła się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie konferencja Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.  Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, BCC, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz związków i stowarzyszeń branżowych związanych z budownictwem, zarządzaniem nieruchomościami, a także spółdzielczością mieszkaniową. Obecny był również Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz przedstawiciele samorządu m.st. Warszawy zajmujący się tematyką mieszkalnictwa. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Związku Zawodowego „Budowlani”. Konferencję poprowadził Maciej Maciejowski. Jako pierwszy wystąpił gospodarz spotkania wiceprezydent Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński, który przywitał uczestników spotkania oraz podziękował za liczny udział w konferencji. W swoim wystąpieniu przywołał problem z dostępnością mieszkań i stale rosnącymi cenami czynszu, z jakim mierzy się Berlin. Problem ten spowodowany jest tym, że duża liczba mieszkań w stolicy Niemiec jest w posiadaniu funduszy inwestycyjnych, które dyktują ceny czynszu. Zbigniew Janowski, prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego podkreślił, że „Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe jest organizacją społeczną dążącą do likwidacji wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego. Naszym celem jest inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw centralnych oraz lokalnych na rzecz polepszenia sytuacji mieszkaniowej obywateli. Jesteśmy zainteresowani integrowaniem ludzi i organizacji, którym leży na sercu dobro polskiego mieszkalnictwa. Ważne dla nas jest działanie na rzecz racjonalnej polityki czynszowej i modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych, propagowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska zamieszkania i upowszechnianie najlepszych wzorców budowy oraz użytkowania domów i osiedli”. „Polska wciąż zmaga się z kluczowymi problemami mieszkaniowymi" – zauważył Zbigniew Janowski. „Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Polsce wyniosła w 2020 roku 393, podczas gdy średnia europejska to 463. Jesteśmy jednak w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o budowę nowych mieszkań na 1000 mieszkańców. W 2021 r oddano ich do użytku 234.680. Dużo, ale wciąż mało w stosunku do potrzeb i ich struktura nie rozwiązuje problemów najbardziej upośledzonych w tym obszarze grup społecznych. Polska nadal jest krajem o wysokim wskaźniku przeludnienia mieszkaniowego 35,7% (2021) - przy średniej UE 17,8% (2019). Za nami tylko Bułgaria, Łotwa i Rumunia. Nasz wskaźnik maleje dość szybko, ale jednak wciąż zbyt wolno. Jesteśmy także na 4-5 miejscu od końca w UE jeśli chodzi o deprywację mieszkaniową, czyli udziale osób zamieszkałych w lokalach substandardowych. Ten wskaźnik w Polsce w 2019 r. to ok. 14%, przy średniej 4,3%. Wskaźnik ten także maleje zbyt wolno. Mamy ogromną substancję mieszkaniową wymagającą renowacji, przede wszystkim pod kątem energochłonności, ale także innych wymogów środowiskowych. Mamy rosnącą mobilność wewnętrzną i istotne ruchy migracyjne. Mamy problemy z budownictwem socjalnym, budownictwem komunalnym. Mamy tez chyba problem z w pełni efektywnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych form aktywności mieszkaniowej, w tym spółdzielczości” – powiedział Prezes PTM. Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odniósł się do problemów budownictwa społecznego i spółdzielczości mieszkaniowej. Podkreślił, że cel Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego – usuwanie wszelkich barier hamujących rozwój budownictwa mieszkaniowego to także cel Ministerstwa. Piotr Uściński mówił również o problemach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i o reformie, która usprawni procesy planistyczne. „Cieszymy się, że w Warszawie nie ma takich samych problemów co w Berlinie. W tym roku przekroczyliśmy średnią 400 mieszkań na 1000 osób” – powiedział Piotr Uściński. W kontekście obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowy zapewnił, że strategia Ministerstwa Rozwoju i Technologii będzie podążała za zmianami, które będą następowały na rynku. Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie przedstawił dane Głównego Urzędu Statystycznego nt. mieszkalnictwa w Polsce. W swoim wystąpieniu, które zostało poparte licznymi danymi i wykresami mówił m.in. o wpływie przyrostu ludności w gminach ościennych największych miast w Polsce na zapotrzebowanie na mieszkania oraz wpływie wieku społeczeństwa na standard nabywanych mieszkań. Prezentacje Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie dotyczyły także ogólnej liczby mieszkań w Polsce, produkcji budowlano montażowej, przeciętnego czasu budowy mieszkań, mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2012-2022, które były przeznaczane na sprzedaż i wynajem. Krzysztof Markowski zwrócił przy tym uwagę na niski odsetek mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w ramach budownictwa społecznego. Juliusz Tetzlaff, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odnosząc się do przedstawionej przez Krzysztofa Markowskiego statystyki powiedział, że dane Głównego Urzędu Statystycznego są miernikami polityki Ministerstwa. Jak zauważył przez ostatnią kadencję Ministerstwo prowadziło 8 projektów dotyczących polskiego budownictwa. Wskaźniki budowy mieszkań do 2022 r. były bardzo dobre. W Unii Europejskiej wyprzedzały nas pod tym względem tylko Niemcy. Juliusz Tetzlaff odniósł się do trzech celów Narodowego Programu Mieszkaniowego. Cel 1. to zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych. Cel 2. to zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Cel 3 to poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. W ramach konferencji przeprowadzono dyskusję panelową „Wyzwania w zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”, w której udział wzięli: Juliusz Tetzlaff - dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa MRiT, Arkadiusz Urban – prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Joanna Erbel – ekspertka ds. polityki mieszkaniowej, Ewa Kacprzak-Szymańska – ekspertka prawa migracyjnego, Marek Dera – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe, mec. Mateusz Stachewicz – ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Moderatorem panelu był Sekretarz Generalny PTM Grzegorz Okoński. W pierwszej kolejności omówiony został problem zapotrzebowania na mieszkania przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Ewa Kacprzak-Szymańska mówiła o skali migracji obywateli Ukrainy do Polski i jego wpływu na rynek mieszkaniowy. Jak zauważyła w samej Warszawie złożono 180 tysięcy wniosków o PESEL. Podkreśliła, że nie da się się pomagać Ukraińcom bez odpowiedniego i systemowego wsparcia finansowego ze strony rządu. Juliusz Tetzlaff mówił, że osoby z Ukrainy podwyższają współczynniki zapotrzebowania na mieszkania. Obecnie trudno jest wykonać duży skok w liczbie budowanych mieszkań. Zniesiono wiele ograniczeń, aby obywatele Ukrainy mogli osiedlać się w Polsce. Grzegorz Okoński mówił o zmniejszających się możliwościach zakupu mieszkań w związku ze wzrastającą inflacją. Zapytał czy Polaków stać na mieszkania i czy mieszkania są dostępne na rynku? Joanna Erbel podniosła problem standardu mieszkań przyszłych pokoleń. Obecnie budowane są przede wszystkim kawalerki i mieszkania dwupokojowe, co może być niewystarczalne dla potrzeb młodych rodzin. Mówiąc o następujących zmianach na rynku mieszkaniowych podkreśliła rolę mniejszych miast ościennych gdzie będą osiedlały się rodziny. Jak zauważyła trudno jest o grunty w centach miast, łatwiej w mniejszych ośrodkach. Arkadiusz Urban powiedział, że nie ma takiej możliwości, aby państwo budowało wszędzie, co innego wsparcie dla rozwoju dogodnych form budownictwa. Jego zdaniem polityka państwa powinna być niekierowana na budownictwo społeczne – dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność do płacenia czynszu. Jego zdaniem istnienie mieszkań komunalnych kultywuje biedę i nie rozwiązuje problemu a wręcz czasami go pogłębia. Co innego mieszkalnictwo społeczne – tutaj należy zwiększać jego poziom. Mateusz Stachewicz, odnosząc się do sprawy dostępności i cen mieszkań w Berlinie podkreślił, że w Polsce taka sytuacja nie grozi. W całym kraju jest blisko 9 tysięcy mieszkań we władaniu funduszy inwestycyjnych. Jak przewiduje PZFD do 2030 roku tych mieszkań będzie maksymalnie 60 tysięcy. Zgodził się z tezą o przenoszeniu się do mniejszych miast. W dużych miastach na pozwolenie na budowę czeka się nawet 180 dni, w mniejszych – kilka tygodni. W związku z trudną sytuacją na rynku mieszkaniowym szacuje się, że liczba oddawanych mieszkań przez deweloperów spadnie o 100 tysięcy. Spowoduje to zmniejszenie liczby miejsc pracy w sektorze budowlanym i związanym z wyposażeniem mieszkań. Marek Dera mówił o udziale środowiska spółdzielczego w konsultowaniu prawa spółdzielczego. Jak zauważył, na rynku mieszkaniowym jest miejsce dla wielu podmiotów, także dla spółdzielni mieszkaniowych. Odnosząc się do budownictwa społecznego, mówił o inwestycjach we Wrocławiu i w miastach województwa dolnośląskiego, które opierają się na programie budownictwa społecznego. Zwrócił przy tym uwagę, że do rozwoju budownictwa społecznego potrzebne jest większe zainteresowanie ze strony samorządów. Partnerami Konferencji była Uczelnia Łazarskiego oraz firmy: Proof-Tech i Uniqa, a patronami medialnymi: Administrator i Menedżer Nieruchomości – Administrator24.info, Budowlani – Ogólnopolski Magazyn Społeczno-Zawodowy, Interwizja Warszawa TV. Tomasz Nagórka

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Mazowieckie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

1 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, w którym uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin.  Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Zaproszeni goście podsumowali okres wyborczy w OPZZ oraz przedstawili program i główne kierunki pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na kolejne pięć lat. Dyskutowano także o daleko idącej informatyzacji w naszych strukturach, a także o funkcjonowaniu struktur wojewódzkich i powiatowych OPZZ. W trakcie spotkania omawiano bieżące sprawy, a wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zachęcał do zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską „Renta wdowia” oraz o dalsze starania o emerytury stażowe i pomostowe (praca w szczególnych warunkach). Prezydium omówiło sprawozdanie finansowe za rok 2022, zaplanowano również termin i tematykę posiedzeń rad wojewódzkich na rok 2023. Najbliższe posiedzenie Rady, połączone ze szkoleniem, zaplanowano na 22 marca - odbędzie się ono z udziałem przewodniczących rad powiatowych i przewodniczących zakładowych organizacji związkowych. Dyskutowano też na temat Planu pracy Rady na rok 2023 i omówiono ankiety zakładowych organizacji związkowych, jak również wyniki ankiet rozesłanych do członków związku.

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Pomorskie: obradowało Prezydium Rady OPZZ Woj. Pomorskiego

31 stycznia w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zgodnie z przyjętym Planem Pracy, obradowało Prezydium. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Prezydium obradowało w komplecie, a z uwagi na program obrad, obecny był również przedstawiciel Pomorskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ Sławomir Bała.Obrady poprowadził przewodniczący Rady Adam Liszczewski.  Przewodniczący Adam Liszczewski i członek Prezydium OPZZ Bolesław Zasada przekazali najważniejsze informacje z obrad Rady i Prezydium OPZZ, które odbyły się  26 stycznia w siedzibie Centrali OPZZ Warszawie. Następnie Prezydium szczegółowo omówiło sprawy finansowe Rady za rok 2022, a także zapoznało się z dokumentami Rady z ubiegłego roku i protokołem z badania bilansu przez Pomorską Komisję Rewizyjną OPZZ. Prezydium jednogłośnie udzieliło rekomendacji w sprawie pozytywnego zatwierdzenia bilansu na najbliższym posiedzeniu Rady OPZZ Województwa Pomorskiego. Prezydium przyjęło Uchwały dotyczące m.in.: powołania przedstawiciela Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Lęborku; rekomendację Prezydium otrzymała Krystyna Ołoś z MZZ Pracowników Grupy Energa zmian w Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, na miejsce Jana Mionskowskiego, Prezydium rekomendowało Marcina Wiśniewskiego z ZNP Oddziału Gdańsk zmian w Zespole ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku, na miejsce Andrzeja Aniołczyka, Prezydium rekomendowało Lukasa Liedtke - wiceprzewodniczącego Prezydium Rady z ZZTI Flextronics Tczew. Dyskutowano i omawiano również inne bieżące kwestie z regionu i kraju, które zwieńczyły obrady Prezydium.

Czytaj więcej

01 lutego 2023

Pracownicy kilku spółek zależnych PGE GIEK otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto na mocy podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe

Pracownicy kilku spółek zależnych PGE GiEK otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto na mocy podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe. Dodatkowe pieniądze trafią do pracowników kilku spółek - Betrans, Ramb, Bestgum, Elbest, Megaserwis oraz Elbest Security. Biuro prasowe OPZZ Związki Zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych GK PGE : MZZ Odkrywka, NZZG KWB Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, ZZIT Elektrowni Turów, MZZPRC Elektrowni Turów oraz ZZ Kontra Tauron Wytwarzanie S.A. w 2022 r. prowadziły spory zbiorowe w spółkach zależnych i nadzorowanych PGE S.A.. W ich wyniku zawarto porozumienia płacowe, dzięki którym pracownicy otrzymali 200zł podwyżki do płacy zasadniczej od września 2022 r. Powinni również otrzymać 1000 zł brutto jednorazowego świadczenia.  Pracodawcy jednak nie wywiązali się z ww. porozumień i nie zrealizowali wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 1000 zł brutto. MZZ ODKRYWKA poinformował o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i wniósł o przeprowadzenie kontroli oraz weryfikacji porozumień. W wyniku przeprowadzonej kontroli PIP na koniec grudnia 2022 r., wydał zalecenie wypłacenia dodatku wynikającego z porozumień we wszystkich spółkach, gdzie prowadzono spory zbiorowe. Niestety, pracodawcy po raz kolejny nie wypłacili go pracownikom. Dopiero po interwencji Ministerstwa Aktywów Państwowych Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. otrzymała polecenie natychmiastowej wypłaty środków przez poszczególnych pracodawców. Wypłata miała wpłynąć na konta pracowników wraz z wypłatą przysługującą im za miesiąc styczeń.

Czytaj więcej