Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Branże i regiony

18 kwietnia 2023

Lubelskie: III posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027

17 kwietnia przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Wiesława Janczak i wiceprzewodniczący Grzegorz Jadwiżuk uczestniczyli w III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Uczestnicy spotkania zapoznali się z propozycjami kryteriów wyboru projektów dla działań: „Cyfrowe Lubelskie‘’ - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. „Ochrona bioróżnorodności na obszarach objętych formami ochrony przyrody” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. „Usługi społeczne”, "Wsparcie instytucji rynku Pracy” – współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny. „Kształcenie ogólne’’, "Zrównoważony rynek Pracy‘’ – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dotyczących projektów wybieranych w sposób konkurencyjny. Członkowie Komitetu podjęli stosowne uchwały w powyższych tematach.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Zmarł Władysław Glegoła

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia br. zmarł śp. Władysław Glegoła - długoletni działacz związkowy, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego-Celsa "Huta Ostrowiec", członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady OPZZ Powiatu Ostrowieckiego, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz. 13.30 w Nowej Słupi. Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego organizuje wyjazd na pogrzeb. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem do dnia 18 kwietnia.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

Kujawsko-Pomorskie: posiedzenie Rady OPZZ

14 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ. Przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności Rady za rok 2022, plan pracy oraz plan szkoleń na 2023 rok. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego W spotkaniu wziął udział Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski, który przedstawił informację z działalności PIP. Gościem był również wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który przedstawił plan działania OPZZ na bieżący rok, a także podsumował akcję zbierania podpisów pod projektem „Renta Wdowia”, dziękując za aktywny udział. Na koniec Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówiła przygotowania do obchodów Święta Pracy.

Czytaj więcej

06 kwietnia 2023

Podlaskie: posiedzenie Rady OPZZ

27 marca odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczyli  członkowie  Podlaskiej Komisji Rewizyjnej oraz goście - Tomasz Nagórka, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Piotr Nalewajek - przewodniczący Krajowej  Sekcji Leśników Zw. Zaw. „Budowlani” oraz Marcin Kazimieruk, przewodniczący NSZZ Pracowników ZM „Hamech” Hajnówka.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Podczas posiedzenia Rady OPZZ została przyjęta uchwała dotycząca rekomendacji przedstawicieli Rady OPZZ Województwa Podlaskiego do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na tę funkcję  rekomendowano  Halinę Kondratiuk-Chudek. Z kolei do Powiatowych Rad Rynku Pracy rekomendowano: w Mońkach – Iwonę Kozłowską, a w Wysokiem Mazowieckiem - Bogdana Olszewskiego.  Podczas posiedzenia zaproszeni goście poruszyli tematy związane z sytuacją w budownictwie, przemyśle drzewnym i leśnictwie. Tomasz Nagórka omówił sytuację w Budownictwie i Spółdzielczości mieszkaniowej w kontekście kryzysu związanego z inflacją oraz wojną na Ukrainie, a Piotr Nalewajek przedstawił sytuację w Lasach Państwowych i omówił dyrektywę unijną o bioróżnorodności. Z kolei przewodniczący Jarosław Niczewski poruszył temat sytuacji w Przemyśle Drzewnym w kraju i na świecie. Na koniec posiedzenia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego życzył wszystkim zebranym zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2023

Zebranie Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników

30 marca w Bydgoszczy odbyło się  Zebranie Delegatów Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników. Zebranie prowadził Lech Hemmerling – przewodniczący KZZC. Tematem obrad było przyjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania  i sprawozdania  finansowego za 2022r. udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. zatwierdzenia preliminarza  na 2023r. Gościem  zebrania był Sebastian Koćwin – Wiceprzewodniczący OPZZ oraz Szef  Rady Wojewódzkiej – Harald Matuszewski. W części uroczystej wręczono odznaki ” Za zasługi dla OPZZ” oraz ” Zasłużony Działacz KZZC. List gratulacyjny Szefa OPZZ – odczytał Sebastian Koćwin Następnie wręczono okolicznościowe grawertony dla odchodzących działaczy  na emeryturę. Podczas Zebrania Delegatów zainaugurowano obchody 40-lecia Związku . Były podziękowania, gratulacje  tort i szampan.

Czytaj więcej

31 marca 2023

Lubelskie: posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Zebranie prowadziła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani omówi sytuację w ochronie zdrowia pod katem dostępności do zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego. Członkowie Rady zaznaczyli, że szpitalne są zaniedbane i niedoinwestowane, a na zdrowiu ludzi nie powinno się oszczędzać. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm Jacek Czerniak, który bardzo szczegółowo omówił sprawy związane z organizacją 1 Maja, poruszył temat zbierania  podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia  projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Przedstawił program Lewicy i wymienił wszystkie punkty programu. Trwała bardzo ożywiona dyskusja. Zebrani zadawali wiele pytań i dostawali wyczerpujące odpowiedzi. Poseł przekazał informacje dotyczące  sytuacji w Zakładach Azotowych w Puławach oraz omówi sprawy związane z Kopalnią Węgla „Bogdanka”. Zebrani poruszyli temat podniesienia wieku emerytalnego i emerytur stażowych. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Jadwiżuk zwrócił się do zebranych z prośbą, aby w porozumieli się z samorządowcami i korzystali z projektów unijnych. Przyniesie to wiele korzyści związkowcom i zakładom pracy.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

30 marca obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy we Wrocławiu pod przewodnictwem Andrzeja Otręby, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2022 rok. Po wysłuchaniu i dyskusji Rada pozytywnie oceniła działalność DWUP. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Podjęto również uchwałę  sprawie opinii dotyczących nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Na zakończenie obrad Dyrektor DWUP omówiła bieżące sprawy związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Dolnośląskie: szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy, które odbyło się w dniach 23-25 marca w Szklarskiej Porębie. W szkoleniu uczestniczyło 21 dolnośląskich związkowców. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Szkolenie prowadzili inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia, które wręczał Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba.

Czytaj więcej

30 marca 2023

Lubelskie: VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

23 marca w Lublinie odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczyła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z wykorzystania środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego w 2022 roku oraz ocenili racjonalność gospodarowania tymi środkami. W czasie spotkania omówiono monitoring Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok. Przedstawiono również projekt „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Zebrani otrzymali informację dotyczącą końcowego rozliczenia VI edycji projektów pozakonkursowych MUP/PUP w ramach PO WER, realizowanych w latach 2021-2022. Następnie członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie zaopiniowali wnioski w sprawie uruchomienia nowych oraz funkcjonujących kierunków kształcenia. W dalszej części spotkania przedstawione zostały bieżące informacje dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

28 marca 2023

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

27 marca br. w Suchedniowie rozpoczął się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Gościem pierwszego dnia Zjazdu był wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Odczytał list skierowany do delegatów przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego: W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pragnę złożyć wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Federacji, która zawsze stoi po stronie praw pracowniczych i dokłada starań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą kolejne sukcesy w walce o godną pracę i godne życie dla wszystkich pracowników, a bogate doświadczenie FZZPAiT PKP z pewnością przyczyni się do rozwoju ruchu związkowego. Nasze dobre relacje to ogromna wartość dla działalności związków zawodowych, wypracowana długoletnią i owocną współpracą, która przynosi dobre rezultaty dla dobra pracowników – napisał m.in. Piotr Ostrowski. Następnie Sebastian Koćwin przekazał delegatom bieżące informacje z działalności OPZZ koncentrując się na pracach związanych z emeryturami pomostowymi i stażowymi, w których znaczący udział ma również Federacja ZZPAiT PKP. Poinformował o działaniach podjętych przez OPZZ mających na celu wsparcie Federacji w walce o zakończenie dramatycznej sytuacji w spółce PKP TELKOL. Zwrócił się również z apelem o wsparcie inicjatywy OPZZ dotyczącej tzw. renty wdowiej. Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Zjazdu był wybór przewodniczącego Federacji. Delegaci powierzyli ponownie tę funkcję Januszowi Stefańczykowi. Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Zbigniew Chojnacki. Jacek Kowalczyk Przekaźnik

Czytaj więcej