Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

07 września 2023

Sukces OPZZ: Ministerstwo Finansów planuje pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Wszystko jest na dobrej drodze, aby odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 roku (ZFŚS) został w pełni odmrożony. Informację tę potwierdziła strona rządowa w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego. Jeśli rząd wypełni swoje zobowiązanie, odpis na fundusz będzie oparty o przeciętną płacę z poprzedniego roku a budżet funduszu wzrośnie. Związki zawodowe uzyskają przez to większą możliwość wsparcia najuboższych pracowników za pomocą środków socjalnych. Oznacza to, że wieloletnia presja OPZZ i działania mające na celu odmrożenie wysokości odpisu przyniosły pozytywny efekt. Przypomnijmy, że OPZZ działało na rzecz przestrzegania przepisów o ZFŚS od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy odpis na fundusz został odmrożony. Dziesiątki wystąpień konsekwentnie kierowanych do rządu przez OPZZ przełożyło się najpierw na częściowe odmrożenie odpisu na fundusz - by ostatecznie doprowadzić do jego pełnego odmrożenia w 2024 roku. Metodyczna praca naszych przedstawicieli w Zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS przyniosła zatem rezultat. Rolę odegrały też publiczne wystąpienia OPZZ - ostatnio apelowaliśmy o pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS podczas senackiej komisji w lipcu br., kiedy rząd nowelizował tzw. okołobudżetówkę na 2023 rok. (KP)

Czytaj więcej

04 września 2023

OPZZ w hołdzie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Jak co roku, w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oddało hołd nauczycielom i nauczycielkom, którzy organizowali tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Parku Kazimierzowskim w Warszawie. Pomnik upamiętnia nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), powstałej w październiku 1939 roku, którzy zginęli z rąk okupanta, prowadząc tajne komplety. Szacuje się, że było to około 10 tysięcy osób związanych z oświatą, w tym blisko 8 tysięcy nauczycieli. Pomimo okrutnych kar grożących im za tę działalność, niestrudzenie  służyli dzieciom i młodzieży, pielęgnując polskość oraz rozwijając ich tożsamość narodową. Nauczyciele w czasie okupacji ukrywali też przedstawicieli inteligencji i pomagali więźniom obozów koncentracyjnych, gdzie również sami tracili życie. TON jako konspiracyjna organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich przyłączonych do Rzeszy przez cały okres II wojny światowej. Organizatorem każdego roku uroczystości pod pomnikiem TON jest Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W Parku Kazimierzowskim pojawili się przedstawiciele kierownictwa Związku wraz z prezesem Sławomirem Broniarzem oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych, a także uczniowie warszawskich szkół. W uroczystości wzięli również udział wiceprzewodniczący OPZZ — Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin oraz przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego: przewodnicząca Halina Poszytek, Tadeusz Szmit i Krzysztof Ozdarski.

Czytaj więcej

01 września 2023

Dość niszczenia polskiej szkoły!

Pikieta ZNP to nie tylko wyraz frustracji nauczycieli i pracowników szkolnictwa oświaty. Wierzymy i nie tracimy nadziei, że szkołę można jeszcze naprawić, tworząc edukację na miarę XXI wieku. Dla dobra nas wszystkich - nauczycieli, pracowników, ale przede wszystkim naszych dzieci. To od nich zależy nasza przyszłość. 1 września o godz. 12:00 pod MEiN w Warszawie rozpoczęła się akcja protestacyjna nauczycieli organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nauczyciele, a także pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego żądają lepszych warunków nauki i pracy oraz wyższych pensji. Nauczyciele masowo rzucają pracę - w całym kraju brakuje już blisko 25 tysięcy nauczycieli, a liczba ta cały czas rośnie. Z powodu braku kadry we wrześniu w polskich szkołach wiele zajęć może w ogóle się nie odbyć. Panie Ministrze Czarnek - nie otrzymał Pan promocji do następnej klasy!  Dość niszczenia polskiej szkoły! EDUKACJA TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Czytaj więcej

01 września 2023

Fundusze norweskie: Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym

Projekt Norway Grants na rzecz lepszych warunków pracy NO 2022/348385 Warszawa, 01.09.2023 r. Projekt "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym", finansowany przez Norway Grants, skupia się na poprawie sytuacji pracowników sezonowych, zwłaszcza ukraińskich migrantów, zatrudnionych w polskim rolnictwie. Projekt ma na celu wyeliminowanie form wyzysku i zapewnienie godnych warunków pracy dla pracowników rolnych. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w poprzednich inicjatywach, zwłaszcza w zakresie dialogu społecznego w sektorze rolnym, Projekt ma na celu dostosowanie się do nowych wyzwań, jakie niesie konflikt na Ukrainie i wzrost liczby ukraińskich uchodźców w Polsce. Głównym celem projektu jest: Zapewnienie lepszych i godnych warunków pracy: Projekt skupi się na poprawie warunków pracy pracowników migrujących, zwłaszcza pracowników sezonowych, z naciskiem na pracowników ukraińskich w sektorze rolnym. Wzmocnienie dialogu społecznego: Projekt będzie działać na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego, włączając w to pracodawców, pracowników i instytucje rządowe, aby tworzyć bardziej sprawiedliwe i godne środowisko pracy dla migrantów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone konkretne działania: Analiza warunków pracy i potrzeb pracowników migrujących w sektorze rolnym. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów poprawy jakości zatrudnienia oraz zapewnienia godnych warunków pracy. Organizacja szkoleń i warsztatów na temat praw pracowników i obowiązków pracodawców. Promowanie dialogu społecznego i wymiany informacji między pracownikami, pracodawcami i władzami lokalnymi. Projekt realizuje Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Migracyjnych. Programme “Social Dialogue – Decent Work”/ Realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”, pt. Decent work for migrant workers in the Polish agricultural sector., Norway Grants no 2022/348385

Czytaj więcej

01 września 2023

Fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) będzie odmrożony: trwają rozmowy o budżecie państwa w RDS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) domaga się wzrostu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych na poziomie co najmniej 24%. Proponowane przez stronę rządową podwyżki nie poprawią jakości usług publicznych i doprowadzą do jeszcze większych konfliktów społecznych, dlatego rząd powinien zaakceptować związkową propozycję wzrostu płac na przyszły rok. Jest ona w pełni uzasadniona z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Dnia 31 sierpnia br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił projekt budżetu państwa na rok 2024 r. oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt budżetu zakłada dochody w kwocie 683,6 mld zł, wydatki na poziomie 848,3 mld zł, a deficyt budżetu państwa na poziomie 164,8 mld zł. Zdaniem rządu w 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów. Prognozuje się, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2024 r. 9,8%. Co ważne, wynagrodzenia wzrosną realnie, bowiem rząd przewiduje inflację na poziomie 6,6%. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 1,2%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych. Bezrobocie na koniec 2024 r. wyniesie 5,2%. W trakcie debaty strony pracowników i pracodawców zgłosiły szereg pytań oraz wniosków. Strona rządowa udzieliła odpowiedzi na pytania zgłoszone przez OPZZ dotyczące wskaźników makroekonomicznych, w tym PKB i inflacji, tarczy antyinflacyjnej, wynagrodzeń, rent i emerytur, reguły wydatkowej, rynku pracy i zdrowia. W trakcie debaty OPZZ zwróciło uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budżetu, szczególnie w zakresie wynagrodzeń i podtrzymało postulat co najmniej 20% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej w 2023 r. i 24% podwyżki w 2024 r. Zakwestionowało także zapowiedziany sposób przyznania podwyżek w oparciu o wzrost funduszu nagród w wysokości 5,7%. Zgłosiło ponadto oczekiwanie, że rząd przedstawi partnerom społecznym, na piśmie, szczegółowe wyliczenia dotyczące sposobu rozdysponowania podwyżki w sferze budżetowej w łącznej wysokości 12,3%. Minister finansów zapowiada odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) W toku dalszych prac Zespołu OPZZ zwróciło się do ministra finansów o pełne odmrożenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Minister Sebastian Skuza, w odpowiedzi na apel OPZZ, przyznał, że baza naliczania odpisu zostanie w 2024 r. całkowicie odmrożona. Przypomnijmy, że do 2011 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosiła 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Wysokość odpisu rosła zatem wraz ze wzrostem płacy przeciętnej. Jednak na rok 2012 i kolejne lata zamrożono odpis, aby potem tylko częściowo go odmrozić. Zapowiadane odmrożenie wysokości odpisu to bardzo dobra wiadomość dla pracowników i sukces OPZZ. O sprawie tej przypominaliśmy wielokrotnie stronie rządowej podczas prac Rady Dialogu Społecznego oraz w trakcie bezpośrednich rozmów z ministrem finansów. Kwestia odmrożenia odpisu na ZFŚS jest też istotnym punktem Programu OPZZ na lata 2022-2027. Teraz nasz postulat zostanie w końcu zrealizowany. Na obecnym etapie prac Zespołu nie zawarto kompromisu w sprawie projektu budżetu na rok 2024. Uznano jednak, że należy poszukiwać ewentualnego kompromisu. Rozmowy będą kontynuowane w nadchodzącym tygodniu. W posiedzeniu udział wzięli: Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. OPZZ na posiedzeniu reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej.

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Konferecja prasowa OPZZ i ZNP: czeka nas gorąca jesień!

Polacy mają dość. Drożyzna, wysokie koszty życia i niskie zarobki dobijają domowe budżety. Pracownicy i związkowcy zapowiadają walkę o godne warunki pracy i wynagrodzenia umożliwiające normalne życie, a także o realizację wciąż niespełnionych obietnic porozumień sierpniowych 1980, na które od ponad 40 lat czekają Polacy. Przed nami gorąca jesień – czeka nas nie tylko zacięta kampania wyborcza, ale także głośne protesty sfrustrowanych pracowników: 1 września na ulice Warszawy wyjdą nauczyciele i pracownicy oświaty, a dwa tygodnie później – 15 września — pracownicy budżetówki. 31 sierpnia odbyła się konferencja prasowa OPZZ i ZNP. Polska oświata i budżetówka nad przepaścią? Protesty już we wrześniu Już 1 września o godz. 12:00 pod MEiN w Warszawie rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nauczyciele, a także pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego żądają lepszych warunków nauki i pracy oraz wyższych pensji. Nauczyciele masowo rzucają pracę - w całym kraju brakuje już blisko 25 tysięcy nauczycieli, a liczba ta cały czas rośnie. Z powodu braku kadry we wrześniu w polskich szkołach wiele zajęć może w ogóle się nie odbyć. Z kolei 15 września w samo południe budżetówka szykuje marsz na kancelarię premiera. Protest jest wyrazem sprzeciwu wobec działań rządu i braku waloryzacji wynagrodzeń. Pracownicy oświaty i budżetówki oraz związkowcy zapowiadają walkę o poprawę sytuacji materialnej setek tysięcy pracowników. Domagają się podwyżek, które zrekompensują inflację oraz rosnące koszty życia, sprzeciwiając się decyzji rządu o przyznaniu jednorazowych „nagród specjalnych”. Paski wstydu: ile tak naprawdę zarabiają Polacy? OPZZ od kilku tygodni prowadzi akcję „Paski Wstydu”, która ma ukazać prawdę o zarobkach Polaków. OPZZ chce uświadomić rządzącym, ile tak naprawdę zarabia się w Polsce i zachęca do przesyłania pasków wynagrodzeń za pośrednictwem strony www.paskiwstydu.pl. Paski, które spływają do OPZZ z całej Polski pokazują, że średnia krajowa to mit – ten pułap osiągają specjaliści i starsi specjaliści z największych miast oraz managerowie średniego szczebla. Zebrane przez OPZZ paski wynagrodzeń zostaną przekazane rządzącym podczas najbliższego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Co dalej z realizacją obietnic Porozumień Sierpniowych? 31 sierpnia przypada 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, dlatego w tym dniu OPZZ wzywa rząd do spełnienia obietnic Porozumień Sierpniowych 1980 i chce przypomnieć o niezrealizowanej od ponad 40 lat obietnicy wprowadzenia emerytur stażowych. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości w końcu pochyli się nad projektem ustawy skierowanym do Sejmu?

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Turów działa dalej – decyzja ws. koncesji zawieszona

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie zgodności z prawem decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji kopalni Turów. Powodem są nowe okoliczności formalne. Podczas rozprawy okazało się, że PGE planowała zmienić decyzję środowiskową jeszcze przed zaskarżeniem jej przez organizacje ekologiczne z Czech i Niemiec. Później PGE się z tego wycofała, ale fakt ten ma wpływ na przebieg obecnego postępowania, przez co jak podała sędzia Agnieszka Wójcik, sąd był zobowiązany do zawieszenia postępowania z urzędu. Teraz sąd musi poczekać z kontynuacją sprawy co najmniej do końca września. Przypomnijmy, że Rada OPZZ odniosła się negatywnie do faktu, iż działalność tak ważnego kompleksu energetycznego jest wskutek nienależycie prowadzonej polityki uzależniona od decyzji administracyjnej i podlega wpływowi organizacji niezwiązanych z zarządzaniem energetyką. 21 czerwca br. Rada przyjęła stanowisko, w którym zaznacza, że od pracy kopalni Turów całkowicie zależna jest pobliska elektrownia odpowiadająca za nawet do 8% produkcji energii w Polsce. Nie jest możliwe nagłe wstrzymanie pracy tego obiektu bez mocnych negatywnych konsekwencji dla wielu obszarów życia w Polsce – od braków prądu w kraju, przez utratę pracy kilku tysięcy pracowników kompleksu i kilkudziesięciu tysięcy z nim związanych, po zapaść gospodarczą regionu – Turów jest zdecydowanie największym pracodawcą w okolicy. Rada wezwała do podjęcia działań odpowiedzialnych za to członków rządu, a pismo zostało przesłane do Przewodniczącego Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów  TUTAJ Interwencje w tej sprawie podejmowały także organizacje pracowników z kompleksu Turów w tym Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. W chwili obecnej kopalnia i elektrownia pracują normalnie i wg. zapewnień członków rządu tak ma pozostać do planowego zakończenia ich pracy w latach 40. MZ

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Pikieta ZNP: spływają listy poparcia

1 września w w samo południe przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25 rozpocznie się Pikieta ZNP. Będzie przewodniczyć jej hasło: pod hasłem: “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”! Do OPZZ spływają listy poparcia Pikiety protestacyjnej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Poparcie dla Pikiety ZNP wyrazili: Zespół OPZZ ds. równości (treść Listu poparcia TUTAJ) Zespół OPZZ ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych (treść Listu poparcia TUTAJ)    Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Opolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Małopolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego (treść Listu poparcia TUTAJ) OPZZ Konfederacja Pracy (treść Listu poparcia TUTAJ) OPZZ Konfederacja Pracy przy Trafostacji Sztuki w Szczecinie (treść Listu poparcia TUTAJ) Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (treść Listu poparcia TUTAJ) Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce (treść Listu poparcia TUTAJ) Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego (treść Listu poparcia TUTAJ) Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Porozumienie 2014 (treść Listu poparcia TUTAJ) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki (treść Listu poparcia TUTAJ) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu (treść Listu poparcia TUTAJ) Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. , Oddział w Zdzieszowicach (treść Listu poparcia TUTAJ) Związek Pracowników Wojska "TARCZA" (treść Listu poparcia TUTAJ) NSZZ Morliny (treść Listu poparcia TUTAJ) ZZ Budowlani (treść Listu poparcia TUTAJ) ZZ Uzdrowisk Polskich (treść Listu poparcia TUTAJ) ZZ Przeróbka (treść Listu poparcia TUTAJ) 31 sierpnia o godz. 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa OPZZ oraz Prezesa ZNP Sławomira Broniarza oraz Przewodniczącej Branży OPZZ "Usługi Publiczne" Elżbiety Aleksandrowicz. W trakcie konferencji OPZZ zapowie wrześniowe strajki nauczycieli i pracowników oświaty (1 września br.) oraz pracowników budżetówki (15 września br.), poinformuje o dalszych działaniach dotyczących niezrealizowanych postulatów Porozumień Sierpniowych i podsumuję akcję "Paski Wstydu". grafika: ZNP

Czytaj więcej

30 sierpnia 2023

Posiedzenie Prezydium OPZZ 29.08.2023

We wtorek 29 sierpnia odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium OPZZ. Rozmawiano m.in. o zbliżających się pikietach i akcjach protestacyjnych: ZNP i pracowników sfery budżetowej. W takcie posiedzenia Prezydium OPZZ przyjęło ustalenia nr 8 Prezydium OPZZ z 4 lipca 2023 roku, a także omówiło zbliżające się pikiety i manifestacje: 1 września na ulice wyjdą nauczyciele, pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego, a 15 września pracownicy budżetówki. Prezydium OPZZ podjęło również uchwałę w sprawie przyznania zbiorowej odznaki honorowej „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. Podjęto także uchwały w sprawie nadania indywidualnych odznak honorowych „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia dla: Kazimierza Tomasa – Porozumienie ZZ Górnictwa  Jana Mazura - Porozumienie ZZ Górnictwa Ireneusza Dudka - Porozumienie ZZ Górnictwa BP Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ przypomniał również o akcji „Paski wstydu” i poprosił o nadsyłanie ich do OPZZ oraz poinformował o możliwości przesyłania opinii w sprawie budżetu państwa na przyszły rok. Dyskutowano także o proponowanych zmianach dotyczących sposobu naliczania, wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz OPZZ. JZ

Czytaj więcej

28 sierpnia 2023

Paski Wstydu: pokaż rządzącym, ile tak naprawdę zarabiasz!

Ile tak naprawdę zarabiają Polki i Polacy? Ruszamy z akcją Paski Wstydu. Pokaż rządzącym swój pasek wynagrodzenia! W 2023 roku przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 7000 złotych brutto, co oznacza wzrost o ponad 12 proc. rok do roku. Polacy zarabiają więcej, ale wzrosty płac wciąż nie nadążają za inflacją. Dla milionów Polaków TA średnia krajowa wciąż jest daleko poza zasięgiem. Polki i Polacy zarabiają mniej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie! Średnia krajowa to raczej pułap, który osiągają specjaliści i starsi specjaliści z największych miast oraz managerowie średniego szczebla. Średnie wynagrodzenie dla większości pracujących w Polsce pozostaje w sferze pragnień i marzeń. Realnie zarabiamy dużo mniej niż przeciętne wynagrodzenie. W niektórych sektorach na „średnią pensję” trzeba pracować nawet 2 miesiące! W styczniu 2024 roku płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł, co oznacza, że już w przyszłym roku ponad 3,5 mln pracowników może zarabiać minimalną krajową. Pokażmy rządzącym, ile tak naprawdę zarabiają Polki i Polacy! Prześlij nam swój Pasek Wstydu TUTAJ, a my przekażemy go tym, którzy kształtują polski rynek pracy! Walczmy o płace, które nadążają za obecnymi kosztami życia!

Czytaj więcej