Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

05 lipca 2023

Fundusze Europejskie na Ochronę Zdrowia

Komitet Sterujący koordynujący wsparcie z funduszy unijnych w sektorze zdrowia rozpoczął działalność. Znane są priorytetowe obszary wsparcia zdrowia ramach polityki spójności na lata 2021-2027 w tym sektorze. Teraz nadchodzi czas na opracowywanie planów działań wpierających politykę zdrowotną. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia to bardzo ważne gremium zaczynające swoją działalność instytucjonalną w zakresie wykorzystywania środków europejskich z nowej perspektywy finansowej do 2027 roku. Komitet został powołany Decyzją Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027 z dnia 29 czerwca 2023 r., ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Pierwsze posiedzenie Komitetu koncentrowało się wokół przeglądu obszarów wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przyjęto wzór Planu działań w sektorze zdrowia oraz rekomendacje wsparcia w sektorze zdrowia dla wszystkich obszarów oraz rekomendacje dla kryteriów oceny projektów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród priorytetów finansowania projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich jest wiele obszarów wspomagających jakość i dostępność do ochrony zdrowia. I tak: fundusze europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie zdrowia będą skierowane do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego i psychiatrii oraz na kształcenie kadr medycznych; fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego na 2021-2027 (FERS) w zakresie zdrowia będą skierowane na: kształcenie kadr, dostępność do specjalistów oraz na działania wspierające jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych; w ramach Programów regionalnych na lata 2021-2027 – cele szczegółowe koncentrują się na wspieraniu rozwiązań cyfryzacji, zwiększaniu równego dostępu do opieki zdrowotnej, wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. Członkami Komitetu są przedstawiciele resortów: zdrowia, finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw a także strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego – po jednym przedstawicielu każdej ze stron. Stronę pracowników RDS, wynikiem uzgodnień trzech central związkowych, reprezentuje w Komitecie Sterującym przedstawicielka OPZZ Renata Górna.  (rg)

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Zagwarantowane pieniądze na płace w ochronie zdrowia

Środki finansowe na wzrosty płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujące od 1 lipca są zagwarantowane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i wkrótce będą sukcesywnie przekazywane do podmiotów leczniczych po zakończeniu podpisywania procesu aneksowania umów z NFZ – to informacja przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca rozpoczęło także debatę o konieczności zmian w psychiatrii sądowej w Polsce. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia niemal na każdym spotkaniu kontynuuje dyskusję w obszarze wdrażania wzrostu płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujących od 1 lipca br. Podczas ostatniego czerwcowego spotkania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przypomniał rekomendacje dotyczące wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, skutkujące kwotą 15,05 mld zł i przyjęte przez Ministra Zdrowia do realizacji. Rekomendacje uwzględniają przede wszystkim: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - w kwocie 6, 91 mld zł dla ponad 324 tys. pracowników podmiotów leczniczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uwzględnienie dodatkowo wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach (interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu) oraz dla wybranych obszarów realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu. Odnośnie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ich więcej niż wskazano w rekomendacji Agencji. Wczorajsza decyzja (22 czerwca br.) o zmianie planu finansowego Funduszu na 2023 rok zakłada przekazanie podmiotom leczniczym ponad 7,5 mld zł na płace w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca br. To dobra informacja, dająca szansę dla organizacji związkowych działających w podmiotach leczniczych do zawierania porozumień płacowych z pracodawcami uwzględniających także pracowników niemedycznych. Jak wielokrotnie pisaliśmy są oni ujęci w ustawie, nie ma natomiast dla nich konkretnego współczynnika wzrostu płac, stąd w podziale pieniędzy dla tych grup – pozostaje wiele uznaniowości ze strony dyrekcji podmiotów leczniczych. Uzgodniono, że w połowie sierpnia zespół oceni stan wdrażania płac i omówi aktualną sytuację pracowników w podmiotach leczniczych. W Trójstronnym Zespole zapoczątkowano także dyskusję o konieczności zmian systemowych w psychiatrii sądowej. Warunki pracy pracowników Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej, finansowanie tych jednostek, kwalifikacje kadr i jakość świadczonych usług oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjentów i pracowników – to tylko nieliczne wyzwania, jakimi zajmie się zespół roboczy powołany w ramach Trójstronnego Zespołu. Na zakończenie przyjęto zmiany w Regulaminie. Posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia współprzewodniczył członek zespołu Tomasz Dybek (strona OPZZ współprzewodniczy Zespołowi w I półroczu br. ) wspólnie z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem. W charakterze ekspertów OPZZ obecni byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych ochrony zdrowia z Branży Usługi Publiczne OPZZ oraz Renata Górna z biura centrali OPZZ.(rg)

Czytaj więcej

06 czerwca 2023

Ponad 15 mld na płace w ochronie zdrowia

Minister Zdrowia zatwierdził jeden z trzech wariantów rekomendacji zaproponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do sfinansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca br. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15, 05 mld zł, oprócz płac pracowników zakładają 12,6 proc. wzrostu wartości umów NFZ. Wykorzystanie środków finansowych na cele płacowe będzie na bieżąco monitorowane. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Informacja o wysokości środków finansowych, jakie mają trafić do podmiotów leczniczych została przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, podczas posiedzenia Prezydium Zespołu w dniu 5 czerwca br. z udziałem wiceministra Piotra Brombera. OPZZ reprezentował Tomasz Dybek, obecny współprzewodniczący Zespołu i jego członek z rekomendacji OPZZ. Na tę ważną informację oczekiwali zarówno pracownicy jak i zarządzający placówkami. Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniającym we wzroście cen jednostek rozliczeniowych: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352) określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów świadczeń uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach( interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Ważne ustalenie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a AOTMiT jest także takie, by po wprowadzonych zmianach wycen świadczeń zdrowotnych dokonać analizy w zakresie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym: wysokości wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej oraz podjąć analizy ilości realizacji świadczeń wraz z oceną kryteriów ich kwalifikacji. Agencja zobowiązała się także do obserwowania zmian inflacyjnych w II półroczu bieżącego roku i ewentualnego rekomendowania adekwatnych działań korygujących. (rg)

Czytaj więcej

09 maja 2023

OPZZ pracuje nad zawodową ustawą zdrowotną

Sejmowa Komisja Zdrowia 9 maja rozpoczęła procedowanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. To wyjątkowa regulacja pracownicza, mająca unormować wiele zawodów pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. OPZZ uczestniczyło w pracach legislacyjnych, zgłaszając poprawki branżowych organizacji członkowskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Przypomnijmy, że celem wniesionego przez rząd projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.  Projekt określa zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, takich jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej czy terapeuta zajęciowy. Podczas pierwszego czytania dyskusja z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół zasadniczych kwestii związanych z zawężeniem bądź poszerzeniem katalogu wskazanych w projekcie profesji. Zdecydowano na wniosek środowisk zawodowych o wykreśleniu z projektu zawodów: logopedy czy dietetyka, które domagają się odrębnej dla siebie regulacji. Dyskutowano także o zawodzie optyka czy instruktora terapii uzależnień.  W opinii OPZZ w katalogu zawodów zabrakło technika analityki medycznej – przedstawiliśmy szereg argumentów, które spotkały się z poparciem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Propozycja OPZZ została przejęta jako poprawka poselska (KP Lewica). Całość opinii OPZZ z pozostałymi propozycjami zmian została przekazana posłom sejmowej Komisji Zdrowia. Kontynuowanie prac legislacyjnych zaplanowano na 23 maja. OPZZ reprezentowała Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

OPZZ sygnatariuszem obrony uzdrowisk

,,Wyrażamy głębokie zaniepokojenie kształtem planowanej od 1 stycznia 2024 r. reformy lecznictwa uzdrowiskowego, jak i obawę o radykalnie negatywny wpływ wielu założeń reformy na lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce” – to słowa z Listu Otwartego w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego, podpisanego w ubiegły piątek tj. 14 kwietnia w Ciechocinku, przez najważniejsze branżowe organizacje reprezentujące uzdrowiska, w tym OPZZ. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ List otwarty w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego został skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Sygnatariuszami Listu są: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy "Uzdrowisk Polskich", Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Pismo podkreśla nie tylko brak dialogu i uzgodnień reformy ze środowiskiem sanatoryjno-uzdrowiskowym, ale także skutki dla pacjentów, zwłaszcza seniorów, pracowników branży uzdrowiskowej, zakładów leczniczych, jak i gmin w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. OPZZ i Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich reprezentowały: Renata Górna i przewodnicząca Barbara Sobucka. Treść listu TUTAJ

Czytaj więcej

24 marca 2023

OPZZ o sytuacji w uzdrowiskach

OPZZ nie ustaje w działaniach na rzecz aktywnego dialogu w obszarze planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, od dawna zapowiadanej przez resort zdrowia. Temat ten był omawiany na spotkaniu branży uzdrowiskowej zrzeszonej w Związku Zawodowym Uzdrowisk Polskich, z udziałem przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina 22 marca br. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ O zapowiadanych zmianach przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie kierowania na leczenie uzdrowiskowe pisaliśmy wielokrotnie. Dialog w tym temacie cały czas ,,kuleje” – a o szczątkowych pomysłach ministerstwa dowiadujemy się z głównie posiedzeń Podzespołu ds. uzdrowisk zwoływanych na wniosek OPZZ. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym i przy szerokim udziale środowiska uzdrowiskowego - co nie jest prawdą. Wspólnym mianownikiem przyszłej reformy jest więc pozorowany dialog ze stroną społeczną reprezentującą uzdrowiska oraz niepewność co dalej. Wciąż nie wiadomo, co czeka uzdrowiska i pacjentów od 2024 roku. Nadzieja na odroczenie zmian w czasie jednak istnieje, bowiem do tej pory nie został pokazany jakikolwiek projekt ustawy przyszłej reformy uzdrowiskowej. Na spotkaniu z przedstawicielami uzdrowisk, pod przewodnictwem Barbary Sobuckiej, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zapewnił o wsparciu centrali i kontynuowaniu działań podejmowanych ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Między innymi w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Klubem Parlamentarnym Lewicy, jesteśmy także w stałym kontakcie z pozostałymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, zwłaszcza w Unią Uzdrowisk Polskich. Przewodniczący Piotr Ostrowski wspólnie z wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem przedstawili aktualną działalność OPZZ, podejmowane przedsięwzięcia w obszarze polityki społecznej, związkowej i branżowej. Omówiono ponadto przygotowania do negocjacji płacowych nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 lipca br., na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz aktualną sytuację w całym sektorze. Dyskusja z udziałem związkowców koncentrowała się wokół spraw pracowniczych i płacowych oraz omówienia sytuacji w poszczególnych uzdrowiskach m.in.: Busku - Zdrój, Wieńcu - Zdrój, Ciechocinku, Wysowej - Zdrój, Polanicy – Zdrój, Iwoniczu – Zdrój, Rymanowa - Zdrój, Lądku- Zdrój, Nałęczowa, Krynicy – Zdrój. Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zastrzeżenia OPZZ do reformy uzdrowiskowej: zamysł, aby pacjent sam wybierał uzdrowisko, przy braku jego informowania i edukacji o profilach leczniczych i formach leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego, likwidacja sanatoryjnego leczenia szpitalnego, rehabilitacji uzdrowiskowej i pocovidowej, elastyczne ustalanie przez poszczególne uzdrowiska zasad wysokości ponoszenia opłat przez kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zagrożenie stabilności funkcjonowania mniejszych uzdrowisk, na skutek konkurencji o pacjenta między miejscowościami uzdrowiskowymi, niestabilne finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego. (rg)

Czytaj więcej

18 stycznia 2023

Zespół ds. usług publicznych RDS o zdrowiu

Lecznictwo uzdrowiskowe i zdrowotne Stanowiska WRDS były przedmiotem dyskusji podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 17 stycznia br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Obecnie obserwowany jest narastający problem związany z niedoborem kadry lekarskiej w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia, zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, mają na celu modyfikację przepisów w taki sposób, aby przy racjonalizacji wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego została zachowana dostępność do świadczeń oraz nie pogorszyła się ich jakość. Podczas posiedzenia Zespołu zapoczątkowano dyskusję w tym obszarze. Dodatkowo - na wniosek OPZZ temat ten będzie kontynuowany w najbliższym czasie na posiedzeniu Podzespołu ds. uzdrowisk. Jako OPZZ wciąż podtrzymujemy wniosek o zintensyfikowanie dialogu w obszarze projektowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, której wdrożenie planowane jest w 2024r. Do Zespołu skierowano także Stanowiska i Uchwały Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego: z Katowic - w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz z Wrocławia – w sprawie wsparcia inwestycji: budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, do wiadomości i dalszych prac w ramach RDS. W sprawach różnych członek zespołu z rekomendacji OPZZ Elżbieta Aleksandrowicz (przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP) zgłosiła propozycję opracowania planu pracy Zespołu i zgłaszania tematów przez organizacje. W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Aleksandrowicz, członek zespołu oraz w charakterze ekspertów: Renata Górna i Barbara Sobucka (przewodnicząca ZZ Uzdrowisk Polskich).

Czytaj więcej

02 stycznia 2023

Blisko 7 mld zł mniej w budżecie na zdrowie obywateli

Nowy, 2023 rok niesie zmiany w systemowym finansowaniu niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych. Istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów świadczenia zdrowotne – zamiast z budżetu państwa, będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie miałoby to znaczenia, gdyby w ślad za nowymi zadaniami Fundusz dostał dodatkowe pieniądze np. w ramach dotacji celowej. Niestety, budżet państwa ,,zaoszczędzi” niemal 7 mld zł, gdyż w ślad za przekazaniem zadań do realizacji, NFZ nie otrzymał dodatkowych środków. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Ustawa przenosząca finansowanie części świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia, która została podpisana przez Prezydenta 22 grudnia 2022 r., wchodzi w  życie 1 stycznia br. (ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw; Dz. U., poz. 2770 z dnia 27 grudnia 2022 r.). Nowelizacja ustawy budziła kontrowersje już na etapie jej założeń, o których jako strona społeczna reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego, nie byliśmy oficjalnie informowani. Stąd, między innymi z inicjatywy Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, 21 października 2022 r. przyjęliśmy negatywne stanowisko w sprawie trybu procedowania  zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia. Ponownie, pismem do Prezydenta o weto ustawy w końcu grudnia 2022 r. zwróciło się 26 organizacji funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym także te reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, łącznie z OPZZ. Argumentowaliśmy, że przedłożona ustawa zawiera szereg rozwiązań prowadzących do trwałego ograniczenia publicznego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Niezwykle istotnym był także fakt, że ustawa została przyjęta bez konsultacji społecznych, pozbawiając partnerów możliwości przedstawienia wątpliwości na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego. Między innymi na ten element niekonstytucyjności zwracano uwagę podczas prac legislacyjnych w Senacie wskazując je jako naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa i legalizmu. Co się zmienia ? Zmiany wpływające na tegoroczny budżet Narodowego Funduszu Zdrowia mają dotyczyć dodatkowego finansowania: świadczeń wysokospecjalistycznych (221, 5 ml zł),  leków 75 + i „leków ciąża +” (1 mld zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych obecnie z budżetu państwa (1 mld zł), państwowego ratownictwa medycznego (2, 9 mld zł), zadań związanych z zakupem leków w ramach programów polityki zdrowotnej (812 mln zł), szczepionek do szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych (405 mln zł), zadań zespołów ratownictwa medycznego (400 mln zł).

Czytaj więcej

24 października 2022

Brak zgody na oszczędności w ochronie zdrowia

Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na ostatnim posiedzeniu w dniu 21 października br. przyjęła jednogłośnie Stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych w zakresie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Stanowisko to mocny głos związków zawodowych i organizacji pracodawców przeciwko wprowadzaniu zmian ograniczających bieżące i przyszłe wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostatnich dniach w dyskusji publicznej głośno wybrzmiały plany Ministra Zdrowia zakładające przenoszenie finansowania wielu wydatków ochrony zdrowia dotychczas finansowanych z budżetu państwa (m.in. ratownictwo medyczne, większość programów polityki zdrowotnej, świadczenia wysokospecjalistyczne) do finansowania ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwiązania mają być zawarte w tzw. spec ustawie ,,okołobudżetowej w ochronie zdrowia”, poprzez nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Oburza fakt, że dotychczas projekt nie został przedstawiony stronie społecznej RDS do konsultacji społecznych, a o jej założeniach dowiadujemy się jedynie z mediów. Stąd Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu mający być sygnałem dla strony rządowej, że partnerzy społeczni nie godzą się na łamanie zasad dialogu społecznego w zakresie konsultacji społecznych, w tym przypadku – w obszarze ochrony zdrowia, w tak ważnych sprawach. Stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia –do pobrania Renata Górna, OPZZ

Czytaj więcej

18 października 2022

W Lądku – Zdrój o reformie lecznictwa uzdrowiskowego

Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich na czele z przewodniczącą Barbarą Sobucką zorganizował w Uzdrowisku Lądek – Długopole posiedzenie poświęcone ocenie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujący wszystkie uzdrowiska w Polsce, wraz zaproszonymi przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin i dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna. Założenia nowej reformy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od ubiegłego roku są przedmiotem spotkań w gronie nielicznych ekspertów z tej dziedziny, odbywających się szczególności w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. uzdrowisk. Niestety, strona społeczna reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego nie była do tej pory informowana oficjalnie o mających wkrótce wejść w życie zmianach. OPZZ, wraz ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich, w maju br. wystosowało do Ministerstwa Zdrowia pismo przedstawiające nasze zastrzeżenia do zapowiadanej reformy. Na wniosek OPZZ temat ten będzie przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 21 października br. Przedstawiciele ZZUP dyskutowali na ten temat podczas dwudniowego posiedzenia w Uzdrowisku Lądek – Długopole. Zmienią się w szczególności zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe - pacjent sam będzie mógł zdecydować gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. Zdaniem resortu zdrowia zwiększy się dostęp do tej formy leczenia - kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne, a kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundamentalna zmiana ma polegać na tym, że uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. W dyskusji związkowcy wyrażali szereg obaw co do zapowiadanych zmian: wskazywano na zagrożenia związane z konkurencyjnością uzdrowisk, obawą o ochronę miejsc pracy, utrudnienia dla pacjenta w kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe. Brak konstruktywnego dialogu na ten temat i szerokich konsultacji ze środowiskiem związkowym i świadczeniodawcami był mocno podkreślany przez uczestników związkowego posiedzenia. Nie są jeszcze przesądzone żadne kierunki zmian, brakuje także podstawowych aktów prawnych je wdrażających. W części posiedzenia przedstawiciele OPZZ: Sebastian Koćwin i Renata Górna omówili najważniejsze działania OPZZ związane z bieżącą działalnością związkową w obszarze polityki społecznej oraz przygotowania do X Kongresu OPZZ w grudniu br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej