Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

30 stycznia 2023

Dolnośląskie: spotkanie z zarządem powiatu legnickiego

27 stycznia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba spotkał się z zarządem powiatu legnickiego. W spotkaniu uczestniczyli również starosta i wicestarosta powiatu legnickiego oraz sekretarz i przewodniczący Rady Powiatu, a także przewodniczący Rady OPZZ Powiatu Legnickiego. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy strukturami OPZZ a samorządem. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Ustalono, że przewodniczący Rady OPZZ Powiatu Legnickiego będzie zapraszany na posiedzenia Rady Powiatu Legnickiego oraz każdorazowo będzie otrzymywał informację o posiedzeniach Komisji, w których będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel Rady OPZZ Powiatu Legnickiego. W trakcie spotkania omówiono również sytuację w Domach Pomocy Społecznej, między innymi sposób finansowania DPS i przeniesienie finansowania personelu medycznego ze środków własnych DPSD na środki Narodowego Funduszu Zdrowia.  Omawiano także bieżące uwarunkowania na rynku pracy i funkcjonowanie Rad Rynków Pracy w kontekście opiniowania przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowych kierunków kształcenia w szkolnictwie. Przedstawiona została również sytuacja w placówkach oświatowych podległych starostwu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uchodźców ukraińskich.

Czytaj więcej

30 stycznia 2023

Pomorskie: spotkanie Pomorskiej Komisji Rewizyjnej

27 stycznia w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiej Komisji Rewizyjnej, która pochyliła się nad sprawozdawczością z działalności Rady za 2022 rok. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Spotkanie prowadziła przewodnicząca Pomorskiej Komisji Rewizyjnej Bogumiła Karwacka, a wszelkich niezbędnych informacji udzielał przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Adam Liszczewski. Komisja przeprowadziła szczegółową analizę przychodów i kosztów za 2022 rok, bilansu za 2022 r. oraz preliminarza finansowego na 2023 rok. Po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentacją finansowo-księgową za 2022 r. Pomorska Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Rady OPZZ Województwa Pomorskiego

Czytaj więcej

25 stycznia 2023

Związki Zawodowe w PKP TELKOL sp. o.o. piszą do Premiera RP

16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pomimo istniejących już ponad dwa lata uzgodnień i zapewnień zarówno ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak i Ministerstwa Infrastruktury, że przejęcie własności udziałów spółki PKP TELKOL sp. o.o. przez Narodowego Zarządcę Infrastruktury spółkę PKP PLK S.A. to jedyny ekonomiczny ratunek dla tej spółki, strony do dziś nie mogą uzgodnić warunków sprzedaży, a cały proces się zatrzymał. List otwarty do Premiera M. Morawieckiego (do pobrania TUTAJ) jest wyrazem determinacji strony społecznej w kierunku zapobieżenia upadkowi spółki skarbu państwa jaką jest PKP TELKOL. Szersze zainteresowanie jej losem oraz zatrudnionych tam pracowników może wpłynie wreszcie motywująco na osoby decyzyjne w tej sprawie. Trwa regres spółki, a pozostali pracujący w niej pracownicy tracą nadzieje na koniec upokorzeń, jakich w ciągu ostatnich dwóch latach doświadczają. Związki Zawodowe działające w PKP TELKOL sp. z o.o.

Czytaj więcej

25 stycznia 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Prezydium WRDS 23.01.2023

23 stycznia we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Przyjęto stanowiska w sprawie uwag do Regulaminu Komitetu Monitorującego,  a także wybrano przedstawiciela WRDS WD do prac w Regionalnym zespole roboczym ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+. Przekazano również informację o sporze w firmie Kaufland.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Podczas posiedzenia Prezydium WRDS przedstawiono sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej dotyczącego sytuacji opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, który zaproponował realizację trzech tematów na posiedzenia Rady w 2023 roku. Pierwszy dotyczy sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji, sytuacji na rynku pracy i w systemie edukacji, a także wyzwań wiążących się z dostosowaniem przepisów prawa w tym obszarze. Wojewoda zaproponował również powrót do problematyki związanej z ubiegłoroczną katastrofą ekologiczną na Odrze i propozycji prób przeciwdziałania zagrożeniom zanieczyszczenia rzeki w przyszłości.  Wojewoda zaproponował także zorganizowanie debaty dotyczącej przyszłości zagrożonych depopulacją regionów Dolnego Śląska. Obszarem wymagającym kompleksowej diagnozy pod kątem społeczno-gospodarczym jest, zdaniem Wojewody, region jeleniogórski. Członkowie Prezydium zaakceptowali propozycje przewodniczącego. Ustalono, że pierwszy z tematów zostanie omówiony na posiedzeniu Rady na początku marca. Zebrani przyjęli także wstępny plan prac Rady na 2023 rok i zaakceptowali propozycje tematów zgłoszonych przez przewodniczącego. Przegłosowano także stanowisko w sprawie uwag do Regulaminu Komitetu Monitorującego. Prezydium WRDS rozpatrywało również pismo Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg. Pismo to dotyczyło propozycji rozważenia zaproponowania osoby z misją dobrej woli w sporze dotyczącym dyskryminowania pracowników i zwolnienia wiceprzewodniczącej związków zawodowych „Jedność Pracownicza” w firmie Kaufland– Jolanty Żołnierczyk. Według informacji zebranych przez Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Otrębę w Państwowej Inspekcji Pracy, instytucja ta przeprowadziła kontrolę  w firmie Kaufland, z której sporządzono protokół i dostarczono pracodawcy. Obecnie PIP czeka na ustosunkowanie się pracodawcy do wyników kontroli i na tej podstawie podejmie ostateczną decyzję.  Zdaniem przewodniczącego Andrzeja Otręby, w tej sprawie zostały naruszone konkretne przepisy prawa pracy i nie ma tu przestrzeni do prowadzenia misji dobrej woli. Sprawę wynagrodzeń pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich pod kątem zgodności z prawem pracy musi zbadać PIP.  Ustalono, że na posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony przedstawiciel PIP, który przekaże informację o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, a do Minister Rodziny i Polityki Społecznej zostanie wysłana odpowiedź z ustaleniami Prezydium WRDS WD.  W sprawie sytuacji opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie oraz po informacji o posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD oraz odmowy dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prowadzenia rozmów ze stroną samorządową ustalono, że pismo ponownie zostanie wysłane do dyrektora - z zaproszeniem na posiedzenie Prezydium WRDS WD bez udziału strony samorządowej.

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Podlaskie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego

19 stycznia  odbyło się  pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz członkowie Podlaskiej Komisji Rewizyjnej.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Podczas posiedzenia Rady została przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca  sprawozdania finansowego Rady OPZZ Województwa Podlaskiego za 2022 rok. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący OPZZ omówił bieżące działania Centrali, zmiany programowe po X Kongresie i przedstawił perspektywy na dalszą działalność. Został poruszony również temat uzwiązkowienia, wysokiej inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń.

Czytaj więcej

23 stycznia 2023

Posiedzenie Prezydium WRDS WL w Lublinie

13 stycznia 2023 r.  Pani Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie obrad ustalono, że na najbliższym Posiedzeniu plenarnym zostanie omówiony temat „Interpelacji odpowiedzi Minister Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 9/2022 WRDS WL w sprawie szczególnych  rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw  gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych i przedsiębiorców” oraz omówiony zostanie wniosek złożony przez NSZZ Solidarność w PGE Dystrybucja S.A dotyczący  istotnej kwestii społeczno-gospodarczej dla województwa lubelskiego. Po zakończonym posiedzeniu odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Departamentu Zarządzania programami Regionalnymi UM WL, Wojewódzkiego urzędu Pracy w Lublinie oraz członkowie WRDS WL. Celem spotkania było przedstawienie priorytetów, celów szczegółowych i instrumentów dostępnych dla partnerów społecznych w zbliżających się naborach do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie/www.lubelskie.pl

Czytaj więcej

23 stycznia 2023

Stanowisko ZZ "Budowlani" ws. realizacji celów Programu OPZZ na lata 2022-2027

Związek Zawodowy „Budowlani” przyjął uchwalenie przez X Kongres OPZZ nowego Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. ZZ "Budowlani" poparł założenia i cele Programu, które odpowiadają na wyzwania stojące przed polskim rynkiem pracy i polską gospodarką w nadchodzących latach a także uwzględniają rosnącą dynamikę zmian społecznych  w Polsce. Biuro prasowe OPZZ W ocenie ZZ "Budowlani" Program OPZZ właściwie opisuje te wyzwania i przedstawia priorytety działań Porozumienia. Do efektywnej realizacji tych priorytetów i celów OPZZ niezbędne są uzgodnienia i działania operacyjne i organizacyjne. Wszyscy muszą więc dążyć do wzmocnienia najważniejszego i w praktyce jedynego rzeczywistego reprezentanta tych pracowników, czyli ruchu związkowego.  ZZ "Budowlani" w swoim stanowisku podkreślił, że wartością konstytuującą OPZZ jest jednocześnie przekonanie, że najbardziej efektywną i korzystną formą reprezentacji interesów pracowniczych jest branżowy ruch związkowy. Pełna treść stanowiska ZZ "Budowlani" do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

16 stycznia 2023

Dolnośląskie: seminarium nt. roli dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19

12-13 stycznia 2023 r. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała we Wrocławiu dwudniowe seminarium w ramach projektu realizowanego przez OPZZ z funduszy europejskich. Seminarium dotyczyło roli dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19. W seminarium uczestniczyło 25 osób reprezentujących zarówno organizacje związkowe z Dolnego Śląska, jak i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podczas spotkania dyskutowano o skutkach pandemii na rynku pracy. Uczestnicy szeroko wypowiadali się na temat trybu i form zawieranych porozumień pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami strony pracowników, określających zasady wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, czy systemu równoważnego czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy.  Omówiono również praktykę stosowania przez pracodawców mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż tych, wynikających z umów o pracę. Przedstawiciel wrocławskiego DWUP pokazał efekty i skuteczność pomocy udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów osłonowych dla firm w rządowych Tarczach antykryzysowych. Wskazano również na zagrożenia dla przedsiębiorstw w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych w nieprzekraczalnych terminach przewidzianych w zawartej z DWUP umowie pomocowej.

Czytaj więcej

13 stycznia 2023

Wyniki negocjacji płacowych i wzrost wynagrodzeń – WSK PZL Świdnik, FCA Poland i Śrubena Żywiec

Pod koniec 2022 i na początku 2023 roku większość zakładowych organizacji związkowych rozpoczyna negocjacje płac z pracodawcami.  To czas intensywnej pracy związkowych zespołów negocjacyjnych ,na której efekty oczekują związkowcy oraz pozostali pracownicy nienależący do żadnej organizacji związkowej. W tym roku z powodu wysokiej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania obserwuje się większe zainteresowanie przebiegiem rozmów i końcowych porozumień dotyczących podwyżek wynagrodzeń.    Poniżej prezentujemy Porozumienia o wzroście wynagrodzeń na rok 2023, które są efektem wytężonej pracy naszych Koleżanek i Kolegów z Zakładowych Organizacji Związkowych:  WSK PZL Świdnik S.A. - w dniu 11 stycznia zostało zawarte porozumienie obejmujące następujące elementy : od 1 stycznia 490 zł. wzrost stawek osobistego dla każdego zatrudnionego, od 1 lipca 4,00 %  wzrost stawek osobistego wg. stawki na dzień 30.06.2023,  jednorazowa nagroda w kwocie 2 000 zł. - wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń, zwiększenie o 90 zł. / miesięcznej premii asortymentowej od 1.01.2023r. Łączne skutki porozumienia przykładają się na wzrost średniego wynagrodzenia w kwocie  915,30 zł. - co stanowi 15,78 % wzrost miesięcznej pensji przy średniorocznej inflacji za rok ubiegły wg. GUS - 14,50 %. FCA Poland S.A. Tychy/Bielsko-Biała - zgodnie z porozumieniem zawartym w roku ubiegłym z dniem 1 stycznia 2023 nastąpił 6,00 % wzrost płacy teoretycznej z uwzględnieniem wypłacanych corocznie premii urlopowej i świątecznej - co przekłada się na ok. 390 zł. Śrubena Żywiec - od 1 stycznia 2023 - 11 % wzrost stawek osobistego wynagrodzenia z podziałem na 8 % granatowe i 3 % uzależnione od indywidulanej absencji chorobowej. W ubiegłym roku IG Metall zawarł dwuletnie porozumienie taryfowe na lata 2023 - 2024  dla pracowników zatrudnionych w przemyśle metalowym i elektrycznym, które gwarantuje: wypłatę premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2023, wzrost  wynagrodzeń o 5,20 % od 1 czerwca 2023 wypłatę kolejnej premii inflacyjnej 1 500 euro w lutym 2024, oraz wzrost  wynagrodzeń o 3,30 % od 1 maja 2024 Więcej informacji: IG Metall - lin do informacji o podwyżkach w innych sektorach gospodarki

Czytaj więcej

29 grudnia 2022

Lubelskie: posiedzenie Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i radna Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uczestniczyła w posiedzeniu Rady, w trakcie którego przyjęto informację o wykonaniu planu pracy i sprawozdanie z działalności Oddziału za III kwartał 2022 r. Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego Na spotkaniu Rady, które odbyło się 28 grudnia br. zebrani uchwalili ponadto plan pracyna rok 2023 r. oraz zapoznali się z bieżącądziałalnością Lubelskiego OW NFZ, kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz monitorowaniem realizacji zawartych umów. Tematem obrad było także sprawozdanie dotyczące skarg i wniosków wniesionych do Lubelskiego OW NFZ w III kwartale 2022 r.

Czytaj więcej