Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka gospodarcza

08 czerwca 2022

Coraz bliżej adekwatnych płac minimalnych w UE!

Europa jest o krok bliżej do zapewnienia bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń. Osiągnięto bowiem wstępne porozumienie podczas rozmów trójstronnych (między negocjatorami z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej) w sprawie treści dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych. Celem dyrektywy jest zapewnienie godnego standardu życia pracownikom w UE. Porozumienie osiągnięte w rozmowach trójstronnych będzie musiało zostać potwierdzone przez Radę i Parlament Europejski. W najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie EPSCO - krajowych ministrów zatrudnienia oraz posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego. Będą to ważne wydarzenia, które będą mogły mieć wpływ na treść dyrektywy. "Po raz pierwszy ramy UE przyczynią się bezpośrednio do zapewnienia ludziom sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę. To ważna wiadomość pokazująca, że Parlament Europejski to nie tylko słowa, ale także działania, abyśmy mogli udowodnić, że filar praw socjalnych jest rzeczywistością” – powiedział Dragoș Pîslaru, przewodniczący Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Dodał, że jest to „ważny moment dla wszystkich pracowników w UE”. Ważne jest teraz, aby ministrowie krajowi i eurodeputowani z tę dyrektywę, aby ludzie pracujący jak najszybciej odczuli korzyści z niej wynikające. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ludzie pracy potrzebują uczciwej podwyżki płacy minimalnej. Zastępca Sekretarza Generalnego ETUC Esther Lynch zauważyła: „Pracownicy w Europie zasługują na godziwą płacę, która zapewnia przynajmniej przyzwoity poziom życia i reprezentację związkową. Dzisiejsze porozumienie może zmienić zasady gry dla milionów ludzi pracy zmagających się z kryzysem kosztów utrzymania. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta i właściwie wdrożona, ustawowe płace minimalne będą nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale także będą chronić i promować układy zbiorowe pracy jako najlepsze rozwiązanie dla sprawiedliwych płac w Europie. Przyjęte i właściwie stosowane zapisy dyrektywy postawiłoby Europę socjalną z powrotem na właściwym torze po dekadzie oszczędności, zapewniając, że gospodarka UE opiera się na godziwych wynagrodzeniach i prawach pracowniczych, a nie na ubóstwie i niepewności.”. Łącznie 21 w 27 krajach ma ustawową płacę minimalną, podczas gdy w pozostałych sześciu poziomy płac są ustalane w drodze rokowań zbiorowych, co powoduje, że miesięczne stawki minimalne są bardzo zróżnicowane w całej UE, od 332 euro w Bułgarii do 2202 euro w Luksemburgu. Płaca minimalna dotyczy około 24 milionów pracowników w UE. (oprac. KP)

Czytaj więcej

07 czerwca 2022

Opinia OPZZ o zniesieniu obowiązku informowania RDS o wykonaniu ustawy budżetowej

OPZZ w piśmie do Sebastiana Skuzy, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, negatywnie zaopiniował art. 22 projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Mówi on o uchylenia art. 20. ustawy z dnia 21 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego stanowiącego o przedstawianiu RDS przez Ministra Finansów informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze do dnia 10 września każdego roku. Biuro Prasowe OPZZ Zmiana ta łączy się ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych i jest konsekwencją zniesienia generalnego obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze przez Ministra Finansów. OPZZ uważa, że prezentowanie na stronie internetowej MF danych o wykonaniu ustawy budżetowej nie może stanowić wystarczającej przesłanki do automatycznego zniesienia obowiązku przedkładania RDS informacji na temat wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze. Część danych, które otrzymuje RDS, sposób ich prezentacji oraz forma nie pokrywają się z danymi publikowanymi na stronie internetowej MF. Przyjęcie proponowanego przepisu utrudni RDS sprawowanie społecznej kontroli nad dochodami i wydatkami planu finansowego państwa oraz podejmowanie decyzji w sprawach leżących w kompetencjach RDS, a także zmniejszy transparentność finansów publicznych.

Czytaj więcej

23 maja 2022

Pakiet wiosenny KE i Zalecenia dla Polski

Komisja Europejska opublikowała dziś tzw. Pakiet wiosenny, czyli zestaw dokumentów zawierający m.in. ocenę sytuacji gospodarczej i fiskalnej w państwach członkowskich UE, zalecenia Komisji skierowane do państw dotyczące ich dalszej polityki oraz wytyczne w obszarze zatrudnienia. Pakiet wiosenny Komisji Europejskiej na rok 2022 przedstawia państwom członkowskim wskazówki do działania, dwa lata po rozpoczęciu pandemii COVID-19 i w samym środku trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Pakiet jest istotny z punktu widzenia krajowej polityki budżetowej i społecznej (m.in. rynku pracy). Powiązanie Semestru europejskiego, Instrumentu Wspierania Odbudowy i Odporności oraz REPowerEU Komisja potwierdziła po raz kolejny, że Semestr europejski i Instrument Wspierania Odbudowy i Odporności (RRF, warunkiem otrzymania z niego środków jest akceptacja Krajowego Planu Odbudowy, KPO) - stanowią centralny element Programy NextGenerationEU – i zapewniają solidne ramy dla zapewnienia skutecznej koordynacji polityki i sprostania obecnym wyzwaniom. Fundusz na rzecz odbudowy i odporności będzie w najbliższych latach nadal napędzał programy reform i inwestycji państw członkowskich. Jest to główne narzędzie przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz wzmocnienia odporności państw członkowskich, w tym poprzez wdrożenie krajowych i transgranicznych środków zgodnie z Programem REPowerEU. REPowerEU ma na celu szybkie zmniejszenie naszej zależności od rosyjskich paliw kopalnych poprzez przyspieszenie czystej transformacji i połączenie sił w celu osiągnięcia bardziej odpornego systemu energetycznego i prawdziwej Unii Energetycznej. Wskazówki dla państw członkowskich UE dotyczące polityki fiskalnej: Komisja uważa, że spełnione są warunki do utrzymania ogólnej klauzuli korekcyjnej paktu stabilności i wzrostu w 2023 r. oraz do jej dezaktywacji od 2024 r. Pierwotnie klauzula miała być dezaktywowana w 2022 r. Zwiększona niepewność i poważne ryzyko pogorszenia perspektyw gospodarczych w związku z wojną na Ukrainie, bezprecedensowym wzrostem cen energii i utrzymującymi się zakłóceniami w łańcuchu dostaw uzasadniają przedłużenie ogólnej klauzuli korekcyjnej do 2023 r. Dalsze stosowanie ogólnej klauzuli korekcyjnej w 2023 r. zapewni krajowej polityce budżetowej możliwość szybkiego reagowania w razie potrzeby, a jednocześnie zapewni płynne przejście od szeroko zakrojonego wsparcia dla gospodarki w okresie pandemii do coraz większego nacisku na środki tymczasowe i ukierunkowane oraz ostrożność budżetową wymaganą do zapewnienia stabilności w perspektywie średnioterminowej. Komisja przedstawi wytyczne dotyczące ewentualnych zmian w ramach zarządzania gospodarczego po przerwie letniej i odpowiednio wcześnie przed rokiem 2023. Pandemia w dalszym ciągu wywiera nadzwyczajny wpływ makroekonomiczny i fiskalny, który w połączeniu z obecną sytuacją geopolityczną stwarza wyjątkową niepewność, również w odniesieniu do opracowywania szczegółowej ścieżki polityki fiskalnej. Komisja nie proponuje zatem wszczęcia nowych procedur nadmiernego deficytu. To ważne stwierdzenie w kontekście m.in. Polski. Komisja przeanalizowała bowiem sprawozdania państw pod kątem kryteriów dotyczących deficytu i długu publicznego. W przypadku wszystkich tych państw członkowskich z wyjątkiem Finlandii stwierdzono spełnienie przez nie kryterium deficytu. W przypadku Litwy, Estonii i Polski sprawozdanie zostało przygotowane ze względu na planowany na 2022 r. deficyt przekraczający określoną w Traktacie wartość referencyjną wynoszącą 3% PKB, podczas gdy w pozostałych państwach członkowskich deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 r. przekroczy 3% PKB. Komisja dokona jesienią 2022 r. ponownej oceny sytuacji budżetowej państw członkowskich. Wiosną 2023 r. Komisja oceni zasadność wnioskowania o otwarcie procedur nadmiernego deficytu na podstawie danych dotyczących wyniku za 2022 r., w szczególności biorąc pod uwagę zgodność z zaleceniami budżetowymi dla poszczególnych krajów. Szczególny charakter szoku makroekonomicznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę, jak również jego długoterminowe implikacje dla potrzeb UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wymagają starannego opracowania polityki fiskalnej w 2023 r. Polityka fiskalna powinna zwiększyć inwestycje publiczne na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz bezpieczeństwa energetycznego. Pełna i terminowa realizacja programów reform strukturalnych jest kluczem do osiągnięcia wyższych poziomów inwestycji. Polityka fiskalna w 2023 r. powinna być ostrożna, poprzez kontrolowanie wzrostu bieżących wydatków pierwotnych finansowanych ze środków krajowych, przy jednoczesnym umożliwieniu działania automatycznych stabilizatorów i zapewnieniu tymczasowych i ukierunkowanych środków w celu złagodzenia skutków kryzysu energetycznego i zapewnienia pomocy humanitarnej dla osób uciekających przed inwazją Rosji na Ukrainę. Ponadto plany budżetowe państw członkowskich na przyszły rok powinny opierać się na ostrożnych średniookresowych ścieżkach dostosowania, odzwierciedlających wyzwania związane ze stabilnością budżetową w związku z wysokim poziomem zadłużenia w stosunku do PKB, który dodatkowo wzrósł z powodu pandemii. Ponadto polityka fiskalna powinna być gotowa do dostosowania bieżących wydatków do zmieniającej się sytuacji. Zalecenia: Zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte w kontekście semestru europejskiego stanowią ważne wytyczne dla polityki podejmowanej przez państwa członkowskie, również w obszarze inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. W tym roku, generalnie obejmują one zalecenia dotyczące zmniejszenia zależności od paliw kopalnych poprzez reformy i inwestycje, zgodnie z priorytetami REPowerEU i Europejskiego Zielonego Ładu. Zaleca się Polsce podjęcie w latach 2022 i 2023 działań mających na celu: W 2023 r. zapewnić, aby wzrost wydatków bieżących finansowanych ze środków krajowych był zgodny z ogólnym neutralnym kursem polityki, z uwzględnieniem kontynuacji tymczasowego i ukierunkowanego wsparcia dla gospodarstw domowych i firm najbardziej narażonych na skutki wzrostu cen energii oraz dla osób uciekających z Ukrainy. Gotowość do dostosowania wydatków bieżących do zmieniającej się sytuacji. Rozszerzenie inwestycji publicznych na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji oraz bezpieczeństwa energetycznego, w tym poprzez wykorzystanie środków z RRF, RePowerEU i innych funduszy UE. W okresie po 2023 r. prowadzenie polityki fiskalnej mającej na celu osiągnięcie ostrożnej średniookresowej sytuacji budżetowej. Zwiększenie efektywności wydatków publicznych, w tym poprzez kontynuowanie reformy procesu budżetowego. Zapewnienie adekwatności przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego poprzez podjęcie środków mających na celu podniesienie rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę oraz poprzez zreformowanie preferencyjnych systemów emerytalnych. Szybkie zakończenie negocjacji z Komisją w sprawie dokumentów programowych dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 w celu rozpoczęcia ich realizacji. Zwiększyć uczestnictwo w rynku pracy, w tym poprzez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej, oraz usunąć pozostałe przeszkody w podejmowaniu bardziej stałych rodzajów zatrudnienia. Promowanie wysokiej jakości edukacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza poprzez uczenie się dorosłych i poprawę umiejętności informatycznych. Lepsze ukierunkowanie świadczeń socjalnych i zapewnienie dostępu do nich osobom potrzebującym. Zwiększyć odporność, dostępność i skuteczność systemu opieki zdrowotnej, w tym poprzez zapewnienie wystarczających środków na odwrócenie piramidy opieki i przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego gospodarki, w tym poprzez wspieranie instytucji badawczych i ich bliższą współpracę z przedsiębiorstwami. Wspieranie dalszej cyfryzacji przedsiębiorstw i administracji publicznej, w tym poprzez rozwój infrastruktury. Poprawa klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez ochronę niezawisłości sądów. Zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Zmniejszenie ogólnego uzależnienia od paliw kopalnych poprzez usunięcie barier regulacyjnych, administracyjnych i infrastrukturalnych w celu przyspieszenia wydawania pozwoleń i wdrażania odnawialnych źródeł energii. Zreformowanie polityki renowacji budynków i systemów wsparcia, aby zachęcić do większej efektywności energetycznej, promować oszczędność energii i szybsze wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania oraz przyspieszone wprowadzanie pomp ciepła. Przyspieszenie zmiany środków transportu na rzecz transportu publicznego i aktywnej mobilności oraz promowanie szybszego upowszechniania się pojazdów elektrycznych za pomocą zachęt i inwestycji w infrastrukturę ładowania. Usprawnienie długo- i średnioterminowego planowania strategicznego w zakresie transformacji ekologicznej poprzez aktualizację krajowych polityk energetycznych zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i komunikatem REPowerEU w celu zapewnienia pewności przedsiębiorcom i efektywnego wykorzystania środków finansowych z myślą o przyspieszeniu inwestycji w czystą energię. Wytyczne dotyczące zatrudnienia W Pakiecie wiosennym Komisja proponuje również wytyczne - w formie decyzji Rady - dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich na rok 2022. W wytycznych tych co roku określane są wspólne priorytety dla krajowych polityk zatrudnienia i polityk społecznych, tak aby stały się one bardziej sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu. W tegorocznych Wytycznych wskazuje się, że dalsze reformy i inwestycje państw członkowskich będą miały kluczowe znaczenie dla wspierania tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, rozwijania umiejętności, płynnego przechodzenia na rynek pracy oraz rozwiązywania problemów związanych z niedoborem pracowników i niedopasowaniem umiejętności do potrzeb rynku pracy w UE. Wytyczne zawierają wskazówki, w jaki sposób kontynuować modernizację instytucji rynku pracy, kształcenia i szkolenia, a także systemów ochrony socjalnej i opieki zdrowotnej, aby uczynić je bardziej sprawiedliwymi i sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Komisja proponuje szczególny nacisk na środowisko po konferencji COVID-19, na sprawiedliwe społecznie przejście na ekologię i cyfryzację, a także na odzwierciedlenie ostatnich inicjatyw politycznych, w tym inicjatyw będących odpowiedzią na inwazję Rosji na Ukrainę, takich jak środki umożliwiające dostęp do rynku pracy osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ Komisja podtrzymuje swoje zobowiązanie do włączenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) do Semestru europejskiego. Równolegle z pakietem wiosennym Eurostat opublikował dziś "Sprawozdanie z monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE". Informacja o Pakiecie wraz z dokumentami, w całości w wersji angielskiej, jest dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3182 (KP)

Czytaj więcej

10 maja 2022

Rozmowy w RDS w sprawie wzrostu płac w 2023 r.

9 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2023. Dokonał ponadto oceny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Przyjęty przez rząd scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8%, a w 2023 roku 3,2%. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0% oraz 3,1%. Inflacja w 2022 wyniesie 9,1% a w 2023 r. 7,8%. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna ocenić WPFP 2022-2025 oraz przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku:  1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerzy społeczni ocenili m.in. zaproponowane przez rząd wskaźniki makroekonomiczne oraz wpływ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na plan finansowy państwa, wysokość deficytu, planowane wydatki i dochody. Zwrócili się ponadto do strony rządowej z wnioskiem o przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, jak również o wyjaśnienie, jaki mechanizm będzie kształtował dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r. W trakcie negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia. Rozmowy będą jednak kontynuowane w trakcie kolejnych posiedzeń. OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej