Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

24 kwietnia 2023

Pomorskie: 30-lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

22 kwietnia w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie odbyły się jubileuszowe uroczystości 30-lecia powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Wzięli w nich udział związkowcy z WZZ PGM oraz zaproszeni goście. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej.  Wspomniał też o zasłużonych działaczach i twórcach związku. Minutą ciszy uczczono tych, którzy w czasie kończącej się kadencji opuścili szeregi związku na zawsze.  Honorowym gościem jubileuszu była wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która w imieniu kierownictwa OPZZ przekazała honorowy dyplom  z okazji 30. rocznicy powstania związku. W imieniu związku odebrał go Adam Liszczewski. Do uczestników list gratulacyjny skierował także poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.  Odznaczeniami związkowymi uhonorowano zasłużonych działaczy WZZ PGM, które wręczyła Barbara Popielarz i przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Odznaczenia III stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” otrzymali Andrzej Stańczyk (DB Port Szczecin), Marian Jeziorski (SR Nauta Gdynia) i Sławomir Bała (MZZ Pracowników Stoczni Gdańsk.) Wręczono również odznaczenia I i II stopnia  „Za Zasługi dla OPZZ”.  W drugiej części uroczystości podsumowano mijającą kadencję związku i wybrano nowe władze WZZPGM na kadencję 2023 – 2028. Przewodniczącym ponownie został Adam Liszczewski. Do Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM wybrano Beatę Ożgę, Jacka Rosengarta, Andrzeja Stańczyka, Włodzimierza Wiśniewskiego, Janusza Nowaczkiewicza, Andrzeja Biernackiego, Jana Berendta i Sławomira Bałę. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Zbigniew Wolski. Przyjęto też szereg regulaminów i Program działania WZZ PGM na kadencję 2023 –2028.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Lubelskie: posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

20 kwietnia Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski i przewodniczący WRDS WL. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani dyskutowali o dalszym funkcjonowaniu PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. Omawiali propozycję rozwoju i restrukturyzacji, planowanych przeniesień pracowników do PGE Grupy Energetycznej i warunków tego procesu oraz ujęcia spółek lubelskich w dalszym planie finansowym. Wyżej wymienionym zagadnieniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL i wypracuje stanowisko w powyższej sprawie. W spotkaniu uczestniczył Paweł Piróg – p. o Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przedstawił plany nowych regulacji zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przedstawił członkom Rady wyniki prac stałego zespołu w temacie funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania oraz lokalnych problemów szpitali.

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Mazowieckie: II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich dla Mazowsza

W czwartek 20 kwietnia odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich Dla Mazowsza z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa, Komisji Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, partnerów gospodarczych, społecznych i organizacji pozarządowych. Radę OPZZ woj. mazowieckiego reprezentowali Tadeusz Szmit i Tomasz Wudarczyk – członkowie KM powołani przez Marszałka Adama Struzika Przewodniczącego KM FEM 2021 - 2027. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów dla naboru konkurencyjnego w ramach Projektu IX – Działanie 9.3 - ,,Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim” oraz prezentacja ,,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Metropolii Warszawskiej 2021 – 2027”. Przed nami otwierają się kolejne możliwości dzięki obecności w Unii Europejskiej. Na zrównoważony rozwój Mazowsza przeznaczone zostanie prawie 10 mld zł dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Komisja Europejska zatwierdziła program 2 grudnia ubiegłego roku. Nadmienić trzeba, że kluczową kwestią I posiedzenia KM w dniu 31 marca br. było zatwierdzenie zasad wyboru projektów w ramach naborów wniosków. W pierwszej kolejności o wsparcie będzie można ubiegać się w czterech obszarach: Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej; Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia Społeczna.

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Dolnośląskie: spotkanie związkowców ze ZNP i związkowców z landu Saksonii

W dniach 18-19 kwietnia w ramach Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, której członkiem jest Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, odbyło się spotkanie związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz związkowców działających w sektorze edukacji z landu Saksonii.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz przewodniczący DGB Saksonii Markus Schlimmbach. Tematem rozmów były warunki pracy i zatrudnienia w szkołach na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Przekazane zostały informacje między innymi o systemie edukacji, warunkach pracy i stanowiskach związków zawodowych w obu krajach w sprawie zmian w formach zatrudnienia w szkołach. Podczas spotkania przedstawione zostały również modele integracyjne dzieci z rodzin uchodźczych funkcjonujące w Polsce i w Niemczech.

Czytaj więcej

18 kwietnia 2023

Lubelskie: III posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027

17 kwietnia przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Wiesława Janczak i wiceprzewodniczący Grzegorz Jadwiżuk uczestniczyli w III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Uczestnicy spotkania zapoznali się z propozycjami kryteriów wyboru projektów dla działań: „Cyfrowe Lubelskie‘’ - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. „Ochrona bioróżnorodności na obszarach objętych formami ochrony przyrody” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. „Usługi społeczne”, "Wsparcie instytucji rynku Pracy” – współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny. „Kształcenie ogólne’’, "Zrównoważony rynek Pracy‘’ – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. Członkowie Komitetu podjęli stosowne uchwały w powyższych tematach.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Zmarł Władysław Glegoła

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia br. zmarł śp. Władysław Glegoła - długoletni działacz związkowy, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego-Celsa "Huta Ostrowiec", członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady OPZZ Powiatu Ostrowieckiego, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz. 13.30 w Nowej Słupi. Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego organizuje wyjazd na pogrzeb. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem do dnia 18 kwietnia.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ. Przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022, plan pracy oraz plan szkoleń na 2023 rok. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego W spotkaniu wziął udział Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski, który przedstawił informację z działalności PIP. Gościem był również wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który przedstawił plan działania OPZZ na bieżący rok, a także podsumował akcję zbierania podpisów pod projektem „Renta Wdowia”, dziękując za aktywny udział. Na koniec Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówiła przygotowania do obchodów Święta Pracy.

Czytaj więcej

06 kwietnia 2023

Podlaskie: posiedzenie Rady OPZZ

27 marca odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczyli  członkowie  Podlaskiej Komisji Rewizyjnej oraz goście - Tomasz Nagórka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Piotr Nalewajek - przewodniczący Krajowej  Sekcji Leśników Zw. Zaw. „Budowlani” oraz Marcin Kazimieruk, przewodniczący NSZZ Pracowników ZM „Hamech” Hajnówka.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Podczas posiedzenia Rady OPZZ została przyjęta uchwała dotycząca rekomendacji przedstawicieli Rady OPZZ Województwa Podlaskiego do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na tę funkcję  rekomendowano  Halinę Kondratiuk-Chudek. Z kolei do Powiatowych Rad Rynku Pracy rekomendowano: w Mońkach – Iwonę Kozłowską, a w Wysokiem Mazowieckiem - Bogdana Olszewskiego.  Podczas posiedzenia zaproszeni goście poruszyli tematy związane z sytuacją w budownictwie, przemyśle drzewnym i leśnictwie. Tomasz Nagórka omówił sytuację w Budownictwie i Spółdzielczości mieszkaniowej w kontekście kryzysu związanego z inflacją oraz wojną na Ukrainie, a Piotr Nalewajek przedstawił sytuację w Lasach Państwowych i omówił dyrektywę unijną o bioróżnorodności. Z kolei przewodniczący Jarosław Niczewski poruszył temat sytuacji w Przemyśle Drzewnym w kraju i na świecie. Na koniec posiedzenia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego życzył wszystkim zebranym zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2023

Zebranie Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników

30 marca w Bydgoszczy odbyło się  Zebranie Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. Zebranie prowadził Lech Hemmerling – przewodniczący KZZC. Tematem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania  i sprawozdania  finansowego za 2022r. udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. zatwierdzenia preliminarza  na 2023r. Gościem  zebrania był Sebastian Koćwin – Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Szef  Rady Wojewódzkiej – Harald Matuszewski. W części uroczystej wręczono odznaki ” Za zasługi dla OPZZ” oraz ” Zasłużony Działacz KZZC. List gratulacyjny Szefa OPZZ – odczytał Sebastian Koćwin Następnie wręczono okolicznościowe grawertony dla odchodzących działaczy  na emeryturę. Podczas Zebrania Delegatów zainaugurowano obchody 40-lecia Związku . Były podziękowania, gratulacje  tort i szampan.

Czytaj więcej

31 marca 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Zebranie prowadziła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani omówi sytuację w ochronie zdrowia pod katem dostępności do zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego. Członkowie Rady zaznaczyli, że szpitalne są zaniedbane i niedoinwestowane, a na zdrowiu ludzi nie powinno się oszczędzać. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm Jacek Czerniak, który bardzo szczegółowo omówił sprawy związane z organizacją 1 Maja, poruszył temat zbierania  podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia  projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Przedstawił program Lewicy i wymienił wszystkie punkty programu. Trwała bardzo ożywiona dyskusja. Zebrani zadawali wiele pytań i dostawali wyczerpujące odpowiedzi. Poseł przekazał informacje dotyczące  sytuacji w Zakładach Azotowych w Puławach oraz omówi sprawy związane z Kopalnią Węgla „Bogdanka”. Zebrani poruszyli temat podniesienia wieku emerytalnego i emerytur stażowych. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Jadwiżuk zwrócił się do zebranych z prośbą, aby w porozumieli się z samorządowcami i korzystali z projektów unijnych. Przyniesie to wiele korzyści związkowcom i zakładom pracy.

Czytaj więcej