Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

20 listopada 2023

Kondycja przemysłu w ocenie związkowców z Branży OPZZ

17 listopada członkowie Branży OPZZ Przemysł dyskutowali na temat sytuacji w przedsiębiorstwach tego sektora. Posiedzenie Branży poprowadził jej przewodniczący - Mirosław Grzybek z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Omówiono szczegółowo koniunkturę w poszczególnych sektorach przemysłu. Spostrzeżenia członków Branży OPZZ Przemysł potwierdziły dane statystyczne opisujące kondycję tej branży przedstawione przez Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. Kondycja przemysłu Pomimo że kondycja branży przemysłowej jest od wielu miesięcy osłabiona, forma poszczególnych przedsiębiorstw jest zróżnicowana. Wskazywano, że w hutnictwie obserwowane jest ograniczenie zapotrzebowania na krajową produkcję stali, które przekłada się na decyzje o zmniejszeniu produkcji przez niektóre przedsiębiorstwa i zastosowaniu postojowego dla pracowników. Podobne działania obserwowane są w zakładach hutniczych na Węgrzech czy w Rumunii.  Na krajowych producentów stali ma przede wszystkim wpływ sytuacja na rynku europejskim, w tym napływ na polski rynek stali produkowanej w tzw. państwach trzecich, czyli spoza UE. Rośnie w związku z tym obawa o koniunkturę na krajową stal, a w konsekwencji możliwość utrzymania zatrudnienia w zakładach hutniczych, koksowniach i walcowniach w dłuższym czasie. Zakłady, w których kondycja finansowa jest na ten moment dobra jest konsekwencją m.in. wzrostu cen stali po 2020 r. oraz realizacji pozyskanych zamówień na produkty. W najbliższej przyszłości na kondycję przemysłu z pewnością wpływ będzie miała polityka w obszarze hurtowych cen energii, a także poziom nakładów inwestycyjnych przeznaczanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe na wzrost innowacyjności. Sytuacja przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej jest z kolei w dużym stopniu uzależniona od możliwości zakupowych konsumentów. Ich budżety są jednak od dłuższego czasu mocno nadwyrężone wysokim wzrostem kosztów utrzymania w związku z notowaną inflacją oraz realnym obniżeniem się siły nabywczej wynagrodzeń. Powoduje to spadek zapotrzebowania na nowe auta. Na branżę silnie oddziałują również procesy związane ze zmianami technologicznymi i polityką klimatyczną, która promuje auta o napędzie elektrycznym a generuje zmniejszenie zapotrzebowania na auta spalinowe i konieczność przekształceń produkcji. W sektorze produkującym wyroby motoryzacyjne na potrzeby obronności na kondycję zakładów pracy w dużym stopniu ma wpływ polityka państwa w obszarze zamówień publicznych. W ocenie związkowców, powinna ona w znacznie większym stopniu uwzględniać działania na rzecz wykorzystania i wzrostu potencjału krajowych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby obronności kraju. Co z wynagradzaniem pracowników przemysłu? Członkowie Branży dyskutowali również o polityce wynagradzania pracowników w przemyśle oraz stanie negocjacji płacowych w tym sektorze prowadzonych przez związki zawodowe z pracodawcami. Wiele z procesów negocjacyjnych nadal trwa, natomiast te zakończone porozumieniem w sprawie poziomu wzrostu wynagrodzeń stanowią przykład skuteczności związkowców OPZZ w reprezentowaniu interesu pracowników. Kwestie płacowe są szczególnie istotne dla pracowników przedsiębiorstw z sektora przemysłu lekkiego, w którym szczególnie pracownicy z zakładów odzieżowych borykają się z niskimi wynagrodzeniami oraz konkurencją wyrobów z państw trzecich. Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ aktywnie działają na rzecz organizowania pracowników tego sektora i wzrostu ich wynagrodzeń, co nie jest łatwe przy rozproszeniu zakładów pracy w tym sektorze. Dialog społeczny prowadzony w zakładach pracy w obszarze wzrostu wynagrodzeń potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań oddziałujących na system wynagradzania pracowników w gospodarce – wskazała wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz. Dlatego OPZZ postuluje wprowadzenie do porządku prawnego obowiązku prowadzenia corocznych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz - ustalanego w każdym roku w drodze negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego - wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Instrument ten (poza kluczowym narzędziem poprawy warunków płacowych pracowników jakim jest ustawowy wzrost płacy minimalnej) stanowiłby narzędzie pozwalające ograniczyć spłaszczenie wynagrodzeń w zakładach pracy. Ponadto wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła członkom Branży OPZZ Przemysł informacje o planowanych działaniach OPZZ w najbliższych miesiącach oraz postulaty OPZZ dotyczące zmian w systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie dochodów do dyspozycji pracowników oraz poprawę atrakcyjności zatrudnienia na umowę o pracę. (KP)

Czytaj więcej

06 listopada 2023

Opolskie: szkolenie "Dialog Społeczny w Edukacji dla lepszego przystosowania szkół w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy"

26 października w hotelu Szara Willa w Opolu odbyło się szkolenie "Dialog Społeczny w Edukacji dla lepszego przystosowania szkół w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy", będącego kontynuacją szkolenia realizowanego poprzez Fundusze Norweskie w ramach projektu ISDE: Poprawa dialogu społecznego w edukacji. Rada OPZZ Województwa Opolskiego "Razem możemy więcej" to tytuł przewodni wydarzenia, które poprowadziły trenerki i ekspertki Aleksandra Latocha oraz Barbara Kutrowska. Swoja wiedzą z uczestnikami szkolenia podzielili się również: nadinspektor Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Piotr Łaba - zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego z Kuratorium Oświaty oraz Tomasz Górny - dyrektor OHP w Opolu. W spotkaniu wziął również udział Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, lepszego poznania się oraz wspólnej dyskusji o naszych codziennych wyzwaniach, troskach i sukcesach. Szkolenie rozpoczęło się od przyjrzenia się sytuacji polskich szkół, w których uczą się polskie i ukraińskie dzieci. Z kolei część warsztatową służyła wymianie doświadczeń, porównywaniu punków widzenia oraz nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji. Podsumowaniem naszych dyskusji była wspólna lista najważniejszych postulatów i rekomendacji dla władz oraz osób kierujących instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces integracji.

Czytaj więcej

27 października 2023

Wielkopolskie: spotkanie ZZ Pracowników "Porozumienie 2014" w Polsce

27 października 2023 roku w poznańskiej siedzibie OPZZ odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie członkiń i członków Związku Zawodowego Pracowników "Porozumienie 2014" w Polsce. Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji wewnątrzzakładowych, bezpośrednio przynależnych do Zarządu Krajowego z zakładów ZKZL w Poznaniu, MZGOK w Koninie oraz przedstawiciele związków zawodowych, będących członkami Związku Zawodowego Pracowników "Porozumienie 2014" ZZPOZ "Razem" w Poznaniu, ZZPMZUK w Kole, ZZPPKWW w Poznaniu, , NSZZ "EKOLOG" PWiK w Koninie, MZZPBP z siedzibą w MBP w Koninie, ZZP Urzędu Miejskiego w Trzciance, ZZPMWiK w Lesznie, ZZ "FARIP PLAY" Pracowników MOSiR w Koninie. W chwili obecnej organizacja liczy ponad 600 osób i cały czas pozyskuje nowych członków. W spotkaniu uczestniczyła koleżanka Przewodnicząca branży Usługi Publiczne Elżbieta Aleksandrowicz, która przedstawiła relację z bardzo licznego protestu gniewu strefy budżetowej, ale również omówiono też plan działania na najbliższy czas.  Podczas spotkania omówiono:  przeprowadzone w ostatnim czasie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu w Koninie stwierdzone naruszenie przez jednostkę samorządową Konina ustawy o związkach zawodowych oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO nieudaną próbę doprowadzenia przez pracodawcę do likwidacji organizacji związkowych działających w samorządach.  Wszyscy działacze solidaryzują się w obronie praw pracowniczych i deklarują wsparcie młodych grup związkowców z Wielkopolski. Warto wspomnieć, że 16 czerwca odbyło się pierwsze zebranie członkiń i członków Związku Zawodowego Porozumienie 2014". Omawiano wówczas problemy związków zawodowych w jednostkach samorządowych, podejmowanie przez pracodawców prób nękania, dyskryminowania działaczy związkowych oraz zwalnianie związkowców czy problemy z powrotami do pracy po wyrokach przywracających.

Czytaj więcej

25 października 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla zakładowych organizacji związkowych

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. W trzydniowym szkoleniu w Szklarskiej Porębie wzięło udział 80 uczestników.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W szkoleniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin,  który omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał bieżące informacje dotyczące tematów poruszanych na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Podczas szkolenia Piotr Dubrownik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przedstawił i omówił problematykę finansów organizacji związkowych, natomiast inspektorzy PIP opowiedzieli o stresie w miejscu pracy i wypaleniu zawodowym. Na zakończenie szkolenia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba podsumował i przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

24 października 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

We wtorek 24 października odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego z udziałem przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ oraz członków Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu udział wzięli członkowie kierownictwa OPZZ - wiceprzewodniczący Barbara Popielarz i Błażej Mądrzycki, a także dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Wiceprzewodniczący omówili najważniejsze inicjatywy podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach. Paweł Śmigielski przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy. Przewodnicząca Halina Poszytek przedstawiła sprawozdanie z pracy biura Rady w ostatnim okresie. Dyskutowano nad sytuacją w sektorze finansów publicznych, wspomniano o obietnicach wyborczych. Podsumowano szkolenie, które odbyło się pod koniec września. Zaplanowano kolejne posiedzenie Rady na 15 grudnia.

Czytaj więcej

20 października 2023

Opolskie: szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz działaczy związkowych

5 i 6 października Rada OPZZ Województwa Opolskiego  wspólnie z przewodniczącą Opolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZIPS Danutą Wiercińską zorganizowała szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz działaczy związkowych.  Szkolenie odbyło się na Zamku w Mosznej. Rada OPZZ Województwa Opolskiego Tematami szkolenia były: "Ustawa o Związkach Zawodowych po nowelizacji" - seminarium prowadziła radca prawny Pani Jolanta Duda "Znaczenie oraz rola Społecznej Inspekcji Pracy" - seminarium poprowadzi nadinspektor Dawid Rusak z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. "Kodeks Pracy po nowelizacji oraz  minimalizacja zagrożeń w środowisku"

Czytaj więcej

26 września 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ

26 września odbyło się posiedzenie Prezydium i posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. Przewodniczący Jarosław Szunejko odczytał projekt Apelu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz projekt uchwały o składce członkowskiej.  Przewodniczący Rady omówił także projekt strategiczny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 2027 "Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”. Celem głównym Projektu Wsparcia jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu, tj. tematycznie mieszczących się w zakresie interwencji EFS+. Przewodniczący Jarosław Szunejko podziękował wszystkim za udział w pikiecie ZNP oraz za wsparcie manifestacji sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

26 września 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ

26 września w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie członków Rady, które prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Piotr Krzesiński – naczelnik Wydziału Badań i Analiz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo szczegółowo mówił skutki kryzysu w Polsce, skalę likwidacji firm na terenie województwa lubelskiego oraz w szerokim zakresie przedstawił skalę bezrobocia w naszym województwie. Zebrani bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji z tym związanej, zadawali dużo pytań, dzielili się spostrzeżeniami z własnego doświadczenia w swoich zakładach pracy.

Czytaj więcej

06 lipca 2023

Warmińsko-Mazurskie: Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej walczy o podwyżki!

Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej walczy o podwyżki! 30 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie Damian Sipowicz, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko oraz Adwokat Marcin Kotowski Pełnomocnik Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie.  Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie 31 maja wszczął spór zbiorowy z pracodawcą! Przedmiotem sporu jest żądanie podwyżki wynagrodzeń o 1000 złotych brutto miesięcznie i ustalenia dwóch stawek zaszeregowania, tzn. zależnych od doświadczenia i stażu pracy. W trakcie negocjacji udało się osiągnąć częściowe porozumienie. Od czerwca tego roku pracownicy otrzymają 500 zł. brutto podwyżki.  Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej Damian Sipowicz powiedział, że podczas negocjacji prezes MPK Olsztyn złożył również propozycję 600zł brutto podwyżki od lipca, ale z tej kwoty, z niewiadomych przyczyn, później się wycofał. Związkowcy liczą na kompromis satysfakcjonujący pracowników i pracodawcę, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia są gotowi strajkować, co z pewnością doprowadziłoby do paraliżu miasta. To jednak ostateczne rozwiązanie. W poniedziałek 3 lipca odbyło się spotkanie z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Obydwie strony są otwarte na dialog. Rozmowy idą w dobrym kierunku. Do końca tygodnia Prezes MPK Jerzy Roman przedstawi propozycję Prezydenta dla Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie.

Czytaj więcej

30 czerwca 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Rady OPZZ

23 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicząca i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego Jarosław Szunejko zapoznał członków Rady z programem seminarium pt. „Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19”, które odbędzie się 12-13 lipca br. Przedstawił pokrótce sprawy poruszane na WRDS m.in.: wniosek Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych w sprawie sporu pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDS WM, w trakcie którego poruszana była sprawa sporu zbiorowego między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Rozmawiano m.in. o podwyżce wynagrodzeń w lipcu w kwocie 200 zł brutto. Kolejne wnioski to: wniosek z posiedzenia Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDSWM w sprawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie; wniosek z posiedzenia Zespołu ds. gospodarki i polityki regionalnej WRDSWM w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie; stanowisko WRDS w sprawie sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zróżnicowania poziomu wyceny świadczeń psychiatrycznych, AOS, rehabilitacyjnych pomiędzy szpitalami tego samego poziomu w Polsce. Przewodniczący Jarosław Szunejko przekazał członkom Rady aktualne informacje dotyczące kart paliwowych Orlen. Przedstawił tematy poruszane na posiedzeniu Rady OPZZ 21 czerwca m.in.: stanowisko Rady OPZZ w sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów; stanowisko Rady OPZZ w sprawie porozumienia rządu i NSZZ „Solidarność”. Następnie Członkowie Rady dyskutowali na temat przystąpienia nowego związku zawodowego do OPZZ poprzez strukturę Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Decyzja dt. przyjęcia jeszcze nie zapadła.

Czytaj więcej