Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

24 kwietnia 2023

Lubelskie: posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

20 kwietnia Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski i przewodniczący WRDS WL. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego W czasie spotkania zebrani dyskutowali o dalszym funkcjonowaniu PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. Omawiali propozycję rozwoju i restrukturyzacji, planowanych przeniesień pracowników do PGE Grupy Energetycznej i warunków tego procesu oraz ujęcia spółek lubelskich w dalszym planie finansowym. Wyżej wymienionym zagadnieniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL i wypracuje stanowisko w powyższej sprawie. W spotkaniu uczestniczył Paweł Piróg – p. o Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przedstawił plany nowych regulacji zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przedstawił członkom Rady wyniki prac stałego zespołu w temacie funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania oraz lokalnych problemów szpitali.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2023

Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ: wystawa plakatów

W poniedziałek 24 kwietnia rozpoczęliśmy związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ.  Potrwa on do Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, corocznie obchodzonego 28 kwietnia. W holu głównym w siedzibie OPZZ w Warszawie można podziwiać wystawę plakatów udostępnionych przez CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Instytut Badawczy. Biuro prasowe OPZZ Tegorocznym obchodom przyświeca hasło: „Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy". Każdego roku w miejscach pracy ginie kilkaset osób - w tym roku życie straciło 180 pracowników. I choć to najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat, warto pamiętać, że średnio co drugi ktoś ulega śmiertelnemu wypadkowi w pracy. To wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka. Zbliżający się Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to dobra okazja, aby mówić o potrzebie poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy i edukować społeczeństwo w zakresie BHP. Takie działania podejmuje, chociażby OPZZ i CIOP.  W holu głównym w siedzibie OPZZ w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40 do czwartku (27.04) można podziwiać wystawę plakatów udostępnionych Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związku Zawodowych przez CIOP. Serdecznie zapraszamy! Więcej plakatów można obejrzeć także na stronie CIOP  

Czytaj więcej

23 kwietnia 2023

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy, wspierający integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Biuro prasowe OPZZ Przypomnijmy, że kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub poszukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu OPZZ ds. europejskich rad zakładowych

19 kwietnia w siedzibie OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. europejskich rad zakładowych. Posiedzenie otworzył Piotr Ostrowski - przewodniczący OPZZ, który nadzoruje prace zespołu. Do zadań Zespołu będzie należeć koordynacja aktywności przedstawicieli organizacji OPZZ w strukturach europejskich rad zakładowych, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat partycypacji pracowniczej w europejskich radach zakładowych oraz inicjowanie europejskich i krajowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Członkowie zespołu będą także dbać o wymianę doświadczeń w działaniu europejskich radach zakładowych. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu: Jarosław Szunejko - przewodniczący Agnieszka Kowalik - wiceprzewodnicząca Piotr Burczyński - wiceprzewodniczący Edyta Górecka - wiceprzewodnicząca Marek Kuczyński - wiceprzewodniczący Europejskie rady zakładowe są formą reprezentacji pracowniczej wielonarodowych załóg na szczeblu przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. (JZ)

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Mazowieckie: II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich dla Mazowsza

W czwartek 20 kwietnia odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Funduszy Europejskich Dla Mazowsza z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa, Komisji Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, partnerów gospodarczych, społecznych i organizacji pozarządowych. Radę OPZZ woj. mazowieckiego reprezentowali Tadeusz Szmit i Tomasz Wudarczyk – członkowie KM powołani przez Marszałka Adama Struzika Przewodniczącego KM FEM 2021 - 2027. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego Podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów dla naboru konkurencyjnego w ramach Projektu IX – Działanie 9.3 - ,,Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim” oraz prezentacja ,,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Metropolii Warszawskiej 2021 – 2027”. Przed nami otwierają się kolejne możliwości dzięki obecności w Unii Europejskiej. Na zrównoważony rozwój Mazowsza przeznaczone zostanie prawie 10 mld zł dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Komisja Europejska zatwierdziła program 2 grudnia ubiegłego roku. Nadmienić trzeba, że kluczową kwestią I posiedzenia KM w dniu 31 marca br. było zatwierdzenie zasad wyboru projektów w ramach naborów wniosków. W pierwszej kolejności o wsparcie będzie można ubiegać się w czterech obszarach: Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami; Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej; Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych; Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia Społeczna.

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Konferencja OPZZ o pracy nierejestrowanej

18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Praca nierejestrowana: skala, przyczyny i konsekwencje dla systemu ubezpieczeń społecznych, rekomendacje rozwiązań na rzecz ograniczenia zjawiska”. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Program konferencji obejmował następujące wystąpienia z udziałem przedstawicieli urzędów zajmujących się problematyką pracy nierejestrowanej: omówienie zmian prawnych wprowadzonych przez rząd na rzecz ograniczenia zjawiska pracy nierejestrowanej - dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz eliminowania zjawiska pracy nierejestrowanej - Dariusz Górski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy; konsekwencje pracy nierejestrowanej dla ubezpieczonych, systemu ubezpieczeń społecznych oraz przedstawienie skali zjawiska - dr Szymon Kasprowski, Główny Inspektor Kontroli w Departamencie Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie głos zabrał dr Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, badający zjawisko pracy nierejestrowanej. Kontrole PIP w latach 2019-2022 wykazały wzrost odsetka podmiotów objętych kontrolą, u których w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową, z 30,8% w 2019 roku do 41,7% w 2022 roku.  Przyczyny nielegalnego zatrudnienia Do przyczyn nielegalnego zatrudnienia w przypadku powierzających pracę zaliczono między innymi: krótki termin realizacji otrzymanych zleceń,  ryzyko utraty płynności finansowej,  większe korzyści niż ewentualne straty związane z ryzykiem braku odpowiedniej siły roboczej, większe korzyści niż ewentualne kary za nielegalne zatrudnienie,  nieuczciwa konkurencja przedsiębiorców.  Wskazano ponadto na przyczyny pracy nierejestrowanej leżące po stronie osób świadczących pracę, m.in.: chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia „do ręki”, brak uzyskania określonych świadczeń, których przyznanie uzależnione jest od zadeklarowanego dochodu, ciążące zobowiązania pieniężne (alimenty, tytuły egzekucyjne). Zwracano również uwagę na problem społecznego przyzwolenia na pracę nierejestrowaną w odniesieniu do niektórych usług, takich jak praca niań lub opiekunek osób starszych świadczona w domu podopiecznych. Bariery, które utrudniają eliminowanie nielegalnego zatrudnienia Zidentyfikowane bariery w eliminowaniu nielegalnego zatrudnienia to przede wszystkim:  przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustalające 7-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia do ZUS),  brak obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych w formie pisemnej,  luki w prawie, które pozostawiają bez unormowań określone zdarzenia lub relacje między osobami czy podmiotami,  praca świadczona sezonowo, w szczególności na rzecz rolników indywidualnych,  krąg podmiotów podlegających kontroli PIP,  katalog osób, od których inspektorzy mają prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień i informacji,  społeczne przyzwolenie na „pracę na czarno”, brak prawnej możliwości prowadzenia wspólnych kontroli wespół z innymi służbami i organami, brak pełnego i bezpośredniego dostępu (online) do baz danych i rejestrów pozostających w dyspozycji innych urzędów, tj. w szczególności do: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), danych ZUS – w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. OPZZ przeanalizuje zaproponowane podczas konferencji rozwiązania na rzecz ograniczania zjawiska pracy nierejestrowanej i wystosuje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej rekomendacje zmian w tym zakresie. KD

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Dolnośląskie: spotkanie związkowców ze ZNP i związkowców z landu Saksonii

W dniach 18-19 kwietnia w ramach Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, której członkiem jest Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, odbyło się spotkanie związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz związkowców działających w sektorze edukacji z landu Saksonii.  Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz przewodniczący DGB Saksonii Markus Schlimmbach. Tematem rozmów były warunki pracy i zatrudnienia w szkołach na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Przekazane zostały informacje między innymi o systemie edukacji, warunkach pracy i stanowiskach związków zawodowych w obu krajach w sprawie zmian w formach zatrudnienia w szkołach. Podczas spotkania przedstawione zostały również modele integracyjne dzieci z rodzin uchodźczych funkcjonujące w Polsce i w Niemczech.

Czytaj więcej

19 kwietnia 2023

Rozporządzenie metanowe: Sejm popiera stanowisko OPZZ

W ostatni piątek, 14 kwietnia, Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął uchwałę ws. projektu rozporządzenia metanowego. Co ważne, jej treść jest zgodna z najważniejszymi postulatami OPZZ. Uchwała poprzedzona była treściwą dyskusją na komisji ds. Unii Europejskiej 13 kwietnia, o której pisaliśmy TUTAJ: OPZZ na komisji ws. rozporządzenia metanowego. Jeszcze na początku marca OPZZ informowało szefów klubów parlamentarnych o ryzykach dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i zagrożeniach dla setek tysięcy miejsc pracy, jakie niesie obecna treść projektu rozporządzenia. Jednocześnie apelowaliśmy o interwencje na wszelkich możliwych szczeblach.  Jak widać nasze stanowisko w tej sprawie, potwierdzone uchwałą Rady OPZZ z 15 marca, zyskało zrozumienie w parlamencie. Treść uchwały Sejmu RP jest zbieżna z naszymi postulatami wzięcia pod uwagę realnych możliwości adaptacyjnych polskich kopalń oraz zapisów Umowy Społecznej z 2021 r. dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego i Śląska. Uchwała zyskała poparcie niemal całego Sejmu: za głosowało 444 posłanek i posłów, przeciw 5, od głosu wstrzymała się jedna osoba. Poniżej pełna treść uchwały: UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża negatywne stanowisko odnośnie do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/924. Procedowany na forum Unii Europejskiej projekt niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń, zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla polskiego społeczeństwa. Przepisy projektu w proponowanym kształcie, nakładające nieracjonalne i niezgodne z dostępną wiedzą technologiczną oraz ekonomiczną nadmierne wymogi dotyczące emisji metanu z kopalni węgla kamiennego, doprowadzą do kryzysu społecznoekonomicznego w branży górniczej, co oznacza ryzyko utraty miejsc pracy dla setek tysięcy pracowników. Przyjęcie rozporządzenia w obecnie proponowanym brzmieniu zniweczy Umowę Społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która określa tempo odejścia od węgla w Polsce. Zamknięcie kopalń węgla doprowadzi do uzależnienia Polski od węgla importowanego i wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, co w obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest niedopuszczalne. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektu rozporządzenia w obecnym kształcie. Konieczne jest dostosowanie projektu rozporządzenia do realnych możliwości adaptacyjnych wynikających ze specyficznej sytuacji naszego kraju. MARSZAŁEK SEJMU Elżbieta Witek

Czytaj więcej

19 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych

18 kwietnia w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Posiedzenie Zespołu poświęcono kwestiom organizacyjnym oraz dyskusji na temat bieżących działań OPZZ, a także omówieniu planu pracy. Członkowie Zespołu dokonali rekomendacji osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Rekomendowany został Zygmunt Mierzejewski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz ekspert OPZZ ds. funduszy strukturalnych. Przewodniczącego Zespołu powołuje ostatecznie Prezydium OPZZ. Ponadto, przeprowadzono wybory wiceprzewodniczących Zespołu, którymi zostali: Elżbieta Aleksandrowicz z NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Piotr Harciarek ze Związku Zawodowego PGE Odkrywka, Marek Kuczyński ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz Wojciech Kozak ze Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych Puławy. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła informację na temat inicjatyw OPZZ oraz planowanych działań w najbliższym okresie. Katarzyna Pietrzak, ekspert OPZZ, przedstawiła stanowisko OPZZ w sprawie projektu dokumentu pn. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport 2023, który rząd przedstawi Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach przeglądu wypełniania Agendy ONZ 2030 przez tę organizację. Maciej Zaboronek, ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej omówił problematykę unijnego projektu tzw. rozporządzenia metanowego oraz aktywność OPZZ zmierzającą do zmiany treści tego dokumentu. Zapisy projektu w obecnym kształcie stwarzają bowiem ryzyko dla dalszego funkcjonowania krajowych kopalń, utraty miejsc pracy a także bezpieczeństwa energetycznego kraju. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej poinformował Zespół o kondycji finansów publicznych, gospodarki i przedsiębiorstw w bieżącym i poprzednim roku. Przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie realizowanej przez rząd polityki wynagradzania pracowników sfery finansów publicznych oraz rekomendację OPZZ odnośnie do negocjowania wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. (KP)

Czytaj więcej

18 kwietnia 2023

OPZZ interweniuje u Głównego Inspektora Pracy

OPZZ zwróciło się z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko o pilną interwencję w związku ze strajkiem grupy kierowców z Uzbekistanu i Gruzji zatrudnionych przez firmę spedycyjną Mazur. Kierowcy domagają się wypłacenia zaległych wynagrodzeń, które mogą wynosić nawet 250 tysięcy euro. Biuro prasowe OPZZ Z doniesień wynika, że dochodziło nie tylko do naruszeń pracodawcy w kwestii wypłaty wynagrodzeń, ale również zastraszania pracowników i braku dialogu. Co więcej, media donoszą, że na miejscu strajku na parkingu Graefenhausen West w Hesji pojawił się prezes spółki Łukasz Mazur w towarzystwie zamaskowanych mężczyzn w opancerzonych autach. Grupa próbowała siłą przejąć ciężarówki zajęte przez strajkujących kierowców. Zostali jednak powstrzymani i aresztowani przez niemiecką policję. Sytuacja kierowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wymaga natychmiastowej reakcji, o czym poinformowano Głównego Inspektora Pracy. W piśmie OPZZ zaapelowało także o przeprowadzenie dogłębnej kontroli warunków pracy i wynagradzania w spółce spedycyjnej Mazur, a także kontroli w spółkach z nią powiązanych. OPZZ solidaryzuje się ze strajkującymi kierowcami i monitoruje sprawę. Oczekuje też odpowiedzi Głównego Inspektora Pracy, związanej z wynikiem i efektami przeprowadzonej kontroli. Pismo ws. sytuacji strajkujących kierowców podpisane przez przewodniczącego OPZZ TUTAJ

Czytaj więcej