Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

27 kwietnia 2023

Uroczyste posiedzenie ROP: obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

27 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów „ Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”, które przebiegło pod hasłem „Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”.  Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele OPZZ, m.in. wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca Branży "Usługi Publiczne" i Michał Lewandowski, przewodniczący Branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, a także członek ROP. Biuro prasowe OPZZ  Czwartkowe posiedzenie ROP zostało zorganizowane w przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obrady otworzył przewodniczący Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Śniadek, a patronatem objęła je marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W liście do zgromadzonych podkreśliła, że takie wydarzenia są dobrą okazją, aby przypomnieć, jak ważne są prawa socjalne oraz godne warunki w miejscu pracy. Na uroczystym posiedzeniu ROP byli obecni związkowcy zrzeszeni w OPZZ: Zbigniew Janowski, przewodniczący Branży "Budownictwo i Przemysł Drzewny" - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Radzie Ochrony Pracy, który pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady oraz liczni przedstawiciele ZZ "Budowlani", Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i Konfederacji Pracy. "Bezpieczeństwo pracy to priorytet dla związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ" W trakcie uroczystej sesji ROP przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentowali materiał „Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, opisujący obecne tendencje w środowisku pracy. Głos zabrał także Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, który powiedział, że związki zawodowe dokładają wszelkich starań, aby poprawić bezpieczeństwo pracy. Zaznaczył też, że każdego roku w miejscach pracy wciąż ginie zbyt wielu pracowników. - W roku 2022 śmierć w pracy poniosło 180 osób, czyli co drugi dzień jedna osoba traciła życie w pracy. To smutna statystyka. Pomimo tendencji spadkowej wypadkowości na przestrzeni ostatnich 10 lat – nigdy nie będzie naszej zgody na jakiekolwiek zgony przez złe warunki pracy. Stąd, związkowa misja dbałości o godne warunki pracy pozostaje aktualna każdego dnia. - powiedział wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin podczas uroczystego posiedzenia ROP. Sebastian Koćwin zaznaczył też, że hasła tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy nabierają dziś szczególnego znaczenia. "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy" i ,,Organizowanie się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa” mocno podkreślają, że nadszedł czas, by zdrowie i bezpieczeństwo w pracy traktować jak prawo fundamentalne. Jako OPZZ będziemy domagać się od polskiego rządu podjęcia działań w tym zakresie. W swoim przemówieniu wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin podkreślił również, jak ważną rolę w codziennej walce o poprawę warunków pracy w każdym zakładzie pracy pełnią społeczni inspektorzy pracy. Związki zawodowe, które reprezentują zarówno pracowników, jak i społecznych inspektorów pracy, muszą nieustannie edukować i kształtować świadomość społeczną w zakresie bezpiecznych zachowań w pracy. Tylko wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy mogą przynieść skutek w postaci poprawy warunków pracy. JZ

Czytaj więcej

26 kwietnia 2023

Rozporządzenie metanowe: polskie poprawki uwzględnione na komisjach PE

Na dzisiejszym posiedzeniu połączone komisje europarlamentu ENVI i ITRE przyjęły kompromisowe poprawki w rozporządzeniu metanowym. Zmiany nie oznaczają zwiększenia limitów emisji ponad 5 ton od 2027 i 3 tony od 2031 roku czy wydłużenia terminów ich wdrożenia, ale dają istotną zmianę. Obok kar wprowadzają możliwość opłat, które częściowo miałyby trafiać z powrotem do kopalń w celu ograniczenia emisji metanu. Po wcześniejszych propozycjach Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej obecna wersja komisji ENVI i ITRE wydaje się być nadal trudna, ale bardziej korzystna niż poprzednie. Zapis o opłatach zamiast dotkliwych kar daje szansę na bardziej sprawiedliwe traktowanie zakładów, które będą dążyły do zmniejszenia emisji metanu do atmosfery, a planują to wszystkie górnicze spółki. Opłaty, w przeciwieństwie do wcześniejszych zapisów mówiących tylko o karach, nie miałyby pozbawiać kopalń korzyści ekonomicznej, mają natomiast stymulować do redukcji emisji jednocześnie ją finansując. Dodatkowy zapis jest wynikiem kompromisu osiągniętego nie bez trudu we frakcjach Socjalistów i Demokratów oraz Europejskiej Partii Ludowej z poparciem Konserwatystów i Reformatorów. Przedstawiciele wszystkich tych ugrupowań byli obecni na spotkaniu ze związkowcami, w tym naszą reprezentacją z ZZG, w Katowicach pod koniec marca. Podpisano wtedy porozumienie, w którym posłanki i posłowie Europarlamentu ze Śląska deklarowali podjęcie działań do zmiany rozporządzenia. W pracach europarlamentu widoczne były też liczne działania centrali OPZZ. Przedstawiciele IndustriAll i EKZZ lobbowali na miejscu za zmianami rozporządzenia po naszych pismach, skierowanych do europejskich central. Ponadto OPZZ bezpośrednio nawoływało do zmiany rozporządzenia pismami do polskich europarlamentarzystów, członków komisji ENVI i ITRE a także samej szefowej Europarlamentu oraz przez spotkania z politykami także w Polsce. Obecna wersja dokumentu wydaje się dawać większe szanse na sprawiedliwą transformację polskiej energetyki niż poprzednie, ale warto jeszcze poczekać na komentarze samych zainteresowanych branż. Na 8 maja zaplanowano kolejny etap prac, czyli głosowanie ws. rozporządzenia już na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Następnie odbędą się negocjacje jego treści między Parlamentem, Radą Unii a Komisją Europejską. (MZ)

Czytaj więcej

26 kwietnia 2023

Inauguracja prac Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ

25 kwietnia w siedzibie OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ. Dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu na kadencję 2022 – 2027 oraz omówiono aktualne wydarzenia związkowe w obszarze bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ do jego zadań należy w szczególności: Oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą państwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Propagowanie rozwoju ruchu związkowego, w szczególności działalności Społecznej Inspekcji Pracy Współdziałanie i wymiana doświadczeń w zagadnieniach dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji i promocji bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw pracowniczych, w szczególności bezpiecznego wykonywania pracy, Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy. W czasie pierwszego posiedzenia dokonano przede wszystkim wyboru władz Zespołu. Przewodniczącym Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ na kadencję 2022 – 2027 został wybrany Grzegorz Pawlak (OPZZ Konfederacja Pracy w PIP w Warszawie). Wiceprzewodniczącymi zostali: Anna Ostrowska (ZZ ,,Metalowcy” CNH Industrial Polska Sp. z.o.o w Płocku), Czesława Sońta (Związek Zawodowy Poligrafów), Sylwia Starońska – Pająk (OPZZ Konfederacja Pracy w PIP w Warszawie) i Tomasz Wudarczyk (ZZ w Banku Handlowym w Warszawie). W dalszej części obrad wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin omówił działania Zespołu uwzględniające przedsięwzięcia programowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Programie OPZZ na X kadencję. Przedstawił także bieżącą aktywność OPZZ w zakresie polityki społecznej i najbliższe przedsięwzięcia związkowe związane z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W dyskusji członkowie Zespołu przedstawiali propozycje zagadnień tematycznych do pracy Zespołu, jak i bieżące problemy pracownicze. 

Czytaj więcej

25 kwietnia 2023

OPZZ na konferencji dotyczącej rewizji KPO

24 kwietnia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej została zorganizowana konferencja dotycząca zmian w odniesieniu do rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w której wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za reformy i inwestycje, samorządów, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Partnerów społecznych, w tym OPZZ, reprezentowała Aleksandra Wąsik, ekspertka ZNP.  Rewizja jest związana z nowym programem REPowerEU, ale także z weryfikacją, mającą na celu aktualizację działań i wskaźników, które zmniejszyły się z uwagi na inflację i zostały przesunięte w czasie. Zmiany dotyczą wielu obszarów: rynku pracy Najważniejsze zmiany to m.in. objęcie pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich umów zleceń, o co od dawna postuluje OPZZ. Reforma ta została jednak przesunięta w czasie. Dodatkowo wycofano się z oskładkowania umów o dzieło. Aleksandra Wąsik reprezentująca OPZZ zwracała uwagę, że może to skutkować uciekaniem w taką formę współpracy lub samozatrudnienia, aby uniknąć składek. Z tego względu należy więc monitorować te kwestie. Ponadto należałoby zapewnić mechanizm, aby wprowadzenie składek nie wpłynęło na obniżenie wynagrodzeń netto pracowników.  zdrowia Wiele wskaźników uległo zmniejszeniu ze względu na inflację, ale też brak środków, który uniemożliwia realizację działań w części pożyczkowej. rezygnacji z darmowych sieci LAN  w szkołach na rzecz opłat abonamentowych, które będzie pobierał NASK jako ich wykonawca Podczas konferencji Aleksandra Wąsik negatywnie zaopiniowała te zmiany podobnie do korporacji samorządowych. Należy pamiętać, że we wrześniu uczniowie i uczennice klas czwartych otrzymają laptopy, które też będą sfinansowane w ramach KPO (tj. prefinansowane z środków krajowych w ramach PFR). Brakuje jednak planu włączenia tych urządzeń do procesu edukacyjnego, pomysłu na zmianę metod dydaktycznych a co najważniejsze infrastruktura w większości szkół nie pozwala na ich podłączenie do sieci WI-FI, czy nawet do prądu (deklaracja 92 % badanych szkół zgodnie z badaniem Centrum Cyfrowy Dialog). Stąd niedopuszczalne jest, aby szkoły zostały objęte wspomnianymi opłatami. przeszkolenia 16 tysięcy do pełnienia funkcji Koordynatorów działań cyfrowych w szkołach W odniesieniu do tych zapisów zasadniczą kwestią jest trwałość tego rozwiązania po zakończeniu projektu. Brak też źródła finansowania i informacji, kto będzie pracodawcą dla tych osób. Ze wstępnych szacunków korporacji samorządowych będzie to koszt około 1 miliarda złotych. Osoba, która miałaby pełnić funkcję koordynatora ma szeroki zakres zadań i musi posiadać szereg kompetencji, aby profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki m.in.: „zadaniem koordynatorów cyfrowych będzie m.in. wspieranie nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu innych przedmiotów poprzez zarządzanie systemami informatycznymi w szkole, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego, dbanie o właściwy wizerunek szkoły w Internecie, diagnozowanie potrzeb nauczycieli pod kątem zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i oprogramowanie czy wspieranie dyrektora szkoły w opracowaniu i realizacji programów rozwoju szkoły w zakresie wdrażania TIK zarówno w dydaktyce i organizacji pracy szkoły.” Ponadto Aleksandra Wąsik reprezentująca OPZZ podniosła kwestie związane z koniecznością zwołania Komitetu Monitorującego KPO i wypełnienie kamienia milowego, jakim jest zmiana regulaminu Sejmu w zakresie zniesienia możliwości wnoszenia projektów poselskich, które nie przewidują konsultacji społecznych.

Czytaj więcej

25 kwietnia 2023

Głosowanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI)

We wtorek Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) głosowała nad poprawkami  do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które poprawiłyby postępowanie europejskich firm i pociągnęły je do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Dzień po dziesiątej rocznicy katastrofy w Rana Plaza, członkowie Parlamentu Europejskiego podjęli kolejny kluczowy krok w kierunku zapewnienia uniknięcia podobnych tragedii w przyszłości. Gdyby europejskie firmy były zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w swoich łańcuchach dostaw, można było zapobiec tej tragedii, a także innym katastrofom w miejscach pracy. Dyrektywa jest ważnym krokiem w walce o lepsze warunki pracy i poszanowanie praw człowieka na całym świecie poprzez wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do określenia, zapobiegania, zakończenia lub złagodzenia niekorzystnego wpływu ich działalności na prawa człowieka i środowisko, np. wyzysku pracowników. OPZZ cały czas monitoruje proces legislacyjny. Skierowaliśmy również pismo w sprawie poparcia poprawek wzmacniających pozycję związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w procesie należytej staranności. Po głosowaniu przez Komisję JURI zostały przyjęte poprawki obejmujące następujące ulepszenia: wzmocnienie zaangażowania związków zawodowych i przedstawicieli pracowników jako głosu pracowników w planie i strategii należytej staranności, w tym reprezentowanie poszkodowanych przed sądem usunięto pojęcie "ustalonych stosunków gospodarczych" i rozszerzono zastosowanie dyrektywy na łańcuchy dostaw Ostateczny tekst zostanie poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym do końca maja, zanim Parlament Europejski rozpocznie negocjacje trójstronne z Komisją Europejską i Radą UE.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Podpisano porozumienia pomiędzy PIP a centralami związkowymi - OPZZ wśród sygnatariuszy

W poniedziałek 24 kwietnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie podpisano porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy (PIP) a reprezentatywnymi centralami związkowymi: Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność". Porozumienie podpisał Piotr Ostrowski, szef OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Porozumienia zawarte pomiędzy centralami związków reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego a Państwową Inspekcją Pracy dotyczą przede wszystkim współdziałania w zakresie ochrony pracy. Podpisali je Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główny Inspektor Pracy, Piotr Ostrowski - szef OPZZ, Dorota Gardias - przewodnicząca FZZ i Bogdan Kubiak - zastępca przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność". Co znalazło się w Porozumieniu PIP z centralami związkowymi? W porozumieniu znalazły się podstawowe kwestie związane z zasadami współpracy z centralami związkowymi i ma ono charakter ramowy. Do najważniejszych kwestii, które zawiera, należą przede wszystkim: promowanie prawa pracy, bezpieczne i higieniczne zasady wykonywania pracy czy legalność zatrudnienia. Podczas poniedziałkowego aktu podpisania Porozumienia podkreśliła to Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Szef OPZZ Piotr Ostrowski zaznaczył, że to porozumienie negocjowano długo. Dużo czasu zajęły również prace nad tym, aby ostateczna treść była odpowiednia dla trzech central związkowych i Państwowej Inspekcji Pracy. Powiedział też: Udało się. Potrafiliśmy znaleźć kompromis i porozumieć się w zakresie tej umowy. Trudno sobie wyobrazić rynek pracy w Polsce bez dobrej współpracy związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy. Piotr Ostrowski przypomniał też, że Porozumienie to nie tylko papier, ale konkretne działania, które wspólnie będą realizować centrale związkowe i PIP. Ta aktywność będzie dotyczyć m.in. kontroli, szkoleń i propagowania działalności PIP, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, legalności zatrudnienia  i świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę.  Treść Porozumienia OPZZ z Państwową Inspekcja Pracy TUTAJ zdjęcie główne: pip.gov.pl

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Pomorskie: 30-lecie powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej

22 kwietnia w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie odbyły się jubileuszowe uroczystości 30-lecia powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Wzięli w nich udział związkowcy z WZZ PGM oraz zaproszeni goście. Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej.  Wspomniał też o zasłużonych działaczach i twórcach związku. Minutą ciszy uczczono tych, którzy w czasie kończącej się kadencji opuścili szeregi związku na zawsze.  Honorowym gościem jubileuszu była wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która w imieniu kierownictwa OPZZ przekazała honorowy dyplom  z okazji 30. rocznicy powstania związku. W imieniu związku odebrał go Adam Liszczewski. Do uczestników list gratulacyjny skierował także poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.  Odznaczeniami związkowymi uhonorowano zasłużonych działaczy WZZ PGM, które wręczyła Barbara Popielarz i przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Odznaczenia III stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” otrzymali Andrzej Stańczyk (DB Port Szczecin), Marian Jeziorski (SR Nauta Gdynia) i Sławomir Bała (MZZ Pracowników Stoczni Gdańsk.) Wręczono również odznaczenia I i II stopnia  „Za Zasługi dla OPZZ”.  W drugiej części uroczystości podsumowano mijającą kadencję związku i wybrano nowe władze WZZPGM na kadencję 2023 – 2028. Przewodniczącym ponownie został Adam Liszczewski. Do Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM wybrano Beatę Ożgę, Jacka Rosengarta, Andrzeja Stańczyka, Włodzimierza Wiśniewskiego, Janusza Nowaczkiewicza, Andrzeja Biernackiego, Jana Berendta i Sławomira Bałę. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Zbigniew Wolski. Przyjęto też szereg regulaminów i Program działania WZZ PGM na kadencję 2023 –2028.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Lubelskie: posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

20 kwietnia Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski i przewodniczący WRDS WL. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani dyskutowali o dalszym funkcjonowaniu PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. Omawiali propozycję rozwoju i restrukturyzacji, planowanych przeniesień pracowników do PGE Grupy Energetycznej i warunków tego procesu oraz ujęcia spółek lubelskich w dalszym planie finansowym. Wyżej wymienionym zagadnieniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL i wypracuje stanowisko w powyższej sprawie. W spotkaniu uczestniczył Paweł Piróg – p. o Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przedstawił plany nowych regulacji zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przedstawił członkom Rady wyniki prac stałego zespołu w temacie funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania oraz lokalnych problemów szpitali.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ: wystawa plakatów

W poniedziałek 24 kwietnia rozpoczęliśmy związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ.  Potrwa on do Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, corocznie obchodzonego 28 kwietnia. W holu głównym w siedzibie OPZZ w Warszawie można podziwiać wystawę plakatów udostępnionych przez CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Instytut Badawczy. Biuro prasowe OPZZ Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: „Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy". Każdego roku w miejscach pracy ginie kilkaset osób - w tym roku życie straciło 180 pracowników. I choć to najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat, warto pamiętać, że średnio co drugi ktoś ulega śmiertelnemu wypadkowi w pracy. To wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka. Zbliżający się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to dobra okazja, aby mówić o potrzebie poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy i edukować społeczeństwo w zakresie BHP. Takie działania podejmuje, chociażby OPZZ i CIOP.  W holu głównym w siedzibie OPZZ w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40 do czwartku (27.04) można podziwiać wystawę plakatów udostępnionych Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związku Zawodowych przez CIOP. Serdecznie zapraszamy! Więcej plakatów można obejrzeć także na stronie CIOP  

Czytaj więcej

23 kwietnia 2023

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy, wspierający integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Biuro prasowe OPZZ Przypomnijmy, że kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub poszukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj więcej