Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

10 marca 2023

Renta Wdowia: zbiórka podpisów na ulicach Warszawy

Nie próżnujemy, nie straszna nam nawet pogoda - cały czas zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Renty Wdowiej. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów - mamy czas do końca marca. Biuro prasowe OPZZ Listy poparcia znajdują się m.in. w biurach zakładowych organizacji związkowych i biurach Rad Wojewódzkich #OPZZ oraz naszej siedzibie w Warszawie na ul. Kopernika 36/40. . . . . . . . . . Projekt ustawy ws. Renty Wdowiej zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń

Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który jest podstawą systemu nadzoru MOP nad międzynarodowymi standardami pracy, opublikował swój roczny raport. CEACR jest niezależnym organem składającym się z 20 wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych ekspertów prawnych, których zadaniem jest badanie stosowania Konwencji, Protokołów i Zaleceń MOP przez Państwa Członkowskie MOP.Członkowie Komitetu są niezależni i bezstronni. Wybierani są ze wszystkich regionów świata, tak aby Komitet miał do dyspozycji bezpośrednie doświadczenia różnych systemów prawnych, gospodarczych i społecznych. W raporcie przedstawiono zakres, w jakim państwa członkowskie MOP wypełniły swoje zobowiązania, wynikające z międzynarodowych standardów pracy.Zawiera on szczegółowy opis zakresu, w jakim ustawodawstwo i praktyka każdego państwa członkowskiego MOP są zgodne z ratyfikowanymi konwencjami MOP. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z postanowień statutowych MOP w odniesieniu do międzynarodowych standardów pracy.Międzynarodowe standardy pracy, na które składają się konwencje, protokoły do konwencji i zalecenia, są uniwersalnymi instrumentami przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Odzwierciedlają one wspólne wartości i zasady dotyczące kwestii związanych z pracą. Pomimo że  państwa członkowskie MOP mogą zdecydować, czy chcą ratyfikować Konwencję, Protokół lub Zalecenie MOP, Międzynarodowa Organizacja Pracy śledzi rozwój sytuacji we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy je ratyfikowały.Po ratyfikowaniu przez Konwencji lub Protokołu MOP państwo zobowiązane do regularnego składania sprawozdań na temat środków podjętych w celu ich wdrożenia. Cały raport znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

09 marca 2023

Co z aktualizacją PEP2040? Pytamy o to Minister Annę Moskwę

„Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego aktualizacja jest zapowiadana od dłuższego czasu, a już prawie rok temu, 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła doń ogólne założenia. Wciąż jednak nie znamy nowej wersji PEP-u. To problem, który sygnalizuje wiele organizacji związkowych z Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Rosyjska napaść na Ukrainę, embarga i braki surowców, duże zmiany cen paliw oraz wysokie opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to jedne z czynników powodujących znaczną zmianę kontekstu działania polskiej energetyki w ostatnim roku. Sytuacja wymaga zatem korekty długofalowej strategii. Minister Anna Moskwa już w grudniu przekonywała, że aktualizacja „Polityki…” jest gotowa. Niestety, trzy miesiące później ta wciąż nie została jeszcze opublikowana. W związku z tym wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w nim m.in.: Pragnę zauważyć, że przedstawiciele strony rządowej informowali na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, że aktualizacja PEP2040 jest już przygotowana i czeka na rozpatrzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. W sprawie tej miały się także odbyć konsultacje społeczne. Niestety, partnerom społecznym nie jest znana ostateczna treść aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” W piśmie zwracającym uwagę na istotność kwestii pytamy, kiedy możemy się spodziewać przekazania dokumentu do konsultacji ze stroną społeczną i kiedy zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów. 

Czytaj więcej

09 marca 2023

Lubelskie: plenarne posiedzenie WRDS Województwa Lubelskiego

24 lutego 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu udział brała Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani wysłuchali informacji na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawiciele szpitali samorządowych przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonywaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego. Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z treścią stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale Powiatowe w roku 2022 , wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022. zdjęcia: www.lubelskie.pl

Czytaj więcej

09 marca 2023

Kobiety w związkach zawodowych: nowa wystawa otwarta

Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych" to niekonwencjonalne podejście do początków działalności kobiet w ruchu związkowym. OPZZ wspólnie z Fundacją im. Róży Luksemburg otworzyło nową wystawę na Placu Zamkowym w Warszawie. Biuro prasowe OPZZ Rewolucja przemysłowa w XIX wieku doprowadziła do przemian społecznych na niespotykaną skalę. Jedną z najważniejszych zmian była aktywizacja kobiet na rynku pracy. Gorzej wynagradzane, dyskryminowane na każdym kroku zaczęły walczyć o swoje prawa. Domagały się zrównania płac, urlopów macierzyńskich i opieki zdrowotnej. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze organizacje zawodowe zrzeszające kobiety. Wśród działaczek związkowych walczących o swoje prawa znalazły się także Polki. Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych poświęcona jest działaczkom związkowym walczącym o swoje prawa. Mało znane, zapomniane, powoli odzyskują należne im miejsce w historii.

Czytaj więcej

08 marca 2023

Dość dyskryminacji płacowej! Równe płace za taką samą pracę!

W związku z utrzymującą się luką płacową, czyli procentową różnicą w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn, wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, wystąpiła do Minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o podjęcie nowych inicjatyw na rzecz przestrzegania zasady równego wynagradzania za tą samą pracę w Polsce. Zróżnicowanie wynagrodzeń za tą samą pracę zależnie od płci pracownika nie powinno występować w miejscu pracy, jednak w praktyce kobiety nadal borykają się z nierównym traktowaniem pod tym względem. Analiza międzynarodowych i krajowych przepisów sugeruje, że prawo chroni pracowników przed dyskryminacją płacową w sposób wystarczający. W praktyce jednak, polskie ustawodawstwo nie zapewnia pracownikom skutecznej ochrony w tym zakresie, czego wyrazem są dane dotyczące tzw. luki płacowej, czyli procentowej różnicy w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn.  Jak wynika z raportu Global Gender Gap Report 2022, luka płacowa wynosiła w Polsce 8,7%. Szacuje się, że przy obecnym tempie do wyrównania różnic między wynagrodzeniami różnych płci może dojść za około 130 lat. Choć na tle państw Unii Europejskiej, Polska według Eurostatu notowała w 2020 r. niższy poziom luki płacowej (4,5% wobec średniej unijnej wynoszącej 13%), szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego zjawiska w 2020 r. wskazują, że kobiety zarabiały w Polsce średnio od 4,5% do 14,7% mniej niż mężczyźni. Jeszcze większe zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wskazuje widoczne jest po uwzględnieniu ich wykształcenia i sekcji gospodarki, w której wykonywana jest praca. Najwyższa luka płacowa (30,4%) wystąpiła w sekcji PKD Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w której wśród zatrudnionych było blisko 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Biorąc pod uwagę te dane OPZZ uznało, że dotychczasowe inicjatywy państwa określone w Krajowych Programach Reform oraz w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 nie doprowadziły do likwidacji zjawiska luki płacowej w Polsce. Konieczne jest podjęcie przez państwo nowych, dodatkowych działań w tym obszarze, dlatego będziemy oczekiwać od minister rodziny i polityki społecznej stanowiska w tej sprawie. Niezależnie od powyższego OPZZ uważa, że konieczne jest wprowadzenie monitoringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i większa transparentność przy ich ustalaniu. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu proponujemy wprowadzenie instrumentu prawnego, który służyłby równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców. W tym celu powinien istnieć obowiązek przeglądu płac kobiet i mężczyzn u danego pracodawcy. Rozwiązanie to zachęciłoby firmy do głębszej analizy różnic płacowych według płci w danej jednostce i prezentacji wyników. W przypadku identyfikacji u danego pracodawcy różnic płacowych, instrument zobowiązywałby go do podjęcia działań naprawczych.  Elementy wpływające na poprawę standardów w zakresie równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę zawiera również projekt dyrektywy unijnej dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. OPZZ stoi na stanowisku, że Polska powinna poprzeć przyjęcie przez Komisję Europejską przedmiotowej dyrektywy, w wersji pozwalającej na objęcie obowiązkami z niej wynikającymi jak największej grupy podmiotów gospodarczych. (KP)

Czytaj więcej

08 marca 2023

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności i radości, pozytywnego myślenia  i nieustającej nadziei na każdy nowy dzień. Realizujcie swoje pasje, sięgajcie dalej, wyżej i nie zapominajcie, że siła jest kobietą! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej

07 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: OPZZ apeluje do europarlamentarzystów i posłów

OPZZ nie ustaje w podejmowaniu działań zapobiegających negatywnym skutkom projektu rozporządzenia metanowego. Po apelach do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska interweniujemy także u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Projektowane rozporządzenie metanowe może mieć bardzo duży wpływ na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną Polski w najbliższych kilku latach. Mimo to, temat wciąż wydaje się być nieadekwatnie mało obecny w debacie publicznej i politycznej. Wprowadzenie zapisów rozporządzenia w ostatnio przedstawianej formie nałoży nowe limity emisji metanu na kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Planowane normy, mające wejść w życie już 1 stycznia 2027 roku, są jednak obecnie niemożliwe do spełnienia przez zdecydowaną większość zakładów. Unijne cele redukcji emisji metanu mogą w praktyce oznaczać likwidację większości kopalń węgla kamiennego w naszym kraju już w ciągu niecałych czterech lat. Polski system energetyczny absolutnie nie jest na to gotowy. Grożą nam zatem poważne problemy, które będą dotyczyć nie tylko zatrudnionych w sektorach energetycznym i wydobywczym, ale wszystkich mieszkańców Polski. Więcej na ten temat w dwóch tekstach na naszej stronie TUTAJ i TUTAJ W związku z powagą sytuacji podejmujemy kolejne działania informacyjne i zapobiegawcze. Wczoraj Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wysłała pismo do wszystkich polskich posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego, którzy już niebawem, wraz z całym PE, będą głosować nad rozporządzeniem. Pismo informuje deputowanych do Europarlamentu o możliwych bardzo dużych problemach wynikających z procedowanej wersji dokumentu, jak choćby poważne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz szybka utrata setek tysięcy miejsc pracy i nawołuje do podjęcia pilnych działań mających na celu powstrzymanie tego scenariusza. Podobne pismo otrzymali wczoraj szefowie i szefowe klubów parlamentarnych polskiego Sejmu. OPZZ apeluje w nim o dostrzeżenie skali problemu i podjęcie szerszych działań możliwych z poziomu partii, które mają swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. OPZZ z uwagą śledzi dalsze losy projektu rozporządzenia metanowego i będzie podejmować kolejne niezbędne działania w tej sprawie.

Czytaj więcej

03 marca 2023

Work-life balance w Senacie

2 marca br. w Senacie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którego tematem była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Ma ona na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i wdrożenie do polskiego systemu prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W trakcie dyskusji nad rozwiązaniami legislacyjnymi głos zabrał Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, który przedstawił trzy główne postulaty OPZZ w obszarze zmian przedmiotowej ustawy: wprowadzenie pełnej odpłatności 5-dniowego urlopu opiekuńczego, w ściśle określonych przypadkach umożliwienie skorzystania przez jedynego rodzica dziecka z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, łącznie z jego 9 - tygodniową „nieprzenoszalną” częścią, wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu dotyczącego prawa pracownika do odłączenia się (prawo do bycia offline). Dwa pierwsze postulaty OPZZ zostały przyjęte przez senator Magdalenę Kochan i zgłoszone jako poprawki do ustawy. Po wystąpieniu wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, który wskazał m.in. na wielomiliardowe obciążenia budżetu państwa z tytułu ewentualnego wprowadzenia tych poprawek do ustawy, zostały one odrzucone przez komisje. Nie kończy to jednak postepowania w kwestiach zgłoszonych przez OPZZ, gdyż zgłoszenie stosownych poprawek na posiedzeniu Senatu zapowiedzieli senatorowie Magdalena Kochan i Adam Szejnfeld. (PŚ)

Czytaj więcej

03 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski zagrożone

Procedowane przez Parlament Europejski tzw. rozporządzenie metanowe wywołuje duży niepokój w branży górniczej. Wprowadzenie dokumentu w obecnym kształcie będzie jednak niosło negatywne skutki dla całego systemu energetycznego Polski, a co zatem idzie - dotknie wszystkich mieszkańców naszego kraju. OPZZ pilnie podjęło w tej sprawie interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Masowe zwolnienia pracowników kopalń i branż pokrewnych, bezrobocie w regionach górniczych, ale także blackouty, ubóstwo energetyczne i ogromny problem z zapewnieniem dostaw prądu w kraju – to możliwe scenariusze wprowadzenia planowanych limitów emisji metanu dla kopalń węgla kamiennego w Unii Europejskiej. I to już na początku 2027 roku, za nieco ponad trzy i pół roku. Limity, które przewiduje dokument są praktycznie nieosiągalne przez większość kopalń węgla energetycznego w Polsce. Jednak cztery lata później mają zostać zaostrzone i objąć kolejne zakłady, a w przyszłości także te wydobywające węgiel koksowy. Obowiązująca Umowa Społeczna z roku 2021 przewiduje plan stopniowego zamykania kopalń węgla energetycznego do roku 2049. Urzeczywistnienie zakazów emisji metanu ujęte w projekcie rozporządzenia oznaczałoby konieczność płacenia ogromnych, dotkliwych kar przez długi czas lub zamknięć już w latach 2026 i 2030. To o wiele szybciej niż zakładają jakiekolwiek realne plany. Oznaczałoby to dla Polski konieczność importu bardzo dużych ilości węgla z zagranicy, gdyż system energetyczny nie przekształci się w tak krótkim czasie.  W efekcie emisje związane z wydobyciem pozostałyby na podobnym poziomie, zwiększonym jeszcze przez konieczność transportu spoza Unii. Wydobycie odbywałoby się zatem cały czas, ale nie w Polsce, która zostałaby z setkami tysięcy zwolnień pracowników i poważnym problemem społecznym oraz z zagrożeniem strategicznym wynikającym z nagłej konieczności importu większości surowców energetycznych – załamaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. O sprawie pisaliśmy więcej TUTAJ Rozporządzenie metanowe: OPZZ interweniuje u Jacka Sasina i Anny Moskwy W związku z tym OPZZ zwróciło się z apelem o interwencję do wicepremiera Jacka Sasina, Ministra Aktywów Państwowych oraz Anny Moskwy, szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska która umożliwi wzięcie pod uwagę realnych uwarunkowań technicznych i społecznych: „(…) w ocenie OPZZ, Parlament Europejski powinien ponownie przeanalizować skutki proponowanej regulacji i w toku dalszych prac uwzględnić uwagi zgłaszane przez związki zawodowe. Ostateczna wersja rozporządzenia winna zapewniać realne i możliwe do udźwignięcia przez sektor paliwowo-energetyczny limity emisji oraz odpowiednie okresy przejściowe wystarczające do należytego przygotowania infrastruktury w kopalniach i stacjach odmetanowania. Pozostawienie projektu rozporządzenia w obecnym brzmieniu zniweczy zamiar sprawiedliwej transformacji, narazi Polskę na szybkie zamknięcie większości kopalń węgla oraz skutkować będzie załamaniem systemu energetycznego kraju. W konsekwencji spowoduje kryzys społeczno-gospodarczy wielu regionów Polski, w tym wzrost bezrobocia.” W piśmie podkreślamy także, że regulacja obciąża wyjątkowo mocno tylko jeden kraj członkowski: „Warto zauważyć, że Polska byłaby w zasadzie jedynym państwem Unii Europejskiej dotkniętym rozporządzeniem w tak mocny sposób. Sprowadzałoby się to do sytuacji, w której za całe ograniczenie emisji ma odpowiadać jeden kraj członkowski, ponosząc przy tym bardzo wysokie koszty, mimo, że generalnie metan emituje się na różne sposoby w każdym kraju Wspólnoty.” OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmować dalsze działania mające na celu uniknięcie drastycznych konsekwencji wprowadzenia tego dokumentu w życie w naszym kraju. (MZ)

Czytaj więcej