Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

22 marca 2023

Strajki portugalskich pracowników

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy 18 marca portugalscy pracownicy, zorganizowani związkach zawodowych CGTP-IN, zgromadzili się na jednej z głównych ulic Lizbony, Avenida da Liberdade i zażądali zmiany kierunku polityki pracowniczej reprezentowanej przez władze portugalskie. Portugalscy pracownicy odczuwają gwałtowny wzrost kosztów życia. Najbardziej wzrosły ceny mieszkań, podstawowych towarów i produktów, energii i transportu, pomimo rekordowych zysków, które osiągnęły te sektory gospodarki. Jednocześnie zostały utrzymane surowe przepisy prawa pracy, które blokują negocjacje zbiorowe. Utrzymane zostały również długie i nieuregulowane godziny pracy oraz została zwiększona niestabilność pracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprzez tę demonstrację pracownicy pokazali po raz kolejny, po ogromnych akcjach sektorowych, w szczególności strajku administracji publicznej w dniu 17 marca, że domagają się innej polityki zwalczania inflacji poprzez narzucenie kontroli cen i opodatkowanie zysków. Polityki, która promuje wzrost płac wraz z podniesieniem płacy minimalnej z 760 do 850 euro, ogólną podwyżkę płac o 100 euro minimum 10%, odblokowanie negocjacji zbiorowych, walkę z prekariatem i skrócenie czasu pracy do 35 godzin dla wszystkich pracowników bez utraty wynagrodzenia. Ta liczna demonstracja, w której wzięło udział około 100 tysięcy pracowników, jasno pokazała, że pracownicy żądają odpowiedzi na swoje problemy, dlatego CGTP-IN będzie nadal kontynuować swoją walkę organizując i mobilizując pracowników w każdej firmie, sektorze i miejscu pracy.  Zapowiadają również kolejny protest w dniu 28 marca . Tym razem młodzi pracownicy wyjdą na ulice broniąc swoich praw.

Czytaj więcej

21 marca 2023

Apel Rady OPZZ: skandaliczna sytuacja w budżetówce

W związku z niskimi wynagrodzeniami pracowników sektora finansów publicznych, Rada OPZZ wystosowała apel do rządu RP. Dalsze pogłębianie i tak napiętej już sytuacji w budżetówce spowoduje zubożenie pracowników sfery budżetowej oraz zmniejszenie ich motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji co skutkować będzie pogorszeniem jakości usług publicznych w Polsce Biuro Prasowe OPZZ Apel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie podwyżek płac dla pracowników sektora finansów publicznych Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do Rządu RP z żądaniem wypłaty w 2023 r. pracownikom sektora finansów publicznych wyższych wynagrodzeń, które zapewnią im i ich rodzinom godny poziom płac i zrekompensują rosnące koszty utrzymania. Lutowe dane o inflacji, zgodnie z którymi w gospodarce odnotowano wzrost cen o 18,4 proc. r/r, powinny wzbudzić poważne zaniepokojenie rządu i skutkować pilną decyzją o podniesieniu płac w sektorze publicznym w 2023 r. o co najmniej 20 proc. Niniejszy apel jest wyrazem niezadowolenia, rosnącej frustracji oraz rozczarowania różnych grup zawodowych dbających o zdrowie, wykształcenie, bezpieczeństwo, obsługę w urzędach państwowych i samorządowych oraz rozwój kulturalny społeczeństwa z decyzji rządu, który - przy sprzeciwie OPZZ - zdecydował, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w bieżącym roku wyniesie tylko 7,8 proc. przy prognozowanej inflacji w wysokości 9,8 proc. Taki scenariusz jest nieakceptowalny, ponieważ inflacja w 2023 r. będzie znacznie wyższa niż przewiduje rząd. Potwierdził to niedawno Narodowy Bank Polski, prognozując średnioroczną inflację w 2023 r. na poziomie 11,9 proc. Jeśli rząd nie zmieni swoje decyzji, wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych po raz kolejny realnie zmniejszą się. Nie ma na to naszej zgody! Rada OPZZ zwraca także uwagę, że z jednej strony rząd chwali się stabilną kondycją finansów publicznych, w tym wysokimi wpływami z podatków, a z drugiej świadomie ogranicza wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Przypominamy, że rząd założył w budżecie na rok 2022 wzrost funduszu płac w państwowej sferze budżetowej o 4,4 proc., zamrażając równocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (100,0 proc.). Dziś już wiemy, że deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniósł 12,4 mld złotych wobec 30 mld założonych w ustawie budżetowej na rok 2022, a deficyt sektora finansów publicznych wyniósł około 3 proc. PKB. Patrząc na rządowe dane widać, że wniosek OPZZ, aby podnieść płace w sferze budżetowej w 2022 r. o 12 proc. był zasadny i możliwy do realizacji bez uszczerbku dla finansów publicznych. Uwzględniając roczną inflację w 2022 r. na poziomie 14,4 proc. oraz realny spadek wynagrodzeń w sferze budżetowej we wszystkich miesiącach 2022 r., Rada OPZZ oczekuje, że rząd zrekompensuje pracownikom stratę, którą ponieśli w 2022 r. i podniesie wynagrodzenia o 20 proc. w 2023 r. Rada OPZZ apeluje do rządu, aby pilnie poprawił sytuację finansową pracowników sektora finansów publicznych nie tylko z uwagi na wysoką inflację, ale także dlatego, że obecny poziom wynagrodzeń w tym sektorze jest mało atrakcyjny dla pracowników poszukujących pracy, nieadekwatny do poziomu ich wykształcenia i zakresu obowiązków oraz niekonkurencyjny w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w sektorze przedsiębiorstw, w którym płace nominalne w 2022 r. wzrosły o 13 proc. (realnie spadły o 1 proc.). W rezultacie utrwala się nierównowaga w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego i podmiotów spoza sfery finansów publicznych. Rada OPZZ podkreśla także, że niskie wynagrodzenia pracowników sektora finansów publicznych prowadzą do ubóstwa oraz zmniejszają ich motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększania wydajności pracy. Szkodzą także społeczeństwu, ponieważ hamują procesy rozwojowe państwa, prowadzą do deficytów kadrowych i pogarszają jakość usług publicznych. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Czytaj więcej

17 marca 2023

Zwolnienia grupowe w FCA Powertrain Bielsko-Biała: jest porozumienie

W sobotę 11 marca 2023 Zakładowe Organizacje Związkowe oraz Dyrekcja Spółki FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej zawarły Porozumienie dotyczące zwolnień grupowych. 20 lutego zarząd bielskiej spółki powiadomił organizacje związkowe w tej spółce o zamiarze przeprowadzania zwolnień. Biuro prasowe OPZZ Porozumienie zawiera dwa zasadnicze warianty w ramach PDO – Programu Dobrowolnych Odejść – pracownicy odchodzący ze Spółki będą mieli do wyboru: przejście do pracy w jednej z fabryk Stellantis – w Tychach albo Gliwicach lub odejście całkowite. Program przewiduje również odprawy dla osób, które wcześniej odejdą na emeryturę. Zwolnienia grupowe w fabryce mają objąć około 300 z 800 pracowników, w tym 290 bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych. Jako przyczynę zamiaru przeprowadzenia redukcji zatrudnienia jest „konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizacja produkcji silnika GSE". W informacji skierowanej do pracowników, dyrekcja zakładu nawiązała również do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. Porozumienie reguluje przede wszystkim warunki dwóch form dobrowolnych odejść. Pierwsza to "program restrukturyzacji zatrudnienia" dla pracowników, którzy zakończą pracę w fabryce silników ale podejmą ją, na okres co najmniej dwóch lat, w innym zakładzie Grupy Stellantis (w Tychach lub Gliwicach). W zależności od stażu pracy otrzymają od 12 (staż do 8 lat) do 14 odpraw (11 lat i więcej). Druga grupa to "program dobrowolnych odejść" dla osób, które opuszczą Stellantis i nie podejmą w niej pracy przez okres nie krótszy niż pięć lat. Ilość odpraw wyniesie od 8 (staż do 8 lat) do 24 (30 lat i więcej). Redukcja zatrudnienia w FCA Powertrain S.A. ma zakończyć się do końca czerwca tego roku.

Czytaj więcej

16 marca 2023

Posiedzenie RDS 16.03.2023

16 marca odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związków zawodowych organizacji pracodawców i rządu.  Debatowano o stanie polskiej gospodarki - w posiedzeniu RDS wzięli przedstawiciele OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Szef OPZZ Piotr Ostrowski podczas czwartkowego posiedzenia RDS zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji polityki energetycznej i dogłębnej konsultacji z partnerami społecznymi. Podkreślił także duże niebezpieczeństwo związane z tzw. rozporządzeniem metanowym, o którym pisaliśmy TUTAJ.  W trakcie posiedzenia debatowano także o: spadku płac realnych w kontekście rekordowej inflacji, w szczególności w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych, spadku konsumpcji gospodarstw domowych, który przełoży się na kondycję przedsiębiorstw i pracowników oraz zbyt wolny wzrost nakładów na B+R (badania i rozwój) i spadająca stopę inwestycji.

Czytaj więcej

16 marca 2023

Spotkanie Przewodniczącego OPZZ z Minister Marleną Maląg

15 marca Przewodniczący OPZZ spotkał się z Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Piotr Ostrowski poinformował Marlenę Maląg o głównych wnioskach z posiedzenia Rady OPZZ dotyczących aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Biuro prasowe OPZZ Podczas spotkania z Minister Marleną Maląg szef OPZZ Piotr Ostrowski zwrócił uwagę m.in. na skandalicznie niskie wynagrodzenia w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych, znacznie poniżej rekordowo wysokiej inflacji oraz potrzebę zdecydowanego głosu rządu w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego, które chce wprowadzić Parlament Europejski. Piotr Ostrowski rozmawiał również z Minister Maląg o konieczności interwencji na forum Rady Ministrów i/lub Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestii usprawnienia sądów pracy oraz zwolnienia z opłat sądowych spraw pracowniczych, a także o odblokowaniu prac sejmowych nad ustawą o algorytmach i systemach sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy. Szef OPZZ przekazał również Minister Maląg egzemplarz Programu OPZZ na kadencję 2022-2027.

Czytaj więcej

16 marca 2023

Stanowisko Rady OPZZ z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie projektu tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942

Rada OPZZ przyjęła Stanowisko w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942, w którym ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami uchwalenia rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Apeluje także do rządu o podjęcie działań przeciwdziałających kryzysowi energetycznemu, który nastąpi po przyjęciu projektu rozporządzenia przez Parlament Europejski. Biuro prasowe OPZZ Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowego ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami uchwalenia rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942 i wzywa Parlament Europejski do pilnego wprowadzenia zmian w projekcie w celu nadania mu kształtu społecznie i ekonomicznie akceptowalnego. W ocenie Rady OPZZ przyjęcie tego rozporządzenia w aktualnie procedowanej formie będzie katastrofą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także dramatem dla setek tysięcy pracowników w naszym kraju. Proponowane normy ograniczające emisje są niemożliwe do spełnienia przez jakąkolwiek metanową kopalnię węgla w Polsce. Wejście w życie zapisów z limitami 5 a potem 3 ton metanu na 1000 ton wydobycia węgla oznaczać będzie konieczność zamknięcia większości kopalń węgla energetycznego już w ciągu niecałych czterech lat. W związku z tym zaproponowane limity są nie do przyjęcia. Taka sytuacja wywoła poważne skutki społeczno-ekonomiczne na co najmniej trzech kluczowych poziomach. Po pierwsze, w krótkim czasie pracę straci kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego, a także kolejne osoby pracujące w branżach pokrewnych. W sumie będzie to ponad sto tysięcy ludzi. Po drugie, rozporządzenie wywoła zapaść społeczno-ekonomiczną na Górnym Śląsku i w Małopolsce a w przyszłości również w zagłębiu Lubelskim.   Po trzecie, nowe prawo spowoduje bardzo poważny problem z zapewnieniem surowca krajowej energetyce stawiając pod znakiem zapytania możliwość jej funkcjonowania w ogóle.  Należy pamiętać że Polski system energetyczny opiera się na modelu w którym 75% produkcji prądu pochodzi z węgla, w tym w ponad 50% z  węgla kamiennego. Podobnie z ciepłownictwem – zdecydowana większość energii cieplnej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego, którego może nagle zabraknąć, czy to dla dużych zakładów, czy dla odbiorców indywidualnych. Obecne braki węgla po wybuchu wojny w Ukrainie okazałyby się w tym kontekście niewielkim problemem a  skala wyzwań byłaby wielokrotnie większa. W efekcie grozi to brakami w dostawach tak prądu, jak i ciepła do polskich mieszkań i domów. Rada OPZZ wzywa także Rząd RP oraz polskich posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnych działań na forum Parlamentu Europejskiego w celu zmodyfikowania zapisów projektu rozporządzenia i nadania mu kształtu, który będzie społecznie akceptowany. Treść Stanowiska Rady OPZZ w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942 TUTAJ

Czytaj więcej

16 marca 2023

Współpraca OPZZ z EKZZ i IndustriALL ws. rozporządzenia metanowego

Wielokrotnie pisaliśmy już o rozporządzeniu metanowym i jego możliwych negatywnych skutkach dla polskiego społeczeństwa. Podjęliśmy interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także wśród polskich europarlamentarzystów i szefów klubów w Sejmie. To jednak nie wszystko. W ubiegłym tygodniu przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wystosował pisma do federacji IndustriALL Europe oraz do Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Pisma skierowane do organizacji związkowych na szczeblu europejskim miały na celu zwrócenie uwagi na poważne problemy społeczno-gospodarcze, które mogą dotknąć polskie społeczeństwo po wprowadzeniu rozporządzenia w obecnie procedowanej formie. Dokument może zniweczyć plany sprawiedliwej transformacji energetycznej Polski i narazić na niepotrzebne problemy setek tysięcy pracowników w Polsce. Szef OPZZ zaapelował do szefów ETUC i IndustriAll o podjęcie działań zapobiegających tym negatywnym scenariuszom. Na nasz apel odpowiedziała Judith Kirton-Darling - wiceprzewodnicząca IndustriALL Europe, która wyraziła pełne poparcie dla działań OPZZ w tej sprawie. W ostatnich dniach członkowie IndustriALL uczestniczyli już w spotkaniu z reprezentantami polskiego rządu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Działań na rzecz Klimatu Komisji Europejskiej, na którym temat był omawiany. Podnoszono go także na spotkaniu związkowców z europosłami komisji ITRE (Przemysłu, Transportu i Energii) i ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) oraz na komisji ds. zrównoważonego rozwoju w EKZZ. Ponadto pismo przesłane przez OPZZ posłużyło jako szkic apelu skierowanego przez IndustriALL do europosłów komisji ENVI przy PE. Więcej informacji o interwencjach OPZZ: Rozporządzenie metanowe: zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski Rozporządzenie metanowe: OPZZ apeluje do europarlamentarzystów i posłów

Czytaj więcej

15 marca 2023

Posiedzenie Rady OPZZ

Punktualnie o godz. 11.00 w siedzibie Centrali w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady OPZZ. W jego trakcie podjęto m.in. stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym  oraz uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Przyjęto także informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa. Biuro prasowe OPZZ Obrady otworzył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na samym początku Mateusz Nabiałczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ poinformował, że pozytywnie zaopiniowano  sprawozdanie z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2022. Stanowisko Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko Rady OPZZ w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. OPZZ negatywnie ocenia projekt rozporządzenia metanowego, które poważnie zagraża polskiemu górnictwu i bezpieczeństwu energetycznemu Polski.  Treść Stanowiska Rady OPZZ ws. rozporządzenia metanowego TUTAJ Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ poinformowała, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych cały czas interweniuje i podejmuje działania, aby zapobiec wprowadzeniu rozporządzenia metanowego w życie. OPZZ zaapelowało już w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także interweniowało u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie.  Więcej o rozporządzeniu metanowym i jego fatalnych skutkach dla polskiego przemysłu pisaliśmy TUTAJ. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. renty wdowiej Na środowym posiedzeniu Rady OPZZ mówiono także bieżące sprawy. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ poinformował o zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. renty wdowiej i zaapelował o zaangażowanie w zbiórkę. Więcej o projekcie ustawy TUTAJ. Przedstawiono również plany obchodów tegorocznego Święta Pracy oraz statystyki uzwiązkowienia w OPZZ za II półrocze 2022 roku. Spory zbiorowe po nowemu Podczas posiedzenia Rady OPZZ dyskutowano na temat rządowego projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy. Głos w tej sprawie zabrał Błażej Mądrzycki, wiceprzewodniczący OPZZ. Poinformował, że cały czas trwają dyskusje, a propozycja rządu wciąż nie spełnia oczekiwań związków zawodowych i nie można jej zaakceptować. Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ zaznaczył, że jesteśmy w trakcie rewolucyjnych zmian w prawie pracy, a jednym z elementów tych zmian jest także projekt ustawy o sporach zbiorowych. Poinformował też, że otrzymał już osiem opinii od organizacji związkowych dotyczących projektu ustawy, a większość z nich ocenia go negatywnie i wskazuje, że należy odrzucić go w całości. Paweł Śmigielski zasygnalizował, że związki zawodowe reprezentują prawa i interesy pracownicze, dlatego nie ma zgody na wprowadzenie ustawy o sporach zbiorowych w takim kształcie. Zmiany prawne ws. sytuacji kobiet i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców Omawiano też zmiany prawne wzmacniające sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym. Z kolei Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Gospodarczego OPZZ przedstawił analizę sytuacji gospodarczej w kraju i omówił wskaźnik wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2023 roku. Zaznaczył też, że recesja nam nie grozi, ale musimy liczyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Przyjęto rekomendację OPZZ w tej sprawie.

Czytaj więcej

14 marca 2023

Spotkanie Szefa OPZZ z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W poniedziałek, 13 marca Szef OPZZ Piotr Ostrowski spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP. Głównymi tematami spotkania były m.in. kwestie społeczne dotyczące uregulowania spraw pracowniczych, takie jak emerytury stażowe, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej czy zlikwidowanie umów śmieciowych. Biuro prasowe OPZZ Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozmawiał z Prezydentem Andrzejem Dudą o możliwości znalezienia porozumienia w sprawie emerytur stażowych, potrzebie wyższych wynagrodzeń w szeroko pojętej sferze usług publicznych, konieczności likwidacji umów śmieciowych i wzmocnieniu układów zbiorowych pracy. Podczas ponad godzinnego spotkania z Prezydentem RP Piotr Ostrowski zasygnalizował także potrzebę szybszej implementacji prawa unijnego w zakresie ochrony praw pracowniczych na grunt polskiego prawa. Mowa tu przede wszystkim o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Szef OPZZ zwrócił również uwagę na konieczność skuteczniejszej ochronie działaczy związkowych. Piotr Ostrowski przekazał Prezydentowi RP Program Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. W spotkaniu uczestniczył też Minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Duda zapewnił, że nie było to pierwsze i ostatnie spotkanie z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  Komentarz Przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego po spotkaniu z Prezydentem RP:  zdjęcia: Marek Borawski/KPRP www.prezydent.pl

Czytaj więcej

14 marca 2023

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów: nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa

Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o interwencję w sprawie suwerenności i niezależności energetycznej Polski. Związkowcy głośno wyrażają swój niepokój wywołany kryzysem energetycznym, wzrostem cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych, a w konsekwencji ogromną inflacją. Groźba zamknięcia kopalń wisi w powietrzu już od dawna, a unijne limitystawiają Polskę pod ścianą. Wysokie, miliardowe kary za ich przekroczenie doprowadzą do upadku polskiego górnictwa i energetyki węglowej.  Biuro prasowe OPZZ Związkowcy zaalarmowali w liście do Ministra Sprawiedliwości, że dążenia Unii Europejskiej i narzucane przez nią limity emisji metanu doprowadzą polskiego górnictwa jeszcze przed 2030 rokiem. Polska na taki scenariusz nie jest jeszcze gotowa. Nie będzie wówczas mowy o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek,  13 marca Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie i stanął w obronie polskiego węgla, wyrażając sprzeciw wobec dalszej likwidacji polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie odwiedził również wiceminister Janusz Kowalski, który podkreślił też, że bez inwestycji w złoże węgla Złoczew elektrownia Bełchatów za 7-8 lat stanie. — To elektrownia, która produkuje 20 proc. polskiej energii elektrycznej — podkreślił. W Bełchatowie była obecna również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która apelowała, że transformacja musi być oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz planowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Podkreśliła, że polskie zasoby nie mogą zostać zaprzepaszczone na rzecz importu węgla z zagranicy, a projekt rozporządzenia metanowego, które w obecnej formie doprowadzi do zapaści polskie górnictwo i przemysł, wymaga pilnych poprawek.

Czytaj więcej