Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

26 czerwca 2023

Lubelskie: OPZZ na konferencji sprawozdawczo-wyborczej MZZ Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

16 czerwca Szef OPZZ Piotr Ostrowski i Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani podziękowali za długoletnią współpracę Mirosławowi Pomorskiemu, który pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA przez trzy kadencje. Ustępujący zarząd związku zdał sprawozdanie z działalności organizacji. Delegaci udzieli absolutorium dla całego zarządu i komisji rewizyjnej. Przewodniczącym związku na nową kadencję został wybrany Marek Maraszek.

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie RW OPZZ 19.06.23

19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Otręby  w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego  Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathej, który przedstawił wyzwania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Po prezentacji członkowie Rady zadawali szereg pytań dotyczących planowanych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury wojewódzkiej. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W drugiej części posiedzenia dyskutowano o nowych projektach ustaw dotyczących między innymi: emerytur pomostowych, zabezpieczenia w sprawach zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, wyłączenia dodatków z minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższenia rocznego limitu  odliczenia od dochodów wydatków z tyt. składki związkowej, układów zbiorowych pracy oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci (800+). Podczas posiedzenia członkowie Rady  przestawili problemy dotyczące zakładów pracy w regionie dolnośląskim m.in. zagrożenie utraty miejsc pracy w firmie Autoliv Poland w Oławie. Udzielono także poparcia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Oddział KWB Turów. Jednogłośnie przyjęto tekst wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który wyraził zamiar kandydowania do Sejmu. Po wysłuchaniu prezentacji Rada OPZZ województwa dolnośląskiego udzieliła Przewodniczącemu Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji jego kandydatury na posła do Sejmu RP.

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Lubelskie: znamy zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”

14 czerwca w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.  Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Do konkursu, partnerzy społeczni naszego województwa, zgłosili cztery osoby. Dwie z nich reprezentowały największe zakłady Lubelszczyzny, a więc Lubelski Węgiel ,,Bogdankę” S. A. oraz puławskie Azoty. Dwóch kolejnych kandydatów to nauczyciele z wieloletnim stażem oraz zaangażowaniem społecznym. Komisja konkursowa składała się z trzech osób z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz trzech przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którą reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Grzegorz Jadwiżuk, a także NSZZ ,,Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.  Po zapoznaniu się z opiniami kandydatów, po ożywionej dyskusji i podliczeniu punktów konkursowych, pierwsze miejsce zajął Sławomir Mitrus (Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ,,Bogdanki”) reprezentujący OPZZ. Komisja konkursowa podkreśliła ogromną rolę jaką w trosce o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy pełni społeczna inspekcja pracy. Wszyscy więc zasługują na podziękowania i uznanie. Zwycięzca będzie reprezentował nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Trzymamy za niego kciuki. RW Lublin

Czytaj więcej

17 czerwca 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady

14 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Gościem posiedzenia był Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, który omówił propozycje OPZZ w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i 2024.  Przekazał również informację nt. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego.  Ponadto członkowie Rady złożyli sprawozdanie ze swojej działalności w ramach WRDS, WRRP i KM. Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ przekazali informacje o problemach, z jakimi borykają się w zakładach pracy. Burzliwie dyskutowano o braku dialogu z rządem w kontekście podwyżek w sferze budżetowej, a szczególnie w oświacie. Urszula Woźniak przekazała informacje dotyczące projektu ustawy o emeryturach pomostowy i o tym, co udało się wynegocjować. Ponadto zaplanowano, że na przełomie września i października odbędzie szkolenie dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych należących do Rady.

Czytaj więcej

16 czerwca 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Prezydium

16 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na początek omówiono aktywność branżowych związków zawodowych w realizacji programu przyjętego przez X Kongres OPZZ. Zajęto się również realizacją zaplanowanych szkoleń oraz potrzebą zorganizowania szkolenia dla SIP. Następnie członkowie prezydium przedstawili informację dotyczącą sytuacji w branży w zakresie zatrudnienia i płacy w obliczu inflacji i trwającej wojny w Ukrainie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel WRRP przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie.

Czytaj więcej

14 czerwca 2023

Wielkopolskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ. Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił bieżące działania centrali OPZZ, a Piotr Dubrownik wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przeprowadził szkolenie z zakresu właściwego prowadzenia księgowości i finansów w organizacjach związkowych dla członków Rady.  W posiedzeniu Rady brali udział członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Była to okazja do przybliżenia problemów tej grupy zawodowej członkom Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Małgorzata Kowzan przybliżyła zgromadzonym bieżącą sytuację w oświacie w kontekście rozmów z Ministerstwem Edukacji i Nauki.  Dyskusja toczyła się głównie wokół tematów dotyczących niskich wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, kwestii emerytalnych (emerytury stażowe, pomostowe, waloryzacja świadczeń) oraz coraz gorszego stanu dialogu społecznego. 

Czytaj więcej

07 czerwca 2023

Dolnośląskie: Andrzej Otręba wybrany na przewodniczącego Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

2 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, w którym wzięło udział 36 delegatów z Czech Niemiec i Polski. OPZZ reprezentowało 6 delegatów. Międzyregionalną Radę Związkową tworzą DGB-Saksonia, ČMOKS-Północ (Czechy), NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski oraz OPZZ Rada Województwa Dolnośląskiego. MRZ Łaba-Nysa od 30 lat angażuje się na rzecz solidarnego rozwoju pogranicza Unii Europejskiej. Wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) opowiada się za spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną w UE, a jej celem jest zapewnienie dobrobytu, warunków pracy, kształcenia i życia oraz wysokiego zabezpieczenia społecznego we wszystkich regionach. Podczas posiedzenia delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Rady, które przedstawili: Józef Šlunecka – reprezentujący Czesko-Morawską Federację Związków Zawodowych, Marcus Schlimbach – reprezentujący DGB Okręgu Saksonii, Andrzej Otręba – reprezentujący Radę OPZZ woj. dolnośląskiego, Franciszek Kopeć – reprezentujący Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność. W kolejnej części posiedzenia odbyły się wybory na Przewodniczącego MRZ Łaba-Nysa. Przewodniczącym Rady został Andrzej Otręba, a Wiceprzewodniczącymi Józef Šlunecka z Czech oraz Marcus Schlimbach z Niemiec. Na posiedzeniu delegaci przyjęli również „Priorytety działania na trzyletnią kadencję Rady”, wśród których na pierwszy plan wysuwa się egzekwowanie praw pracowniczych i dobrych warunków pracy na pograniczu, jak również promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Związki zawodowe będą nadal transgranicznie zwalczać naruszenia praw pracowniczych i związkowych. MRZ Łaba-Nysa będzie intensywnie pracować nad egzekwowaniem DOBREJ PRACY dla wszystkich zatrudnionych pracowników, w myśl zasady: „taka sama płaca za taką samą pracę”. Konieczne jest nawiązanie współpracy młodych związkowców z poszczególnych krajów. Niezbędne staje się również nawiązanie współpracy z podmiotami państwowymi w celu opracowania i realizacji inicjatyw na rzecz całościowego rozwoju pogranicza w obszarze: pracy, edukacji, gospodarki i przestrzeni społecznej. W drugim dniu - w obecności 100 delegatów i gości odbyły się obchody 30-lecia MRZ Łaba-Nysa. Z życzeniami i podziękowaniami za działania wystąpili: Senator RP Krzysztof Mróz, w imieniu wojewody dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, dr Maciej Zathey - Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, w imieniu Marszałka województwa dolnośląskiego, oraz Franciszek Kopeć, który przeczytał list Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ Solidarność. W trakcie uroczystości głos zabrał Jozef Stredula, wiceprzewodniczący EKAZZ i Przewodniczący Czesko-Morawskiej Federacji Związków Zawodowych, przypominając o wyzwaniach przed którymi stoi europejski ruch związkowy oraz trudnej sytuacji czeskich związkowców. Na zakończenie zabrał głos Dr Max Brändle - Dyrektor biura Fundacji im Friedricha Eberta w Warszawie, która zadbała o stronę organizacyjno-logistyczną spotkania.

Czytaj więcej

01 czerwca 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie WRDS 1 czerwca 2023 r.

1 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Rada Wojewódzka OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wśród niezwykle ważnych tematów znalazło się zagadnienie dotyczące finansowania leczenia psychiatrycznego w regionie. Ożywiona dyskusja wokół tego tematu świadczy tylko o tym, że z coraz większą powagą traktujemy nasze zdrowie psychiczne. Na spotkaniu omówiono także posiedzenie Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDS WM z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporu między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna.

Czytaj więcej

23 maja 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych w Szklarskiej Porębie

W dniach 15-17 maja Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Podczas szkolenia inspektor PIP przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi : obowiązków pracodawcy wobec zakładowej  organizacji związkowej wynikających między innymi z  Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; obowiązków zakładowej  organizacji związkowej wobec pracodawcy; zmian w przepisach prawa pracy wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego obowiązujących od 26.04.2023 r., a dotyczących między innymi zasady Work Life Balance oraz poprawy warunków pracy i wprowadzenia minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej W szkoleniu, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wzięło udział 75 osób. Wiceprzewodniczący w swoim wystąpieniu omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał informacje dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Z kolei przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.

Czytaj więcej

07 maja 2023

Lubelskie: posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

28 kwietnia odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu brała udział  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Pogłębiający się deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, problem szkolnictwa branżowego ,stawki dotacji dla szkół oraz regionalne działania w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego w perspektywie LLL/uczenia się przez całe życie/ - związane z tym potrzeby, wyzwania, możliwości i oczekiwania w roku 2023 – były głównym tematem obrad. W obradach uczestniczył Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki. W czasie dyskusji zebrani dyskutowali  na temat dotacji dla szkół w zakresie zapewnienia odpowiedniego finansowania nauczania i bieżącej działalności, możliwych zmian w obszarze kształcenia zawodowego  i ustawicznego oraz aspektów dotyczących rozwoju i modernizacji szkolnictwa w województwie lubelskim. zdjęcia: UMWL

Czytaj więcej