Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

28 marca 2023

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

14 marca 2023r. w siedzibie OPZZ w Warszawie ul. Kopernika 36/40 odbyło się pierwsze w kadencji 2022-2027 posiedzenie Rady OPZZ Branży „Usługi Publiczne”. W posiedzeniu oprócz Członków Rady Branży udział wzięli: Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin - sprawujący opiekę nad Branżą „Usługi Publiczne” oraz  zaproszeni Goście -Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Renata Górna i Koleżanka Urszula Michalska , której złożono serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz podziękowania za wieloletnią współpracę i kierowanie Radą OPZZ Branży Usługi Publiczne, jednocześnie życząc dalszych sukcesów. Wstępnie określono priorytety dla Branży w oparciu o Program OPZZ na kadencję 2022-2027. Omówiono w sposób ogólny kwestie płacowe i problemy pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej,  z którymi  mają na co dzień do czynienia Przewodniczący ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszonych w Branży „Usługi Publiczne” OPZZ. W trakcie posiedzenia uzgodniono także terminy kolejnych posiedzeń Rady OPZZ Branży „Usługi Publiczne”.

Czytaj więcej

28 marca 2023

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

27 marca br. w Suchedniowie rozpoczął się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Gościem pierwszego dnia Zjazdu był wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Odczytał list skierowany do delegatów przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego: W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pragnę złożyć wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Federacji, która zawsze stoi po stronie praw pracowniczych i dokłada starań, aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą kolejne sukcesy w walce o godną pracę i godne życie dla wszystkich pracowników, a bogate doświadczenie FZZPAiT PKP z pewnością przyczyni się do rozwoju ruchu związkowego. Nasze dobre relacje to ogromna wartość dla działalności związków zawodowych, wypracowana długoletnią i owocną współpracą, która przynosi dobre rezultaty dla dobra pracowników – napisał m.in. Piotr Ostrowski. Następnie Sebastian Koćwin przekazał delegatom bieżące informacje z działalności OPZZ koncentrując się na pracach związanych z emeryturami pomostowymi i stażowymi, w których znaczący udział ma również Federacja ZZPAiT PKP. Poinformował o działaniach podjętych przez OPZZ mających na celu wsparcie Federacji w walce o zakończenie dramatycznej sytuacji w spółce PKP TELKOL. Zwrócił się również z apelem o wsparcie inicjatywy OPZZ dotyczącej tzw. renty wdowiej. Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Zjazdu był wybór przewodniczącego Federacji. Delegaci powierzyli ponownie tę funkcję Januszowi Stefańczykowi. Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Zbigniew Chojnacki. Jacek Kowalczyk Przekaźnik

Czytaj więcej

27 marca 2023

Dolnośląskie: posiedzenie Rady OPZZ

21 lutego odbyło się posiedzenie Rady OPZZ woj. dolnośląskiego. W pierwszej części obrad Okręgowy Inspektor Pracy Pani Małgorzata Łagocka złożyła sprawozdanie z działalności OIP w 2022 r. W dyskusji członkowie rady podnosili min. sprawy dotyczące mobbingu, dyskryminacji, dodatków do minimalnego wynagrodzenia, układów zbiorowych pracy. W wyniku dyskusji Rada przyjęła stanowisko, z którego treścią można zapoznać się TUTAJ. Ponadto Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe przedstawione przez przewodniczącego Andrzeja Otrębę. W sprawach bieżących przewodniczący Rady omówił m. in.: -proces zbierania podpisów pod projektem ustawy ,,Renta Wdowia”, -projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, -planowane obchody Święta Pracy, -działalność WRDS, -rekomendacje OPZZ w sprawie wskaźnika przyrostu wynagrodzeń, -stan uzwiązkowienia.

Czytaj więcej

27 marca 2023

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu (IndustriAll) wspierają OPZZ w działaniach w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego

Po interwencji OPZZ o poparcie w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego, ETUC i IndustriAll wystosowali do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa wniosek o dialog w sprawie obaw związków zawodowych dotyczących wpływu proponowanych aktów prawnych na plan Just Transition w Polsce. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy Wniosek ten wzywa do dialogu i wyraża głębokie obawy dotyczące wpływu i interakcji różnych aktów prawnych na proces społecznie odpowiedzialnego wycofywania się z wydobycia węgla kamiennego w Polsce, zwłaszcza projektu rozporządzenia UE w sprawie metanu i proponowanych poprawek. Przedstawia on obecną sytuację pracowników w sektorze węgla kamiennego, ich miejsc pracy, które na ogół opierają się na ogół na silnych układach zbiorowych zapewniających wysokiej jakości miejsca pracy i warunki pracy oraz koncentrację w wybranych regionach i wyraża ubolewanie nad brakiem uwagi poświęconej wyzwaniu, jakim jest dla niektórych regionów dostosowanie się               do nowych przepisów w niezwykle krótkim czasie, przy znacznym, negatywnym ryzyku skutków społecznych. Została również zwrócona uwaga na zawarte w 2021 r. porozumienie między polskimi związkami zawodowymi a Ministerstwem Aktywów Państwowych i polskim rządem porozumienie społeczne w sprawie zarządzania wygaszaniem polskich kopalń węgla w sposób społecznie odpowiedzialny do 2049 r., oraz ich zaangażowanie w proces dialogu politycznego z różnymi odpowiedzialnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej w celu osiągnięcia sprawiedliwej transformacji swoich członków. Wniosek ten akcentuje  iż są wprowadzane akty prawne, które grożą podważeniem tego procesu, co stwarza ogromną niepewność dla pracowników i ich rodzin w obszarach wydobycia węgla kamiennego. Szczególnie niepokojące jest to, że proponowane rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 grozi nagłym zamknięciem wielu kopalń węgla kamiennego w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat oraz pominięcia bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ proces wentylacji metanu jest stosowany w celu zapobiegania ryzyku wybuchów w kopalniach węgla. My, OPZZ, uważamy iż ambitnym działaniom na rzecz klimatu powinny towarzyszyć równoważne ambicje społeczne, stąd popieramy wniosek o dalszą dyskusję i żądamy ponownego przeanalizowania skutków społecznych i podjęcie działań ku zmianom w dokumencie                              i dostosowani go do realnych możliwości adaptacyjnych polskich kopalń. Cały wniosek znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

24 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: OPZZ mówi stop niekorzystnym rozwiązaniom

OPZZ razem z Solidarnością i Forum Związków Zawodowych przygotowały wspólne stanowisko ws. procedowanego przez Parlament Europejski projektu rozporządzenia metanowego. Pismo podpisane przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego, a także Dorotę Gardias, liderkę FZZ oraz Piotra Dudę, szefa Solidarności, zostało przesłane do Roberty Matsoli – przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Zapisy projektu rozporządzenia dot. redukcji emisji metanu mogą spowodować zamknięcie większości kopalń węgla energetycznego w Polsce już w ciągu niecałych czterech lat. Byłaby to sytuacja dalece niekorzystna zarówno dla pracowników, szczególnie w kontekście sprawiedliwej transformacji, jak i dla funkcjonowania polskiego systemu energetycznego i niezależności surowcowej kraju. Dlatego OPZZ nie ustaje w podejmowaniu działań zapobiegawczych. Tym razem zwracamy się do Roberty Matsoli – przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w którym trwają obecnie prace nad treścią dokumentu. Sprawa dotyczy nie tylko związkowców OPZZ, ale wszystkich reprezentatywnych central w kraju, dlatego związki postanowiły wystosować wspólne stanowisko, w którym sygnalizują przewodniczącej Matsoli problemy i niepożądane skutki jakie dokument w obecnej formie może nieść, takie jak masowe zwolnienia pracowników, zapaść regionów górniczych czy problemy z dostawami energii w Polsce. Zwracamy się do przewodniczącej o podjęcie działań ku zmianom w dokumencie i dostosowanie go do realnych możliwości adaptacyjnych polskich kopalń. Pismo zostało wysłane także do adresatów naszych poprzednich apeli w tej sprawie: polskich posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego, członkiń i członków komisji ENVI i ITRE, które zajmują się dokumentem, szefów polskich klubów poselskich Sejmu RP, oraz do central Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i IndustriAll. Treść stanowiska: „Wspólne stanowisko FZZ, NSZZ „Solidarność”, OPZZ dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942 Jako przedstawiciele Forum Związków Zawodowych (FZZ), Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”), Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) - reprezentatywnych central związkowych w Polsce pragniemy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów projektu rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942. Wzywamy Posłanki i Posłów Parlamentu Europejskiego do wprowadzenia zmian w projekcie, w celu nadania mu kształtu społecznie i ekonomicznie akceptowalnego dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. W naszej ocenie wprowadzenie tzw. rozporządzenia metanowego w formie proponowanej przez Radę Unii Europejskiej będzie katastrofą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także dramatem dla setek tysięcy pracowników w naszym kraju. Proponowane normy ograniczające emisje są niemożliwe do spełnienia przez jakąkolwiek metanową kopalnię węgla w Polsce. Wejście w życie zapisów z limitami 5 a potem 3 ton metanu na 1000 ton wydobycia węgla oznaczać będzie konieczność zamknięcia większości kopalń węgla energetycznego już w 2027 roku, w ciągu niecałych czterech lat. W związku z tym zaproponowane przez Radę limity są nie do przyjęcia. Projekt rozporządzenia wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Węgiel zamiast być w najbliższych latach wydobywany na miejscu, będzie musiał zostać importowany spoza Unii Europejskiej, z krajów których limity emisji metanu nie obejmują. Zwiększy to zależność Polski a więc i Unii Europejskiej od surowców energetycznych spoza Wspólnoty. Nie zmieni jednocześnie ogólnego poziomu emisji metanu. Nagłe zakończenie wydobycia w Polsce wywoła jednak zapaść społecznoekonomiczną w górniczych regionach kraju. Rozporządzenie w zaproponowanym kształcie zagraża bezpośrednio i pośrednio ponad dwustu pięćdziesięciu tysiącom miejsc pracy. Rozporządzenie zmusza do szybkich, nieplanowych likwidacji zakładów 2 górniczych. To burzy szansę na stopniową transformację sektora energetycznego w Polsce i doprowadzi do licznych problemów społecznych oraz postawi w złym świetle cały europejski proces działań na rzecz sprawiedliwej transformacji. Sprawiedliwa transformacja nie może być oparta na rozwiązaniach przemocowych i nieakceptowanych przez społeczeństwo! Należy pamiętać, że Polski system energetyczny opiera się na modelu, w którym 75% produkcji prądu pochodzi z węgla, w tym ponad 50% z węgla kamiennego. Podobnie z ciepłownictwem – zdecydowana większość energii cieplnej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego. Nowe prawo spowoduje bardzo poważny problem z zapewnieniem surowca krajowej energetyce stawiając pod znakiem zapytania możliwość jej funkcjonowania w ogóle. Za kilka lat mieszkańcy Polski mogą nie mieć czym ogrzać domów, co zwiększy - i tak już wysokie - ubóstwo energetyczne. Zauważamy także, że projekt rozporządzenia jest sprzeczny z Umową Społeczną z 2021 roku podpisaną przez przedstawicieli polskiego rządu ze związkami zawodowymi, która przewiduje stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego do roku 2049. Co więcej, jest niezgodny z przyjętymi przez polski rząd dokumentami takimi jak „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, przewidującymi wykorzystanie krajowego węgla jako kluczowego paliwa co najmniej do czasu powstania realnych alternatyw w postaci innych stabilnych źródeł energii. Projektowane prawo ma w przyszłości dotyczyć kopalń węgla koksowego, kluczowego w procesie produkcji stali. Kopalnie te nie są obecnie przewidziane do wygaszania, ponieważ węgiel koksowy jest na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej, co zostało potwierdzone przez wniosek Komisji Europejskiej z 16 marca 2023. Jako że Polska jest jedynym producentem tego surowca we Wspólnocie, niezbędne jest utrzymanie wydobycia w naszym kraju jako istotnego dla niezależności surowcowej całej Unii i wypełnienia jej własnych ustaleń. FZZ, NSZZ „Solidarność”, OPZZ wyrażają jednoznacznie negatywne stanowisko na temat projektu rozporządzenia metanowego. Procedowany projekt rozporządzenia niesie za sobą wiele poważnych zagrożeń dla całego polskiego społeczeństwa, a także dla niezależności energetycznej UE. Ignoruje jednocześnie krajowe ustalenia i realne możliwości dostosowania się sektora paliwowo-energetycznego. W związku z powyższym centrale związkowe wzywają Posłanki i Posłów Parlamentu Europejskiego o ponowne przeanalizowanie skutków proponowanej regulacji i uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe.”

Czytaj więcej

24 marca 2023

Tracimy suwerenność energetyczną: protest pod MKiŚ

Sprawiedliwa transformacja, kryzys energetyczny oraz brak gwarancji zabezpieczenia i uruchomienia eksploatacji złóż węgla brunatnego to tylko niektóre z postulatów, które związkowcy przedstawili dzisiaj Minister Klimatu i Środowiska – Annie Moskwie podczas protestu pod siedzibą resortu. W pikiecie udział wzięły związki zawodowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz. Biuro Prasowe OPZZ Treść pisma skierowanego do Minister prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej

24 marca 2023

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa 2021-2027

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. KUP tworzy 129 członków reprezentujących stronę rządową, samorządową i partnerów społecznych, partnerów gospodarczych oraz partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie oraz 3 obserwatorów, w tym przedstawicieli KE. KUP koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. Członkiem Komitetu jest Zygmunt Mierzejewski a stałym zastępcą Aleksandra Wąsik. Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należą: przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji, formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa, analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na realizację Umowy Partnerstwa, w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom zarządzającym, ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich, ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji polityki spójności, monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego). W ramach Komitetu wyodrębniono Prezydium do którego należą: przewodniczący, jego zastępcy, jak również po jednym przedstawicielu strony samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Rolą Prezydium jest tworzenie agendy każdego posiedzenia oraz ustalanie harmonogramu spotkań Komitetu. Kolejnym zadaniem jest opiniowanie decyzji dotyczących tworzenia podkomitetów i grup zadaniowych, wyodrębnionych organów Komitetu, powoływanych do realizacji jego szczegółowych kompetencji. Prezydium dyskutuje również nad potrzebą realizacji ekspertyz lub badań ewaluacyjnych, poświęconych zidentyfikowanym kwestiom wdrożeniowym. Podsumowanie zakończonego z sukcesem procesu negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (76 miliardów euro) oraz stan realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce to główne tematy poruszone podczas posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Przyjęto regulamin pracy i dokonano oceny prac w IZ. W spotkaniu wzięli udział minister Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Minister MFiPR Grzegorz Puda rozpoczynając posiedzenie podkreślił, że Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Dotyczy 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Stanowi to ponad 20% środków polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Z funduszy europejskich korzystamy już od niemal 20 lat i także w tej perspektywie Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak. podkreśliła, że uzyskaliśmy zgodę KE na przesunięcia środków między kategoriami regionów. W wyniku tych przesunięć szczególnie chcieliśmy wesprzeć województwo wielkopolskie i dolnośląskie, a także region warszawski. Chcieliśmy, żeby poziom inwestycji utrzymywał się na wysokim poziomie, dlatego wynegocjowaliśmy z KE transfer środków z alokacji regionów słabiej rozwiniętych. Uzyskaliśmy też zgodę KE na przesunięcia środków do Funduszu Spójności. To dla nas szczególny fundusz, który pozwala nam rozwijać transport i dbać o środowisko. Ostatecznie, po długotrwałych negocjacjach, udało się nam wynegocjować transfer na poziomie 13,4% alokacji EFS+, czyli 2 mld euro. To najwyższy poziom transferu w UE na tle innych państw członkowskich, takich jak: Rumunia 11%, Czechy 10%, Węgry 10%. Jednym z sukcesów negocjacyjnych jest także decentralizacja finansowa polityki spójności. Samorządy województw będą zarządzać aż 44 proc. środków dostępnych dla Polski. W porównaniu z poprzednią perspektywą regiony otrzymają większą alokację – 33,5 mld euro na lata 2021-2027. To najwyższy poziom decentralizacji środków od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dowód na to, jak sukcesywnie rośnie rola samorządów w kształtowaniu polityki spójności i  współodpowiedzialność za jej realizację. Kolejnym z ważnych tematów negocjacyjnych było wdrażanie nowego funduszu jakim jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Udało się nam, również osiągnąć sukces negocjacyjny i zwiększyliśmy dla Polski zasięg terytorialny dofinansowania z tego funduszu. Obejmie on nie tylko województwo śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, ale także województwo łódzkie i małopolskie. To blisko 4 mld euro na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej w regionach, w których gospodarka w znacznym stopniu opiera się na przemyśle wydobywczym i energetyce konwencjonalnej Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane cele polityki spójności. Również Polska będzie koncentrować się na realizacji tych 6 celów. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa – 12,95 mld euro Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – 21,89 mld euro Lepiej połączona Europa – 15,74 mld euro Bardziej społeczna Europa – 16,64 mld euro Europa bliżej obywateli – 2,42 mld euro Sprawiedliwa transformacja – 3,69 mld euro Podczas posiedzenia przyjęty został Regulamin pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Regulamin wypracowała grupa robocza. ( 4 spotkania i stałe konsultacje ). W tej perspektywie finansowej to gremium składa się z prawie 130 członków reprezentujących stronę rządową, samorządowa oraz partnerów spoza administracji. W posiedzeniu inaugurującym prace Komitetu ds. Umowy Partnerstwa w roli obserwatora udział brały przedstawicielki Komisji Europejskiej  Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Muriel Guin, kierownik Działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Dyrektor Emma Toledano-Laredo z KE doceniła powołanie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który nie jest organem obowiązkowym w UE, jednak zapewnia realizację zasady partnerstwa. Zapewniła także o dalszym wsparciu Polski w procesie wdrażania polityki spójności. Minister Jarosińska przedstawiła Programowanie polityki spójności na lata 2021-2027 –perspektywa strony rządowej. Podkreśliła, że były ustalone najwyższe standardy dotyczące partycypacji społecznej. Pracowało 6 grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów (od 2019) Odbyły się konsultacje społeczne (styczeń –luty 2021), wysłuchanie obywatelskie (7 kwietnia 2021) zorganizowano odwrócone wysłuchanie (23 czerwca 2021). IZ kolejno przedstawiły prace nad uruchomieniem programów i prace w 2023r.  (Pobierz FENG, FEnIKS, FEPW, FERC, FERS, PR, PTFE, Żywność, Ryby) Podsumowanie procesu programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027ze strony partnerów społecznych dokonał Norbert Pruszanowski. Wersja uzgodniona przez wszystkich . Reprezentatywni partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracobiorców wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego) brały aktywny udział w procesie konsultacji i przygotowania nowych programów krajowych -przygotowanie stanowisk przez poszczególne organizacje -przedstawianie opinii stronie rządowej podczas Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich -aktywny udział w wysłuchaniach publicznych -konsultacje na forum Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Reprezentatywni partnerzy społeczni i ich struktury regionalne oraz branżowe zabiegali o prawidłowe uwzględnienie we wszystkich programach regionalnych w ramach komponentu finansowanegoz EFS+ działań na rzecz wzmocnienia budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego zgodnie z zaleceniem KE. Niestety nie wszystkie programy regionalne zawierają tego typu działania dedykowane wyłącznie partnerom społecznym. Część programów zawiera działania wyłącznie ukierunkowane na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy społeczni przygotowali szereg opinii i stanowisk m.in do: -ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa) –obszerne stanowisko partnerów społecznych, dyskusja ze stroną rządową na forum Zespołu RDS ds. funduszy europejskich, -wytycznych horyzontalnych (m.in. dot. zasady partnerstwa, komitetów monitorujących, kwalifikowalności wydatków, informacji i promocji, kryteriów wyboru projektów) -rozporządzeń dot. kilku obszarów tematycznych Częściowe uwzględnienie uwag strony społecznej. WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ: -wprowadzenie odpowiedniego wsparcia dla przedstawicieli partnerów społecznych przez instytucje zarządzające we wszystkich komitetach monitorujących krajowe i regionalne programy polityki spójności -wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia budowy potencjału partnerów społecznych we wszystkich nowych programach -powoływanie tematycznych grup roboczych z udziałem partnerów społecznych -organizowanie warsztatów przed posiedzeniami komitetów monitorujących. W dyskusji Zygmunt Mierzejewski odniósł się do propozycji powołania podkomitetów: Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa jest w tym okresie niezwykle potrzebny gdyż analizuje i ocenia uruchomienie poszczególnych programów, składy i regulaminy KM i wiele innych prowadzonych działań. Obecny został powołany na poprzedni okres. Z konieczności zajmuje się nowym okresem. Trzeba pilnie powołać nowy. Nie zgadzamy się na limity w podkomitetach oraz na osoby spoza KUP jako członkowie Podkomitetu. Strona rządowa w odpowiedzi zapewniła, że jest już przygotowane materiały do powołania podkomitetu. Limitów nie będzie. Od dłuższego czasu jest konflikt z IZ Ryby. Skład KM jest niegodny z UP, rozporządzeniem delegowanym KE1060. Nie można do KM wybierać kogo się chce bez żadnych unormowań. IZ Ryby zadeklarowały zmiany w KM. Rozpoczęto debatę na temat warunkowości, spełnienia warunków podstawowych. ( załącznik nr10) Zygmunt Mierzejewski

Czytaj więcej

23 marca 2023

Ważny głos OPZZ w Województwie Opolskim

W dniu 14 marca 2023 r.  przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel został powołany w skład Rady Doradczej ds do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ po wyłonieniu konkursowym. Mamy bardzo ważny głos jako partner społeczno-gospodarczy w regionie w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+. Szczegóły Posiedzenia: https://aglomeracja-opolska.pl/.../i-posiedzenie-rady... Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Organ składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: - Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji - Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021

Czytaj więcej

23 marca 2023

Zmiany podejścia do dbania o zdrowie przez Pracowników

W dniu 16 marca 2023 r. w PGE GiEK Elektrownia Opole z inicjatywy Rady OPZZ Województwa Opolskiego oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole odbyła się konferencja na temat „Zmiany podejścia do dbania o zdrowie przez Pracowników”.  Rada OPZZ Województwa Opolskiego Przewodniczący Związku Zawodowego stacjonującego na terenie Elektrowni Opole, jak również członek Prezydium oraz Rady OPZZ Województwa Opolskiego w nowej kadencji 2022 -2027 Kolega Jakub Gronowski odegrał dziś wielką rolę dla OPZZ biorąc czynny udział w zorganizowaniu tego ważnego spotkania swoim zakładzie pracy! Świat pracy i domu przenikają się dziś silniej niż kiedykolwiek, co wpływa na malejącą wydajność, niższą motywację oraz grozi zawodowym wypaleniem. Zmiana oczekiwań Pracowników w zakresie dbałości o zdrowie wymusza takie działania od OPZZ podkreślił współinicjator spotkania Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel. Tym bardziej, że w pracy spędzamy sporą część swojego życia. Kolejne spotkania o podobnej tematyce będą realizowane w Radzie Wojewódzkiej. Musimy z działaniami nadążać za nowymi Dyrektywami Unijnymi jak Work life balance. Ważnym trendem dot. funkcjonowania w aktualnym świecie jest dbałość o zdrowie psychiczne jak również fizyczne. Musimy wiedzieć jak radzić sobie ze stresem i szukać rozwiązań alternatywnych jak zwalczać jego skutki. Stąd też prelegentem spotkania była Alicja Sójka, zajmująca się Psychologią Psychodietetyka, Naturopatią, która, na co dzień od kilkunastu lat prowadzi wykłady z zakresu:- Profilaktyki Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia.  Pracownicy podczas 2 godzinnego wykładu usłyszeli m.in Naturalne metody i rozwiązania w radzeniu sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, stresem, wyczerpaniem psychicznym na temat stresu, przeciążeń kręgosłupa właściwą dietą i odżywianiem. Takie spotkania w środowisku pracy są dzisiaj rzadkością, dlatego tym bardziej świadczy to o zrozumieniu tego problemu przez Pracodawcę PGE GiEK Elektrownia Opole jak również Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole. Należy również zaznaczyć, iż uczestnikami spotkania był również Zarząd Fundacji World Healty Living, który poruszył świadomość zdrowia i podkreślił rolę kampanii „Żyj Świadomie w trosce o Twoich Pracowników” w Polsce. Trend związany z dobrostanem pracowników jest powiązany z coraz silniejszym trendem dbałości o zdrowie psychiczne, który stał się dzisiaj kluczowy. Dlatego ważne dla OPZZ jest przede wszystkim zdrowie Związkowców i  Pracowników. Pracodawca PGE GiEK Elektrownia Opole zezwalając na realizację spotkań w wyżej wymienionej tematyce ma na uwadze dobro Pracowników stawiający ich na pierwszym miejscu promując jednocześnie ideę Work Life Balance.

Czytaj więcej

22 marca 2023

Rozmowy OPZZ z misją MFW

Jak co roku odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Misja, której przewodniczy Jan Kees Martijn, dyrektor w Departamencie Europejskim MFW w Waszyngtonie, ma na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski i z planami w zakresie polityki gospodarczej, budżetowej i monetarnej. Podobne spotkania MFW odbywa z rządem i pracodawcami. Biuro prasowe OPZZ Przedstawicieli MFW na spotkaniu, które odbyło się 21 marca br. w siedzibie OPZZ w Warszawie, interesowały przede wszystkim kwestie związane z wynagrodzeniami oraz makroekonomicznymi perspektywami rynku pracy. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono dynamice płac, zarówno w sektorze prywatnym jaki i publicznym, produktywności, inwestycjom, wpływowi inflacji na negocjacje płacowe, roli związków zawodowych w tych negocjacjach oraz transformacji energetycznej. W trakcie dyskusji OPZZ przedstawiło ocenę sytuacji makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji budżetu państwa, tempa wzrostu wynagrodzeń i koniunktury na rynku pracy oraz swoje prognozy w tym zakresie na rok bieżący i przyszły. Omówiło nasze stanowiska prezentowane podczas prowadzonych w 2022 r. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego. OPZZ wskazało na zagrożenia dla pracowników wynikające ze spadku realnej dynamiki płac i bardzo wysokiego tempa wzrostu cen, głównie energii elektrycznej i gazu oraz żywności. Odniosło się także do kondycji finansowej przedsiębiorstw, produktywności pracy i możliwości podnoszenia przez firmy wynagrodzeń. Skrytykowało działania rządu ograniczające wzrost płac w państwowej sferze budżetowej i zbyt niską dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw. Zasygnalizowało ponadto kwestię negatywnego wpływu procedowanego obecnie w Parlamencie Europejskim projektu tzw. rozporządzenia metanowego na polskie górnictwo. Misja po zakończeniu wszystkich spotkań opublikuje raport z przeglądu polskiej gospodarki. OPZZ na spotkaniu reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ.

Czytaj więcej