Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

27 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Rady OPZZ

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. W pierwszej części obrad Okręgowy Inspektor Pracy Pani Małgorzata Łagocka złożyła sprawozdanie z działalności OIP w 2022 r. W dyskusji członkowie rady podnosili min. sprawy dotyczące mobbingu, dyskryminacji, dodatków do minimalnego wynagrodzenia, układów zbiorowych pracy. W wyniku dyskusji Rada przyjęła stanowisko, z którego treścią można zapoznać się TUTAJ. Ponadto Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe przedstawione przez przewodniczącego Andrzeja Otrębę. W sprawach bieżących przewodniczący Rady omówił m. in.: -proces zbierania podpisów pod projektem ustawy ,,Renta Wdowia”, -projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, -planowane obchody Święta Pracy, -działalność WRDS, -rekomendacje OPZZ w sprawie wskaźnika przyrostu wynagrodzeń, -stan uzwiązkowienia.

Czytaj więcej

23 marca 2023

Ważny głos OPZZ w Województwie Opolskim

W dniu 14 marca 2023 r.  przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel został powołany w skład Rady Doradczej ds do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ po wyłonieniu konkursowym. Mamy bardzo ważny głos jako partner społeczno-gospodarczy w regionie w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+. Szczegóły Posiedzenia: https://aglomeracja-opolska.pl/.../i-posiedzenie-rady... Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Organ składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: - Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji - Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021

Czytaj więcej

23 marca 2023

Zmiany podejścia do dbania o zdrowie przez Pracowników

W dniu 16 marca 2023 r. w PGE GiEK Elektrownia Opole z inicjatywy Rady OPZZ Województwa Opolskiego oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole odbyła się konferencja na temat „Zmiany podejścia do dbania o zdrowie przez Pracowników”.  Rada OPZZ Województwa Opolskiego Przewodniczący Związku Zawodowego stacjonującego na terenie Elektrowni Opole, jak również członek Prezydium oraz Rady OPZZ Województwa Opolskiego w nowej kadencji 2022 -2027 Kolega Jakub Gronowski odegrał dziś wielką rolę dla OPZZ biorąc czynny udział w zorganizowaniu tego ważnego spotkania swoim zakładzie pracy! Świat pracy i domu przenikają się dziś silniej niż kiedykolwiek, co wpływa na malejącą wydajność, niższą motywację oraz grozi zawodowym wypaleniem. Zmiana oczekiwań Pracowników w zakresie dbałości o zdrowie wymusza takie działania od OPZZ podkreślił współinicjator spotkania Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel. Tym bardziej, że w pracy spędzamy sporą część swojego życia. Kolejne spotkania o podobnej tematyce będą realizowane w Radzie Wojewódzkiej. Musimy z działaniami nadążać za nowymi Dyrektywami Unijnymi jak Work life balance. Ważnym trendem dot. funkcjonowania w aktualnym świecie jest dbałość o zdrowie psychiczne jak również fizyczne. Musimy wiedzieć jak radzić sobie ze stresem i szukać rozwiązań alternatywnych jak zwalczać jego skutki. Stąd też prelegentem spotkania była Alicja Sójka, zajmująca się Psychologią Psychodietetyka, Naturopatią, która, na co dzień od kilkunastu lat prowadzi wykłady z zakresu:- Profilaktyki Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia.  Pracownicy podczas 2 godzinnego wykładu usłyszeli m.in Naturalne metody i rozwiązania w radzeniu sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, stresem, wyczerpaniem psychicznym na temat stresu, przeciążeń kręgosłupa właściwą dietą i odżywianiem. Takie spotkania w środowisku pracy są dzisiaj rzadkością, dlatego tym bardziej świadczy to o zrozumieniu tego problemu przez Pracodawcę PGE GiEK Elektrownia Opole jak również Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole. Należy również zaznaczyć, iż uczestnikami spotkania był również Zarząd Fundacji World Healty Living, który poruszył świadomość zdrowia i podkreślił rolę kampanii „Żyj Świadomie w trosce o Twoich Pracowników” w Polsce. Trend związany z dobrostanem pracowników jest powiązany z coraz silniejszym trendem dbałości o zdrowie psychiczne, który stał się dzisiaj kluczowy. Dlatego ważne dla OPZZ jest przede wszystkim zdrowie Związkowców i  Pracowników. Pracodawca PGE GiEK Elektrownia Opole zezwalając na realizację spotkań w wyżej wymienionej tematyce ma na uwadze dobro Pracowników stawiający ich na pierwszym miejscu promując jednocześnie ideę Work Life Balance.

Czytaj więcej

09 marca 2023

Lubelskie: plenarne posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

24 lutego 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu udział brała Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani wysłuchali informacji na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawiciele szpitali samorządowych przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonywaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego. Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z treścią stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale Powiatowe w roku 2022 , wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022. zdjęcia: www.lubelskie.pl

Czytaj więcej

02 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ

24 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w trybie zdalnym. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W pierwszej części spotkania przewodniczący Rady Andrzej Otręba po wcześniejszym uzgodnieniu z powiatowymi Radami OPZZ zaproponował przedstawicieli do pięciu Powiatowych Rad Rynku Pracy na Dolnym Śląsku, gdzie zakończyły się kadencje. Prezydium zatwierdziło kandydatury, a także upoważniło przewodniczącego do złożenia wniosków i podpisania umów na realizację projektów z Funduszy Norweskich oraz Komisji Europejskiej. Następnie przedstawione zostały ustalenia z narady przewodniczących Rad Wojewódzkich, która odbyła się 23 lutego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do obchodów pierwszomajowego Święta Pracy. W kolejnej części spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o złożonych wnioskach do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firm „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej i „Hert” w Oławie, dotyczących przeprowadzenia kontroli w sprawie przestrzegania praw pracowniczych. Następnie członkowie Prezydium zaakceptowali propozycję spotkania kierownictwa Rady Wojewódzkiej złożoną przez Nową Lewicę. Spotkanie odbędzie się 13 marca - omówione zostaną między innymi bieżące działania w sprawie zbierania podpisów pod projektem ustawy dotyczącej rent wdowich. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego przekazał również informację o ustaleniach podejmowanych podczas posiedzeń WRDS oraz Komitetu Monitorującego, a także planowanym terminie posiedzenia Rady Wojewódzkiej.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: konferencja prasowa przed zbiórką podpisów ws. Renty Wdowiej

1 marca w Bielsku Białej,  obok siedziby biura poselskiego na ulicy Nadbrzeżnej, odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W konferencji oprócz posła na Sejm RP Lewicy Przemysława Koperskiego i członkini Zarządu Okręgu i Rady Krajowej Lewicy Razem Magdaleny Madzi, wzięła udział także Katarzyna Juraszek – członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Śląskiego. Katarzyna Juraszek, oprócz zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej, przedstawiła jeszcze kilka innych postulatów zmiany ustawy: wprowadzenie emerytur stażowych; 35 lat pracy dla kobiet, 40 lat pracy dla mężczyzn, podniesienie emerytury i renty minimalnej, podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. złotych, dodatkowa waloryzacja emerytur i rent, bon senioralny, bon turystyczny senioralny w kwocie 500 zł oraz leki na receptę za 5 zł. Czym jest renta wdowia? Projekt ustawy zakłada, że po śmierci męża lub żony będzie można korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Jak do tej pory po śmierci małżonka można otrzymywać jedynie swoje świadczenie lub przejść na rentę rodzinną w wysokości 85 proc. świadczenia po zmarłym.

Czytaj więcej

01 marca 2023

Śląskie: posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego

27 lutego w Katowicach, w siedzibie Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Śląskiego.  Rada OPZZ Województwa Śląskiego W posiedzeniu oprócz członków Prezydium Rady wzięli udział: Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ oraz Piotr Dubrownik, przewodniczący WKR OPZZ Województwa Śląskiego. Omówiono m.in. sprawy bieżące Rady Wojewódzkiej, zbieranie podpisów pod projektem ustawy dot. renty wdowiej, obchodów Święta Pracy czy powołania Zespołów Problemowych OPZZ w kadencji 2022-2027. Po posiedzeniu Prezydium odbyło się spotkanie z przedstawicielami Nowej Lewicy. Obecni byli: Justyna Gabzdyl, Maciej Kopiec, Jerzy Woźniak Marcin Grzybowski i Łukasz Komoniewski. Głównymi tematami tego spotkania były sprawy związane z: rentą wdowią, Świętem Pracy 1 maja oraz współpracą podczas nadchodzących wyborów.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Zwolnienia w FCA Powertrain Poland: FZZMiH chce rozmów podczas czwartkowego posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Na wniosek OPZZ skierowano wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbędą się 2 marca, w sprawie zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Biuro prasowe OPZZ 20 lutego Zakładowe Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych z zakładzie produkującym silniki spalinowe do samochodów osobowych. Zwolnienia mają objąć aż 300 osób z 800-osobowej załogi FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała. Za główne przyczyny takiej decyzji podano "konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizację produkcji silnika GSE". Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) i członek RDS złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, zaznaczył, że w informacji skierowanej do pracowników zakładu dyrekcja odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Oznacza to, że z mapy gospodarczej Polski może zniknąć wówczas nawet kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, w której pracuje dziś ponad 200 tys. osób. Strona związkowa chce, aby transformacja tej sfery dokonała się w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Zarząd FZZMiH apeluje o rozmowy ws. zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej podczas czwartkowego (2 marca br.) posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Wnioskuje też, aby w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą wypracowania strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Lubelskie: pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

23 lutego 2023 roku Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i Grzegorz Jadwiżuk, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani pracowali nad projektem „Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027". W czasie spotkania powołano cztery Grupy robocze, są to: Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Grupa robocza ds. instrumentów finansowych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Zebrani przyjęli stosowne uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz przyjęli uchwały dotyczące regulaminów prac powołanych grup roboczych. Członkowie Komitetu pracowali nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dyskusja zakończyła się podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach. Odbyła się także prezentacja aktualizacji dokumentu pn. „Ocenaex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim.

Czytaj więcej