Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

24 października 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

We wtorek 24 października odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego z udziałem przewodniczących Rad Powiatowych OPZZ oraz członków Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu udział wzięli członkowie kierownictwa OPZZ - wiceprzewodniczący Barbara Popielarz i Błażej Mądrzycki, a także dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Wiceprzewodniczący omówili najważniejsze inicjatywy podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach. Paweł Śmigielski przedstawił zmiany w przepisach prawa pracy. Przewodnicząca Halina Poszytek przedstawiła sprawozdanie z pracy biura Rady w ostatnim okresie. Dyskutowano nad sytuacją w sektorze finansów publicznych, wspomniano o obietnicach wyborczych. Podsumowano szkolenie, które odbyło się pod koniec września. Zaplanowano kolejne posiedzenie Rady na 15 grudnia.

Czytaj więcej

20 października 2023

Opolskie: szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz działaczy związkowych

5 i 6 października Rada OPZZ Województwa Opolskiego  wspólnie z przewodniczącą Opolskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZIPS Danutą Wiercińską zorganizowała szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz działaczy związkowych.  Szkolenie odbyło się na Zamku w Mosznej. Rada OPZZ Województwa Opolskiego Tematami szkolenia były: "Ustawa o Związkach Zawodowych po nowelizacji" - seminarium prowadziła radca prawny Pani Jolanta Duda "Znaczenie oraz rola Społecznej Inspekcji Pracy" - seminarium poprowadzi nadinspektor Dawid Rusak z Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. "Kodeks Pracy po nowelizacji oraz  minimalizacja zagrożeń w środowisku"

Czytaj więcej

26 września 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ

26 września odbyło się posiedzenie Prezydium i posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. Przewodniczący Jarosław Szunejko odczytał projekt Apelu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz projekt uchwały o składce członkowskiej.  Przewodniczący Rady omówił także projekt strategiczny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 2027 "Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”. Celem głównym Projektu Wsparcia jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu, tj. tematycznie mieszczących się w zakresie interwencji EFS+. Przewodniczący Jarosław Szunejko podziękował wszystkim za udział w pikiecie ZNP oraz za wsparcie manifestacji sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

26 września 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ

26 września w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie członków Rady, które prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył Piotr Krzesiński – naczelnik Wydziału Badań i Analiz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo szczegółowo mówił skutki kryzysu w Polsce, skalę likwidacji firm na terenie województwa lubelskiego oraz w szerokim zakresie przedstawił skalę bezrobocia w naszym województwie. Zebrani bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji z tym związanej, zadawali dużo pytań, dzielili się spostrzeżeniami z własnego doświadczenia w swoich zakładach pracy.

Czytaj więcej

06 lipca 2023

Warmińsko-Mazurskie: Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej walczy o podwyżki!

Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej walczy o podwyżki! 30 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie Damian Sipowicz, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko oraz Adwokat Marcin Kotowski Pełnomocnik Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie.  Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie 31 maja wszczął spór zbiorowy z pracodawcą! Przedmiotem sporu jest żądanie podwyżki wynagrodzeń o 1000 złotych brutto miesięcznie i ustalenia dwóch stawek zaszeregowania, tzn. zależnych od doświadczenia i stażu pracy. W trakcie negocjacji udało się osiągnąć częściowe porozumienie. Od czerwca tego roku pracownicy otrzymają 500 zł. brutto podwyżki.  Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej Damian Sipowicz powiedział, że podczas negocjacji prezes MPK Olsztyn złożył również propozycję 600zł brutto podwyżki od lipca, ale z tej kwoty, z niewiadomych przyczyn, później się wycofał. Związkowcy liczą na kompromis satysfakcjonujący pracowników i pracodawcę, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia są gotowi strajkować, co z pewnością doprowadziłoby do paraliżu miasta. To jednak ostateczne rozwiązanie. W poniedziałek 3 lipca odbyło się spotkanie z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Obydwie strony są otwarte na dialog. Rozmowy idą w dobrym kierunku. Do końca tygodnia Prezes MPK Jerzy Roman przedstawi propozycję Prezydenta dla Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie.

Czytaj więcej

30 czerwca 2023

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie Rady OPZZ

23 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicząca i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego Jarosław Szunejko zapoznał członków Rady z programem seminarium pt. „Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19”, które odbędzie się 12-13 lipca br. Przedstawił pokrótce sprawy poruszane na WRDS m.in.: wniosek Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych w sprawie sporu pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDS WM, w trakcie którego poruszana była sprawa sporu zbiorowego między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Rozmawiano m.in. o podwyżce wynagrodzeń w lipcu w kwocie 200 zł brutto. Kolejne wnioski to: wniosek z posiedzenia Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDSWM w sprawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie; wniosek z posiedzenia Zespołu ds. gospodarki i polityki regionalnej WRDSWM w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie; stanowisko WRDS w sprawie sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zróżnicowania poziomu wyceny świadczeń psychiatrycznych, AOS, rehabilitacyjnych pomiędzy szpitalami tego samego poziomu w Polsce. Przewodniczący Jarosław Szunejko przekazał członkom Rady aktualne informacje dotyczące kart paliwowych Orlen. Przedstawił tematy poruszane na posiedzeniu Rady OPZZ 21 czerwca m.in.: stanowisko Rady OPZZ w sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów; stanowisko Rady OPZZ w sprawie porozumienia rządu i NSZZ „Solidarność”. Następnie Członkowie Rady dyskutowali na temat przystąpienia nowego związku zawodowego do OPZZ poprzez strukturę Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Decyzja dt. przyjęcia jeszcze nie zapadła.

Czytaj więcej

26 czerwca 2023

Lubelskie: OPZZ na konferencji sprawozdawczo-wyborczej MZZ Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

16 czerwca Szef OPZZ Piotr Ostrowski i Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani podziękowali za długoletnią współpracę Mirosławowi Pomorskiemu, który pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA przez trzy kadencje. Ustępujący zarząd związku zdał sprawozdanie z działalności organizacji. Delegaci udzieli absolutorium dla całego zarządu i komisji rewizyjnej. Przewodniczącym związku na nową kadencję został wybrany Marek Maraszek.

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie RW OPZZ 19.06.23

19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Otręby  w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego  Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathej, który przedstawił wyzwania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Po prezentacji członkowie Rady zadawali szereg pytań dotyczących planowanych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury wojewódzkiej. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W drugiej części posiedzenia dyskutowano o nowych projektach ustaw dotyczących między innymi: emerytur pomostowych, zabezpieczenia w sprawach zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, wyłączenia dodatków z minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższenia rocznego limitu  odliczenia od dochodów wydatków z tyt. składki związkowej, układów zbiorowych pracy oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci (800+). Podczas posiedzenia członkowie Rady  przestawili problemy dotyczące zakładów pracy w regionie dolnośląskim m.in. zagrożenie utraty miejsc pracy w firmie Autoliv Poland w Oławie. Udzielono także poparcia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Oddział KWB Turów. Jednogłośnie przyjęto tekst wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który wyraził zamiar kandydowania do Sejmu. Po wysłuchaniu prezentacji Rada OPZZ województwa dolnośląskiego udzieliła Przewodniczącemu Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji jego kandydatury na posła do Sejmu RP.

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Lubelskie: znamy zwycięzcę etapu wojewódzkiego Konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”

14 czerwca w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”.  Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Do konkursu, partnerzy społeczni naszego województwa, zgłosili cztery osoby. Dwie z nich reprezentowały największe zakłady Lubelszczyzny, a więc Lubelski Węgiel ,,Bogdankę” S. A. oraz puławskie Azoty. Dwóch kolejnych kandydatów to nauczyciele z wieloletnim stażem oraz zaangażowaniem społecznym. Komisja konkursowa składała się z trzech osób z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz trzech przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którą reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Grzegorz Jadwiżuk, a także NSZZ ,,Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.  Po zapoznaniu się z opiniami kandydatów, po ożywionej dyskusji i podliczeniu punktów konkursowych, pierwsze miejsce zajął Sławomir Mitrus (Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ,,Bogdanki”) reprezentujący OPZZ. Komisja konkursowa podkreśliła ogromną rolę jaką w trosce o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy pełni społeczna inspekcja pracy. Wszyscy więc zasługują na podziękowania i uznanie. Zwycięzca będzie reprezentował nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Trzymamy za niego kciuki. RW Lublin

Czytaj więcej

17 czerwca 2023

Mazowieckie: posiedzenie Rady

14 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Gościem posiedzenia był Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, który omówił propozycje OPZZ w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i 2024.  Przekazał również informację nt. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego.  Ponadto członkowie Rady złożyli sprawozdanie ze swojej działalności w ramach WRDS, WRRP i KM. Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ przekazali informacje o problemach, z jakimi borykają się w zakładach pracy. Burzliwie dyskutowano o braku dialogu z rządem w kontekście podwyżek w sferze budżetowej, a szczególnie w oświacie. Urszula Woźniak przekazała informacje dotyczące projektu ustawy o emeryturach pomostowy i o tym, co udało się wynegocjować. Ponadto zaplanowano, że na przełomie września i października odbędzie szkolenie dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych należących do Rady.

Czytaj więcej