Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka gospodarcza

10 listopada 2023

Przyszłość zarządzania gospodarczego w UE wciąż niepewna

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zorganizowała spotkane z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich w organach UE w sprawie stanu prac nad reformą zarządzania gospodarczego w UE. Obecne zasady zarządzania gospodarczego UE, które służącą ujednoliceniu i monitorowaniu polityk gospodarczych państw członkowskich wymagają zmiany ponieważ uznano, że kryteria oceny gospodarczej i fiskalnej państw, które stosuje Komisja Europejska nie są adekwatne do aktualnych wyzwań gospodarczych. Komisja Europejska pracuje zatem nad ustaleniem kształtu nowych zasad oceniających m.in. stabilność i równowagę ekonomiczną państw. To istotny temat ponieważ zasady te wpływają na możliwość i zakres finansowania działań ze środków publicznych, w tym z budżetu państwa. Na podstawie zasad zarządzania gospodarczego Komisja Europejska ocenia np. inicjatywy państw pod kątem ich wpływu na stan finansów publicznych czy kondycję fiskalną państw, w tym poziom ich zadłużenia, który - jeśli przekroczy określoną wartość - stanowi podstawę do np. uruchomienia tzw. procedury nadmiernego deficytu. Obecnie kryteria te to m.in. pułap deficytu finansów publicznych (poniżej 3% PKB) i długu publicznego (poniżej 60% PKB) - Traktat o funkcjonowaniu UE. Objęcie procedurą nadmiernego deficytu oznacza dla państwa konieczność redukcji zadłużenia w tempie określonym przez Komisję do poziomu wyznaczonego w zasadach zarządzania gospodarczego UE. Przypomnijmy, że Polska była objęta tą procedurą od 2009 do 2015 r., co wpłynęło na drastyczne pogorszenie się nakładów na finansowanie usług publicznych, w tym wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. W ostatnich latach zasady zarządzania gospodarczego były zawieszone z uwagi najpierw na pandemię COVID-19 a następnie kryzys energetyczny i migracyjny w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę. Komisja Europejska zdecydowała o odwieszeniu zasad i powrocie do stosowania reguł fiskalnych już od 2024 r. Brak reformy zarządzania gospodarczego UE i wprowadzenia nowych reguł oznaczałoby w praktyce ocenę kondycji fiskalnej państw w oparciu o obowiązujący Pakt Stabilności i Wzrostu a w konsekwencji ryzyko nałożenia na wiele państw członkowskich UE, w tym Polskę, procedury nadmiernego deficytu. Byłoby to szkodliwe dla kondycji gospodarczej i społecznej tych państw, które nadal borykają się z konsekwencjami ww. kryzysów ale też wysokiej inflacji oraz wyzwaniami związanymi z koniecznością poniesienia znaczących wydatków na inwestycje na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zbrojeniowe. Z punktu widzenia związków zawodowych istotna jest przestrzeń fiskalna na inwestycje społeczne, w tym na usługi publiczne i godziwe wynagradzanie pracowników oraz wsparcie ich w adaptacji do transformacji klimatyczną i cyfrową. Ochrona inwestycji społecznych w zarządzaniu gospodarczym UE jest głównym postulatem europejskich związków zawodowych. Starają się one wpływać na proces wypracowywania ostatecznego kształtu reformy tak, by zasady uwzględniały potrzeby społeczne, w tym obowiązek realizacji przez państwa Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Trudno obecnie oszacować jak szybko dojdzie na poziomie UE do porozumienia odnośnie do reformy. Prace przebiegają powoli, do propozycji zmiany zgłoszono ponad 1500 poprawek, zbliża się koniec kadencji Parlamentu Europejskiego i wybory a także zmiana przewodnictwa w UE z hiszpańskiej na belgijską. EKZZ chce, aby decyzje w tym zakresie nie były podejmowane w pośpiechu zatem postuluje o wydłużenie o rok zawieszenia obowiązywania obecnych reguł fiskalnych celem wykorzystania tego czasu na pogłębiony dialog prowadzący do odpowiedzialnych społecznie decyzji w obszarze zarządzania gospodarczego w UE. Na spotkaniu OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. (KP)

Czytaj więcej

10 listopada 2023

Temat zamówień publicznych wraca na forum RDS

W ramach Rady Dialogu Społecznego prace rozpoczął Podzespół ds. zamówień publicznych. Tematyka rynku zamówień publicznych funkcjonowała na forum Rady Dialogu Społecznego przez kilka lat z powodzeniem, postulaty wspólnie wypracowywane przez partnerów społecznych przekładały się na treść kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych. Podzespół wymienił opinie na temat obszarów tematycznych wymagających podjęcia dialogu oraz ustalił przygotowanie harmonogramu prac. OPZZ będzie w ramach prac Podzespołu koncentrował się na działaniu na rzecz podniesienia jakości realizacji zamówień publicznych, w tym lepszego wykorzystania środków publicznych na rzecz osiągnięcia celów społecznych. Fundamentalna będzie dla nas kwestia jakości zatrudnienia przy realizacji zamówień publicznych oraz promowania za pomocą systemu zamówień publicznych wykonawców prowadzących dialog społeczny. W pracach Podzespołu OPZZ reprezentuje Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. (KP)

Czytaj więcej

09 listopada 2023

Międzyresortowa debata dotycząca ubóstwa

Rozwoju i Technologii zorganizowało dyskusję przedstawicieli ministerstw, w tym Rodziny i Polityki Społecznej oraz Finansów i partnerów społecznych na temat skali ubóstwa w Polsce. Spotkanie zrealizowano w ramach prac Zespołu ds. Semestru Europejskiego. Dane dotyczące skali ubóstwa w Polsce w ostatnich latach przedstawili Główny Urząd Statystyczny oraz organizacja pozarządowa EAPN Polska. Z danych wynika, że obserwujemy pewną stagnację procesu zmniejszania się skali ubóstwa w Polsce, podobna – dość znacząca liczba osób doświadcza różnie definiowanego ubóstwa. Zróżnicowana sytuacja w tym zakresie występuje wśród osób ze względu na ich wiek, dzietność, niepełnosprawność. Szczególnie problematyczna sytuacja bytowa widoczna jest wśród rodzin wielodzietnych, osób samodzielnie sprawujących opiekę na dzieckiem oraz osób z niepełnosprawnościami. W powiązaniu z informacjami dotyczącymi wsparcia publicznego dedykowanego poszczególnym grupom celem przeciwdziałania ubóstwu, można wyciągnąć wniosek o utrzymującej się nieefektywności tego wsparcia. Wynika to zarówno z niespójności polityki państwa w obszarze polityki społecznej jak i wysokości świadczeń wspierających, przez które sytuacja osób doświadczających ubóstwa nie poprawia się. Podczas dyskusji OPZZ przypomniało swoje postulaty dotyczące zwiększenia wysokości progów uprawiających do wsparcia publicznego oraz kwot świadczeń socjalnych i dodatków a także podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto zwróciliśmy uwagę na utrzymujące się zjawisko biednych pracujących, które świadczy o tym, że posiadanie pracy nie chroni przed biedą. Dlatego istotna jest polityka wynagradzania pracowników, w tym adekwatna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę tak, by spełniało ono kryterium płacy godziwej. OPZZ wskazało również na potrzebę znaczącego zwiększenia wynagrodzeń pracowników usług publicznych, w tym pracowników socjalnych. OPZZ reprezentowały Katarzyna Duda oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. (KP)

Czytaj więcej

20 października 2023

Oczekujemy kontroli importu wyrobów gumowych

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego - na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - przyjęła stanowisko, w którym domaga się od rządu kontroli importu wyrobów gumowych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Problem braku kontroli importu przez Polskę został zgłoszony przez Andrzeja Sarneckiego, przewodniczącego NZZ Pracowników BZPG "Stomil" S.A. Treść stanowiska publikujemy poniżej. Stanowisko  strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie podjęcia przez właściwe organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych Na podstawie art. 30a w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zwraca uwagę, że zaniechanie przez uprawnione organy państwa kontroli importu wyrobów gumowych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej stanowi poważne zagrożenie dla kondycji ekonomicznej producentów branży gumowej prowadzących działalność w Polsce i kilkuset tysięcy zatrudnionych przez nich pracowników. Zaniechanie kontroli importu wyrobów gumowych skutkuje umożliwieniem wprowadzania na rynek krajowy, a tym samym za pośrednictwem Polski na rynek europejski, wyrobów posiadających oznakowanie zgodne z wymaganiami dla danej grupy produktów, lecz nie spełniających tych wymagań, w tym: wymagań dotyczących węży hydraulicznych w zakresie wymiarów, ścieralności i wytrzymałości (pulsacji) m.in. normy EN 853 i EN 857; wymagań dotyczących trudnopalności wyrobów gumowych; atestów wyrobów do kontaktu z substancjami spożywczymi; atestów olejoodporności płyt gumowych; dotyczących charakterystyki użytych surowców (stosowanie surowców niezgodnych z unijną dyrektywą REACH). W związku z powyższym Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy wskazuje, że właściwe organy państwa, wydające zgodę na wprowadzanie na rynek polski oraz dopuszczające do obrotu na tym rynku wyroby gumowe pochodzące spoza Unii Europejskiej, powinny weryfikować, czy deklaracje importera oraz oznaczenia wyrobów odpowiadają prawdzie. Bazowanie tylko na deklaracji importera o spełnianiu wymagań norm dla tych wyrobów oraz na odpowiednim oznakowaniu jest dalece niewystarczające. Umożliwia bowiem importerom nierówną i nieuczciwą konkurencję na rynku krajowym oraz unijnym, jednocześnie przyczyniając się do uszczuplenia wpływów celnych i podatkowych budżetu państwa.  Oprócz bezpośrednich skutków ekonomicznych dla przedsiębiorstw i budżetu państwa, brak kontroli importu wyrobów gumowych prowadzi do wielu innych negatywnych zjawisk, takich jak: a) napływ do Polski produktów spełniających definicję odpadu; b) pogorszenie stanu zdrowotnego konsumentów i pracowników w Polsce i Unii Europejskiej, w związku ze zastosowaniem surowców niebezpiecznych dla zdrowia, w tym kancerogennych; c) zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wykorzystaniem produktów niespełniających norm jakościowych, grożących podwyższoną wypadkowością; d) wzrost zanieczyszczenia środowiska, w związku z przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych. Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej zauważa, że bez zdecydowanej reakcji organów państwa przedsiębiorstwa branży gumowej podzielą los wielu innych zakładów, które zakończyły działalność w wyniku nieskutecznych działań ze strony organów państwa odpowiedzialnych za kontrolę towarów wprowadzanych i podlegających obrotowi na rynku krajowym i unijnym. Podkreślenia wymaga, że oczekiwane przez Zespół podjęcie przez właściwe organy państwa skutecznych działań kontrolnych nie ma na celu ograniczenia konkurencji na rynku i nie jest wymierzone przeciwko importerom wyrobów gumowych lecz zmierza do przywrócenia transparentnej, prowadzonej na równych i uczciwych warunkach gry rynkowej, jak również zapewnienia pracy kilkuset tysiącom pracowników i właściwego poziomu dochodów do budżetu państwa. W związku z powyższym strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy zwraca się do strony rządowej z wnioskiem o podjęcie skutecznych działań ochronnych przez: Krajową Administrację Skarbową (Departament Ceł), sprawującą nadzór nad organami celnymi w zakresie jednolitości stosowania przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego oraz prowadzącą działania z zakresu ułatwienia obrotu towarowego oraz ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; Inspekcję Ochrony Środowiska, sprawującą nadzór nad obrotem produktami spełniającymi kryteria odpadów oraz substancjami szkodliwymi dla środowiska; Państwową Inspekcję Handlową, powołaną do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa; Państwową Inspekcję Sanitarną, realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, realizujący zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, sprawujące nadzór nad obrotem produktami spełniającymi kryteria odpadów oraz substancjami szkodliwymi dla środowiska; Ministerstwo Zdrowia, realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego. § 2 Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej

25 września 2023

Opinia OPZZ: projekt ustawy okołobudżetowej

W ślad za opinią do projektu ustawy budżetowej na rok 2024, OPZZ przekazało ministrowi finansów  uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Tzw. ustawa okołobudżetowa jest ściśle powiązana z projektem budżetu na kolejny rok. Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej Po pierwsze, OPZZ w opinii negatywnie ocenił proponowany w projekcie wzrost wynagrodzeń prokuratorów i sędziów oraz osób, których wynagrodzenia są powiązane z poziomem płac tych osób (12,3%). Wskazaliśmy i uzasadniliśmy postulat OPZZ, aby pracownicy sektora publicznego otrzymali jeszcze w tym roku podwyżkę wynagrodzeń o co najmniej 20% a w kolejnym roku wzrost ich wynagrodzeń wyniósł co najmniej 24%. Po drugie, krytycznie odnieśliśmy się do planowanego limitu wysokości środków, które ma otrzymać Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w 2024 r. z tytułu wpływów z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z właściwą ustawą do Funduszu ma wpływać 25% przychodów za aukcji, jednak projekt ustawy okołobudżetowej ogranicza tą wysokość kwotowo do 2 265,31 mln zł – reszta ma trafić do budżetu państwa. Z uwagi na to, że z Funduszu jest realizowane wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych OPZZ podkreślił konieczność ponownej analizy ww. ograniczenia. Wskazywaliśmy na potrzebę zwiększenia funduszy na wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych w związku z utrzymującą się trudną sytuacją sektora energochłonnego. Dodatkowo wnioskowaliśmy o przedstawianie corocznie stronie społecznej wyczerpującej informacji o celach, na jakie wydawane są środki pozyskiwane ze sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych w drodze aukcji. Po trzecie, pozytywnie oceniliśmy realizację wieloletniego postulatu OPZZ o pełnym odmrożeniu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Postulowaliśmy przy tym o konsekwentne odmrożenie funduszu dla wszystkich grup zawodowych oraz podjęcie działań na rzecz zapobiegnięcia w przyszłości ponownemu mrożeniu wysokości odpisu, próbie zmniejszenia roli zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także podjęcie działań na rzecz zadośćuczynieniu szkodom powstałym w wyniku zamrożenia funduszu.

Czytaj więcej

25 września 2023

OPZZ odpowiada na konsultacje Banku Światowego

OPZZ spotkało się z przedstawicielami Banku Światowego w sprawie dokumentu Rady Ministrów pn. Polityka Zakupowa Państwa i poprawy funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych było jedyną organizacją związkową, która uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym profesjonalizacji zamówień publicznych, wdrożenia zrównoważonych aspektów w zamówieniach publicznych oraz rozwoju potencjału małych i średnich przedsiębiorstw do realizacji zamówień w sposób zrównoważony. Celem działań Banku Światowego jest wsparcie Ministerstwa Technologii i Rozwoju w działaniach na rzecz zwiększenia roli środowiskowych aspektów w zamówieniach publicznych. OPZZ przedstawiło informacje na temat praktycznego wymiaru funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych, w tym z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych. Przypomnieliśmy rolę organizacji we wprowadzaniu zmian prawa, które wzmacniają przestrzeganie praw pracowniczych w zamówieniach publicznych oraz wyzwania związane egzekwowaniem wymogów społecznych w obszarze zamówień publicznych. Podkreśliliśmy wagę aspektów środowiskowych przy realizacji zamówień publicznych dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. Dyskutowaliśmy o barierach powodujących, że nadal kryterium najniższej ceny stanowi kluczową rolę w wyborze oferty w przetargach. Wskazywaliśmy na niezbędne zmiany w obszarze działania państwa i instytucji publicznych, które powinny zacząć traktować system zamówień publicznych jako narzędzie prowadzenia polityki korzystnej społecznie i środowiskowo poprzez premiowanie wykonawców posiadających wysokie standardy w tym zakresie. Instytucje publiczne powinny być wzorem dla sektora prywatnego w zakresie standardów społecznych i środowiskowych, co wymaga zmiany obecnych praktyk. Wskazaliśmy na konieczność szybkiego wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych w UE, która podkreśla konieczność przestrzegania praw pracowniczych i prawa do rokowań zbiorowych w ramach zamówień publicznych. OPZZ na spotkaniu reprezentowali: Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani oraz Katarzyna Pietrzak, ekspert z Wydziału Polityki Gospodarczej, OPZZ. (KP)

Czytaj więcej

25 sierpnia 2023

Czas na Wasze postulaty do budżetu na rok 2024

Do Rady Dialogu Społecznego wpłynął 25 sierpnia 2023 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Wraz z projektem RDS otrzymał również projekt ustawy służący realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 o numerze w wykazie prac legislacyjnych UD487 (tzw. okołobudżetówka). Rozpoczęła się zatem procedura wynikająca z art. 18 ustawy o RDS dotycząca prac nad projektem ustawy budżetowej. Zgodnie z zapisem ustawy, strony pracowników i strony pracodawców Rady zajmują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później niż w 10 dniu roboczym następującym po dniu, w którym otrzymały projekt. W przypadku, gdy w tym terminie strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy. Gdy i strony nie porozumieją się odnośnie do wspólnego stanowiska w sprawie projektu, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie, może przedstawić opinię do ustawy budżetowej, w terminie kolejnych 3 dni roboczych. Projekty ustaw są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, w tym pracowników w kolejnym roku. Rozstrzygają bowiem o nakładach publicznych na usługi publiczne oraz wydatkach państwa na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szeroko pojętym sektorze finansów publicznych. Decydują przez to również o kierunkach polityki państwa a przez to jego rozwoju. Z projektami ustaw można zapoznać się poniżej. Z uwagi na ich objętość umieszczamy linki do nich: https://www.myqnapcloud.com/share/6976h5174l6p701q1w6ux0y8_543e4ii536372p790w59v99449d50543#/home https://legislacja.gov.pl/projekt/12376009 Jeśli chcecie podzielić się uwagami, opiniami i postulatami w sprawie projektów, kierujcie je do OPZZ na adres: kusiak@opzz.org.pl. (KP)

Czytaj więcej

24 sierpnia 2023

Presja na wzrost płac w budżetówce przynosi efekty ale to nie koniec dialogu w tej sprawie

Premier poinformował o przyjęciu przez rząd projektu budżetu państwa na rok 2024. Trafi on zapewne wkrótce do Rady Dialogu Społecznego i będzie przedmiotem jej obrad. Istotna informacja, którą podał Prezes Rady Ministrów, dotyczy wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wynikało z niej, że szeroko pojęta budżetówka może liczyć na podwyżkę płac na poziomie 12,3%. Gdyby tak było, oznaczałoby znaczącą zmianę stanowiska rządu, który jeszcze w lipcu mówił, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej będzie na poziomie 106,6 proc, przy inflacji prognozowanej na tym samym poziomie. Tymczasem na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje się, że: w przyszłym roku rząd przeznaczy środki na podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych, których wynagrodzenia zostaną zwiększone o 12,3 proc. Jednocześnie jednak w innym miejscu tej strony wyraźnie wskazano, że: na podwyżki tych osób dodatkowo rząd przeznaczy środki w wysokości 6,6 proc. oraz dodatkowe środki do funduszu wynagrodzeń m.in. na wyrównanie skutków wzrostu płacy minimalnej – 5,7 proc. Zapewne z połączenia tych dwóch danych wychodzi ów 12,3%, o którym na konferencji prasowej mówił premier. To znacząca różnica, ponieważ oznacza to, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w sferze budżetowej pozostaje bez zmian (106,6 proc). Oznacza to również, że nie wszyscy pracownicy budżetówki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia o 12,3%. Decyzja rządu o przeznaczeniu dodatkowych środków na fundusz wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w 2024 r. pokazuje jednak wyraźnie, że presja związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych w sprawie podwyżek dla pracowników sektora publicznego ma sens i przynosi rezultaty. Jednocześnie decyzja rządu nie oznacza, że pracownicy budżetówki mogą być zadowoleni. Co prawda rząd przewidział dodatkowe środki na fundusz wzrostu wynagrodzeń, jednak jest to krok oczywisty wobec wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przez lata nakłady przeznaczane na wynagrodzenia w sferze budżetowej i wzrost płacy minimalnej spowodowały, że płace w sferze budżetowej uległy spłaszczeniu. Duża część środków budżetowych służyła bowiem zaktualizowaniu płac pracowników otrzymujących płacę minimalną do ustawowego poziomu. Pamiętajmy także, że podtrzymanie decyzji w sprawie wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. oznacza, że sytuacja pracowników sfery budżetowej nie poprawi się znacząco, przy prognozowanej inflacji na poziomie 106,6 proc. Aktualny pozostaje zatem postulat OPZZ, aby w sferze finansów publicznych wzrosły o 20% w 2023 r. i 24% w 2024 roku. Warto przypomnieć, że w latach 2021-2023 inflacja wyniosła blisko 35%. W tym okresie, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej raz był zamrożony, później jego wysokość wyniosła 107,8% a w trzecim roku zwiększono o 4,4% fundusz wynagrodzeń, w wyniku czego podwyżkę wynagrodzeń otrzymała ograniczona liczba pracowników. Realne płace w sferze budżetowej obniżyły się w zeszłym roku o 5,3%. OPZZ będzie zatem w dalszym ciągu upominał się o szybszy wzrost płac w sferze budżetowej, m.in. w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego nad projektem ustawy budżetowej. (KP)

Czytaj więcej

24 sierpnia 2023

Co dalej z kondycją sektora stalowego?

W ostatnim czasie kondycja sektora stalowego pogorszyła się. Producenci stali odnotowują gorsze wyniki finansowe i w coraz większym stopniu obawiają się o dalszy los przedsiębiorstw. Sektor stalowy daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracownikom, a jego rola dla przemysłu i gospodarki jest newralgiczna. Obniżenie popytu na stal wynika zarówno z kryzysu na rynku światowym, który jest m.in. następstwem zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę, jak i zmniejszonego zapotrzebowania na ten produkt ze strony rynku krajowego. Europejska stal jest także od lat zastępowana importowanym produktem z państw trzecich. Dodatkowo w ostatnim czasie unijny rynek został otwarty na stal produkowaną w Ukrainie w wyniku zawieszenia środków ochrony handlu przez Unię Europejską. W rezultacie, ukraińska stal nie tylko wykorzystywana jest przez państwa unijne ale także na rynku krajowym. Udział ukraińskiej stali w krajowym rynku może spowodować zmniejszenie partycypacji w nim rodzimych producentów stali z uwagi na niższe ceny importowanych produktów stalowych. Na ryzyka z tym związane dla krajowych producentów stali zwrócił uwagę Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY, Artur Wilkoń. Obecna na polskim rynku liczba stali z państw trzecich, w tym z Ukrainy, wpływa bowiem negatywnie na konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw, ich sytuację ekonomiczną a w konsekwencji stwarza ryzyko dla zatrudnienia w tym sektorze. Biorąc to pod uwagę, wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, zwróciła się do ministra rozwoju i technologii, Waldemara Budy o analizę sytuacji na rynku stalowym oraz podjęcie działań mających na celu wsparcie rodzimych producentów stali oraz ochronę ich konkurencyjności. Pismo ws. sektora stalowego TUTAJ (KP)

Czytaj więcej

11 sierpnia 2023

EKZZ ostrzega: mniej strażaków – więcej pracy

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) sygnalizuje rosnący problem. Mimo, iż mamy kryzys klimatyczny i rosnące z roku na rok liczby interwencji, liczba strażaków zawodowych w Europie maleje. Pogłębić ten spadek może planowany przez Komisję Europejską powrót polityki zaciskania pasa. Maciej Zaboronek – Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Liczba strażaków zawodowych w latach 2021-2022 w Unii Europejskiej spadła o 1,5%, przy czym w niektórych krajach spadki były dużo większe: 30% na Słowacji, ponad 20% w Portugalii i Bułgarii czy 12% we Francji (dane Eurostat). EKZZ zwraca uwagę, że ma to miejsce w sytuacji, kiedy służby takie jak straż pożarna są szczególnie potrzebne w związku ze zmieniającym się klimatem i licznymi zjawiskami pogodowymi przez to powodowanymi. EKZZ zauważa, że cięcia są spowodowane oszczędnościami, które będą znacznie zwiększone jeśli Komisja Europejska przywróci zniesiony w związku z epidemią COVID19 system polegający m.in. na zmniejszaniu wydatków budżetowych przez państwa, których dług przekracza 60% PKB, lub deficyt budżetu w danym roku przekracza 3% PKB. W takiej sytuacji jest większość państw UE. Tymczasem to niewątpliwie uderzy w pracowników sfery budżetowej państw członkowskich. EKZZ szacuje, że za pieniądze, których po przyjęciu reguł oszczędnościowych państwa nie będą mogły wydać, można by utrzymać ok. miliona pracowników potrzebnych w UE, w tym strażaków. Do sytuacji odniósł się Jan Willem Goudriaan – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Związków Służb Publicznych: „Lipiec był najgorętszym dotąd miesiącem na świecie odkąd prowadzi się pomiary, a pożary lasów i powodzie dotknęły wiele państw członkowskich, w związku z czym wzrosło zagrożenie i obciążenie pracą strażaków i innych pracowników służb ratunkowych. Wszelkie działania muszą obejmować inwestycje w środki adaptacji do zmian klimatu, takie jak gospodarka leśna. Jest to najlepszy środek zapobiegawczy przeciwko pożarom, ale jak pokazują przykłady Grecji i innych krajów, narzucone przez UE środki oszczędnościowe ograniczyły fundusze i wręcz zwiększyły problemy dla naszych społeczności. Sprzeciwiamy się wszelkim nowym środkom oszczędnościowym. W pierwszej kolejności Komisja powinna zająć się ogromnymi nierównościami majątkowymi.” W podobnym tonie wypowiada się sekretarz generalna EKZZ - Ester Lynch: "Zmniejszenie liczby strażaków w środku kryzysu klimatycznego to przepis na katastrofę. Zwiększone ryzyko pożarów, spowodowane zmianami klimatycznymi, było jasne dla wszystkich tego lata i musimy zapewnić naszym służbom pożarniczym zasoby i pracowników, których potrzebują, aby wykonywać swoją ratującą życie pracę. Wszystkie kraje powinny inwestować w swoje służby przeciwpożarowe i inne służby publiczne, aby sprostać zwiększonemu obciążeniu, jakie zostanie na nie nałożone przez zmiany klimatyczne. Ale z danych EKZZ jasno wynika, że inwestycje są już niewystarczające i obawiam się, że może dojść do dalszych cięć, jeśli UE ponownie wprowadzi w przyszłym roku zasady oszczędnościowe. Oznaczałoby to, że większość państw członkowskich musiałaby dokonać cięć w czasie, gdy UE prosi je o zwiększenie inwestycji w walkę ze zmianami klimatycznymi. Wzywamy Komisję Europejską do zaprzestania „Austerity 2.0” i zbudowania gospodarki, która będzie działać na rzecz ludzi i planety.” W Polsce, wg Eurostatu, liczba zatrudnionych jako strażacy zawodowi wzrosła w latach 2021 - 2022 o ok. 1%. Z drugiej strony zeszły rok był też dla Państwowej Straży Pożarnej rekordowy jeśli chodzi o liczbę interwencji, która wyniosła ponad 600 tysięcy i była największa w całym okresie III RP. Jak pokazują dane NIK, w latach 2005-2019 liczba ratowników zatrudnionych w PSP wzrosła o 3%, natomiast liczba interwencji, w których brali udział aż o 29%.

Czytaj więcej