Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka gospodarcza

25 sierpnia 2022

2Krok bliżej dyrektywy o adekwatnych płac minimalnych w UE

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaakceptowała dyrektywę w sprawie odpowiednich wynagrodzeń minimalnych. To kolejny krok do uchwalenia i wejścia w życie dyrektywy, która ma zapewnić godne płace minimalne w Unii Europejskiej oraz zwiększyć zakres układów zbiorowych pracy. Dyrektywa została przyjęta w Komisji 34 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Posłanki do Paramentu Europejskiego z Polski, Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska głosowały za przyjęciem dyrektywy. Następnym krokiem jest ostateczne głosowanie w sprawie dyrektywy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego we wrześniu br. Po głosowaniu na posiedzeniu plenarnym PE nastąpi ostateczne przyjęcie dyrektywy przez Radę Unii Europejskiej. (KP)

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Ceny gazu szkodząm związkom zawodowym

Związki zawodowe są niezależne od pracodawcy i państwa oraz nie otrzymują dotacji z budżetu państwa, dlatego koszt utrzymania pomieszczeń związkowych, które znajdują się poza terenem zakładu pracy spoczywa na członkach związku zawodowego. Przy wysokich cenach gazu może to być poważny problem, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podjęło interwencję w tej sprawie. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację na europejskim rynku gazu OPZZ zwróciło się do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie przez stronę rządową dodatkowych dział osłonowych, które ochronią odbiorców prowadzących działalność społecznie użyteczną i realizujących ważne cele społeczne przed drastyczną podwyżką cen gazu. Szczególnie zagrożone wzrostem cen gazu są związki zawodowe, które zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji działalności statutowej. Co do zasady pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej. Niestety, niektóre związki zawodowe, w przypadku utrudniania przez pracodawców prowadzenia działalności związkowej, zmuszone są korzystać z pomieszczeń poza terenem zakładu pracy, poza którym znajdują się również pomieszczenia związkowe struktur krajowych, branżowych i regionalnych. Tym samym związki te są traktowane tak samo, jak odbiorcy biznesowi gazu, których obowiązuje cennik rynkowy. Koszt utrzymania takich pomieszczeń spoczywa zatem na członkach związku zawodowego. W obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy ceny gazu biją kolejne rekordy, można założyć, że koszty użytkowania i ogrzania pomieszczeń związkowych drastycznie wzrosną w kolejnych miesiącach. Nie pozostanie to bez wpływu na realizację statutowych celów organizacji związkowych. W konsekwencji, środki, które powinny zostać wydatkowane na obronę praw pracowniczych będą musiały zostać przeznaczone na wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń związkowych, co ograniczy potencjał ekonomiczny związków zawodowych i utrudni obronę praw pracowniczych. Warto zauważyć, że środki finansowe, którymi dysponują organizacje związkowe nie są wysokie. Dlatego m.in. uzasadnione jest rozszerzenie grupy odbiorców, dla których ceny podlegają urzędowej kontroli w postaci zatwierdzania taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o związki zawodowe i objęcie ich mechanizmem zamrożenia cen paliw gazowych. Już dziś z rozwiązania tego mogą korzystać niektóre kategorie odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej np. organizacje pożytku publicznego. (nq)

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Projekt rozporządzeniam w sprawie płacy minimalnej

Strona rządowa nie uwzględniła związkowych propozycji w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok 2023, które zgłosiliśmy w trakcie tegorocznych negocjacji na forum Rady Dialogu Społecznego. W projekcie rozporządzenia, który minister rodziny i polityki społecznej przekazała partnerom społecznym do zaopiniowania rząd ponownie forsuje własne propozycje. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) ocenia je negatywnie. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ OPZZ negatywnie oceniło propozycję ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023 r. w wysokości 3383 zł (minimalnej stawki godzinowej w wysokości 22,10 zł) oraz od 1 lipca 2023 r. w wysokości 3450 zł (minimalnej stawki godzinowej w wysokości 22,50 zł). W praktyce oznacza ona wzrost płacy minimalnej o 1% ponad ustawowe minimum, czego OPZZ nie może zaakceptować. Zaproponowana wysokość płacy minimalnej na rok następny została oparta o prognozowany na rok 2023 wskaźnik inflacji w wysokości 107,8%. W świetle dostępnych danych, w tym prognoz Komisji Europejskiej i Narodowego Banku Polskiego, trudno zgodzić się z tą prognozą. W 2023 roku należy oczekiwać inflacji na poziomie znacznie wyższym niż przewiduje rząd, dlatego OPZZ uznaje za konieczne dokonanie korekty prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok i wprowadzenie stosownych zmian w projekcie przedmiotowego rozporządzenia, które będą skutkować znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku. Hamowanie wzrostu płac poprzez ustalenie wysokości płacy minimalnej na poziomie niższym niż wynikający z rzeczywistego stanu gospodarki i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niewłaściwe z punktu widzenia społecznego oraz gospodarczego. Z tego powodu OPZZ negatywnie oceniło projekt rozporządzenia w tej sprawie i podtrzymało swoje oczekiwania dotyczące wzrostu płacy minimalnej w 2023 r., wyrażone we wspólnym stanowisku central związkowych z dnia 13 maja 2022 r. Przypomnijmy, że strona związkowa zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 1 stycznia 2023 r. o nie mniej niż 490 zł (do wysokości co najmniej 3500 zł) i od 1 lipca 2023 r. o nie mniej niż o 250 zł (do wysokości co najmniej 3750 zł). (nq)

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Związki nie musząm wystawiać oświadczeń!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości odliczenia od dochodu składki związkowej i sposobu dokumentowania jej wpłaty na rzecz związku zawodowego, wyjaśniamy, jakie obowiązki w tym zakresie nałożył ustawodawca na organizacje związkowe. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Dzięki podejmowanym przez OPZZ od wielu lat działaniom od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Ulgę wprowadzono w ramach prac nad „Polskim Ładem”, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Początkowo limit odliczenia podatkowego wynosił 300 zł. Ustawodawca w ww. akcie prawnym przyjął, że wysokość składek, które można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty, kwota wpłaconych składek. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli składka jest wpłacana bezpośrednio do kasy związku zawodowego (druk KP - dowód wpłaty) lub na jego konto (przelew bankowy) możliwe jest udokumentowanie przez podatnika wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego z wyszczególnieniem ww. danych i ich późniejsze odliczenie. W przypadku składek pobieranych przez pracodawcę z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, Sejm wprowadził zasadę, że dowodem wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od samego początku prac nad „Polskim Ładem” krytykowało zamiar nałożenia na organizacje związkowe obowiązku wystawiania takiego oświadczenia. Wskazywaliśmy, że w praktyce związek zawodowy dysponuje jedynie danymi o globalnej kwocie składek, która wpłynęła na konto związku zawodowego z konta pracodawcy, ale bez informacji, kto i w jakiej wysokości zapłacił składkę. Powoduje to, że organizacja związkowa nie może wystawić członkowi związku zawodowego wymaganego przepisami prawa oświadczenia. Po kilku miesiącach intensywnych rozmów z ministrem finansów udało się nam przekonać stronę rządową do zmiany stanowiska w tej kwestii. Rząd a następnie ustawodawca zaakceptowali propozycję OPZZ, aby informację o wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego, w przypadku składek pobieranych z wynagrodzenia przez pracodawcę, przekazywał pracownikowi pracodawca w formie rocznej deklaracji PIT-11. Tym samym, w wyniku interwencji OPZZ, przepis stanowiący, że do skorzystania z odliczenia podatkowego w tym zakresie konieczne jest oświadczenie organizacji związkowej został uchylony. Stosowny przepis korygujący znalazł się w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). W trakcie prac parlamentarnych udało się dodatkowo zwiększyć kwotę odpisu z 300 zł do 500 zł. W związku z nową ulgą warto także pamiętać, że: składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku; odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie będzie zatem podlegać odliczeniu; odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu; pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.); podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). (nq) 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Inflacja jednak wyższan niż przypuszczano!

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował finalny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) za lipiec br. Optymistyczny szybki szacunek inflacji GUS z ubiegłego miesiąca, wskazujący, że inflacja w lipcu br. pozostała na poziomie czerwca br. (15,5%) nie sprawdził się. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Inflacja wciąż rośnie i według ostatecznych danych wyniosła w lipcu br. 15,6% (przy wzroście cen towarów – o 16,9% i usług – o 11,7%). Lipcowy odczyt inflacji na poziomie 15,6% rok do roku to najwyższe tempo wzrostu od 24 lat. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5% (w tym usług – o 1,2% i towarów – o 0,3%). Z danych GUS wynika, że w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe były ceny w zakresie mieszkania (o 21,8%), żywności (o 15,9%), transportu (o 27,7%), restauracji i hoteli (o 16,4%) oraz rekreacji i kultury (o 11,3%). Od kilku miesięcy za wzrostem inflacji nie nadążają płace. Niedawno GUS opublikował dane, z których wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w II kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 11,8% przy inflacji w tym okresie na poziomie 13%, co oznacza spadek realnej płacy o ponad 1%. Tym samym podwyżki płac nie są w stanie zrekompensować drastycznego wzrostu cen w lipcu 2022 r. np.: opału o 132,2%, paliw o 36,8%, gazu o 44,9%, cukru o 47,6%, mąki o 38,9%, oleju i tłuszczu o 37,5%, pieczywa o  29,1%, mleka o 20,0%, mięsa o 17,2%. (nq)

Czytaj więcej

06 lipca 2022

Czy jest szansa na porozumienie?

Dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej były przedmiotem obrad partnerów społecznych w dniu 5 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Strona rządowa była reprezentowana przez Piotra Patkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Barbarę Sochę, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiciele rządu w odpowiedzi na pytanie OPZZ przyznali, że wskaźniki makroekonomiczne zaprezentowane w Założeniach projektu budżetu państwa na 2023 r., np. inflacja, mogą się zmienić w sierpniu br. przy okazji prac nad projektem ustawy budżetowej. To oznaczałoby zmianę złożonej partnerom społecznym propozycji podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzenia w sferze budżetowej, czego oczekuje OPZZ. W trakcie rozmów nie doszło do kompromisu, zarówno związkowcy jaki i pracodawcy podtrzymali swoje stanowisko w sprawie przyszłorocznych podwyżek. OPZZ przypomniało, że oczekuje, aby minimalne wynagrodzenie już od stycznia 2023 r. wzrosło do kwoty gwarantowanej przez przepisy ustawy o płacy minimalnej. Strona rządowa zasugerowała, że jest otwarta na rozmowy i negocjacje w kwestii ostatecznej wysokości podwyżek, ale oczekuje nowych propozycji od związkowców i pracodawców. Kolejne posiedzenie odbędzie w następnym tygodniu. Negocjacje zakończą się na posiedzeniu planarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 lipca br. W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej

27 czerwca 2022

RDS o płacy minimalnej i wynagrodzeniach w budżetówce

W trakcie poniedziałkowego (27 czerwca br.) posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ W przyszłym roku, po raz pierwszy, płaca minimalna musi wzrosnąć dwukrotnie. OPZZ odrzuciło propozycję przedstawioną przez wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbarę Sochę, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. wynosiła 3383 zł a od 1 lipca 2023 r. 3450 zł. OPZZ zaapelowało, aby płaca minimalna wzrosła najpierw do co najmniej 3500 zł a od 1 lipca 2023 r. do co najmniej 3750 zł. Odbyła się także wstępna dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok. Wobec różnicy oczekiwań pracodawców i związków zawodowych nie udało się osiągnąć kompromisu, ale strony wyraziły zainteresowanie prowadzeniem dalszych negocjacji. W trakcie posiedzenia rozmawiano również o proponowanym przez rząd rozwiązaniu, które spowoduje, że wysokość płacy minimalnej, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r., będzie niższa niż minimum gwarantowane przez ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. W kolejnym punkcie porządku obrad wysłuchano informacji wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023; propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. OPZZ nie wyraziło poparcia dla proponowanego przez rząd wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (107,8%) i zgłosiło oczekiwanie podwyżki, jeszcze w roku bieżącym, o 20%. W związku z wnioskiem OPZZ, aby Rada Dialogu Społecznego przedyskutowała kwestię tzw. kilometrówki Zespół rozmawiał również o wysokości stawek zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. Następnie odbyło się wspólne posiedzenie dwóch zespołów problemowych RDS: Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w trakcie którego omówiono wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r. W tym punkcie porządku obrad nie udało się także osiągnąć konsensusu. W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

OPZZ chce rozmawiać o tzw. kilometrówce na RDS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zwróciło się do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Rady w celu przedyskutowania kwestii zasad rozliczania tzw. kilometrówki. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Obecne stawki tzw. kilometrówki, którą otrzymują pracownicy za używanie prywatnych środków transportu do celów służbowych obowiązują niezmiennie od blisko 15 lat, pomimo bardzo wysokiej inflacji, która według GUS wyniosła w maju br. 13,9 proc. W tym okresie drastycznie wzrosła cena paliwa, która wynosi już około 8 zł za litr. Tylko w maju br. ceny paliw do prywatnych środków transportu podrożały o 35,4 proc. w porównaniu z majem 2021 r. Rosną także ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC i koszty napraw. Bez wątpienia aktualne, przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe niż obowiązujące stawki. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego pomimo wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów na przestrzeni lat stawki tzw. kilometrówki pozostają niezmienne. Skutkuje to przerzuceniem ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracowników, czego OPZZ nie może zaakceptować. W swoim wniosku OPZZ zaproponowało wypracowanie systemowego rozwiązania w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych środków transportu, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawek tzw. kilometrówki. Codzienna praktyka wskazuje dodatkowo na potrzebę uregulowania zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej w związku z przejazdami samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi. (nq)

Czytaj więcej

14 czerwca 2022

Czy Polska poprze dyrektywę unijną?

W ostatnich dniach negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Celem tej dyrektywy jest zapewnienie godnego standardu życia pracownikom w Unii Europejskiej poprzez bardziej sprawiedliwe minimalne wynagrodzenia. Porozumienie osiągnięte w rozmowach trójstronnych będzie musiało teraz zostać potwierdzone m.in. przez Radę i Parlament Europejski. Dlatego przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, zwrócił się do minister rodziny i polityki społecznej, pani Marleny Maląg o podjęcie działań na rzecz poparcia przez przedstawicieli polskiego rządu projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w formie wynegocjowanej w ramach wspomnianego, trójstronnego porozumienia. Najbliższą okazją do wyrażenia pozytywnej opinii w tej sprawie jest posiedzenie Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej (COREPER), które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. W ocenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przyjęcie dyrektywy stworzy w Unii Europejskiej ramy przyczyniające się do zapewnienia pracownikom sprawiedliwego wynagrodzenia za swoją pracę, zgodnie z Europejskim Filarem Praw Socjalnych. Jeżeli dyrektywa zostanie przyjęta i właściwie wdrożona, ustawowe płace minimalne będą nie tylko bardziej sprawiedliwe, ale także będą chronić i promować układy zbiorowe pracy jako najlepsze rozwiązanie dla sprawiedliwych płac w Europie. Gospodarka Unii Europejskiej powinna opierać się przede wszystkim na godziwych wynagrodzeniach i prawach pracowniczych. Biorąc powyższe pod uwagę. OPZZ liczy na poparcie pani Minister w działaniach na rzecz uchwalenia dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej z zapisami korzystnymi dla pracowników. KP

Czytaj więcej

14 czerwca 2022

OPZZ rozmawia z Radą Europy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) spotkało się 10 czerwca 2022 r. z grupą ekspertów Rady Europy do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA), która przygotowuje ocenę przestrzegania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Po raz pierwszy organizacje spotkały się w 2016 r. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ W ramach wizyty w Polsce przedstawiciele GRETA skoncentrowali się na ocenie prawa ofiar do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków odwoławczych, które obejmują między innymi dostęp do odszkodowania i wypłatę zaległych wynagrodzeń. Eksperci odbyli szereg spotkań z przedstawicielami rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji pozarządowych działających w Polsce. W trakcie spotkania OPZZ przedstawiło związkowy punkt widzenia na kwestie pracy przymusowej w Polsce oraz udzieliło odpowiedzi na pytania ekspertów GRETA. Zaprezentowało podejmowane przez OPZZ działania na rzecz zmniejszenia popytu na wszelkie formy wyzysku. Ekspertów GRETA zainteresowało nasze zaangażowanie w certyfikację agencji zatrudnienia, powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce oraz w przygotowanie publikacji pn. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i przeciwdziałać”. Mówiąc o instrumentach, które mogą pomóc w redukcji popytu na nielegalną pracę w łańcuchu dostaw OPZZ wymieniło: wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnej definicji dotyczącej pracy przymusowej oraz uruchomienie działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie pracy przymusowej, wzmocnienie pozycji związków zawodowych na rynku pracy, promowanie układów zbiorowych pracy na poziomie sektorowym, konieczność zwiększenia uprawnień inspektorów pracy i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy w wymiarze organizacyjnym i finansowym. Zasygnalizowało ponadto konieczność monitoringu przez GRETA tworzonych przepisów projektu dyrektywy o należytej staranności oraz raportowaniu niefinansowym. (nq)

Czytaj więcej