Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

13 grudnia 2022

Podlaskie: posiedzenie RW OPZZ

9 grudnia br. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczyli również członkowie nowo wybranej podlaskiej Komisji Rewizyjnej. Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego Podczas posiedzenia zostały przyjęte uchwały dotyczące regulaminu działalności Rady, preliminarza na 2023 rok oraz terminarza zebrań organów statutowych na  2023 rok. Rada rekomendowała również kol. Elżbietę Ewę Mikulską i kol. Łukasza do prac w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Kończąc posiedzenie przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. 

Czytaj więcej

12 grudnia 2022

Wsparcie dla sektora energochłonnego: pomoc dla zakładu Lubiana S.A

W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego z ogromnymi problemami zmagają się setki przedsiębiorstw z sektora energochłonnego. O przetrwanie walczy m.in. Zakład porcelany stołowej Lubiana S.A. OPZZ zwróciło się pomoc do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  Biuro prasowe OPZZ  Według informacji przesłanych w piśmie do przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego przez Ministra Rozwoju i Technologii jeszcze w tym roku ma ruszyć Program "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej", który ma wesprzeć przedsiębiorstwa prowadzące działalność energochłonną i działają w sektorach szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Wsparcie ma objąć także Zakład porcelany stołowej Lubiana S.A, który walczy o przetrwanie - zgodnie z projektem Programu jeszcze w tym roku planuje się przeznaczyć na tę pomoc ponad 5 mld zł. Środki finansowe mają służyć zapewnieniu płynności dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami obecnego kryzysu przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami konkurencji na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Treść pisma Ministra Rozwoju i Technologii do przewodniczącego OPZZ ws. wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych TUTAJ

Czytaj więcej

12 grudnia 2022

Zmarł Bogdan Kaczmarek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2022 po długiej chorobie w wieku 79 lat zmarł Bogdan Kaczmarek- przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce, założyciel i długoletni wiceprzewodniczący FZZ Metalowcy. Nasz serdeczny kolega i wspaniały związkowiec, nauczyciel i wychowawca kilku pokoleń działaczy związkowych. Ceremonia pogrzebowa odędzie się w piątek 16 grudnia 2022 o godz.14.30 na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo w Poznaniu ul. Grunwaldzka.  Bogdan Kaczmarek urodził się 4 stycznia 1943 w Chudobczycach. Działalność związkową zaczynał w zakładzie Wiepofama w Poznaniu. W latach 1969 – 1980 pełnił funkcję Przewodniczącego Związku oraz sekretarza ekonomicznego konferencji samorządów robotniczych. Po okresie stanu wojennego 1982-1983 organizator i sekretarz komitetu założycielskiego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy”, członek komitetu połączeniowego FZZ Metalowcy i Federacji Hutniczych Związków Zawodowych ( 2017-2018). W latach 1984 – 2022 Przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego Federacji. V-ce Przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy w okresie  1998 – 2010.  Od 2009 Sekretarz Generalny Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce (wcześniej Metalowców) – to dzięki jego staraniom Federacja weszła w struktury EMF (Europejska Federacja Metalowców)  następnie IndustriAll Europe. Wieloletni Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu. Cześć jego pamięci!

Czytaj więcej

12 grudnia 2022

Dolnośląskie Brylanty OPZZ

9 grudnia 2022 r. w trakcie posiedzenia Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu po raz pierwszy zostały  przyznane wyróżnienia „Dolnośląskie Brylanty OPZZ”.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego Prezydium Rady przyznało trzy „Brylanty” dla zakładowych organizacji związkowych. Otrzymali je: 1. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników „Autoliv”  2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Dozoru Technicznego przy Brose Sitech sp. z o.o 3. Organizacja Zakładowa nr 01—023 OPZZ Konfederacja Pracy przy Toyota Motor Manufacturing  Poland Sp. z o.o. Oddział w Łęgu Przyznano także pięć „Brylantów” indywidualnych dla : 1. Barbary Kramarz – członka Rady OPZZ woj. dolnośląskiego poprzednich kadencji 2. Antoniego Karasińskiego – wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji 3. Danuty Warzychy - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego i przewodniczącej Rady OPZZ Powiatu Wałbrzyskiego 4. Anny Dawiec - członka Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego poprzednich kadencji 5. Mariana Cichego - przewodniczącego NSZZ Pracowników Służby Zdrowia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Wyróżnienia wręczał przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. W trakcie posiedzenia Rada wysłuchała również informacji Dyrektor DWUP na temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy oraz przyjęto plan przychodów i wydatków na 2023 rok. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła bieżące działania i zadania OPZZ przed zbliżającym się X Kongresem.

Czytaj więcej

09 grudnia 2022

Zatrzymać podwyżkę VAT na gaz!

Cena gazu wzrosła w październiku o blisko 28% rok do roku i wciąż rośnie, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje podjęcia przez rząd decyzji podatkowych przeciwdziałających wzrostowi cen gazu w 2023 roku oraz wprowadzenia obniżonej stawki VAT na gaz, którą dopuszcza dyrektywa VAT-owska. Dzięki temu rozwiązaniu już dziś niektóre kraje Unii Europejskiej stosują zredukowaną stawkę VAT na gaz. Rząd wciąż deklaruje, że nie ustaje w działaniach mających pomóc pracownikom w okresie wysokiej inflacji. Stwarza wrażenie, że chroni gospodarstwa domowe przed skutkami kryzysu energetycznego oraz wysokich cen nośników energii, w tym gazu. Okazuje się jednak, że podejmowane przez niego działania stoją w sprzeczności z tym zapewnieniem. Trudno inaczej traktować zamiar podwyższenia wprowadzonej w ramach tarczy antyinflacyjnej zerowej stawki VAT na gaz do 23% z dniem 1 stycznia 2023 r. Rząd nie po raz pierwszy wprowadza w błąd opinię publiczną, przekazując informacje, które nie mają potwierdzenia w faktach i przepisach prawa. Odpowiedzialnością za konieczność zwiększenia stawki VAT na gaz do wysokości 23% próbuje obciążyć Komisję Europejską, tymczasem ta przyznaje, że zerowy VAT na gaz, który obowiązuje dzisiaj w Polsce, faktycznie nie może być utrzymany w 2023 r., ale w ramach dostępnego zestawu narzędzi podatkowych Polska może zdecydować o obniżeniu stawki VAT, o ile będzie przestrzeganym minimum 5-procentowy próg określony w dyrektywie VAT-owskiej. Co więcej, aby zastosować VAT na obniżonym poziomie rząd nie musi tej decyzji konsultować z Brukselą. Tym samym Komisja Europejska mówi wprost, że wysokość stawki VAT na gaz może być mniejsza od tej, którą zaplanował polski rząd! Jego upór, aby przeforsować wyższą stawkę VAT wynika zatem tylko z pobudek fiskalnych i chęci zwiększenia dochodów budżetu państwa kosztem pracowników. OPZZ podkreśla, że zatrzymanie wzrostu cen gazu dla gospodarstw domowych ma obecnie kluczowe znaczenie, ponieważ bez skutecznych decyzji rządu odbiorców indywidualnych czeka jeszcze większa podwyżka cen gazu. Tak się stanie pomimo wprowadzenia zamrożenia taryf na gaz dla gospodarstw domowych. Powrót do wyższej stawki VAT w wysokości 23% spowoduje bowiem wzrost cen detalicznych gazu i dodatkowo zwiększy i tak już wysoką inflację. W tej sytuacji OPZZ oczekuje od rządu wsparcia gospodarstw domowych w ramach dostępnych instrumentów podatkowych i wycofania się ze szkodzącego pracownikom oraz gospodarce zamiaru drastycznego podwyższenia stawki VAT na gaz do 23%. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej

09 grudnia 2022

Odliczanie składki związkowej od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym: związki nie muszą wystawiać oświadczeń!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości odliczenia od dochodu składki związkowej i sposobu dokumentowania jej wpłaty na rzecz związku zawodowego, wyjaśniamy, jakie obowiązki w tym zakresie nałożył ustawodawca na organizacje związkowe. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Dzięki podejmowanym przez OPZZ od wielu lat działaniom od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Ulgę wprowadzono w ramach prac nad „Polskim Ładem”, ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Początkowo limit odliczenia podatkowego wynosił 300 zł. Ustawodawca w ww. akcie prawnym przyjął, że wysokość składek, które można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty, kwota wpłaconych składek. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli składka jest wpłacana bezpośrednio do kasy związku zawodowego (druk KP - dowód wpłaty) lub na jego konto (przelew bankowy) możliwe jest udokumentowanie przez podatnika wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego z wyszczególnieniem ww. danych i ich późniejsze odliczenie. W przypadku składek pobieranych przez pracodawcę z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, Sejm wprowadził zasadę, że dowodem wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od samego początku prac nad „Polskim Ładem” krytykowało zamiar nałożenia na organizacje związkowe obowiązku wystawiania takiego oświadczenia. Wskazywaliśmy, że w praktyce związek zawodowy dysponuje jedynie danymi o globalnej kwocie składek, która wpłynęła na konto związku zawodowego z konta pracodawcy, ale bez informacji, kto i w jakiej wysokości zapłacił składkę. Powoduje to, że organizacja związkowa nie może wystawić członkowi związku zawodowego wymaganego przepisami prawa oświadczenia. Pracodawca może, co prawda, przekazać związkowi zawodowemu, na jego żądanie, listę wymienionych z imienia i nazwiska osób wraz z informacją o wysokości pobranej składki, ale tylko w przypadku, gdy wysokość składki jest określona kwotowo. Jeżeli jest ona jednak określona procentowo od wysokości wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia, to przekazanie informacji o wysokości zapłaconej przez pracownika składki prowadziłoby pośrednio do ujawnienia informacji o wysokości jego wynagrodzenia, a więc danych, do pozyskiwania których związek zawodowy nie jest uprawniony bez zgody osoby, której dane dotyczą. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika należy bowiem do sfery dóbr osobistych, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Po kilku miesiącach intensywnych rozmów z ministrem finansów udało się nam przekonać stronę rządową do zmiany stanowiska w tej kwestii. Rząd a następnie ustawodawca zaakceptowali propozycję OPZZ, aby informację o wysokości składek wpłaconych przez pracownika na rzecz związku zawodowego, w przypadku składek pobieranych z wynagrodzenia przez pracodawcę, przekazywał pracownikowi pracodawca w formie rocznej deklaracji PIT-11. Tym samym, w wyniku interwencji OPZZ, przepis stanowiący, że do skorzystania z odliczenia podatkowego w tym zakresie konieczne jest oświadczenie organizacji związkowej został uchylony. Stosowny przepis korygujący znalazł się w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265). W trakcie prac parlamentarnych udało się dodatkowo zwiększyć kwotę odpisu z 300 zł do 500 zł. W związku z nową ulgą warto także pamiętać, że: składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku; odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie będzie zatem podlegać odliczeniu; odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu; pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.); podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

Czytaj więcej

09 grudnia 2022

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w Centrum Partnerstwa Społecznego -Dialog-

Dnia 7 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.  Biuro prasowe OPZZ Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", a także eksperci: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Renata Górna, specjalistka w Wydziale Katarzyna Duda oraz Bogdan Grzybowski. Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego – Krzysztofa Kisielewskiego z Forum Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu przyznania części emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi. Postulat zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Postulat likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pismo z Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. Sprawy różne. W dyskusji dotyczącej tzw. renty wdowiej OPZZ podkreśliło, że temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, o czym świadczy m.in. pozytywna ocena projektu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Poinformowano ponadto, że przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie.  Strona pracodawców przedstawiła odmienne zdanie w tej kwestii, argumentując, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań nie jest wskazane ze względu na koszty rozwiązania. Strona rządowa również zajęła stanowisko krytyczne wobec omawianego postulatu, co uzasadniono z kolei wprowadzeniem na rzecz emerytów takich rozwiązań jak tzw. 13 i 14 emerytura. Podczas posiedzenia Zespołu we wrześniu br. Sebastian Koćwin zwrócił się do przewodniczącego Zespołu Krzysztofa Kisielewskiego z wnioskiem o zaproszenie na następne posiedzenie posłanki Urszuli Ruseckiej – przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu. Mimo wystosowanego zaproszenia pPrzewodnicząca Urszula Rusecka nie wzięła udziału w posiedzeniu Zespołu. Przedstawiciele OPZZ apelowali o przyśpieszenie procesu legislacyjnego przez stronę rządową w sprawie projektów dotyczących emerytur stażowych i zwrócili się do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przypomniano, że w Sejmie znajdują się obecnie 4 projekty ustaw: dwa złożone w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, przez Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, a także obywatelski i prezydencki projekt ustawy. Stanisław Szwed udzielił informacji, że projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych będą rozpatrywane wspólnie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny po tym, jak prezydencki projekt ustawy złożony w Sejmie 14 grudnia 2021 r. zostanie skierowany pod obrady Sejmu (pod warunkiem skierowania go do dalszych prac), nie podał jednak harmonogramu powyższych prac.   W punkcie dotyczącym emerytur pomostowych uzgodniono, że powstanie grupa robocza, której zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie odejścia od wygaszania emerytur pomostowych i rozszerzenia wykazów rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz krytyczne ocenili nieobecności na posiedzeniu przedstawicieli „Solidarności”, a także wydanie zarządzenia nr 406 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, zarzucając stronie rządowej łamanie ustawy o związkach zawodowych oraz zasad dialogu społecznego zawartych m.in. w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Z uwagi na nieobecność autorów pisma Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. omówienie tego tematu przełożono na następne posiedzenie.

Czytaj więcej

09 grudnia 2022

Warsztaty w ramach projektu "Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy"

5 i 6 grudnia w siedzibie OPZZ odbyły się dwudniowe warsztaty organizowane w ramach projektu "Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy". Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli i ekspertów wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego i wchodzących w ich skład związków oraz organizacji branżowych. Biuro prasowe OPZZ Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, trudności w przewidywaniu przyszłości oraz powszechna niepewność to stały element współczesnych rynków pracy. Ostatnie wydarzenia - pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie - dodatkowo wzmocniły to przekonanie. W niedalekiej przyszłości polskie społeczeństwo stanie przed wyzwaniami związanymi m.in. z kryzysem demograficznym, zmianami klimatycznymi czy rewolucją cyfrową. Musimy więc odpowiednio przygotować rynki pracy oraz ich uczestników: pracowników, pracodawców oraz instytucje rynku pracy. Jednym z najlepszych sposobów właściwego dostosowania do zmian jest właściwa polityka kształcenia przez całe życie - w praktycznym zastosowaniu najlepiej wdrożono ją w krajach skandynawskich. OPZZ w Partnerstwie z ZNP od 2020 r. realizuje projekt "Koordynatorzy działań edukacyjnych  w zakładach pracy". Jego głównym celem jest podniesienie wybranych kompetencji kluczowych przez 36 przedstawicieli i przedstawicielek partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do pełnienia roli koordynatorów edukacyjnych w zakładach pracy. W ramach projektu opracowaliśmy model KDE i konsultowaliśmy go podczas 16 spotkań w całym kraju ze wszystkimi zainteresowanymi stronami rynku pracy, zorganizowaliśmy 3 wizyty studyjne u szwedzkiego partnera dla potencjalnych koordynatorów modelu KDE i zadbaliśmy o wzmocnienie ich kompetencji kluczowych w tym zakresie. Rolą koordynatora będzie promowanie i zachęcanie do kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji miękkich innych pracowników, a tym samym do promocji idei uczenia się przez całe życie. Działania, jakie koordynator będzie podejmował będą istotne zarówno z punktu widzenia interesów pracownika jak i pracodawcy. Dzięki niemu pracownicy przełamią barierę niechęci do kształcenia, a tym samym będą skłonni do szybszego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy. Ostatnim etapem realizacji naszego projektu było zaprezentowanie modelu Koordynatorów Działań Edukacyjnych (KDE) przedstawicielom i ekspertom wszystkich reprezentatywnych partnerów społecznych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Warunkiem do wdrożenia modelu jest współpraca wszystkich partnerów społecznych, dlatego na zakończenie projektu powołały Radę Programową, której głównym zadaniem już po zakończeniu projektu będzie opiniowanie i doradzanie w kwestii podejmowanych działań w szczególności w zakresie dalszego funkcjonowania modelu w przyszłości i wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie go w Polsce.

Czytaj więcej

09 grudnia 2022

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej 6.12.2022

6 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ w formie hybrydowej pod przewodnictwem Jerzego Wiśniewskiego - przewodniczącego Komisji. Uczestniczył w nim również wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Katarzyna Duda, OPZZ Na wstępie przewodniczący Jerzy Wiśniewski dokonał podsumowania działań Komisji od momentu powstania, w tym działań członków Komisji na poziomie lokalnym w ramach rad senioralnych. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę podjęcia bardziej intensywnych działań na tym poziomie, a także podniósł kwestię potrzeby powoływania przy Radach Wojewódzkich OPZZ Rad Senioralnych.  Członkowie Komisji zgodzili się co do potrzeby ponownego wystąpienia z wnioskiem do rad wojewódzkich w powyższej sprawie. Następnie wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin poinformował o bieżących działaniach OPZZ na rzecz seniorów, przede wszystkim o wystosowanych do rządu wnioskach o zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego, który pozostaje na niezmiennym poziomie 4000 zł od 11 lat, a także o zainicjowaniu przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie wprowadzenia tzw. renty wdowiej.  Członkowie Komisji zwrócili również uwagę na takie niepokojące zjawiska, jak niedostateczne wsparcie państwa dla rodzin opiekujących się chorymi osobami starszymi, a także na utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych przez seniorów wynikający z braków kadrowych w wielu gminach.

Czytaj więcej

08 grudnia 2022

OPZZ przeciw naruszaniu zasad dialogu społecznego - Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki

Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki. – To naruszenie zasad dialogu społecznego – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Nie ma naszej zgody na wykluczanie partnerów dialogu społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej. Biuro prasowe OPZZ Rząd i NSZZ Solidarność usiądą do wspólnych negocjacji w sprawie emerytur stażowych, wyższej podwyżki dla pracowników budżetówki, ale też pomocy dla zakładów energochłonnych. Zgodnie z zapowiedziami ma wypracować je specjalny zespół roboczy złożony z przedstawicieli obu stron. W negocjacjach nie uwzględniono jednak innych partnerów dialogu społecznego, takich jak OPZZ czy Forum Związków Zawodowych. Stażówki, podwyżki dla budżetówki i wsparcie dla zakładów energochłonnych: OPZZ walczy o nie od dawna Problemy, nad którymi wspólnie mają pochylić się rząd i NSZZ „Solidarność”, niejednokrotnie z inicjatywy OPPZ były już tematem wielu debat i dyskusji, m.in. podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, w których uczestniczą trzy ogólnopolskie centrale związkowe. Były one również podstawą prowadzonych w ostatnich miesiącach przez OPZZ działań (m.in. protestów pracowników sfery budżetowej), będących odpowiedzią na niezadowolenie społeczne, wynikające z nasilającego się kryzysu gospodarczego i rosnących kosztów życia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy też o emerytury stażowe. Apelowaliśmy o interwencję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, chociażby 5 września pod Pałacem Prezydenckim. Odbyło się wówczas się publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści „Folwark Zwierzęcy” przez związkowców z długim stażem pracy. Pomimo naszych interwencji w tej sprawie kwestia emerytur stażowych do tej pory nie została rozwiązana. OPZZ interweniuje – Andrzej Radzikowski wystosował pismo do Premiera RP - Jesteśmy przeciwni wykluczaniu partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej, dlatego już 18 listopada, OPZZ wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wykluczenia partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad tak ważnymi kwestiami – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Przewodniczący OPZZ skierował pismo do Premiera już po pierwszym spotkaniu Rządu z przedstawicielami NSZZ Solidarność, które bez porozumienia z innymi centralami związkowymi odbyło się 17 listopada. O naruszeniu zasad dialogu społecznego Andrzej Radzikowski mówił także podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 29 listopada. - Jako OPZZ opowiadamy się za wzmacnianiem instytucjonalnego dialogu społecznego, trójstronnego – powiedział wówczas przewodniczący OPZZ. Jasna deklaracja współpracy ze strony OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych, cały czas deklaruje chęć udziału w pracach wszystkich zespołów powoływanych przez stronę rządową. Uważamy, że wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i związków zawodowych oraz wspólne działania w obliczu tak trudnej sytuacji i tak wielu problemów, z którymi obecnie borykają się miliony Polek i Polaków, wymaga rozmów i porozumienia ze wszystkimi partnerami społecznymi. Obecna sytuacja jest zbyt poważna, aby rozmawiać o tak ważnych problemach tylko z wybranym partnerem społecznym. ...................... Treść pisma skierowanego przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego do Premiera RP 18 listopada do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej