Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

11 października 2022

Warsztaty - Jak reagować na ryzyko handlu ludźmi oraz przymusowej i nielegalnej pracy wśród Ukraińców?-

Warsztaty zorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i Europejską Agencję Pracy (ELA) zaowocowały zaleceniami dla UE i innych krajów europejskich, w tym także dla Ukrainy i Mołdawii, jak reagować na ryzyko handlu ludźmi, pracy przymusowej i pracy nierejestrowanej osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Po raz pierwszy MOP i ELA zorganizowały wspólnie spotkanie, które odbyło się 4 października 2022 r. w Budapeszcie. Spotkanie zgromadziło inspektorów pracy oraz organy ścigania lub odpowiednie organy państwowe UE i innych krajów europejskich, będących miejscem tranzytu lub przeznaczenia osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Biorąc pod uwagę wrażliwy status osób uciekających przed wojną, uczestnicy dyskutowali nad najlepszymi praktykami i kluczowymi zaleceniami, jak skutecznie przeciwdziałać zwiększonemu ryzyku pracy niezgłoszonej, wyzyskowi pracowników i handlowi ludźmi w czterech obszarach tematycznych: prewencja, ochrona, ściganie i współpraca międzynarodowa. Uczestnicy przeanalizowali również możliwość przeprowadzenia ukierunkowanych kampanii uświadamiających i inspekcji tematycznych w najbardziej zagrożonych sektorach oraz poprawę współpracy między inspekcjami pracy, organami ścigania i sądownictwem. Od momentu rozpoczęcia przez Federację Rosyjską wojny z Ukrainą pod koniec lutego, w całej Europie odnotowano napływ ponad 7,5 miliona uchodźców. Około 85% ukraińskich uchodźców to kobiety i dzieci, podróżujące bez mężczyzn, którzy są zaciągnięci do wojska lub pozostają w domu. Mogą być kuszone do przyjęcia pracy bez umowy lub mogą zostać pozbawione dokumentów i skończyć jako ofiary wyzysku lub w skrajnych przypadkach, jako ofiary pracy przymusowej lub pracy wykonywanej przez dzieci. Biuro MOP dla Europy Środkowej i Wschodniej świadczy usługi doradcze dla 18 krajów członkowskich w celu opracowania polityki i programów promujących więcej i lepsze miejsca pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Od początku wojny MOP pomaga ukraińskim uchodźcom w zakresie pomocy humanitarnej, wspierania dochodów oraz opracowała kampanię informacyjną na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi i pracą przymusową, która do tej pory objęła 1,2 miliona Ukraińców przesiedlonych wewnętrznie i uchodźców. Działania ELA dotyczące przesiedleńców z Ukrainy mają na celu wspieranie państw członkowskich w ochronie tych osób przed ryzykiem pracy niezgłoszonej lub wyzysku w miejscu pracy. ELA stara się ułatwiać dostęp do odpowiednich informacji, zapobiegać wyzyskowi w pracy i rozwiązywać problem pracy nierejestrowanej. Działania obejmują tworzenie filmów uświadamiających, skierowanych do ukraińskich uchodźców lub zachęcających, organizowanie kontroli transgranicznych między krajami UE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czym jest Europejski Urząd Pracy (ELA)? Został utworzony, aby pomóc państwom członkowskim i Komisji Europejskiej w zapewnieniu sprawiedliwej i skutecznej mobilności pracowników w UE, między innymi poprzez wspieranie organizacji kontroli transgranicznych. Urząd jest również upoważniony do ułatwiania współpracy w zakresie zwalczania pracy niezgłoszonej. ELA został utworzony 31 lipca 2019 r., a od września 2021 r. ma swoją stałą siedzibę w Bratysławie na Słowacji. Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)? MOP jest agendą ONZ do spraw świata pracy. Od 1919 roku MOP zrzesza rządy, pracodawców i pracowników 187 państw członkowskich, aby ustalać standardy pracy, rozwijać politykę i opracowywać programy promujące godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Biuro MOP na Europę Środkową i Wschodnią zostało założone w 1993 roku i mieści się w Budapeszcie na Węgrzech.

Czytaj więcej

10 października 2022

Międzynarodowa Konferencja -Europa – Polska – Ukraina-

Międzynarodowa Konferencja „Europa – Polska – Ukraina. Odbudujemy razem". Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy. Biuro prasowe OPZZ 5 października w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja poświęcona współpracy polskiego i ukraińskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Z ramienia OPZZ w konferencji uczestniczyły specjalistki z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Nataliia Kolesnik, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce i Ludmiła Prosandeieiwa, psycholog. W konferencji „Europa – Polska – Ukraina. Razem odbudujemy” wzięli udział przedstawiciele rządów i parlamentów Polski i Ukrainy oraz eksperci i przedstawiciele firm z dziedziny energetyki, IT, transportu i logistyki. Celem konferencji była również wspólna współpraca na rzecz przyszłej odbudowy ukraińskiego państwa i gospodarki. Wśród kluczowych prelegentów wydarzenia byli: Premier RP Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy A. Sybiga. Aktywny udział wzięli: Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, I Wicepremier, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Julia Svyridenko, Minister Polityki Agrarnej Ukrainy Mykoła Solskyi, Minister Przemysłu Strategicznego Pawło Riabikin oraz Minister Infrastruktury Ukrainy Oleksij Kubakow w dyskusji, który przedstawił wizję potrzeb i priorytetów współpracy gospodarczej i sektorowej. Podczas Konferencji uczestnicy dyskutowali o potrzebach społeczno-gospodarczych Ukrainy oraz współpracy europejskiej. Prelegenci z Ukrainy wyrazili wielką wdzięczność narodowi polskiemu i rządowi za wsparcie, jakie Ukraińcy otrzymują od początku wojny. Dyskutowano o stanie i perspektywach gospodarki ukraińskiej oraz jej wpływie na gospodarkę światową. Rozmawiano także o tym, że priorytetem dla Ukrainy jest deregulacja i poprawa istniejących ram regulacyjnych wspierania inwestycji, ponieważ Ukraina chroni nie tylko granice, ale także biznes.  Uczestnicy Konferencji podkreślali potrzebę tworzenia wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw i wspólnego przyciągania międzynarodowych inwestycji.

Czytaj więcej

29 września 2022

Spotkanie -Unions Migrant net and Cities Together for Integration-

W dniach 27-28 września w siedzibie OPZZ odbyło się dwudniowe spotkanie w ramach programu wzajemnego uczenia się ”Unions Migrant net and Cities Together for Integration”. Spotkanie to było poświęcone sytuacji migrantów na rynku pracy i miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych europejskich miast, m.in. Włoch i Grecji, Ukrainy i Polski.  Uczestniczyli w nim m.in. Roman DATSKO, FPU obwód lwowski - przewodniczący obwodu lwowskiego, Myroslava KAFTAN, przewodnicząca KVPU, Goda NEVERAUSKAITE, doradca ITUC oraz przedstawiciele z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Podczas dwudniowego spotkania rozmawiano m.in. o wojnie na Ukrainie i sytuacji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Europie oraz sposobach na integrację migrantów w miejscach pracy. Uwagę poświęcono też wyzwaniom na polskim rynku pracy, które omówił wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących głównie na rynku budowlanym i w transporcie.  Mówiono też o konieczności walki o godną pracę dla wszystkich, tj. zawierania umów o pracę  - aż 70% umów, które podpisują migranci, to umowy zawarte podstawie kodeksu cywilnego, kwestiach nadużyć w środowisku pracy czy niewystarczających uprawnieniach państwowej inspekcji pracy. Z kolei Natalia Koleśnik, specjalistka ds. pracowników ukraińskich i Ludmiła Prosandeva z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przedstawiły działania Punktu.  OPZZ przybliżyło również szczegóły współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Centrum Organizowania Związków  Zawodowych oraz założoną przez AFL - CIO,  obecnie największą międzynarodową organizacją zajmującą się prawami pracowniczymi z siedzibą w USA, czy  Centrum Solidarności. Spotkanie zakończyło się wizytą w Ukraińskim Domu w Warszawie, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z jego codzienną działalności oraz porozmawiać z Benjaminem Cope, kierownikiem ośrodka.

Czytaj więcej

28 września 2022

Spotkanie z Dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA)

27 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z inicjatywy Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) miało miejsce spotkanie partnerów społecznych, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego z jego Dyrektorem Wykonawczym – Panem Cosminem Boiangiu, w spotkaniu wziął udział Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Europejski Urząd ds. Pracy jest agencją Unii Europejskiej, która pomaga organom krajowym w państwach członkowskich UE w zapewnianiu sprawiedliwego i skutecznego egzekwowania przepisów UE dotyczących mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. Podczas tego spotkania zostały przedstawione dotychczasowe i planowane działania ELA, a także omówiono możliwe obszary współpracy.

Czytaj więcej

22 września 2022

Przedstawicielki OPZZ z wizytą w Warszawskiej Ukraińskiej Szkole

W murach ukraińskiej szkoły w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OPZZ Natalii Kolesnik, odpowiedzialnej za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce i psycholog Ludmiły Prosandejewoi z Oksaną Kolesnyk, dyrektorką szkoły, która podzieliła się historią powstania placówki. Celem wizyty było zapoznanie się, nawiązanie współpracy i wzajemna wymiana informacji - rozmawialiśmy o OPZZ i naszej działalności oraz o tym, co robimy na co dzień. Biuro Prasowe OPZZ Jeszcze nie tak dawno trudno było sobie wyobrazić, że będziemy świadkami powstawania ukraińskich szkół w Polsce. Nasi polscy przyjaciele dołożyli wszelkich starań, aby ukraińskie dzieci kontynuowały tutaj naukę zgodnie z ukraińskimi standardami. I to jest dla nas żywy przykład odrodzenia się Ukrainy. Warszawska Szkoła Ukraińska zjednoczyła w swoich murach dzieci ze wszystkich zakątków Ukrainy. Zdezorientowane mamy szukały wszelkich sposobów na normalizację życia swoich dzieci poza Ukrainą, chcąc zapewnić im też jak najlepsze warunki na kontynowanie nauki. Teraz ci, którzy przybyli z różnych miast Ukrainy, stali się tutaj jedną szkolną rodziną.  Idea powstania ukraińskiej szkoły w Warszawie już kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. i powstała w niecały miesiąc, dając możliwość uczęszczania do ukraińskiej szkoły uczniom, którzy musieli opuścić swoje domy. Dzięki międzynarodowemu wsparciu i polskim partnerom udało się stworzyć Ukraińską Szkołę w Warszawie. Szkoła cały czas zapewnia dzieciom opiekę i edukację wysokiej jakości - placówka realizuje ukraiński program edukacyjny i pracują w niej wykwalifikowani nauczyciele z Ukrainy. Dzieci z Charkowa, Mariupola, Chersonia, Zaporoża, Melitopola, Kijowa, Czernihowa, Sum i wielu innych miast bardzo dobrze czują się w ukraińskojęzycznym środowisku i cieszą się, że mogą być razem w bezpiecznym miejscu. Warszawska Szkoła Ukraińska to nie tylko placówka edukacyjna, ale potężna społeczność ukraińska. Ukraińcy powinni trzymać się razem i bardzo cieszymy się, że ukraińskie dzieci są teraz bezpieczne. Dziękujemy naszym przyjaciołom za taką możliwość!

Czytaj więcej

20 września 2022

Szkolenie -Breaking the Age Wall- w Turynie

14-16 września w Turynie odbyło się szkolenie „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”, na którym poruszano tematy związane z aktualną sytuacją i pozycją młodych pracowników na rynku pracy, a także wyzwaniami czekające związki zawodowe w Europie. Podczas spotkania OPZZ reprezentowali Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA. Podczas szkolenia i paneli dyskusyjnych poruszano takie tematy, jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie czy problem utrzymania członków w związkach oraz usprawnienie komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz rosnących kosztach życia pracowników, a także równości płci czy kryzysie klimatycznym, który wpływa na dotychczasowe miejsca pracy. Uwagę poświęcono także zmianom zachodzącym na rynku pracy na skutek COVID-19. Poruszano istotny problem braku poprawy sytuacji młodych pracowników w dobie pandemii na rynku pracy w Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że Komisja Młodych ETUC postawiła sobie cel, aby poprawić tę sytuację i nie dopuścić też, aby trwająca wojna na Ukrainie jeszcze bardziej pogorszyła sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Szkolenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz pomysłów, jak wspierać młodych ludzi na rynku pracy w całej Europie i zachęcić ich do aktywnego działania w związkach zawodowych na rzecz poprawy dotychczasowych warunków pracy.

Czytaj więcej

16 września 2022

18 września Międzynarodowym Dniem Równości Płac

Z okazji Międzynarodowego Dnia Równości Płac, przypadającego na 18 września, OPZZ za głosem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) wzywa wszystkie rządy do przyjęcia przepisów i reform, które zlikwidują utrzymującą się na świecie różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W skali globalnej wynoszą ponad 20%. Biuro Prasowe OPZZ Różnica ta jest jeszcze większa w przypadku kobiet zatrudnionych w sektorach, takich jak służba zdrowia i opieka, w których dominują właśnie kobiety. Rozbieżność w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi 24%, a większość najlepiej zarabiających osób to mężczyźni. Dyskryminacja, niedocenianie oraz marginalizowanie pracy kobiet i ich nieproporcjonalnie duży udział w nieodpłatnej pracy opiekuńczej to główne przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. Większość kobiet pracuje też na niepewnych i nieformalnych stanowiskach, za które przysługuje im często minimalna pensja. Zwykle też mają ograniczony dostęp do ochrony socjalnej. Ponadto różnice między płciami pogłębiły się z powodu utraty dochodów przez kobiety w związku ze skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19. Likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest podstawą nowej umowy społecznej, przez którą domagamy się sprawiedliwości płacowej oraz programu transformacji płci na rzecz odbudowy i odporności, przyjętego przez IV Światową Konferencję Kobiet ITUC. Związki zawodowe odpowiadają na apel ITUC Od Chile po Irlandię, od Nowej Zelandii po Republikę Południowej Afryki, związki zawodowe zaangażowały się w dialog społeczny na rzecz przyjęcia i egzekwowania równej płacy, prawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz środków mających na celu pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, a także rozwiązanie problemu segregacji płciowej na rynku pracy. Związki zawodowe domagają się również odpowiednich inwestycji w gospodarkę opiekuńczą, tworzenia nowych miejsc pracy dla kobiet, powszechnego dostępu do publicznych, wysokiej jakości usług zdrowotnych i opiekuńczych, odpowiedniego wynagrodzenia za pracę oraz łatwego dostępu do ochrony socjalnej. W Unii Europejskiej związki zawodowe prowadzą kampanię na rzecz przyjęcia silnej dyrektywy UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Opublikowane niedawno sprawozdanie MOP na temat przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń (które znajdziecie w załączniku) pokazuje, że coraz więcej państw przyjmuje przepisy dotyczące równego wynagrodzenia, w tym Francja, Chile, Litwa, Stany Zjednoczone i Islandia. Środki służące przejrzystości wynagrodzeń są skutecznymi narzędziami do określenia i wprowadzenia przepisów dotyczących równego wynagrodzenia. Powszechna ratyfikacja i skuteczne wdrożenie Konwencji MOP o równym wynagrodzeniu jest podstawową normą pracy dla wszystkich krajów. Urzeczywistnienie C100 jest nadrzędnym celem Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równego Wynagrodzenia (EPIC), prowadzonej przez MOP, UN Women i OECD.

Czytaj więcej

14 września 2022

Rozstrzygają się losy dyrektywy: Piotr Ostrowski w imieniu OPZZ wnioskuje do EP

Na 14 września br. zaplanowano głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Kluczowym celem Dyrektywy jest zapewnienie pracownikom w UE godziwych wynagrodzeń. Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, skierował w ostatnich dniach do wszystkich polskich europarlamentarzystów wniosek o poparcie projektu dyrektywy. W swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący podkreślił, że uchwalenie Dyrektywy stwarza szansę na realną poprawę sytuacji najmniej zarabiających, a zarazem najbardziej zagrożonych obecnym kryzysem pracowników w Europie. Dyrektywa jest inicjatywą zgodną z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który wskazuje na obowiązek działania wszystkich instytucji Unii Europejskiej na rzecz poprawy warunków życia i pracy. Ogromny wzrost kosztów utrzymania się pracowników, wynikający z podwyżek cen energii, żywności i usług powoduje, że przyjęcie Dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej stało się ze społecznego punktu widzenia jeszcze ważniejsze. Obecnie coraz więcej pracowników popada w ubóstwo w związku ze znacznym wzrostem inflacji i osłabieniem siły nabywczej wynagrodzeń. Sytuacja zwiększa ryzyko wzrostu nierówności społecznych, którym Dyrektywa w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE ma za zadanie przeciwdziałać. Kluczowym celem Dyrektywy jest zapewnienie pracownikom w UE godziwych wynagrodzeń i adekwatny ich udział w wypracowanym przez nich wzroście gospodarczym, zyskach przedsiębiorstw oraz wydajności. Dyrektywa ma również odgrywać rolę impulsu wzmacniającego znaczenie układów zbiorowych pracy w unijnej gospodarce. Obecnie w 22 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zmniejsza się liczba pracowników objętych układem zbiorowym, a pracownicy są dyskryminowani ze względu na tworzenie i zrzeszanie się w związkach zawodowych. Dyrektywa ma zatem promować negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwego poziomu wynagrodzeń i zrównoważonej gospodarki. To również szansa na uczynienie systemu wynagradzania pracowników bardziej sprawiedliwym poprzez zwalczanie dyskryminacji związków zawodowych, promowanie rokowań zbiorowych praz zapewnienie, że wzrost płac będzie nadążać za wzrostem wydajności. Dyrektywa gwarantuje między innymi: ramy dla adekwatności ustawowych płac minimalnych, które zapewniają państwom członkowskim konieczność uwzględnienia w wysokości minimalnego wynagrodzenia takich kryteriów jak siła nabywcza, koszty życia i długoterminowa wydajność. Państwa członkowskie posiadające ustawowe płace minimalne będą musiały zweryfikować, czy kryteria te zostały spełnione, co pomoże zagwarantować by płaca minimalna chroniła przed ubóstwem obowiązek państw członkowskich promowania rokowań zbiorowych i podjęcia działań przeciwdziałających dyskryminacji związków zawodowych. W przypadku krajów, w których udział rokowań zbiorowych jest niższy niż 80%, dyrektywa ustanawia obowiązek opracowania planu działania na rzecz wspierania rokowań zbiorowych zwiększenie zaangażowania związków zawodowych w ustalanie i aktualizację ustawowych płac minimalnych wymóg, aby przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia publiczne przestrzegały prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98 Uwzględniając powyższe argumenty, europarlamentarzyści, którym zależy na poprawie warunków pracy i płacy pracowników, powinni głosować za przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Jakie będą rezultaty głosowania, przekonamy się niebawem. (KP)

Czytaj więcej

14 września 2022

Słowa wdzięczności dla OPZZ od społeczności ukraińskiej

Nie sposób wyobrazić sobie relacji międzyludzkich bez przejawów ciepła, troski i uwagi poświęconej drugiemu człowiekowi, a wdzięczność to jeden ze sposobów wyrażenia uznania oraz szacunku za każde dobre słowo czy otrzymany gest. I tą wdzięczność dla OPZZ wyraża społeczność ukraińska za okazane wsparcie w tak trudnych dla nich czasach. Siedzibę OPZZ odwiedziła rodzina uchodźców z obwodu połtawskiego, która na ręce przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego złożyła podziękowanie za pomoc okazaną przez przedstawicieli i zespół Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w obliczu inwazji Rosji. Zwróciła się ona do przewodniczącego OPZZ ze słowami podziękowania: „Drogi Panie Andrzeju, Wasza praca, poświęcenie, profesjonalizm i koncentracja na wyniku tej sprawy i wspólnym wysiłkiem całego OPZZ stworzyły cud dla naszej rodziny. I to jest nasze zwycięstwo! Z całego serca wyrażamy wdzięczność za Wasze szczere wsparcie i zrozumienie." W codziennym życiu rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że otrzymujemy znacznie więcej, niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność życie staje się bogate... [Dietrich Bonhoeffer]

Czytaj więcej

12 września 2022

Spotkanie w Domu Ukraińskim w Warszawie

W Domu Ukraińskim w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OPZZ. Spotkanie odbyło się w ciepłej, luźnej atmosferze, w której udział wzięli również przewodniczący organizacji non-profit Centrum Solidarności Stanisław Citniuch oraz przewodniczący  fundacji „Nasz Wybór” Benjamin Cope. Podczas spotkania rozmawiały z Natalią Kolesnik odpowiedzialną za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiłą Prosandejewoj, psychologiem, która prowadzi punkt porad psychologicznych dla Ukrainek w OPZZ, o współpracy i wymieniali się doświadczeniami. Ciekawe było również to, że idea Domu Ukraińskiego powstała jednocześnie w kilku ukraińskich gminach w Warszawie, a wkrótce, przy pomocy władz miasta, Fundacja „Nasz Wybór” zajęła się oficjalnym projektowaniem i administracją. Dom Ukraiński to miejsce otwarte dla wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce, Warszawie na ich pomysły i inicjatywy. Cyklicznie odbywają się tu spotkania Ukraińskiego Klubu Kobiet (w każdą niedzielę), bojowy hopak, kursy językowe (polski i angielski). Fundacja „Nasz Wybór” przeniosła w mury Domu wszystkie swoje projekty i inicjatywy: pracę nad gazetą i portalem, comiesięczne spotkania z czytelnikami. Dzięki aktywności społeczności ukraińskiej w Domu Ukraińskim ciągle się porusza i coś nowego pojawia się. Odbywa się również wiele imprez niecyklicznych: treningi psychologiczne, spotkania z pisarzami i postaciami kultury, koncerty, wystawy. Już sama nazwa: Dom Ukraiński zawiera w sobie całą esencję: jest to część Ukrainy w Warszawie, gdzie każdy może przyjść nie tylko na spotkanie, ale też napić się herbaty, skorzystać z internetu i na koniec po prostu porozumieć się w swoim ojczystym języku.

Czytaj więcej