Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

22 grudnia 2022

Opolskie: szkolenie SIP w Prudniku

W dniach 12-13 grudnia w Prudniku odbył się kolejny moduł szkolenia SIP. Poruszano zagadnienia, takie jak wpływ związków zawodowych na BHP w zakładzie pracy czy pracownicze plany kapitałowe. Biuro prasowe OPZZ Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia: „Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Autozapis w 2023 r." – trener prowadzący Alina Niplowicz - szkolenie przeprowadzone przez Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK „SIP” - prowadząca  Anna Wacławik, Młodszy Inspektor Pracy - szkolenie zrealizowane przez Państwową Inspekcję Pracy OIP w Opolu "Wpływ związków zawodowych na BHP w zakładzie pracy”- prowadzący Maciej Klimko,  Starszy Inspektor Pracy - szkolenie zrealizowane przez Państwową Inspekcję Pracy OIP w Opolu W pierwszym dniu Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK zrealizował szkolenie z zakresu  „Pracowniczych Planów Kapitałowych”. Poprowadziła je Alina Niplowicz, która omówiła tematykę powszechnego systemu oszczędzania dla pracowników, realizowanego przy współpracy z pracodawcami oraz państwem, w tym również nadchodzące w 2023 roku zmiany. Z kolei Starszy Inspektor Pracy Maciej Klimko - ekspert prawa związkowego, omówił szczegółowo uprawnienia dla organizacji związkowych po nowelizacji, wskazując na ich wpływ na BHP w zakładzie pracy oraz dialog społeczny. Młodszy Inspektor Pracy Anna Wacławik, omówiła uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, m.in: kontrolę zagadnień prawnej ochrony pracy, BHP oraz techniczne bezpieczeństwo pracy, formułowanie zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy oraz wnioski kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy, uprawnienia oraz zasady postępowania Społecznych Inspektorów Pracy. Wyszczególniła też czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie zarządzania, jak również pracy samych pracowników.  Uczestnicy szkolenia otrzymali przydatne materiały szkoleniowe oraz certyfikaty. Kolejny moduł szkolenia SIP odbędzie się na przełomie lutego i marca 2023 roku.  

Czytaj więcej

22 grudnia 2022

Opolskie: posiedzenie Rady Powiatowej OPZZ w Brzegu

9 grudnia odbyło pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej OPZZ w Brzegu. Spotkanie odbyło się w Pałacu w Łosiowie, którego historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Przewodniczący RW OPZZ Wojciech Rajchel podsumował dotychczasową współpracę z brzeską Radą, wyrażając nadzieję na efektywniejszą komunikację i zwiększoną aktywność w realizacji wspólnych zadań w nowej kadencji. Zadeklarował wszechstronną pomoc w tym zakresie. Przewodnicząca Halina Marszałek oraz wiceprzewodnicząca Agnieszka Chruszczewska Rady Powiatowej omówiły współpracę z organizacjami związkowymi na terenie powiatu brzeskiego. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Powiatowej byli także obecni: Marian Nowakowski - członek zarządu Rady, przewodniczący ZK OZZP OHP, Karolina Hołownia i Martyna Duda - OZZPF, przewodniczący “Besel” SA Radosław Chudzik oraz Iwona Śleziak, przewodnicząca GZWM.

Czytaj więcej

22 grudnia 2022

Opolskie: zebranie RW OPZZ

Gospodarzem spotkania, które odbyło się 21 grudnia, był przewodniczący Rady – Wojciech Rajchel. Kierownictwo OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin.   Wojciech Rajchel, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Było to pierwsze posiedzenie RW OPZZ kadencji2022-2027. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Rad Powiatowych OPZZ i Inspekcji Pracy. Przewodniczący Wojciech Rajchel poinformował zebranych o przebiegu X Kongresu OPZZ i wyborze Piotra Ostrowskiego na przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Omówił też program OPZZ na nową, pięcioletnią kadencję i przedstawił ramowy plan pracy RW na najbliższy rok. Wojciech Rajchel przybliżył szczegóły współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu, w ramach której zrealizowano wiele szkoleń i warsztatów dla związkowców. Przedstawił również aktualne wyzwania rynku pracy na Opolszczyźnie, oczekując wsparcia centrali OPZZ w nowej kadencji. W opinii Wojciecha Rajchela realizacja zadań opolskiej Rady Wojewódzkiej, będzie wymagała większej wydajności w pracy związkowej oraz zaangażowania delegatów RW m.in. w działaniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, powiatowych Radach Rynku Pracy i innych instytucjach dialogu społecznego. W dalszej części spotkania Nadinspektor Pracy Dawid Rusak omówił współpracę PIP z RW, podkreślając zauważalną poprawę rozpoznawalności OPZZ i jego struktur w regionie, jak również coraz intensywniejszą współpracę ze związkowcami oraz społecznymi inspektorami pracy. Radca Prawny - mecenas Jolanta Duda podsumowała współpracę z OPZZ oraz przytoczyła wiele trudnych spraw prowadzonych dla członków naszych organizacji, zachęcając do współpracy i konstruktywnego dialogu z pracodawcami. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin omówił bieżące działania Centrali m.in. w zakresie wprowadzenia tzw. renty wdowiej i emerytur stażowych. Ostatnim punktem oficjalnej części spotkania było wręczenie aktów powołania na nową kadencję nowym członkom Rad Powiatowych OPZZ, jak również członkom Rady Wojewódzkiej. W podsumowaniu przewodniczący Wojciech Rajchel stwierdził, że ostatnie trzy lata były dla związkowców wszystkich branż wyjątkowo trudne. Podziękował za pomoc i ogrom pracy, jaką wykonali działacze związkowi na rzecz ludzi pracy, prosząc o kontynuację wzajemnego wsparcia i szeroko rozumianą współpracę. Na zakończenie zebrani przyjęli życzenia przewodniczącego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, dzieląc się tradycyjnym opłatkiem. 

Czytaj więcej

22 grudnia 2022

Lubelskie: posiedzenie WRDS

16 grudnia br. odbyło się  plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Biuro Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Głównym tematem posiedzenia były zagadnienia związane z zagrożeniami dla lubelskiej ochrony zdrowia. Rozważano możliwości zapewnienia finansowania działalności szpitali dostosowane do tempa wzrostu kosztów leczenia z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się tej działalności. Ponadto członkowie WRDS Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowali  projekt „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2023 r.”. zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Czytaj więcej

21 grudnia 2022

Lubelskie: obrady Komitetu Monitorującego RPO

19 grudnia br. odbyło się XXXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczyła  Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Biuro Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Członkowie Komitetu przyjęli Uchwałę w sprawie zaopiniowania deklaracji o planowanych działaniach informacyjnych i komunikacyjnych na rok 2023 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zebrani zapoznali się z prezentacjami wyników z badania „Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi 2 Cyfrowe Lubelskie w RPO WL 2014-2020” . Przedstawiona została także informacja dotycząca stanu wdrażania REACT-EU* w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenia bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19”. Jego beneficjentem jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie. Ponadto Komitet zapoznał się z informacją dotycząca stanu wdrażania REACT-EU w realizacji Działania 15.1 – „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki”, które jest wprowadzane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. *REACT-EU to kompleksowy i ambitny plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

20 grudnia 2022

OPZZ walczy o pomoc dla FŁT Kraśnik S.A.

Na wniosek OPZZ dnia 13 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie zostało poświęcone ocenie koncepcji programu rządowego na rok 2022 pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Zgodnie z rządową propozycją do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartości sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r. Przedsiębiorcy wnioskujący o pomoc muszą ponadto prowadzić swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 musi pochodzić z działalności w jednym lub w wielu wymienionych w koncepcji programu podklasach PKD lub sprzedaży produktów o kodach PRODCOM. Niestety tak określone kryteria uniemożliwią uzyskanie wsparcia przez wiele przedsiębiorstw energochłonnych, które - co prawda - spełniają kryterium zwiększonych kosztów zakupu energii, ale nie mogą wykazać odpowiedniego kodu PKD. Tak jest w przypadku np. Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A., która wykazuje ponadprzeciętne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Z ekonomicznego punktu widzenia, w obecnych realiach gospodarczych, w przypadku FŁT Kraśnik S.A., bardziej zasadne byłoby posiłkowanie się wykonywaniem energochłonnych operacji w krajach o niższych cenach energii elektrycznej. Z punktu widzenia społecznego zasadne jest jednak utrzymanie wszystkich operacji, w tym również energochłonnych, w Kraśniku, gdyż w ten sposób FŁT Kraśnik S.A. zapewnia pracę 1492 mieszkańcom Kraśnika oraz pośrednio kilkuset osobom z kooperujących z fabryką firm. Dlatego OPZZ wniosło o zwołanie posiedzenia Zespołu i objęcie pomocą tego przedsiębiorstwa. W ramach prekonsultacji rządowego dokumentu wpłynęło ponad 100 uwag, w tym uwagi OPZZ dotyczące objęcia pomocą Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. i Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. W wyniku interwencji OPZZ udało się uzyskać wsparcie dla Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. W przypadku FŁT Kraśnik S.A. OPZZ wniosło w trakcie posiedzenia Zespołu o odrębne spotkanie z Piotrem Uścińskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, na którym moglibyśmy przedstawić dodatkowe argumenty za objęciem FŁT Kraśnik S.A. pomocą. OPZZ czeka na wyznaczenie przez stronę rządową terminu spotkania. Zespół w trakcie posiedzenia przyjął stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego w sprawie objęcia programami wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z 12 października 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw. W stanowisku strona społeczna Zespołu wyraziła obawę, że zakresem realizacji rządowego programu wsparcia mogą nie zostać objęte kluczowe dla polskiej gospodarki sektory i podmioty, które są szczególnie narażone na negatywne skutki wzrostu kosztów energii i  paliw. Należą do nich branże wyrobów budowlanych i metalowo-łożyskowych, branża szklarska, produkcji cementu, farmaceutyczna, poligraficzna, piekarnicza oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także firmy z obszaru ochrony zdrowia – podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą będące przedsiębiorcami, aptekami, laboratoriami diagnostycznymi, hurtowniami farmaceutycznymi, producentami leków i wyrobów medycznych.

Czytaj więcej

20 grudnia 2022

Warmińsko-Mazurskie: posiedzenie RW OPZZ

12 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­ Mazurskiego. Gośćmi związkowców byli Andrzej Ryński - przedstawiciel Pracodawców RP oraz Wiesław Łubiński - prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur. Biuro Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko rozpoczął posiedzenie od informacji dotyczących najbliższych wydarzeń - zaplanowanego pierwszego posiedzenia nowej Rady OPZZ. Poprzedził ją X Kongres OPZZ, który odbył się 15-16 grudnia 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim . Podczas Kongresu obrano kierunek działań na następne lata i wybrano przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na nową kadencję - został nim Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący OPZZ. Kończąc posiedzenie Rady, Jarosław Szunejko złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

Czytaj więcej

20 grudnia 2022

Kujawsko-Pomorskie: obradowało Prezydium RW

14 grudnia odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Biuro Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podczas posiedzenia podsumowano działalność Rady w 2022 roku, w tym jej finanse. Przewodniczący Harald Matuszewski wręczył akty powołania nowo wybranym wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej OPZZ. Ponadto, Prezydium przyjęło plan pracy oraz szkoleń na 2023 rok. Zebrani omówili też najważniejsze sprawy organizacji związkowych OPZZ w regionie, bieżące działania Centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz dyskutowali nad obecną sytuacją w kraju.

Czytaj więcej

13 grudnia 2022

Podlaskie: posiedzenie RW OPZZ

9 grudnia br. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczyli również członkowie nowo wybranej podlaskiej Komisji Rewizyjnej. Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego Podczas posiedzenia zostały przyjęte uchwały dotyczące regulaminu działalności Rady, preliminarza na 2023 rok oraz terminarza zebrań organów statutowych na  2023 rok. Rada rekomendowała również kol. Elżbietę Ewę Mikulską i kol. Łukasza do prac w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Kończąc posiedzenie przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. 

Czytaj więcej

12 grudnia 2022

Zmarł Bogdan Kaczmarek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2022 po długiej chorobie w wieku 79 lat zmarł Bogdan Kaczmarek- przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce, założyciel i długoletni wiceprzewodniczący FZZ Metalowcy. Nasz serdeczny kolega i wspaniały związkowiec, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń działaczy związkowych. Ceremonia pogrzebowa odędzie się w piątek 16 grudnia 2022 o godz.14.30 na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu ul. Grunwaldzka.  Bogdan Kaczmarek urodził się 4 stycznia 1943 w Chudobczycach. Działalność związkową zaczynał w zakładzie Wiepofama w Poznaniu. W latach 1969 – 1980 pełnił funkcję Przewodniczącego Związku oraz sekretarza ekonomicznego konferencji samorządów robotniczych. Po okresie stanu wojennego 1982-1983 organizator i sekretarz komitetu założycielskiego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”, członek komitetu połączeniowego FZZ Metalowcy i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych ( 2017-2018). W latach 1984 – 2022 Przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego Federacji. V-ce Przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy w okresie  1998 – 2010.  Od 2009 Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce (wcześniej Metalowców) – to dzięki jego staraniom Federacja weszła w struktury EMF (Europejska Federacja Metalowców)  następnie IndustriAll Europe. Wieloletni Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu. Cześć jego pamięci!

Czytaj więcej